BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5650
Službene novine Federacije BiH, broj 32/24 Na osnovu čl. 95. i 96. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH ", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), federalni ministar finansija/financija donosi

PRAVILNIK O MIŠLJENJIMA POREZNE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak davanja mišljenja i odgovora na pitanja u vezi sa primjenom propisa kojim se regulišu porezi, doprinosi i takse, a za čiju naplatu i kontrolu je nadležna Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

(2) Sastavni dio ovog pravilnika jeste Obrazac ZM - Zahtjev za prethodno porezno mišljenje.

Član 2.


Ovim pravilnikom vrši se usklađivanje s Direktivom vijeća (EU) 2015/2379 od 8.12.2015. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja.

Član 3.
(Pojmovi)

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) "porezni obveznik" uključuje bilo koje lice koje je prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH ", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 I 44/22 - u daljem tekstu: Zakon) obveznik obračuna, uplate i prijave poreza i/ili doprinosa i/ili taksi;

b) "porezi" uključuju porez na dobit, porez na dohodak, porez na imovinu, porez na poklon, porez na nasljedstvo, porez na promet nekretnina;

c) "doprinos" uključuje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti;

d) "taksa" uključuje takse na istaknutu firmu i takse na aparate za igre na sreću i zabavne igre.

Član 4.
(Pravni osnov)

(1) Pravni osnov za mišljenje Porezne uprave sadržan je u članu 7. alineja 28. Zakona.

(2) Pravni osnov za odgovor Porezne uprave sadržan je u članu 7. alineja 9. Zakona.

II. POREZNO MIŠLJENJE


Član 5.
(Porezno mišljenje)

Porezno mišljenje predstavlja svaki savjet, informaciju ili uputu koja se daje određenom poreznom obvezniku ili grupi poreznih obveznika u vezi sa njihovom poreznom situacijom.

Član 6.
(Vrste poreznih mišljenja)

(1) Prethodno porezno mišljenje je mišljenje Porezne uprave za određenog poreznog obveznika koje utvrđuje porezne posljedice transakcije koja se nije dogodila, na koje se taj porezni obveznik ima pravo pozvati u postupcima i postupanju.

(2) Opće porezno mišljenje je stav Federalnog ministarstva finansija/financija (u daljem tekstu: Ministarstvo) koji se daje u vezi s općenitom i hipotetskom situacijom kao uputa o načinu postupanja u određenim okolnostima i aktivnostima pri obavljanju pojedinačnih upravnih i stručnih poslova određenoj kategoriji ili grupi poreznih obveznika ili određenim djelatnostima. Ovo mišljenje odnosi se na sve porezne obveznike koji se bave aktivnostima ili obavljaju transakcije koje spadaju u djelokrug ovog mišljenja.

(3) Specifično porezno mišljenje je mišljenje Porezne uprave koje se odnosi na određenog poreznog obveznika i koje taj porezni obveznik može primijeniti, i može se odnositi na porezni tretman transakcija koje su se dogodile.

III. PRETHODNA POREZNA MIŠLJENJA


Član 7.
(Prethodna porezna mišljenja)

(1) Porezni obveznik koji može imati obaveze direktnih poreza ili doprinosa ili taksi može da podnese Zahtjev za prethodno porezno mišljenje Poreznoj upravi, a u vezi s bitnim i složenim pitanjima koja se odnose na primjenu tih propisa.

(2) Prethodno porezno mišljenje mora biti u skladu sa stavovima Ministarstva, odnosno, mjerodavnog kantonalnog ministarstva finansija.

(3) Prethodno porezno mišljenje smatra se poreznom tajnom prema članu 3. tačka (4) Zakona.

Član 8.
(Prethodna porezna mišljenja s prekograničnim uticajem)

Prethodnim poreznim mišljenjem sa prekograničnim uticajem smatra se svako prethodno mišljenje koje ispunjava sljedeće uslove:

a) odnosi se na tumačenje ili primjenu zakonske ili podzakonske odredbe važećih poreznih propisa i to: poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na poklon, poreza na nasljedstvo i poreza na promet nekretnina;

b) odnosi se na prekograničnu transakciju;

c) odnosi se na pitanje uspostavljanja stalne poslovne jedinice obavljanjem djelatnosti u drugoj državi;

d) odnosi se na transakciju ili niz transakcija ili obavljanje djelatnosti putem stalne poslovne jedinice koje su s dogodile prije podnošenja porezne prijave.

Član 9.
(Prekogranična transakcija)

(1) Prekogranična transakcija može podrazumijevati, ali ne isključivo, ulaganje, isporuku robe, usluga, finansiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora direktno uključivati lice kojem je upućeno prethodno porezno mišljenje.

(2) Prekogranična transakcija znači transakciju ili niz transakcija:

a) u kojima neke od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija nisu rezidenti u svrhu oporezivanja u državi članici koja izdaje, mijenja ili obnavlja prethodno porezno mišljenje s prekograničnim uticajem;

b) u kojima je neka od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija istovremeno rezident u svrhu oporezivanja u više država;

c) u kojima jedna od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice, a ta je transakcija ili niz transakcija dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje stalne poslovne jedinice.

Član 10.
(Posljedice prethodnog poreznog mišljenja)

(1) Prethodno porezno mišljenje će biti obavezujuće za organizacione jedinice Porezne uprave u vezi sa poreznim obveznikom koji je tražio mišljenje.

(2) Prethodno porezno mišljenje odnosit će se na onog poreznog obveznika koji je uputio Zahtjev za prethodno porezno mišljenje sve dok se ne izmjene okolnosti ili bilo koji drugi podaci od značaja, sadržani u Zahtjevu.

Član 11.
(Vrijeme važenja i prestanak važenja prethodnog poreznog mišljenja)

(1) Prethodno porezno mišljenje je važeće od dana dostave podnosiocu Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje.

(2) Prethodno porezno mišljenje prestaje važiti ako:

a) se isto zasniva na odredbama propisa koje su izmijenjene ili su prestale da važe, a na osnovu kojih je mišljenje izdato;

b) je došlo do promjena okolnosti koje imaju bitan uticaj na mišljenje;

c) je suprotno stavovima Ministarstva;

d) se utvrdi da se mišljenje zasniva na neistinitim ili nepotpunim podacima.

Član 12.
(Podnošenje Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje)

(1) Zahtjev za prethodno porezno mišljenje podnosi se Središnjem uredu - Sektoru za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju - Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju.

(2) Zahtjev za prethodno porezno mišljenje podnosi se na Obrascu ZM - Zahtjev za prethodno porezno mišljenje.

(3) Zahtjev za prethodno porezno mišljenje može se podnijeti putem pošte -preporučeno ili ličnom predajom Središnjem uredu, ili elektronskim putem.

(4) Predaja Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje elektronskim putem omogućena je samo onim licima koji imaju ovlaštenje za komunikaciju sa Poreznom upravom elektronskim putem.

(5) Podnošenje Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje ne prekida rokove poštovanja poreznih obaveza propisanih posebnim propisima.

Član 13.
(Predmet Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje)

Predmet Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje može biti pitanje koje se odnosi samo na jedan konkretan problem, odnosno nejasnoću.

Član 14.
(Dokumentacija uz Zahtjev za prethodno porezno mišljenje)

Uz Zahtjev za prethodno porezno mišljenje prilaže se dokumentacija koja se odnosi na postavljeno pitanje i dokaz o uplaćenoj naknadi.

Član 15.
(Visina naknade)

(1) Podnosilac Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje plaća naknadu u visini od 100,00 KM (stotinu KM).

(2) Naknada se uplaćuje u skladu sa sljedećom instrukcijom:

NAZIV PRIMAOCA: Budžet Federacije BiH

SVRHA PLAĆANJA: Izdavanje prethodnog poreznog mišljenja

BROJ RAČUNA PRIMAOCA: 102-050-0000106-698, Union banka d.d. Sarajevo

VRSTA PRIHODA: 722613

POZIV NA BROJ: broj Zahtjeva za mišljenje (u skladu sa raspoloživim brojem polja u platnom nalogu)

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1603001

ŠIFRA OPĆINE: 077

Član 16.
(Uslovi za podnošenje Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje)

(1) Zahtjev za prethodno porezno mišljenje može se podnijeti prije:

a) poduzimanja radnji koje utiču na nastanak prava i obaveza po osnovu poreza ili doprinosa ili taksi, odnosno, namjeravanih radnji i budućih transakcija (prije nastanka konkretnog budućeg poslovnog događaja), ili

b) poduzimanja radnji koje utiču na poštivanje bilo kojih drugih obaveza propisanih odredbama člana 14. Zakona.

(2) Neće se uzeti u razmatranje Zahtjev za prethodno porezno mišljenje koji nije u skladu sa uslovima navedenim u stavu (1) ovog člana, a u vezi sa tim Porezna uprava će poslati obavještenje podnosiocu zahtjeva.

Član 17.
(Razlozi neizdavanja mišljenja)

(1) Porezna uprava ne izdaje mišljenje ako:

a) se Zahtjev za prethodno porezno mišljenje ne odnosi na buduće i namjeravane transakcije odnosno poslovne događaje i djelatnosti poreznog obveznika;

b) se Zahtjev za prethodno porezno mišljenje odnosi na predmet započetog nadzora ili razreza ili predmet sudskog postupka, ili postupka povodom pravnih lijekova u kojem sudjeluje podnosilac zahtjeva kao stranka;

c) se Zahtjev za prethodno porezno mišljenje odnosi na općenito ili hipotetsko pitanje;

d) iz sadržaja Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje proizlazi da obveznik nema stvarnu namjeru poduzimanja poslovnih aktivnosti koje su predmet zahtjeva;

e) se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informisanje, prema Zakonu u slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11).

(2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima neizdavanja mišljenja.

(3) U slučajevima iz stava (2) ovog člana, podnosilac Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje nema pravo na povrat naknade.

Član 18.
(Otklanjanje nedostataka)

(1) Ako se u postupku po Zahtjevu za prethodno porezno mišljenje utvrdi da zahtjev nije podnesen na obrascu iz člana 12. stav (2) ovog pravilnika, ili da je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Porezna uprava podnosioca zahtjeva o tome pismeno obavještava i poziva ga da navedene nedostatke otkloni u roku od pet dana od dana prijema obavještenja.

(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži naznaku da se Zahtjev za prethodno porezno mišljenje neće razmatrati ukoliko se ne uklone utvrđeni nedostaci.

Član 19.
(Prethodna provjera)

(1) Prije izrade prethodnog poreznog mišljenja, Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju je dužan izvršiti provjeru da li su od strane Porezne uprave ili od strane podnosioca Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje poduzete radnje koje se odnose na pitanje za koje se traži mišljenje.

(2) Provjera iz stava (1) ovog člana se vrši podnošenjem zahtjeva Odjeku nadležne organizacione jedinice za inspekcijski nadzor ili nadležnoj poreznoj ispostavi.

(3) Na zahtjev iz stava (2) ovog člana, šef organizacione jedinice za inspekcijski nadzor ili šef porezne ispostave kojoj je upućen zahtjev dužan je dostaviti pismeni odgovor u kojem će se izjasniti o ispunjenosti uslova za davanje mišljenja, u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko se Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju smatra nenadležnim za davanje mišljenja, podnosilac zahtjeva se pismeno obavještava da se njegov zahtjev neće razmatrati.

(5) U situaciji iz stava (4) ovog člana, Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje, podnosioca obavještava o odredbama zakona i podzakonskih akata koji datu poreznu situaciju regulišu i naziv nadležne institucije ili organa kojem se može obratiti radi rješavanja porezne situacije.

(6) U slučajevima iz stava (5) ovog člana, podnosilac Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje ima pravo na povrat naknade.

Član 20.
(Sastavni dijelovi mišljenja)

Prethodno porezno mišljenje sadrži:

a) pravni osnov za izdavanje mišljenja;

b) broj i datum mišljenja;

c) podatke o podnosiocu Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje (naziv, sjedište, identifikacioni broj);

d) broj i datum Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje;

e) navođenje ispunjenosti uslova iz člana 16. pravilnika;

f) pitanje za koje se traži mišljenje i iznos transakcije ili niza transakcija;

g) navođenje dokumenata i činjenica na osnovu kojih je dato mišljenje;

h) pravni osnov korišten za davanje mišljenja;

i) mišljenje o pitanju iz zahtjeva, sa naznakom pravnog osnova;

j) naznaku da je mišljenje obavezujuće za organizacione jedinice Porezne uprave samo u odnosu na podnosioca zahtjeva;

k) naznaku da je mišljenje obavezujuće u onoj mjeri u kojoj su podaci koje je obveznik predočio u postupku podnošenja zahtjeva istiniti i tačni; https://advokat-prnjavorac.com

l) naznaku da mišljenje nije obavezujuće za neriješene žalbe, prigovore i postupke koji su već pokrenuti prije podnošenja zahtjeva;

m) naznaku da se na mišljenje može podnijeti zahtjev za prepispitivanje mišljenja Ministarstvu u roku od 15 radnih dana od dana dostavljanja mišljenja;

n) naznaku da je plaćena naknada i

o) potpis ovlaštenog lica i pečat Porezne uprave.

Član 21.
(Rokovi za izradu mišljenja)

(1) Rok za izradu prethodnog poreznog mišljenja je 30 radnih dana od dana prijema potpunog Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje.

(2) Rok iz stava (1) ovog člana može biti i duži u slučaju kada je za postupanje po Zahtjevu za prethodno porezno mišljenje potrebno izvršiti dodatne provjere ili konsultacije, ali ne duži od 90 radnih dana.

(3) Izuzetno u slučaju podnošenja zahtjeva za opće porezno mišljenje, rok iz st. (1) i (2) ovog člana može biti i duži, ali najviše 30 radnih dana od dana prijema općeg poreznog mišljenja.

Član 22.
(Preispitivanje Prethodnog poreznog mišljenja)

(1) Lice može podnijeti Zahtjev za preispitivanje mišljenja Ministarstvu u roku od 15 radnih dana od dana dostavljanja Prethodnog poreznog mišljenja iz člana 7. ovog pravilnika, putem Porezne uprave - Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana se podnosi u slobodnoj formi od strane podnosioca uz obaveznu naznaku postojanja uslova iz člana 16. ovog pravilnika.

(3) Porezna uprava prilaže svu dokumentaciju koja se odnosi na postavljeno pitanje.

Član 23.
(Dostavljanje mišljenja)

(1) Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju Prethodno porezno mišljenje dostavlja podnosiocu zahtjeva i nadležnim organizacionim jedinicama Porezne uprave na koje se odnosi postavljeno pitanje iz člana 13. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se pitanje iz člana 13. ovog pravilnika odnosi na prekograničnu transakciju sa drugom državom, Porezna uprava dostavlja i primjerak Prethodnog poreznog mišljenja sa prekograničnim uticajem na engleskom jeziku drugoj državi putem Ministarstva u skladu sa članom 7. Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 14/20).

(3) Dostavljanje prethodnog poreznog mišljenja sa prekograničnim uticajem drugoj državi ne bi trebalo dovesti do otkrivanja trgovinske, industrijske, tehnološke ili profesionalne tajne, kao ni do otkrivanja informacija koje bi bile suprotne javnom poretku i interesu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(4) Ukoliko prethodno porezno mišljenje sa prekograničnim uticajem sadrži trgovinske, industrijske, tehnološke ili profesionalne tajne ili informacije čije otkrivanje je suprotno javnom poretku i interesu Federacije, Porezna uprava za tačku g) člana 20. ovog pravilnika dostavlja Sažetak sadržaja prethodnog poreznog mišljenja sa prekograničnim uticajem koji uključuje opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili transakcija ili niza transakcija u apstraktnim pojmovima, a da se ne otkrivaju trgovinske, industrijske, tehnološke ili profesionalne tajne ili informacije čije otkrivanje je suprotno javnom poretku i interesu Federacije.

(5) Primljeno porezno mišljenje od druge države u skladu sa članom 7. Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 14/20) ili ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa drugim državama, ima posljedice iz člana 10. ovog pravilnika.

(6) Mišljenje iz stava (5) ovog člana ima status porezne tajne prema članu 3. tačka (4) Zakona.

IV. SPECIFIČNO POREZNO MIŠLJENJE


Član 24.
(Specifično porezno mišljenje)

(1) Porezna uprava izdaje specifično porezno mišljenje po zahtjevu poreznog obveznika u slučaju predočenog specifičnog pitanja iz nadležnosti Porezne uprave u vezi s primjenom federalnih i kantonalnih propisa.

(2) Specifično porezno mišljenje predstavlja odgovor Porezne uprave koji je informativnog karaktera i nije obavezujući za organizacione jedinice Porezne uprave.

(3) Specifično porezno mišljenje ne može biti izdato ako:

a) se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informisanja, prema Zakonu u slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 32/01 i 48/11), ili

b) je u toku ili inspekcijski nadzor ili postupak pred drugostepenim organom ili sudom.

(4) U slučajevima iz stava (3) ovog člana Porezna uprava će obavijestiti podnosioca zahtjeva o razlozima takvog postupanja. Podnosilac zahtjeva nema pravo na povrat administrativne takse.

Član 25.
(Podnošenje zahtjeva za odgovor)

(1) Zahtjev za specifično porezno mišljenje podnosi se Središnjem uredu - Sektoru za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju - Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana se podnosi u slobodnoj formi od strane podnosioca.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može se podnijeti putem ili pošte-preporučeno ili ličnom predajom Središnjem uredu ili po uputama Porezne uprave.

Član 26.
(Predmet Zahtjeva za specifično porezno mišljenje)

Predmet Zahtjeva za specifično porezno mišljenje može biti više pitanja koja se odnose na jedan ili više konkretnih stvarnih problema, odnosno nejasnoća u postupanju.

Član 27.
(Visina troškova)

(1) Podnosilac zahtjeva za specifično porezno mišljenje plaća administrativnu taksu iz tarifnog broja 1. iz Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) u iznosu od 5 KM.

(2) Taksa iz stava (1) ovog člana može se kupiti u prostorijama Finansijsko-informatičke agencije ili uplatiti na računu skladu sa sljedećom instrukcijom:

NAZIV PRIMAOCA: Budžet Federacije BiH

SVRHA PLAĆANJA: Izdavanje Specifičnog poreznog mišljenja

BROJ RAČUNA PRIMAOCA: 102-050-0000106-698, Union banka d.d. Sarajevo

VRSTA PRIHODA: 722112,

POZIV NA BROJ: broj Zahtjeva za mišljenje (u skladu sa raspoloživim brojem polja u platnom nalogu),

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1603001

ŠIFRA OPĆINE: 077

Član 28.
(Prethodna provjera)

(1) Prije izrade specifičnog poreznog mišljenja, Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju je dužan izvršiti provjeru da li su od strane Porezne uprave ili od strane podnosioca Zahtjeva u toku ili inspekcijski nadzor ili postupak pred drugostepenim organom ili sudom, a koje se odnose na pitanje za koje se traži mišljenje.

(2) Provjera iz stava (1) ovog člana se vrši podnošenjem zahtjeva Odjeku nadležne organizacione jedinice za inspekcijski nadzor ili nadležnoj poreznoj ispostavi.

(3) Na zahtjev iz stava (2) ovog člana šef organizacione jedinice za inspekcijski nadzor ili šef porezne ispostave kojoj je upućen zahtjev dužan je dostaviti pismeni odgovor u kojem će se izjasniti o ispunjenosti uslova za davanje mišljenja, u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko nadležna organizaciona jedinica iz stava (3) ovog člana utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 24. stav (3) ovog pravilnika, podnosilac zahtjeva se pismeno obavještava da se njegov zahtjev neće razmatrati.

Član 29.
(Sastavni dijelovi specifičnog poreznog mišljenja)

Specifično porezno mišljenje sadrži:

a) pravni osnov izdatog mišljenja;

b) broj i datum mišljenja;

c) podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv, sjedište, identifikacioni broj);

d) broj i datum zahtjeva;

e) pitanje podnosioca zahtjeva za koje se traži mišljenje;

f) navođenje pravnog osnova na osnovu kojeg se daje mišljenje;

g) naznaku da izdato mišljenje nije obavezujući za organizacione jedinice Porezne uprave;

h) naznaku da je plaćena administrativna taksa ili pravni osnov oslobađanja; i

i) potpis ovlaštenog lica i pečat Porezne uprave.

Član 30.
(Rokovi za izradu mišljenja)

(1) Rok za izradu specifičnog poreznog mišljenja je 30 radnih dana od dana prijema Zahtjeva za specifično porezno mišljenje.

(2) Rok iz stava (1) ovog člana može biti i duži u slučaju kada je za postupanje po Zahtjevu za specifično porezno mišljenje potrebno izvršiti dodatne provjere ili konsultacije, ali ne duži od 60 radnih dana od dana prijema.

V. OPĆE POREZNO MIŠLJENJE


Član 31.
(Opće porezno mišljenje)

(1) Porezna uprava se može obratiti Ministarstvu radi izdavanja općeg poreznog mišljenja koji predstavlja stav Ministarstva kada propisi jasno ne ukazuju kako postupiti u predočenoj poreznoj situaciji.

(2) Opće porezno mišljenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i Porezne uprave.

(3) Mišljenje Ministarstva iz stava (2) ovog člana će biti obavezujuće za Ministarstvo i Poreznu upravu u vezi sa aktivnostima ili transakcijama koje spadaju u djelokrug tog mišljenja.

Član 32.
(Sastavni dijelovi mišljenja)

Opće porezno mišljenje Ministarstva sadrži:

a) pravni osnov mišljenja;

b) broj i datum mišljenja;

c) bitni navodi zahtjeva za koje se traži mišljenje;

d) relevantno pravo;

e) činjenično stanje i mišljenje Ministarstva; i

f) potpis ovlaštenog lica i pečat Ministarstva.

Član 33.
(Rok za izradu stava)

(1) Rok za izradu Općeg poreznog mišljenja je 30 radnih dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Rok iz stava (1) ovog člana može biti i duži u slučaju kada je za postupanje potrebno izvršiti dodatne provjere ili konsultacije, a najduže 90 radnih dana od dana prijema zahtjeva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 34.
(Postupanje po podnesenim zahtjevima)

Na zahtjeve podnesene do dana stupanja na snagu ovog pravilnika primjenjivat će se odredbe Pravilnika o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja Porezne uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/03).

Član 35.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja Porezne uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/03).

Član 36.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.06.2024. godine.

Broj 05-02-02- 536/24-1
Aprila 2024.
Sarajevo


Ministar
Toni Kraljević, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]