BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5640
Službeni glasnik BiH, broj 15/24
Na osnovu člana 2. i člana 8. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05), člana 16, člana 61. stav 2. i člana 99. stavova 1, 2. i 6. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/02, 102/09 i 72/17), a u skladu sa odredbama tehničkih dodataka G i F Konvencije COTIF 1999 (APTU i ATMF), direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK O KORIŠTENJU EUROPSKOG REGISTRA VOZILA

Član 1.
(Predmet i primjena Pravilnika)

(1) Ovim Pravilnikom mijenjaju se zajedničke specifikacije za nacionalni registar vozila, te se utvrđuju tehničke i funkcionalne specifikacije za Europski registar vozila i zamjenjuju nacionalni registri u skladu sa članom 13. ATMF-a, koji predviđa da države članice Međunarodne organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) uspostavljaju i ažuriraju EVR.

(2) Specifikacije OTIF EVR-a pripremljene su na bazi Sprovedbene odluke Komisije (EU) 2018/1614 оd 25. oktobra 2018. o utvrđivanju specifikacija za registre vozila iz člana 47. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Savjeta, te o izmjeni i stavljanju van snage Odluke Komisije 2007/756. Prema tim specifikacijama, EVR mora biti povezan sa NRV-ovima kojim upravlja Agencija Europske unije za željeznice.

(3) Agencija Europske unije za željeznice uspostavlja i održava Europski registar vozila koji svim korisnicima osigurava usklađeno sučelje za pretraživanje, registraciju vozila i upravljanje podacima.

(4) Oblast primjene ovih specifikacija je registracija i pristup podacima o vozilima za koja je izdata dozvola za međunarodni saobraćaj.

(5) Mogućnost uvida u Europski registar vozila treba da imaju: Nacionalna tijela nadležna za sigurnost (NSA), istražna tijela, te željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture, kao i osobe ili organizacije koje registruju vozila ili koje su upisane u registar.

(6) Ovim Pravilnikom preuzimaju se odredbe Sprovedbene odluke Komisije (EU) 2018/1614 оd 25. oktobra 2018. o utvrđivanju specifikacija za registre vozila iz člana 47. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Savjeta, te o izmjeni i stavljanju van snage Odluke Komisije 2007/756.

(7) Navođenje odredaba odluke iz stava (6) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine Europske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Definicije i skraćenice)

Za svrhe ovog Pravilnika i njegovog priloga, primjenjuju se sljedeće definicije i skraćenice:

a) "Registar" znači jedinstveno tijelo nadležno, u ime države ugovornice, za razvoj, rad i održavanje registra vozila za tu državu ugovornicu. Registar država ugovornica koje koriste EVR je Agencija Europske unije za željeznice (ERA);

b) "Tijelo za registraciju" znači nacionalno tijelo koje imenuje svaka država ugovornica, a koje je odgovorno za dodavanje, uređivanje i brisanje podataka iz registra vozila u ime te države ugovornice;

c) "EVR" znači Europski registar vozila;

d) "ERA "znači Agencija Europske unije za željeznice;

e) "ECVVR " znači Europski centralni virtualni registar;

f) "EVN" znači jedinstveni broj vozila.

Član 3.
(Tijelo za registraciju)

(1) Svaka država ugovornica imenovat će tijelo za registraciju nakon stupanja na snagu ovih specifikacija i o tome će bez odlaganja obavijestiti Generalni sekretarijat.

(2) Ovo tijelo za registraciju može biti tijelo imenovano u skladu sa OTIF specifikacijama o nacionalnom registru vozila. Funkcije tijela za registraciju i registrara mogu biti dodijeljene jednoj organizaciji. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Tijelo za registraciju je odgovorno za registraciju vozila, te obradu i ažuriranje informacija o vozilima koja je tijelo registrovalo u Europski registar vozila.

(4) Države ugovornice će osigurati da, prema potrebi, njihova tijela za registraciju surađuju i razmjenjuju informacije kako bi bili sigurni da su podaci ispravno i bez odlaganja registrirani.

(5) Ako tijelo za registraciju nije tijelo imenovano u skladu sa OTIF specifikacijama, država članica obaviještava Generalni sekretarijat OTIF-a i druge države.

(6) Države ugovornice osigurat će da, prema potrebi, njihova tijela za registraciju surađuju i razmjenjuju informacije kako bi bili sigurni da su podaci ispravno i bez odlaganja registrirani.

Član 4.
(Dodjela i promjena jedinstvenog broja vozilu (EVN))

(1) Tijelo za registraciju, prilikom izdavanja dozvola za puštanje u željeznički saobraćaj novoizgrađena, obnovljena ili nadograđena željeznička vozila, istim dodjeljuje Jedinstveni broj vozila (EVN) koji se sastoji od 12 cifara.

(2) EVN se mijenja ako ne odražava sposobnost interoperabilnosti ili tehničke karakteristike zbog tehničkih izmjena vozila. Takve tehničke izmjene mogu zahtijevati novo odobrenje za rad u skladu sa ATMF-om.

(3) Imalac mora obavijestiti tijelo za registraciju države ugovornice u kojoj je vozilo registrirano o tim promjenama i, ako je primjenjivo, o novom odobrenju za rad u skladu sa ATMF-om.

(4) EVN se može promijeniti na zahtjev imaoca novom registracijom vozila od strane druge države ugovornice u području upotrebe vozila. Promjena EVN-a se sastoji od nove registracije vozila i naknadnog povlačenja stare registracije. Administrativne troškove nastale promjenom snosi imalac koji traži promjenu, ako tijelo za registraciju to zahtijeva.

(5) Ako se ova nova registracija odnosi na državu ugovornicu koja se razlikuje od prve registracije, tijelo za registraciju nadležno za novu registraciju može zatražiti kopiju dokumentacije koja se odnosi na prethodnu registraciju.

Član 5.
(Odobrenje u nekoliko država)

(1) Vozila koja ulaze u željeznički sistem EU iz OTIF zemalja koje nisu članice EU-e, prema trenutnim zakonskim odredbama moraju biti registrirana u prvoj državi članici EU u koju su ušla, osim ako nisu bila registrirana u registru vozila povezanom sa EVR ili ECVVR.

Opcija korištenja ECVVR-a neće biti dostupna nakon juna 2024. godine, nakon kojeg datuma sva vozila moraju biti registrirana u EVR-u.

ERA će postati tijelo za registraciju, ne samo za vozila koja je ovlastila, već i za vozila koja ulaze u EU iz OTIF zemalja koje nisu članice EU.

(2) Vozila koja ulaze u željeznički sistem EU iz trećih zemalja, a upisana su u registar vozila koji nije u skladu s ovom specifikacijom ili nije povezan sa EC VVR-om, registriraju se samo u NVR-u prve države članice u kojoj se vozilo namjerava upotrebljavati u željezničkom sistemu EU.

Član 6.
(Unos podataka o vozilu)

(1) Imalac podnosi zahtjev za registraciju tijelu za registraciju države ugovornice u kojoj se traži registracija. Zahtjev za registraciju vozila podnosi se nakon što je vozilo odobreno za međunarodni saobraćaj i prije nego što se stavi u upotrebu. Prijave za registraciju mogu se odnositi na jedno ili više vozila.

(2) Na zahtjev podnosioca zahtjeva za stavljanje u funkciju ili imaoca, država ugovornica izabrana za registraciju vozila mora unaprijed rezervirati broj vozila ili nekoliko brojeva vozila. Ako za vozilo postoji unaprijed rezerviran broj vozila, taj broj će se koristiti za njegovu prvu registraciju.

(3) Prilikom registracije, tijelo za registraciju će vozilu dodijeliti jedinstveni broj vozila (EVN).

EVN će biti u skladu sa pravilima utvrđenim u Jedinstvenim tehničkim propisima (JTP) za Obilježavanje vozila. Vozila koja već imaju 12-cifreni broj zadržavaju svoj trenutni broj koji će biti registriran kao takav bez ikakvih izmjena.

Za vozila bez 12-cifrenog broja, 12-cifreni broj se dodijeljuje u skladu sa JTP Obilježavanje vozila. Tijelo za registraciju može zatražiti informacije od drugih tijela za registraciju, posebno kada se imalac koji se prijavljuje za registraciju nalazi u drugoj državi ugovornici. Imalac će obavijestiti dotična tijela za registraciju o svim relevantnim promjenama koje su bitne za registraciju, kao i o dvostrukim registracijama vozila u dva ili nekoliko međusobno povezanih registara.

(4) Tijelo za registraciju registrirat će podatke u roku od 20 radnih dana od prijema kompletirane prijave. Tijelo za registraciju će u tom roku ili registrirati vozilo ili zatražiti ispravku ili pojašnjenje. Na zahtjev imaoca, tijelo za registraciju obavijestit će istog o napretku svojih prijava.

Član 7.
(Aneksi i prilozi)

Sastavnim dijelom ovog Pravilnika smatra se OTIF propis pod nazivom "Specifikacije za registre vozila" u skladu sa članom 13. ATMF-a koji se nalazi u Prilogu A ovog Pravilnika.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" i bit će objavljen u Službenim glasnicima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o registru željezničkih vozila objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 15/22.

Broj 13-01-29-7-288-1/23
26. decembra 2023. godine
Doboj


Direktor
Tihomir Narić, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]