BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4640
Službene novine Federacije BiH, broj 29/21
Na osnovu člana 26. stav (2) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), federalni ministar pravde donosi


PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA UPUĆIVANJE OSUĐENIH OSOBA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za upućivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne dugotrajnog zatvora, kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora (u daljem tekstu: kazna zatvora), osoba kojima je u krivičnom postupku izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, kao i upućivanje osoba kojima je izrečena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i osoba kojima je izrečena odgojna mjera upućivanja u odgojno-popravni dom.

(2) Prema odredbama ovog pravilnika, u skladu sa članom 152. stav (4) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10), upućuju se u ustanovu za izdržavanje kazne, na osobni zahtjev i prije pravosnažnosti presude, nepravomoćno osuđene osobe koje se poslije izricanja kazne zatvora nalaze u pritvoru.

Član 2.
(Nadležnost za upućivanje)

(1) Upućivanje pravosnažno osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora, osoba kojima je izrečena mjera sigurnosti i odgojna mjera vrši sud na čijem području osuđena osoba ima prebivalište, odnosno boravište, na način i po postupku propisanom u čl. 10. do 37. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Ako se osuđena osoba nalazi u pritvoru, upućivanje, u smislu stava (1) ovog člana, vrši sud koji je odredio mjeru pritvora.

Član 3.
(Kriteriji za upućivanje)

Kriteriji za upućivanje osoba iz člana 2. ovog pravilnika su: spol, boravak na slobodi ili u pritvoru, dužina izrečene kazne zatvora, ranije izdržavanje kazne zatvora i mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

Član 4.
(Preinaka novčane kazne)

Osuđene osobe kojima je u krivičnom postupku izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora upućuju se na izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravne zavode i njihova odjeljenja.

Član 5.
(Upućivanje osuđenih osoba)

Na izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravne zavode poluotvorenog tipa upućuju se osuđene osobe muškog i ženskog spola:

a) kojima je izrečena kazna zatvora, a ranije nisu bile na izdržavanju kazne zatvora i nalaze se na slobodi, osim osoba iz člana 12. stava (2) ovog pravilnika;

b) kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju do dvije godine, a ranije su bile na izdržavanju kazne zatvora;

c) kojima je izrečena kazna zatvora u trajanju do dvije godine, a koje se nisu javile na izdržavanje izrečene kazne zatvora i za kojima je raspisana potjernica, te se sprovode na izdržavanje kazne zatvora;

d) koji se upućuju iz pritvora na izdržavanje kazne zatvora, a osuđene su do pet godina;

e) koje se upućuju iz pritvora na izdržavanje kazne zatvora prije pravosnažnosti presude, a osuđene su do pet godina;

f) kojima je ostatak kazne zatvora određen u ustanovi za izdržavanje kazne zatvora umjesto kućnog zatvora s elektronskim nadzorom;

g) kojima je izrečena novčana kazna u krivičnom postupku naknadno zamijenjena kaznom zatvora.

Član 6.
(Upućivanje u KPZ Bihać)

(1) U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću upućuju se osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika koje su muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom Mostu, Velikoj Kladuši i Livnu (sa Sudskim odjelom u Drvaru).

(2) Iznimno, u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću upućuju se na izdržavanje kazne zatvora osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika ako nema slobodnih smještajnih kapaciteta u kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa, a za upućivanje je nadležan Opšćinski sud u Jajcu.

Član 7.
(Upućivanje u KPZ Mostar)

(1) U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Mostaru upućuju se osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika koje su muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi u Mostaru, Konjicu, Čapljini, Livnu (sa Sudskim odjelom u Tomislavgradu), Ljubuškom, Širokom Brijegu i Čitluku.

(2) Iznimno, u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Mostaru upućuju se na izdržavanje kazne zatvora osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika ako nema slobodnih smještajnih kapaciteta u kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa, a za koje upućivanje su nadležni općinski sudovi u Sarajevu, Goraždu, Bugojnu, Travniku, Kiseljaku i Visokom.

Član 8.
(Upućivanje u KPZ Sarajevo)

U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu i u Odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu sa sjedištem u Ustikolini upućuju se osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika koje su muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi u Sarajevu, Visokom i Goraždu.

Član 9.
(Upućivanje u KPZ Busovača)

U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Busovači upućuju se osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika koje su muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi u Travniku, Bugojnu, Kiseljaku, Kaknju, Tešnju, Zavidovićima, Zenici, Žepču i Jajcu.

Član 10.
(Upućivanje u KPZ Tuzla)

(1) U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Tuzli upućuju se osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika koje su muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi u Gračanici, Kalesiji, Tuzli, Živinicama, Banovićima i Lukavcu.

(2) Iznimno, u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Tuzli upućuju se na izdržavanje kazne zatvora osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika ako nema slobodnih smještajnih kapaciteta u kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa, a za koje upućivanje su nadležni općinski sudovi u Kaknju i Zenici.

(3) U Kazneno-popravni zavod iz stava (1) ovog člana upućuju se osuđene osobe koje su ženskog spola i osuđene su na kaznu zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 11.
(Upućivanje u KPZ Orašje)

(1) U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Orašju upućuju se osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika koje su muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi u Orašju, Gradačcu i Srebreniku.

(2) Iznimno, u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Orašju upućuju se na izdržavanje kazne zatvora osuđene osobe iz člana 5. ovog pravilnika ako nema slobodnih smještajnih kapaciteta u kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog tipa, a za koje upućivanje su nadležni općinski sudovi u Tešnju, Zavidovićima i Žepču.

(3) U Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Orašju - odjel za izvršenje maloljetničkog zatvora upućuju se i osuđene osobe muškog spola osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora, a za koje nadležnost za upućivanje imaju općinski sudovi s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) U Odgojno-popravni dom u Orašju upućuju se osobe oba spola na izvršenje izrečene odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom, a za koje nadležnost za upućivanje imaju općinski sudovi s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 12.
(Upućivanje u KPZ Zenica)

(1) U Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa u Zenici upućuju se osuđene osobe muškog spola, a za koje nadležnost za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora imaju općinski sudovi sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) U Kazneno-popravni zavod iz stava (1) ovog člana upućuju se osuđene osobe koje su:

a) osuđene na kaznu dugotrajnog zatvora;

b) osuđene na kaznu zatvora od sedam godina ili više;

c) iz pritvora upućene na izdržavanje kazne zatvora, a osuđene na pet godina ili više;

d) iz pritvora upućene na izdržavanje kazne zatvora prije pravosnažnosti presude, a osuđene na pet godina ili više;

e) sprovedene na izdržavanje kazne zatvora, a za djelo za koje se upućuju izrečena im je kazna zatvora u trajanju od dvije godine i duže od dvije godine;

f) jednom ili više puta bile na izdržavanju kazne zatvora, a za djelo za koje se upućuju izrečena im je kazna zatvora u trajanju od dvije godine i duže od dvije godine;

g) osuđene na kaznu zatvora, a izrečena im je i mjera sigurnosti obaveznog liječenja od ovisnosti ili je presudom utvrđena ovisnost o narkoticima.

(3) U Kazneno-popravni zavod iz stava (1) ovog člana upućuju se i osuđene osobe koje se već nalaze na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa, a izrečena im je nova kazna zatvora u trajanju od dvije godine i duže od dvije godine, iz kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa odmah nakon izdržane kazne zatvora.

Član 13.
(Upućivanje u psihijatrijsku bolnicu)

(1) Do početka rada kazneno-popravnog zavoda bolnice iz člana 120. stav (1) tačka 5. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine osobe oba spola kojima je izrečena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja, ako je izrečena uz bezuvjetnu kaznu zatvora, upućuju se u poseban psihijatrijski odjel pri Psihijatrijskoj bolnici u Sokocu.

(2) Osoba kojoj je izrečena mjera sigurnosti iz stava (1) ovog člana prvo se upućuje na izvršenje mjere sigurnosti.

(3) Nakon završenog liječenja ili ukidanja mjere sigurnosti, osuđena osoba kojoj kazna zatvora nije istekla uputit će se na izdržavanje preostalog dijela kazne zatvora, u skladu sa kriterijima iz ovog pravilnika.

Član 14.
(Alternativno upućivanje)

(1) Ukoliko sud, postupajući u skladu sa članom 23. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ustanovi da nema slobodnih smještajnih kapaciteta u kazneno-popravnom zavodu u koji je osuđena osoba prema ovom pravilniku i pravosnažnoj presudi upućena na izdržavanje kazne zatvora, on pribavlja podatke o kazneno-popravnom zavodu odgovarajućeg tipa koji raspolaže slobodnim smještajnim kapacitetima od Federalnog ministarstva pravde, u roku iz člana 23. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Podatke iz stava (1) ovog člana Federalno ministarstvo pravde dostavlja sudu po hitnom postupku u obliku pismenog akta, a kopiju akta dostavlja kazneno-popravnom zavodu.

(3) Nakon pribavljanja podataka od strane Federalnog ministarstva pravde, sud započinje postupak propisan članom 24. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(4) Kazneno-popravni zavod iz stava (2) ovog člana dužan je postupiti u skladu sa pismenim aktom Federalnog ministarstva pravde iz stava (2) ovog člana i prihvatiti osuđenu osobu po uputnom aktu suda, te obavijestiti sud o stupanju osuđene osobe na izdržavanje kazne zatvora u skladu sa članom 24. stav (6) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 15.
(Prijem osuđenih osoba)

(1) Kazneno-popravni zavodi dužni su primiti osuđenu osobu koja je u skladu sa odredbama ovog pravilnika upućena na izdržavanje kazne zatvora.

(2) Pogrešno upućenu osuđenu osobu će pisanom naredbom direktor kazneno-popravnog zavoda odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema pogrešno upućene osuđene osobe, uputiti u odgovarajući kazneno-popravni zavod, o čemu će pismenim putem obavijestiti nadležni sud i Federalno ministarstvo pravde.

Član 16.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za upućivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/18).

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2-107/21
22. marta 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Mato Jozić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]