BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5529
Službene novine Federacije BiH, broj 83/22
Na osnovu člana 72. stava 6. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva, donosi


PRAVILNIK O KUPALIŠTIMA I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA VODE ZA KUPANJE


I OPŠTE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuje se način proglašavanja kupališta, način pripreme i objave listi voda za kupanje na kupalištima, monitoring, ocjena i klasifikacija kvaliteta voda za kupanje, upravljanje kvalitetom voda za kupanje i mjere u vanrednim situacijama, obavještavanje javnosti i izvještavanje o kvalitetu voda za kupanje, te druga pitanja bitna za kvalitet voda za kupanje na kupalištima na površinskim vodama na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

Član 2.
(Definicije)

Pored definicija iz člana 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH" 70/06), (u daljem tekstu: Zakon o vodama), za potrebe ovog Pravilnika koriste se slijedeće definicije:

1) "Voda za kupanje" predstavlja dio površinskih voda na kojem nadležno tijelo za proglašavanje kupališta očekuje da će se kupati veći broj ljudi, a nije izdalo trajnu zabranu kupanja ni trajno upozorenje da kupanje nije preporučljivo.

2) "Kupalište" predstavlja vodu za kupanje i pripadajući priobalni pojas uz dijelove površinske vode koji se tradicionalno koriste za kupanje i javnu rekreaciju na vodi.

3) "Zabrana kupanja" označava zabranu kupanja koja traje sve dok dva uzastopno redovno analizirana uzorka vode ne budu ocijenjena najmanje ocjenom " dobrog kvaliteta".

4) "Trajna zabrana kupanja" označava zabranu kupanja proglašenu za najmanje jednu cijelu sezonu kupanja.

5) "Trajno upozorenje za kupanje" označava upozorenje da kupanje nije poželjno koje je izdato za najmanje jednu cijelu sezonu kupanja.

6) "Veliki broj kupača" označava procjenu broja kupača koji utvrđuje jedinica lokalne samouprave imajući u vidu broj kupača u prethodnim godinama, izgrađenu infrastrukturu ili druge mjere preduzete sa ciljem da se podstiče korištenje kupališta.

7) "Zagađenje vode za kupanje" označava prisustvo mikrobiološkog zagađenja ili drugih organizama ili otpada koji utiče na kvalitet vode za kupanje i čini opasnost po zdravlje kupača, navedenih u čl.12. i 13. i koloni A Priloga I, koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

8) "Kratkotrajno zagađenje" označava mikrobiološko zagađenje iz kolone A Priloga I koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, čiji se uzroci mogu jasno ustanoviti, i za koje se obično ne očekuje da utiče na kvalitet vode za kupanje duže od 72 sata poslije prve pojave toga zagađenja, a koje nadležni organ može predvidjeti po utvrđenom postupku i preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Prilogom II koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

9) "Sezona kupanja" znači kalendarsko razdoblje u kojem se može očekivati veliki broj kupača.

10) "Mjere upravljanja" označavaju mjere koje se preduzimaju u odnosu na vode za kupanje i to:

a) uspostavljanje i održavanje profila vode za kupanje;

b) uspostavljanje kalendara monitoringa;

c) monitoring voda za kupanje;

d) ocjena kvaliteta vode za kupanje;

e) klasifikacija vode za kupanje;

f) identifikacija i procjena uzroka mogućeg zagađenja voda za kupanje, koje može ugroziti zdravlje kupača;

g) obavještavanje javnosti (konsultovanje zainteresovane javnosti/odnosno informisanje javnosti);

h) preduzimanje radnji kako bi se smanjio rizik zagađenja odnosno spriječilo izlaganje kupača zagađenju.

11) "Vanredna situacija" znači događaj ili kombinaciju događaja koji utječe/utječu na kvalitet vode za kupanje na određenoj lokaciji i za koji/koje se ne očekuje da će se u prosjeku javljati češće od jednom u svake četiri godine, npr. suše, poplave, zemljotresi, klizišta, slučajno ili neočekivano izlijevanje otpadnih voda uslijed oštećenja ili kvarova, onečišćenja uzrokovana ljudskim aktivnostima i sl.

12) "Skup podataka o kvalitetu vode za kupanje" označava podatke o vodi za kupanje prikupljene u skladu sa članom 9. ovog Pravilnika.

13) "Ocjena kvaliteta voda za kupanje" znači postupak ocjenjivanja kvaliteta voda za kupanje korištenjem metode ocjene utvrđene u Prilogu II koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

14) "Proliferacija cijanobakterija" znači nakupljanje cijanobakterija u obliku cvjetova, biofilma ili pjene.

15) "Zainteresovana javnost" označava javnost na koju utiče provedba aktivnosti vezanih za upravljanje kvalitetom vode za kupanje.

Član 3.
(Područje primjene)

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na svaki dio površinskih voda (uključujući i obalne morske vode) za koje jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: općina, grad) očekuje veliki broj kupača, a nije proglasilo trajnu zabrana kupanja ni trajnu preporuku da kupanje nije preporučljivo.

(2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na:

a) bazene za plivanje i banjske bazene;

b) vode u zatvorenom prostoru koje se podvrgavaju tretmanu ili se koriste u terapeutske svrhe;

c) vještački stvorene vode u zatvorenom prostoru, koje su odvojene od površinskih i podzemnih voda.

Član 4.
(Nadležni organi)

Organi nadležni za provođenje ovog Pravilnika su služba nadležna za vode jedinice lokalne samouprave tj. općine ili grada (u daljem tekstu: služba JLS), kantonalni organi nadležni za vode i zdravstvo, Federalni i kantonalni zavodi za javno zdravstvo, agencije za vode, federalna organi nadležni za vode i zdravstvo, kao i druga tijela uprave na JLS, kantonalnom i federalnom nivou određena za provođenje poslova u vezi kupališta i upravljanja kvalitetom voda za kupanje propisanih ovim Pravilnikom.

II PROGLAŠAVANJE KUPALIŠTA I LISTI VODA ZA KUPANJE


Član 5.
(Proglašavanje kupališta i dužine sezone kupanja)

(1) Prije početka svake sezone kupanja, za dijelove površinskih voda na području općine/grada koje se tradicionalno koriste za kupanje i javnu rekreaciju, i koje ispunjavaju uslove iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika, služba JLS donosi odluku o proglašenju kupališta (u daljem tekstu: odluka) koju objavljuje u službenom glasilu i na svojoj web stranici, a kojom se za obuhvaćena kupališta:

a) određuje nadležna laboratorija Federalnog zavoda za javno zdravstvo odnosno kantonalnog zavoda za javno zdravstvo koja provodi monitoring i ocjenu kvaliteta vode za kupanje (u daljem tekstu: nadležna laboratorija), u skladu sa Prilozima I i IV koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio;

b) utvrđuju lokacije na kupalištima na kojima se provodi monitoring vode za kupanje, u skladu sa odredbom člana 8. stav (2) ovog Pravilnika;

c) utvrđuje trajanje sezone kupanja;

d) prikazuje ocjena kvaliteta vode za kupanje za prethodnu sezonu i njena klasifikacija za prethodne tri sezone kupanja u skladu sa Prilogom Il koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio;

e) daje situacioni prikaz plaže u skladu sa Prilogom Vl koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio;

f) prikazuju profili voda za kupanje u skladu sa Prilogom Ill ovog Pravilnika koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio;

g) utvrđuju zabranjene aktivnosti u skladu sa odredbom člana 6. ovog Pravilnika.

(2) Pripremi i donošenju odluke iz stava (1) ovog člana, prethodi akt kantonalnog ministarstava nadležnog za vode, usaglašen sa kantonalnim ministarstvom zdravstva kojim se, pored obaveza svakog od ovih ministarstva za uspostavu i rad kupališta u skladu sa odredbama ovog Pravilnika (u daljem tekstu: Akt o obavezama Kantona), određuje nadležna laboratorija koja će provoditi monitoring i ocjenu kvaliteta voda za kupanje na kupalištima u općinama/gradovima na području kantona.

(3) Služba JLS prvu odluku donosi korištenjem akta o obavezama kantona iz stava (2) ovog člana, raspoloživih podataka i podloga na osnovu kojih se definišu elementi iz stava (1) tač. a). do g). ovog člana, a koji su u posjedu ove službe ili drugih tijela općine/grada, kantona i Federacije BiH i laboratorija Federalnog zavoda za javno zdravstvo odnosno nadležnog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, koje su ranije provodile ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda za kupanje na površinskim vodama u Federaciji BiH. Situacioni prikaz plaže iz stava (1) tačka e) ovog člana izrađuje općinska/gradska služba nadležna za katastar.

(4) U slučaju da je za donošenje odluke potrebna izrada dodatnih podloga, podataka, uviđaja i sl., izradu i prikupljanje istih organizuje i troškove izrade snosi kantonalni organ nadležan za vode kroz godišnji plan utroška sredstava vodnih naknada, po zahtjevima službe JLS.

(5) Odluku u narednim godinama izrađuje i donosi služba JLS korištenjem dokumentacije pribavljene za izradu prve odluke o proglašenju kupališta na području općine/grada iz stava (3) ovog člana, a elemente po pitanjima iz tač. d). i f). stava (1) ovog člana inovira korištenjem rezultata monitoringa i izvještaja o ocjeni kvaliteta vode za kupanje izrađenih tokom i na kraju prethodne sezone kupanja od nadležne laboratorije koja je provodila monitoring.

(6) Trajanje sezone kupanja iz stava (1) ovog člana obuhvaća razdoblje od 1. juna do 15. septembra tekuće godine. Služba JLS može, ovisno o klimatskim i lokalnim uslovima, u odluci utvrditi da sezona kupanja traje duže ili kraće od propisane ovim Pravilnikom.

Član 6.
(Zabrane na lokacijama kupališta)

Na kupalištima je zabranjeno:

a) postavljanje stalnih ili privremenih objekata ili drugih prepreka koje bi sprečavale slobodan protok vode, slobodan prijelaz preko vodnog dobra, odnosno sprečavale slobodan prilaz obalama i koritu vodotoka, prirodnog i vještačkog jezera, kao i obalnoj morskoj vodi;

b) aktivnosti koje mogu uzrokovati zagađenje, odnosno uticati na kvalitet vode za kupanje i

c) aktivnosti koje ugrožavaju ili bi mogle ugroziti zdravlje ili život kupača.

Član 7.
(Proglašavanje listi voda za kupanje)

(1) Nakon donošenja odluke na svom području, služba JLS istu odmah dostavlja kantonalnom organu nadležnom za vode koji utvrđuje listu voda za kupanje na području kantona i istu objavljuje na svojoj web stranici, uz slanje pisane obavijesti o pripremljenoj listi nadležnim organima za vode susjednih kantona.

(2) Listu voda za kupanje na svojoj teritoriji kantonalni organ nadležan za vode dostavit će kantonalnom organu nadležnom za zdravstvo i nadležnoj agenciji za vode, radi izrade zbirne liste voda za kupanje za vodno područje najkasnije do 15. aprila tekuće godine.

(3) Agencija za vode obavezna je da, u saradnji sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo (u daljem tekstu: Federalni zavod), utvrdi i objavi na svojoj web stranici zbirnu listu voda za kupanje na vodnom području za koje je nadležna, i dostavi je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), najkasnije do 15. maja tekuće godine.

(4) Federalno ministarstvo i Federalni zavod objavit će na svojoj web stranici Zbirnu listu voda za kupanje na teritoriji Federacije BiH, koja predstavlja objedinjeni prikaz zbirnih listi voda po vodnim područjima u Federaciji BiH, i dostaviti je najkasnije do 31. maja tekuće godine federalnom ministarstvu zdravstva koje istu objavljuje na svojoj web stranici.

(5) Liste voda za kupanje iz stava (4) ovog člana unose se u plan upravljanja vodama i prostorne planove, prilikom njihove izrade.

III OCJENA KVALITETA I UPRAVLJANJE KVALITETOM VODA ZA KUPANJE


Član 8.
(Monitoring voda za kupanje)

(1) Prije početka svake sezone kupanja, nadležna laboratorija određena za provođenje monitoringa odlukom iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika izrađuje i dostavlja službi JLS kalendar monitoringa kvaliteta vode za kupanje, za svaku lokaciju za monitoring vode za kupanje utvrđenu odlukom. Predmet monitoringa vode za kupanje su mikrobiološki parametri iz Priloga I koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Postupanje sa uzorcima se provodi u skladu sa Pravilima o postupanju s uzorcima iz Priloga V koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a svako uzorkovanje se mora provesti najkasnije četiri dana nakon datuma utvrđenog u kalendaru monitoringa.

(2) Za lokacije monitoringa vode za kupanje na svakom kupalištu iz odluke se određuju mjesta gdje se očekuje najveći broj kupača ili se, prema uspostavljenom profilu vode za kupanje, procjeni da postoji najveći rizik od zagađivanja.

(3) Kod provođenja monitoringa vode za kupanje i obrade uzetih uzoraka nadležna laboratorija je dužna popuniti obrazac uzorkovanja u skladu sa Prilogom IV koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio i isti u prilogu izvještaja o rezultatima analiza uzetih uzoraka vode za kupanje, najkasnije sedam dana od uzimanja uzoraka, dostaviti službi JLS i kantonalnom organu nadležnom za zdravstvo.

(4) Uzorci uzeti za vrijeme kratkotrajnog zagađenja mogu se zanemariti ukoliko je njihov broj, odnosno procenat od ukupnog broja uzetih uzoraka u razmatranom kalendaru monitoringa za klasifikovanu kategoriju vode za kupanje, u skladu sa kriterijima utvrđenim u Prilogu II koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Oni se zamjenjuju uzorcima uzetim po kalendaru monitoringa iz stava (1) ovog člana, u skladu s Prilogom IV koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Za vrijeme vanrednih situacija kalendar monitoringa iz stava (1) ovog člana mora biti obustavljen. Odluku o obustavi monitoringa donosi služba JLS, na prijedlog nadležne laboratorije koja vrši monitoring. Isti će se obnoviti što je prije moguće nakon prestanka vanredne situacije. Novi uzorci bit će uzeti što je prije moguće nakon prestanka vanredne situacije kako bi zamijenili uzorke koji nedostaju zbog vanredne situacije.

(6) Služba JLS je dužna da o svakoj obustavi kalendara monitoringa, sa obrazloženjem razloga za obustavu, u roku 24 sata obavijesti kantonalni i federalni organ nadležan za zdravstvo, te nadležnu agenciju za vode, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

(7) Federalno ministarstvo zdravstva odnosno kantonalna ministarstva nadležna za zdravstvo planiraju i osiguravaju uslove i sredstva laboratorijama Federalnog zavoda odnosno kantonalnih zavoda za javno zdravstvo da redovno, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, izvršavaju poslove potrebne za provođenje monitoringa, ocjene kvaliteta i klasifikacije, te uspostave profila voda za kupanje i pružanja stručne pomoći službi JLS u vezi kupališta i voda za kupanje, shodno zaduženjima laboratorija utvrđenim odlukom iz stava (1) i Aktu o obavezama kantona iz stava (2) člana 5. ovog Pravilnika.

Član 9.
(Ocjena kvaliteta, klasifikacija voda za kupanje i mjere upravljanja)

(1) Na osnovu podataka monitoringa voda za kupanje na kupalištima obuhvaćenim odlukom, ocjenu kvaliteta svake vode za kupanje provodi nadležna laboratorija, prema pokazateljima datim u koloni D, C i B Priloga I i kriterijima sadržanim u Prilogu II koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio i sačinjava Izvještaj o kvalitetu vode za kupanje. Skupina podataka o kvalitetu vode za kupanje za ocjenjivanje njenog kvaliteta uvijek sadrži najmanje 16 uzoraka ili u posebnim okolnostima iz Priloga IV tačka 2. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, 12 uzoraka.

(2) Nadležna laboratorija vrši klasifikaciju voda za kupanje na kupalištima obuhvaćenih Odlukom na kraju sezone kupanja, za svaku vodu za kupanje, na osnovu podataka o kvalitetu vode za kupanje prikupljenih tokom te sezone kupanja i tri prethodne sezone za kupanje, i u skladu sa kriterijima utvrđenim u Prilogu II koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio svaku vodu za kupanje klasifikuje u kategorije: "voda nezadovoljavajućeg kvaliteta", "voda zadovoljavajućeg kvaliteta", "voda dobrog kvaliteta" i "voda odličnog kvaliteta", o čemu sačinjava Izvještaj o klasifikaciji voda za kupanje.

(3) Ako se voda za kupanje, u skladu sa stavom (2) ovog člana klasifikuje pet uzastopnih godina kao "voda nezadovoljavajućeg kvaliteta", služba JLS uvodi trajnu zabranu kupanja ili trajno upozorenje da kupanje nije preporučljivo.

(4) Trajna zabrana kupanja ili trajna preporuka da kupanje nije preporučljivo može se uvesti i prije isteka perioda od pet godina, ako postizanje "vode zadovoljavajućeg kvaliteta" nije realno moguće ili zahtjeva nesrazmjerno visoke troškove.

(5) Nadležna laboratorija određena odlukom dostavlja službi JLS izvještaj iz st. (1) i (2) ovog člana. Služba JLS je obavezna da obezbijedi vođenje evidencije Izvještaja, te njihovu objavu na svojoj službenoj web stranici i dostavu nadležnoj agenciji za vode i kantonalnom ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

(6) Nezavisno od opšteg zahtjeva, vode za kupanje mogu privremeno biti klasifikovane kao "lošeg kvaliteta" i još uvijek biti u skladu sa ovim Pravilnikom pod uslovom da služba JLS, kantonalno ministarstvo nadležno za vode, kantonalno ministarstvo nadležno za zdravstvo, Federalni zavod i kantonalni zavodi za javno zdravstvo, agencije za vode, Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svojih nadležnosti preduzmu mjere od početka sezone kupanja koja slijedi takvu klasifikaciju:

a) odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući zabranu kupanja ili upozorenje da kupanje nije preporučljivo s ciljem sprečavanja izlaganja kupača zagađenju;

b) utvrđivanje uzroka i razloga zbog kojih nije postignut status "zadovoljavajućeg kvaliteta";

c) odgovarajuće mjere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje uzroka zagađenja;

d) informisanje javnosti, u skladu sa članom 16. ovog Pravilnika.

Član 10.
(Profili voda za kupanje)

(1) Na osnovu sažetka, izrađenog od strane nadležne Agencije za vode, sa potrebnim podacima o vodnim tijelima na površinskim vodama na području općine/grada, za koje je ta agencija za vode u planu upravljanja vodama vodnog područja kao ciljani status utvrdila dobro ekološko i hemijsko stanje ili ekološki potencijal koji prati provođenjem programa monitoringa, te propisanih tabela i obrazaca, izrađenih od strane laboratorije Federalnog zavoda odnosno kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, sa podacima potrebnim za uspostavu, redovno revidiranje i ažuriranje profila voda za kupanje, služba JLS uspostavlja, redovno revidira i ažurira profil vode za kupanje na proglašenim kupalištima na području općine/grada.

(2) Svaki profil vode za kupanje može obuhvatiti jednu ili više longitudinalno povezanih voda za kupanje.

(3) Profili vode za kupanje se uspostavljaju, revidiraju i ažuriraju prema opisu sadržaja i obrascu profila vode za kupanje datom u Prilogu Ill koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 11.
(Mjere upravljanja u vanrednim situacijama)

Služba JLS dužna je da preduzme blagovremene i adekvatne mjere upravljanja koje obuhvataju obavještavanje javnosti i po potrebi privremenu zabranu kupanja, u skladu sa Prilogom VI koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, kada sazna da je nastala vanredna situacija koja ima ili se može očekivati da takva situacija može imati štetan uticaj na kvalitet vode za kupanje i na zdravlje kupača.

Član 12.
(Rizik pojave cijanobakterija)

(1) Kada profil vode za kupanje ukazuje na mogućnost proliferacije cijanobakterija, služba JLS uz prethodnu stručnu pomoć laboratorije Federalnog zavoda odnosno kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, uspostavit će i izvršiti odgovarajući monitoring u cilju blagovremenog uočavanja rizika po zdravlje.

(2) Kad se proliferacija cijanobakterija pojavi i kad se pojava rizika po zdravlje konstatuje ili očekuje, služba JLS, odmah će preduzeti odgovarajuće mjere upravljanja u cilju sprječavanja izlaganju riziku, uključujući i obavještavanje javnosti.

Član 13.
(Drugi parametri)

(1) Kada profil vode za kupanje ukazuje na tendenciju pojave makro-algi i/ili morskog fitoplanktona, služba JLS, uz prethodnu stručnu pomoć laboratorije Federalnog zavoda odnosno kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i nadležne agencije za vode preduzima istraživanje u cilju ocjene njihove prihvatljivosti sa stanovišta rizika po zdravlje i utvrđuje odgovarajuće mjere upravljanja koje je potrebno preduzeti, uključujući i informisanje javnosti.

(2) Služba JLS osigurava vizuelni pregled voda da bi se utvrdilo da li su vode zagađene katranastim materijama, staklom, plastikom, gumom ili drugim otpadom.

(3) Kad utvrdi postojanje takvog zagađenja, služba JLS uz konsultovanje nadležne laboratorije i nadležne agencije za vode, utvrdit će potrebu preduzimanja odgovarajućih mjera upravljanja, uključujući, između ostalog i informisanje javnosti.

Član 14.
(Saradnja u slučaju prekograničnog i uticaja preko međuentitetske linije)

(1) U slučaju da bude primijećen prekogranični uticaj na kvalitet vode za kupanje, služba JLS je dužna o tome odmah obavijestiti nadležnu agenciju za vode, koja je dužna odmah informisati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u cilju pokretanja postupka saradnje sa organima susjedne države po pitanju tog uticaja.

(2) U slučaju da bude primijećen uticaj na kvalitet vode za kupanje na površinskoj vodi presječenoj međuentitetskom linijom, služba JLS je dužna o tome odmah informisati nadležnu agenciju za vode, koja će ostvariti saradnju sa nadležnom javnom ustanovom za upravljanje vodama u entitetu Republika Srpska odnosno službom nadležnom za vode u Vladi Brčko Distrikata BiH u cilju identifikovanja izvora nastalog uticaja i preduzimanja mjera za njegovo eliminisanje.

IV OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI


Član 15.
(Konsultovanje zainteresovane javnosti)

(1) Služba JLS je dužna u postupku donošenja odluke na području općine/grada utvrditi zainteresovanu javnost i provesti javne konsultacije o nacrtu odluke objavom nacrta na svojoj web stranici i oglašavanjem te objave u glasilu na području općine/grada.

(2) Pri donošenju odluke, služba JLS dužna je razmotriti i uzeti u obzir dostavljene primjedbe, komentare i sugestije zainteresovane javnosti, uključujući i one koje se odnose na uključivanje u odluku i drugih lokacija kupališta.

Član 16.
(Informisanje javnosti)

(1) Služba JLS obavezna je da tokom trajanja sezone kupanja u blizini svake vode za kupanje obezbijedi aktuelne i javnosti lako dostupne sljedeće informacije:

a) trenutnu klasifikaciju vode za kupanje i svaku zabranu kupanja u vidu jasnog i jednostavnog znaka ili simbola, u skladu sa Prilogom Vl koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio;

b) opšti opis voda za kupanje, netehničkim jezikom, zasnovan na profilu vode za kupanje uspostavljenim u skladu sa Prilogom Ill koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio;

c) u slučaju kratkotrajnog zagađenja voda za kupanje:

- obavještenje o tome da je voda za kupanje kratkotrajno zagađena;

- napomenu o broju dana tokom kojih će kupanje biti zabranjeno;

- upozorenje, u slučaju kad je zagađenje predvidivo ili prisutno;

- informaciju o prirodi i očekivanom trajanju svake neočekivane situacije;

- obrazloženje/razloge zbog kojih je uvedena zabrana kupanja;

- u slučaju trajne zabrane kupanja:

- jasnu informaciju o tome da to područje više nije voda za kupanje i razloge za njegovu deklasifikaciju;

- informaciju o tome gdje se mogu dobiti detaljnije informacije, u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(2) Nadležni organi iz člana 4. ovog Pravilnika obavezni su da, svako u okviru svojih nadležnosti, putem javnih informativnih medija (svojih web stranica i sl.) vrše aktivno i ažurno širenje informacija o vodama za kupanje navedenih u stavu (1) ovog člana i sljedećih informacija:

a) o listama voda za kupanje;

b) o klasifikaciji svake vode za kupanje u prethodne tri godine i profil svake vode za kupanje, uključujući rezultate monitoringa dobijene u skladu sa ovim Pravilnikom, nakon posljednje klasifikacije;

c) u slučaju voda klasifikovanih kao "vode nezadovoljavajućeg kvaliteta", informacija o uzrocima zagađenja i mjerama preduzetim da bi se spriječila izloženost kupača zagađenjima i otklonili uzroci zagađenja;

d) u slučaju kratkotrajnog zagađenja, opšte informacije o:

- uslovima koji će vjerovatno dovesti do kratkotrajnog zagađenja;

- vjerovatnoći da do zagađenja dođe i njegovog vjerovatnog trajanja;

- uzrocima zagađenja i preduzetim mjerama u cilju sprječavanja izloženosti kupača zagađenju i otklanjanju uzroka zagađenja.

(3) Služba JLS obavezna je da rezultate monitoringa voda za kupanje na kupalištima na području općine/grada dobijene u skladu sa ovim Pravilnikom učini dostupnim javnosti na svojoj web stranici odmah po izvršenim analizama.

V IZVJEŠTAVANJE O KVALITETU VODA ZA KUPANJE


Član 17.
(Izvještavanje)

(1) Služba JLS obavezna je pojedinačne izvještaje o kvalitetu vode za kupanje, odmah nakon prijema od nadležne laboratorije, objaviti na svojoj web stranici, a kompletan izvještaj o svim provedenim analizama do 01. oktobra, za prethodnu sezonu kupanja, dostavi kantonalnom ministarstvu nadležnom za vode.

(2) Kantonalna ministarstva nadležna za vode na bazi dostavljenih izvještaja iz stava (1) ovog člana dužna su konsolidovane izvještaje na području kantona objaviti na svojoj web stranici iste dostaviti nadležnoj agenciji za vode do 15. oktobra za proteklu sezonu kupanja.

(3) Nadležna agencija za vode dužna je da, na bazi izvještaja dostavljenih u skladu sa stavom (2) ovog člana, izradi i dostavi zbirni izvještaj za vodno područje Federalnom ministarstvu i Federalnom zavodu do 01. novembra za proteklu sezonu kupanja.

(4) Federalno ministarstvo i Federalni zavod na bazi izvještaja dostavljenih u skladu sa stavom (3) ovog člana, konsolidovani izvještaj o kvalitetu voda za kupanje na teritoriji Federacije BiH, objavit će na svojim službenim web stranicama najkasnije do 30. novembra za proteklu sezonu kupanja.

(5) Nadležni organi objavit će izvještaje iz st. (1) do (3) ovog člana istovremeno sa njihovim dostavljanjem, na način uobičajen za informisanje javnosti.

(6) Izvještaji iz st. (1) do (3) ovog člana trebaju sadržavati elemente definisane članom 18. ovog Pravilnika.

Član 18.
(Sadržaj izvještaja)

(1) Izvještaj o kvalitetu vode za kupanje sadrži sljedeće elemente:

a) Kalendar monitoringa voda za kupanje;

b) detalje o obustavama Kalendara monitoringa, ako je bilo obustave;

c) obrazloženje razloga za obustavu Kalendara monitoringa;

d) tabelarni pregled grupa prikupljenih terenskih podataka;

e) ocjena i klasifikacija vode za kupanje;

f) pregled preduzetih mjera upravljanja vodom za kupanje i

g) druge podatke i informacije, po potrebi.

(2) Zbirni izvještaj o upravljanju kvalitetom voda za kupanje u protekloj sezoni kupanja na vodnom području, nadležne agencije za vode sadrži zbirne podatke iz izvještaja kantona i druge podatke i informacije po potrebi.

(3) Konsolidovani izvještaj o upravljanju kvalitetom voda za kupanje u protekloj sezoni kupanja na području kantona sadrži zbirne podatke iz izvještaja službe JLS i druge podatke i informacije po potrebi.

(4) Konsolidovani izvještaj o upravljanju kvalitetom voda za kupanje u protekloj sezoni na teritoriji Federacije BiH Federalnog ministarstva i Federalnog zavoda, sadrži konsolidovane podatke iz izvještaja nadležne agencije za vode i druge elemente, po potrebi.

VI NADZOR


Član 19.
(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor kvaliteta vode za kupanje na kupalištima i provođenje odluka, vrše nadležni sanitarni i vodni inspektori.

(2) Nadležni sanitarni inspektor ovlašten je zabraniti kupanje ili dati preporuku da se izbjegava kupanje te narediti postavljanje službene oznake zabrane kupanja i barijera. Uvjete za postavljanje službene oznake te postavljanje barijera osiguravaju službe JLS i druga tijela uprave na nivou općine/grada.

(3) U slučaju incidentnog zagađenja iz člana 61. Zakona o vodama koje može uticati na kvalitet vode za kupanje, nadležni vodni inspektor naređuje poduzimanje mjera uklanjanja uzroka zagađenja u skladu sa Zakonom o vodama i pripadajućim podzakonskim aktom.

(4) U slučaju prestanka zagađenja ili vanrednih okolnosti koje je uzrokovalo pogoršanje kvaliteta voda za kupanje nadležni sanitarni inspektor izdaje odobrenje za uklanjanje službene oznake i barijera ako su dva uzastopno redovito analizirana uzorka vode za kupanje ocijenjena ocjenom "dobro" ili "odlično". Uklanjanje službene oznake i barijera osiguravaju službe JLS.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
(Postepenost rokova za proglašavanje kupališta)

(1) Kantonalna ministarstava nadležna za vode će Akt o obavezama Kantona iz odredbe člana 5. stav (2) ovog Pravilnika, usaglašen sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, nakon donošenja objaviti na svojoj web stranici i dostaviti svim službama JLS na području kantona najkasnije 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Služba JLS na čijoj teritoriji se nalaze dijelovi površinskih voda koje se tradicionalno koriste za kupanje i javnu rekreaciju, na kojima se kupa veliki broj kupača i na kojima se vrši monitoring kvaliteta vode za kupanje, će odluke iz odredbi člana 5. st. (1) i (3) ovog Pravilnika donijeti prije početka naredne sezone kupanja od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Služba JLS na čijoj teritoriji se nalaze dijelovi površinskih voda koje se tradicionalno koriste za kupanje i javnu rekreaciju, na kojima se kupa veliki broj kupača ili se očekuje da će se kupati veliki broj kupača, a na kojima nije uspostavljen monitoring kvaliteta vode za kupanje, će odluke iz odredbi člana 5. st. (1) i (3) ovog Pravilnika donijeti najkasnije prije početka treće sezone kupanja od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Liste voda za kupanje iz člana 7. ovog Pravilnika nadležni organi su dužni utvrditi i objaviti prvi put tokom naredne sezone kupanja od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 21.
(Rokovi za pripremu elemenata za proglašavanje kupališta i izuzeci)

(1) Za kupališta na području općine/grada iz člana 20. stav (2) ovog Pravilnika, nadležna laboratorija određena Odlukom je dužna utvrditi lokacije za monitoring i kalendar monitoringa kvaliteta vode za kupanje iz člana 8. stav (1) ovog Pravilnika na tim lokacijama prvi put prije početka naredne pune sezone kupanja nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, nakon što služba JLS zvanično potvrdi da će ista u toj godini biti obuhvaćena odlukom o proglašenju kupališta.

(2) Za kupališta na području općine/grada iz člana 20. stav (3) ovog Pravilnika, nadležna laboratorija određena Odlukom je dužna po zahtjevu službe JLS izvršiti uviđaj na budućim lokacijama kupališta, odrediti lokacije za monitoring i kalendar monitoringa prije početka prve pune sezone kupanja od stupanja na snagu ovog Pravilnika, i tokom te sezone kupanja provesti monitoring i podnijeti izvještaj o ocjeni, odnosno i klasifikaciji kvaliteta vode za kupanje.

(3) U slučaju da na osnovu podataka iz člana 8. stav (3) ovog Pravilnika za pojedina kupališta nije moguće definisati sve elemente za donošenje odluke iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika, a što se odnosi na alineje d) i f) kojima se daje prikaz elemenata o kvalitetu i profilu vode za kupanje, a što je posljedica nedostatka podataka monitoringa u ranijem periodu, ta kupališta se mogu uključiti u odluku o proglašenju kupališta na području općine/grada, ali će se odlukom propisati rok za definisanje nedostajućih elementa, koji ne može biti duži od početka naredne pune sezone kupanja.

Član 22.


Služba JLS će za kupališta na području općine/grada, profile voda za kupanje iz člana 10. ovog Pravilnika po prvi put uspostaviti najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, na osnovu sažetka sa podacima nadležne agencije za vode, te propisanih tabela i obrazaca, izrađenih prema Prilogu III koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, od nadležne laboratorije koja je Odlukom iz član 5. stav (1) određena da vrši monitoring voda za kupanje na tim kupalištima.

Član 23.


Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje primjena člana 3. Uredbe o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SR BiH", broj 19/80), preuzet Uredbom sa zakonskom snagom "Službene novine Federacije BiH" br. 2/92 i 13/92) koja se odnosi na primjenu graničnih vrijednosti parametra za klasifikaciju voda" najvjerovatniji broj koliformnih klica u litru vode do" koji je za vode za kupanje propisan u vrijednosti od 20.000, tačkom 13. alineja 1. Tabele date u članu 3.

Član 24.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-1-21/1-918-8/20
11. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.
PRILOG I


PARAMETRI ZA MIKROBIOLOŠKI MONITORING VODA ZA KUPANJEZa površinske vode
A


B


C


D


E
Parametar


Voda odličnog kvaliteta


Voda dobrog kvaliteta


Voda zadovoljavajućeg kvaliteta


Referentni analitički metod

1


Crijevne enterokoke (bk/100 ml)


≤200


≤400


≤330(**)


BAS ISO 7899-1 ili

BAS ISO 7899-2 ili

2


Escherichia coli

(bk/100 ml)


≤500


≤1000(*)


≤900(**)


BAS ISO 9308-1 ili

BAS ISO 9308-3
(*) Zasnovano na 95 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog II

(**) Zasnovano na 90 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog II

-bk - broj kolonija

-kad su vrijednosti bk /100 ml pojedinog pokazatelja više od vrijednosti navedenih u koloni C smatra se da je došlo do kratkotrajnog zagađenja i da kvalitet vode nije zadovoljavajući


Za obalne morske vode i prijelazne vode

Parametar


Voda odličnog kvaliteta


Voda dobrog kvaliteta


Voda zadovoljavajućeg kvaliteta


Referentni analitički metod

1


Crijevne enterokoke (bk/100 ml)


≤100(*)


≤200(*)


≤185(**)


BAS ISO 7899-1

BAS ISO 7899-2

2


Escherichia coli (bk/100 ml)


≤250(*)


≤500(*)


≤500(**)


BAS ISO 9308-3

BAS ISO 9308-1

(*)Zasnovano na 95 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog ll (**)Zasnovano na 90 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog ll

bk broj kolonija

PRILOG II OCJENA I KLASIFIKACIJA VODA ZA KUPANJE

(1) Kvalitet vode za kupanje ocjenjuje se, i one se klasifikuju u određene kategorije, na osnovu sljedećih kriterija:
a) voda nezadovoljavajućeg kvaliteta- vode za kupanje klasifikuju se kao "vode nezadovoljavajućeg kvaliteta" ako je, u skupu podataka o njihovom kvalitetu, koji je služio za ocjenu u posljednjem periodu ocjenjivanja, (a) procentualna vrijednost (b) izbrojenih mikroorganizama lošija (c) od vrijednosti za "vode zadovoljavajućeg kvaliteta", određene u Prilogu I kolona D ovog Pravilnika.
b) voda zadovoljavajućeg kvaliteta- vode za kupanje klasifikuju se kao "vode zadovoljavajućeg kvaliteta":
1. ako su, u skupu podataka o njihovom kvalitetu, koji je služio za ocjenu u posljednjem periodu ocjenjivanja, procentualne vrijednosti izbrojenih mikroorganizama jednake ili bolje (d) od vrijednosti za "vode zadovoljavajućeg kvaliteta" u Prilogu I kolona D ovog Pravilnika;
2. ako je voda za kupanje podložna kratkotrajnom zagađenju, pod uslovom da:
a. se preduzimaju odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sistem ranog upozoravanja i monitoring, sa ciljem sprječavanja izlaganja kupača zagađenju upozoravanjem i, po potrebi, zabranom kupanja;
b. su preduzete odgovarajuće mjere, u cilju sprječavanja, smanjenja i uklanjanja uzroka zagađenja; i
c. da broj zanemarenih uzoraka u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika zbog kratkotrajnog zagađenja tokom perioda prethodne ocjene nije veći od 15% od ukupnog broja uzetih uzoraka prema Kalendarima monitoringa ustanovljenim za taj period, ili ne više od jednog uzorka po sezoni kupanja - u obzir se uzima veći;
c) voda dobrog kvaliteta- vode za kupanje klasifikuju se kao "vode dobrog kvaliteta":
1. ako su, u skupu podataka o kvalitetu vode za kupanje koji je služio za posljednji period ocjenjivanja, procentualne vrijednosti za izbrojenih mikroorganizama jednake ili bolje (d) od vrijednosti za "dobar kvalitet", definisanih u Prilogu l, kolona C i
2. ako je voda za kupanje podložna kratkotrajnom zagađenju, pod uslovom da:
a. su preduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sistem ranog upozoravanja i monitoring, sa ciljem sprječavanja izlaganja kupača zagađenju upozoravanjem i, po potrebi, zabranom kupanja;
b. su preduzete odgovarajuće mjere, u cilju sprječavanja, smanjenja i uklanjanja uzroka zagađenja; i
c. da broj zanemarenih uzoraka u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika zbog kratkotrajnog zagađenja tokom perioda prethodne ocjene nije veći od 15% od ukupnog broja uzetih uzoraka prema Kalendarima monitoringa ustanovljenim za taj period, ili ne više od jednog uzorka po sezoni kupanja — u obzir se uzima veći.
d) voda odličnog kvaliteta - vode za kupanje klasifikuju se kao "vode odličnog kvaliteta":
1. ako su, u skupu podataka o kvalitetu vode za kupanje koji je služio za posljednji period ocjenjivanja, procentualne vrijednosti za izbrojene mikroorganizme jednake ili bolje od vrijednosti za "odličan kvalitet", definisanih u Prilogu l, kolona B i https://www.anwalt-derbeste.de
2. ako je voda za kupanje podložna kratkotrajnom zagađenju, pod uslovom da:
a. su preduzete odgovarajuće upravljačke mjere, uključujući nadzor, sistem ranog upozoravanja i monitoring, sa ciljem sprječavanja izlaganja kupača zagađenju upozoravanjem i, po potrebi, zabranom kupanja;
b. su preduzete odgovarajuće mjere, u cilju sprječavanja, smanjenja i uklanjanja uzroka zagađenja; i
c. da broj zanemarenih uzoraka u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika zbog kratkotrajnog zagađenja tokom perioda prethodne ocjene nije veći od 15% od ukupnog broja uzetih uzoraka prema Kalendarima monitoringa ustanovljenim za taj period, ili ne više od jednog uzorka po sezoni kupanja - u obzir se uzima veći.
(2) "Posljednji period ocjenjivanja" obuhvata posljednje četiri sezone kupanja, ili period u skladu sa odredbama člana 9. ovog Pravilnika.
(3) Zasnovano na 1030 normalnoj raspodjeli mikrobioloških podataka dobijenih analizom uzoraka vode za kupanje, pojedine procentualne vrijednosti izračunavaju se na sljedeći način:
a) izračunavaju se vrijednost logaritma (log10) iz broja izraslih kolonija dobijenih pojedinom mikrobiološkom metodom u 100 ml uzorka koji se ocjenjuje. (Ako je broj izraslih kolonija nula, uzima se, umjesto te vrijednosti, logaritamska vrijednost broja kolonija koje čine graničnu vrijednost detekcije korištene analitičke metode);
b) Izračunava se aritmetička sredina vrijednosti log10 (µ);
c) Izračunava se standardno odstupanje od vrijednosti log10 (ơ).
d) 90-ti percentil izvodi se iz sljedeće jednačine: gornji interval povjerenja 90-og percentila = antilogaritam (µ + 1,282 ơ).
e) 95-ti percentil izvodi se iz sljedeće jednačine: gornji interval povjerenja 90-og percentila = antilogaritam (µ+ 1,65 ơ).
f) "Gore" znači sa većom koncentracijom vrijednosti izraženom u bk/100 ml. Bolje" znači sa nižom koncentracijom vrijednosti izraženom u bk/100 ml.


PRILOG III PROFIL VODE ZA KUPANJE

(1) Profil vode za kupanje iz člana 10. ovog Pravilnika treba da sadrži:
a) Opis fizičkih, hidroloških, hidromorfoloških i geografskih karakteristika vode za kupanje;
b) utvrđivanje i procjenu izvora zagađenja koji mogu uticati na vodu za kupanje i zdravlje kupača,
c) procjenu mogućnosti proliferacije cijanobakterija;
d) ako procjena pod tačkom b) ovog člana pokazuje da postoji opasnost od kratkotrajnog zagađenja, sljedeće informacije:
- očekivanu prirodu, učestalost i trajanje očekivanog zagađenja,
- detalje o ostalim uzrocima zagađenja, uključujući i poduzete mjere upravljanja i vremenski plan za njihovo ukidanje,
- mjere upravljanja poduzete tokom kratkotrajnog zagađenja i podatke o tijelima odgovornim za poduzimanje takve radnje te njihove kontakt podatke;
e) lokaciju tačke monitoringa,
f) ocjenu kvaliteta vode za kupanje.
(2) Ako su vode za kupanje klasificirane kao "dobre", "zadovoljavajuće" ili "nezadovoljavajuće", profili voda za kupanje moraju se redovito preispitivati da bi se procijenilo je li se promijenio neki od aspekata navedenih u stavu (1) ovoga Priloga. Ako je potrebno, treba ih ažurirati. Učestalost i opseg preispitivanja treba odrediti na temelju prirode i jačine zagađenja. Međutim, oni moraju biti u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i obavljati se minimalno u razmacima navedenima u sljedećoj tablici.

Klasificirane vode za kupanje


"dobra"


"zadovoljavajuća"


"nezadovoljavajuća"

Preispitivanje treba obaviti minimalno svake


četiri godine


tri godine


dvije godine

Aspekti koje treba preispitati (iz stava (1 ) ovoga Priloga)


a) do f)


a) do f)


a) do f)(3) Ako su vode za kupanje prethodno bile klasificirane kao "odlične", profile voda za kupanje treba preispitati i, ako je potrebno, ažurirati ih samo ako se klasificiranje promijeni iz "dobro" u "zadovoljavajuće" ili "nezadovoljavajuće". Preispitivanjem treba obuhvatiti sve aspekte navedene u stavu (1). ovoga Priloga.
(4) Ako se u vodi ili u blizini vode za kupanje obavljaju veći građevinski radovi ili veće promjene infrastrukture, profil vode za kupanje treba ažurirati prije početka iduće sezone kupanja.
(5) Kad god je to izvedivo, informacije iz stava (1). tač. (a) i (b) ovoga Priloga treba dostaviti na detaljnom kartografskom prikazu.
(6) Za svaki profil potrebno je pripremiti sljedeći obrazac:


Obrazac profila za kupanje

NAZIV PROFILA; OPĆINA

Lokacija

Tačke za uzimanja uzoraka/

I I

IV


Geografske koordinate tačaka za uzimanje uzoraka


Prirodni profil


Da

Uređen profil
Tip:


S vegetacijom


Šljunčano


Stjenovito


PješčanoProsječna temperatura vode za vrijeme sezone kupanja

Klasifikacija kvaliteta vode na profilu


Odličan


Dobar


Zadovoljavajući


Nezadovoljavajući


Prisustvo cijanobakterija


Ne


DaTip

Količina

Potencijalni izvori zagađenja i kratak opis)


Otpadne vode


Drugi izvori
Procjena stepena rizika zagađenja


Vrlo visok


Visok


Umjeren


Nizak


Vrlo nizak


Specifikacija vrste zagađenja

Vidljivo zagađenje profila


Da

Ne


Učestalost i trajanje očekivanog zagađenja

Postoji li na profilu sistem informiranja o kvalitetu vode za kupanje?


Da

Postoji li metoda upozoravanja na profilu?
Podaci o licu koje upravlja vodom za kupanje?

Kontakt osoba za slučaj iznenadnog zagađenja


Ime, prezime, tel. , fax, e-mail, adresa


Laboratorija koja vrši analizePRILOG IV MONITORING VODA ZA KUPANJE

(1) Jedan uzorak treba uzeti nedugo prije početka svake sezone kupanja, a najkasnije u roku od 10 dana prije početka sezone kupanja. Uzimajući u obzir ovaj dodatni uzorak i u skladu sa stavom (2 ) ovoga Priloga, u svakoj sezoni kupanja treba uzeti i analizirati najmanje četiri uzoraka.
(2) Međutim, treba uzeti i analizirati samo tri uzorka po sezoni kupanja ako se radi o vodi za kupanje koja:
a) ima sezonu kupanja kraću od osam sedmica; ili
b) se nalazi na području podložnom posebnim geografskim ograničenjima.
(3) Datume uzorkovanja treba raspodijeliti ravnomjerno tokom cijele sezone kupanja, s razmacima ne dužim od 30 dana.
(4) U slučaju kratkotrajnog zagađenja, 72 sata nakon uzorkovanja tokom kratkotrajnog zagađenja, organ nadležan za vode za kupanje organizuje dodatno uzorkovanje kako bi se potvrdio prestanak kratkotrajnog zagađenja. Taj uzorak ne smije biti dijelom skupine podataka o vodi za kupanje. Ako se odbačeni uzorak mora zamijeniti, po prestanku kratkotrajnog zagađenja organ nadležan za vode za kupanje organizuje dodatno uzorkovanje u roku od sedam dana nakon što se analizama utvrdi da je prestalo kratkotrajno zagađenje, radi nadomještanja zanemarenog uzorka uzetog za vrijeme kratkotrajnog zagađenja. Ti podaci se unose u skup podataka.
(5) Uzorci voda za kupanje ne uzimaju se za vrijeme kiše, jakog vjetra ili pojave proliferacije cijanobakterija, u tom slučaju obustavlja se kalendar monitoringa kvaliteta voda za kupanje i nastavlja se odmah po prestanku navedenih pojava.
(6) Pri svakom uzorkovanju vode za kupanje prate se meteorološki uvjeti i vidljivo zagađenje te se dobiveni podaci unose u sljedeći obrazac:


Obrazac uzorkovanja voda za kupanje

Uzorak


Datum


Sat


KPU

O/U/J


Vrijeme S/O


Temp.

zraka

oC


Temp.


vode


Vidljivo zagađenje


CE u 100 ml


E. coli u 100 mlKiša:
— Dan prije uzorkovanja (KPU)
— odsutna (O), umjerena (U), jaka (J);
Vrijeme:
—sunčano (S), oblačno (O); V
Vidljivo zagađenje:
— vrsta i razmjer
Mikrobiološki pokazatelji:
— crijevni enterokoki (CE)
— Escherichia coli (E. coli)


PRILOG V PRAVILA O POSTUPANJU S UZORCIMA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU

(1) Lokalitet (mjesto) uzorkovanja, kada je to moguće, uzorak treba uzeti 30 cm ispod površine vode i to u vodi dubine od najmanje jedan metar.
(2) Sterilizacija bočica za uzorke-bočice za uzorke moraju se sterilizirati:
a) u autoklavu u trajanju od najmanje 15 minuta na temperaturi od 121 o C, ili
b) suhom sterilizacijom na temperaturi između 160 oC i 170 oC u trajanju od najmanje jednog sata, ili se mogu koristiti bočice za jednokratno uzorkovanje koje je proizvođač podvrgnuo sterilizaciji zračenjem.
(3) Uzorkovanje-uzorkovanje se obavlja ručnim uzorkivačem sa sterilnom prozirnom bocom volumena najmanje 250 ml.
Boce za uzorke moraju biti od prozirnog i neobojenog materijala (staklo, polietilen ili polipropilen).
U svrhu sprječavanja slučajne kontaminacije, osoba koja obavlja uzorkovanje mora koristiti aseptičnu tehniku kako bi se očuvala sterilnost boca za uzorke. Ako se postupak ispravno provodi, nema potrebe za dodatnom sterilnom opremom (poput sterilnih rukavica ili sterilnog ručnog uzorkivača). Boca s uzorkom mora biti jasno označena neizbrisivom tintom.
(4) Skladištenje i prijevoz uzoraka - uzorci vode se od mjesta uzorkovanja do obrade u laboratoriju moraju zaštititi od djelovanja svjetla, posebice direktnog sunčevog zračenja, te čuvati u hladnjaku pri temperaturi od približno 4 o C.
(5) Vrijeme između uzorkovanja i analize mora biti što je moguće kraće. Preporučuje se da se uzorci analiziraju istog dana kada su uzeti. U iznimnim slučajevima mogu biti analizirani u roku od najduže 24 sata. U međuvremenu moraju biti pohranjeni na tamnom mjestu i na temperaturi od 4 o C ± 3 o C.
(6) Postupanje sa uzorcima se provodi u skladu sa Pravilima o postupanja sa uzorcima prema METODI ISO 19458 - Uzorkovanje za mikrobiološke analize.


PRILOG VI KARTOGRAFSKI PRIKAZ PLAŽE I SIMBOLI VODE ZA KUPANJE

(1) Kartografski prikaz plaže sadrži:
a) granicu plaže,
b) ispust i količinu otpadne vode (Q dnevni),
c) uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s oznakom vrste uređaja,
d) tačke (geografske širine i dužine) uzimanja uzoraka i
e) oznake ocjene i klasifikacije kvaliteta voda za kupanje.
(2) Za označavanje klasifikacije voda za kupanje prema njihovom kvalitetu, koriste se kartografski obojeni kružni simboli:
a) Kvalitet vode odličan: plavo;
b) Kvalitet vode dobar: zeleno;
c) Kvalitet vode zadovoljavajući: žuto;
d) Kvalitet vode nezadovoljavajući: crveno.
(3) Grafički prikaz službene oznake zabrane kupanja je:
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]