BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5259
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE


Poglavlјe I. Osnovne odredbe


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuju se Kontni okvir i sadržaj konta u Kontnom okviru za neprofitna pravna lica (u daljnjem tekstu: neprofitne organizacije).

(2) Kontni okvir iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 2.
(Kontni okvir)

(1) Stanje i promjene vrijednosti sredstava, kapitala i obaveza, kao i prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja se računovodstveno obuhvataju na osnovnim, trocifrenim kontima Kontnog okvira, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (u dalјem tekstu: MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u dalјem tekstu: MSFI).

(2) Trocifrena konta iz Kontnog okvira (kao i određena propisana četverocifrena konta) se, po potrebi, raščlanjuju na analitička konta u skladu sa ovim pravilnikom i općim aktom neprofitne organizacije.

(3) Neprofitne organizacije koje poslovne knjige vode po ovom Kontnom okviru ne mogu uvoditi, niti koristiti druga trocifrena konta osim konta propisanih ovim pravilnikom.

Poglavlјe II. Sadržaj grupa konta i pojedinih konta


Odjelјak A. Klasa 0 – Dugoročna imovina


Član 3.
(Konta grupe 00)

(1) Na kontima grupe 00 - Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuje se dugoročna materijalna imovina, kao što su zemlјište, građevinski objekti, oprema i ostala dugoročna materijalna imovina. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim standardima.

(2) Na kontu 000 - Zemlјište iskazuje se zemlјište po nabavnoj, odnosno fer vrijednosti u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI, uklјučujući zemlјište kuplјeno u vlastitoj režiji, te ulaganja izvršena na tuđem zemlјištu uzetom u dugoročni najam, za potrebe obavlјanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

(3) Na kontu 001 - Građevinski objekti iskazuju se građevinski objekti koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI, uklјučujući građevinske objekte izgrađene u vlastitoj režiji, ulaganja izvršena na tuđim građevinskim objektima uzetim u dugoročni najam, za potrebe obavlјanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40, te stambene objekte i dijelovi takvih objekata koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(4) Na kontu 002 - Oprema iskazuje se oprema u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(5) Na kontu 003 - Ostalo iskazuju se izdaci za sticanje ostale materijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 16, uključujući i ulaganja u tuđu imovinu.

(6) Na kontu 006 - Vrijednosna usklađivanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u izvještaju o prihodima i rashodima (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili u korist konta 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

(7) Na kontu 007 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(8) Na kontu 008 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(9) Na kontu 009 - Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 4.
(Konta grupe 01)

(1) Na kontima grupe 01 - Nematerijalna imovina iskazuju se ulaganja u određenu dugoročnu nemonetarnu imovinu bez fizičkog sadržaja, koje služi za pružanje usluga, za iznajmlјivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe, poput patenata, licenci, softvera i ostale dugoročne nematerijalne imovine. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 36, MRS 38 i drugim relevantnim standardima.

(2) Na kontu 011 - Licence i druga prava iskazuju se ulaganja u licence i druga nematerijalna prava koja ispunjavaju uslove za priznavanje po MRS 38.

(3) Na kontu 013 - Ostala nematerijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale nematerijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 38.

(4) Na kontu 016 - Vrijednosna usklađivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje nematerijalne imovine, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u izvještaju o prihodima i rashodima (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili u korist konta 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 36, MRS 38 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

(5) Na kontu 017 - Nematerijalna imovina u pripremi iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine iz ove grupe, od dana izvršenih ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(6) Na kontu 018 - Avansi za nematerijalnu imovinu iskazuju se avansi dati za sticanje svih oblika nematerijalne imovine iz ove grupe.

(7) Na kontu 019 - Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija nematerijalne imovine. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

Član 5.
(Konta grupe 02)

(1) Na kontima grupe 02 - Dugoročna ulaganja iskazuju se ulaganja u zavisna i pridružena društva, zajedničke poduhvate, te ostala ulaganja, a u skladu sa MRS 27, MRS 28, MSFI 10 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 020 - Ulaganja u zavisna društva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče preko 50% vlasništva, te se time ostvaruje kontrola nad subjektom čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Kontrola se postiže na način da neprofitne organizacije imaju moć sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta na način da ostvari koristi od poslovanja tog subjekta.

(3) Na kontu 021 - Ulaganja u pridružena društva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče 20 do 50% vlasništva, te se time ostvaruje značajan utjecaj na subjekat čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Značajan utjecaj se ogleda u sudjelovanju u donošenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama subjekta, ali nije ni kontrola niti zajednička kontrola nad tim politikama.

(4) Na kontu 022 - Ulaganja u zajedničke poduhvate iskazuju se troškovi ulaganja u zajedničke poduhvate. Zajednički poduhvat je zajednički aranžman u kojem strane koje imaju zajedničku kontrolu nad aranžmanom imaju pravo na neto imovinu aranžmana.

(5) Na kontu 028 – Ostala ulaganja iskazuju se troškovi ostalih ulaganja koja ne potpadaju pod prethodno navedene kategorije.

(6) Na kontu 029 - Ispravka vrijednosti dugoročnih ulaganja iskazuje se vrijednosno usklađivanje ovih ulaganja po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 36 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja.

Član 6.
(Konta grupe 03)

(1) Na kontima grupe 03 - Dugoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke i finansijsku imovinu po amortizovanom trošku, a u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 030 - Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke iskazuju se ulaganja u dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model neprofitnih organizacija po kojem se ovi finansijski instrumenti mjere po fer vrijednosti i kod kojih se efekti promjene fer vrijednosti iskazuju kroz ostale dobitke ili gubitke.

(3) Na kontu 0301 - Instrumenti kapitala (dionice i vlasnički udjeli) iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji nisu namijenjeni za trgovanje - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče ispod 20% vlasništva, te se time ne ostvaruje značajan utjecaj na subjekat čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni, a za koje je pri početnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostale dobitke ili gubitke. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 0302 - Dužnički instrumenti (obveznice, dati krediti, depoziti kod banaka) iskazuju se ulaganja u dugoročne dužničke finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model neprofitnih organizacija po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(5) Na kontu 0303 - Ostala finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke iskazuju se ulaganja u sve ostale dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model neprofitnih organizacija, a koji nisu obuhvaćeni prethodnim propisanim kontima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(6) Na kontu 0304 - Potraživanja za kamatu od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(7) Na kontu 0306 - Vrijednosna usklađivanja dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ove imovine, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostale dobitke ili gubitke, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(8) Na kontu 0309 - Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke, na teret konta 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine (ili u korist konta 4181 - Dobici/gubici od finansijske imovine), u skladu sa MSFI 9. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 031 - Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u dugoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model neprofitnih organizacija po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isklјučivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, u skladu sa MSFI 9.

(10) Na kontu 0314 - Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u sve ostale dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model neprofitnih organizacija, a koji nisu obuhvaćeni propisanim četverocifrenim kontima unutar konta 031. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(11) Na kontu 0319 - Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku, na teret konta 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine (ili u korist konta 4181 - Dobici/gubici od finansijske imovine), u skladu sa MSFI 9. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

Član 7.
(Konta grupe 04)

(1) Na kontima grupe 04 - Biološka imovina iskazuju se šume, višegodišnji zasadi i osnovno stado (ili matično jato) i druga biološka imovina, kao i ulaganja za pribavlјanje te imovine, u skladu sa MRS 41.

(2) Biološka imovina se, u skladu sa MRS 41, može vrednovati ili po fer vrijednosti ili po trošku, uz obračun amortizacije i testiranje na umanjenje vrijednosti.

(3) Na kontu 045 - Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje biološke imovine koja se mjeri po fer vrijednosti (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili u korist konta 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 41 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

(4) Na kontu 046 - Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje biološke imovine koja se mjeri po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u izvještaju o prihodima i rashodima (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili u korist konta 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 36, MRS 41 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

(5) Na kontu 047 - Biološka imovina u pripremi iskazuju se ulaganja u ovu imovinu, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(6) Na kontu 048 - Avansi za biološku imovinu iskazuju se dati avansi za pribavlјanje ovih sredstava.

(7) Na kontu 049 - Ispravka vrijednosti biološke imovine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija biološke imovine koja se mjeri po trošku. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

Član 8.
(Konta grupe 05)

(1) Na kontima grupe 05 - Ulaganja u investicijske nekretnine iskazuju se nekretnine (zemlјište ili zgrada, odnosno dio zgrade, ili oboje) koja je u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom korištenja) radi ostvarivanja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti kapitala, ili oboje, a ne radi korištenja u poslovne ili administrativne svrhe, ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Ulaganja u investicijske nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim standardima.

(2) Na kontu 050 - Ulaganja u vlastite nekretnine iskazuju se nekretnine koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava (1) ovog člana, bilo da su nabavlјena iz vlastitih sredstava ili kroz aranžmane finansijskog najma.

(3) Na kontu 051 - Ulaganja u iznajmlјene nekretnine iskazuju se nekretnine inicijalno priznate kao imovina s pravom korištenja, naknadno date u podnajam, a koja neprofitna organizacija drži radi namjena iz stava (1) ovog člana.

(4) Na kontu 055 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili u korist konta 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 40 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(5) Na kontu 056 - Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u izvještaju o prihodima i rashodima (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili u korist konta 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine), u skladu sa MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim standardima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(6) Na kontu 057 - Investicijske nekretnine u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 058 - Avansi za investicijske nekretnine, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(8) Na kontu 059 - Ispravka vrijednosti investicijskih nekretnina iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po trošku. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

Član 9.
(Konta grupe 06)

(1) Na kontima grupe 06 - Imovina s pravom korištenja iskazuje se dugoročna materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijalna imovina) čije je priznavanje rezultat primjene MSFI 16, u skladu sa kojim se i vrši vrednovanje.

(2) Na kontu 069 - Ispravka vrijednosti imovine s pravom korištenja iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija imovine s pravom korištenja. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine s pravom korištenja.

Član 10.
(Konta grupe 08)

(1) Na kontima grupe 08 - Ostala dugoročna imovina, potraživanja i razgraničenja iskazuju se sva ostala dugoročna imovina i potraživanja koja nisu obuhvaćena prethodno opisanim kontima unutar klase 0, te dugoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 080 - Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se iznosi unaprijed plaćenih troškova koji se odnose na buduće obračunske periode (za period duži od 12 mjeseci), koji će se u narednim obračunskim periodima prenositi na odgovarajući konto rashoda perioda na koji se odnose. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po unaprijed plaćenim troškovima.

(3) Na kontu 083 - Ostala dugoročna razgraničenja iskazuju se ostala dugoročna razgraničenja, za period duži od 12 mjeseci. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

(4) Na kontu 084 - Ostala dugoročna imovina i potraživanja iskazuju se sva ostala dugoročna imovina i potraživanja koja nisu obuhvaćena prethodno opisanim kontima unutar klase 0.

(5) Na kontu 089 - Ispravka vrijednosti ostale dugoročne imovine i potraživanja iskazuje se direktni ili indirektni otpis ostale dugoročne imovine i potraživanja (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine), u skladu sa MRS 36, MSFI 9 i drugim relevantnim standardima.

Odjelјek B. Klasa 1 - Kratkoročna imovina


Član 11.
(Konta grupe 10)

(1) Na kontima grupe 10 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se novčana sredstva, kao i neposredno unovčivi vrijednosni papiri, depoziti po viđenju, i drugi novčani ekvivalenti u smislu MRS 7.

(2) Na kontu 100 - Blagajna - domaća valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u domaćoj valuti.

(3) Na kontu 101 - Transakcijski račun - domaća valuta iskazuju se, na posebnim analitičkim kontima, novčana sredstva i poslovanje preko transakcijskih računa u konvertibilnim markama, kao i iskorišteni okvirni krediti.

(4) Na kontu 102 - Blagajna - strane valute iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u stranima valutama.

(5) Na kontu 103 - Transakcijski račun - strana valuta iskazuje se, na posebnim analitičkim kontima, poslovanje preko računa u stranoj valuti.

(6) Na kontu 104 - Novčani ekvivalenti iskazuju se neposredno unovčivi vrijednosni papiri sa beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i drugi novčani ekvivalenti u smislu MRS 7.

(7) Na kontu 108 - Ostala novčana sredstva iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim kontima u okviru ove grupe.

(8) Na kontu 109 - Ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata iskazuje se ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9, na teret konta 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine.

Član 12.
(Konta grupe 11)

(1) Na kontima grupe 11 - Kratkoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku (izuzimajući potraživanja za članarinu i potraživanja od kupaca) i finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz izvještaj o prihodima i rashodima, a u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 110 - Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u kratkoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model neprofitnih organizacija po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isklјučivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Uz ove finansijske instrumente iskazuju se i pripadajuća potraživanja po obračunatim, dospjelim i nenaplaćenim kamatama. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(3) Na kontu 1109 - Ispravka vrijednosti kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku u skladu sa MSFI 9, na teret konta 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine (ili u korist konta 4181 - Dobici/gubici od finansijske imovine). Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 111 - Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o prihodima i rashodima iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji su namijenjeni za trgovanje - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz izvještaj o prihodima i rashodima, kao i u instrumente kapitala za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke. Neprofitne organizacije mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Član 13.
(Konta grupe 12)

(1) Na kontima grupe 12 - Kratkoročna poslovna potraživanja iskazuju se potraživanja po osnovu članarina, prodaje proizvoda, robe i usluga, potraživanja od zaposlenih, te ostala kratkoročna potraživanja. Potraživanja i prihodi od prodaje se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 120 - Potraživanja za članarinu iskazuju se potraživanja za nenaplaćenu članarinu ukoliko je neprofitna organizacija registrovana kao udruženje građana ili pravnih lica i ukoliko prikuplјa članarinu od članova udruženja. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja.

(3) Na kontu 121 - Potraživanja od kupaca iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga od strane neprofitne organizacije, ukoliko se ista bavi takvim aktivnostima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja.

(4) Na kontu 122 - Potraživanja od zaposlenih iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, manjkova koji se naknađuju od zaposlenih, naknada na ime štete koje su zaposleni pričinili neprofitnoj organizaciji i dr. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja.

(5) Na kontu 129 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih poslovnih potraživanja iskazuje se ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9, na teret konta 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine (ili u korist konta 4181 - Dobici/gubici od finansijske imovine). Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja.

Član 14.
(Konta grupe 13)

(1) Na kontima grupe 13 - Zalihe iskazuju se zalihe materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, proizvoda i robe, prema nazivima konta ove grupe. Priznavanje i vrednovanje zaliha vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 130 - Materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar iskazuje se vrijednost zaliha materijala, goriva i maziva, rezervnih dijelova, autoguma, alata i sitnog inventara. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama zaliha.

(3) Na kontu 131 - Proizvodi iskazuje se vrijednost zaliha proizvoda neprofitne organizacije, ukoliko se ista bavi proizvodnjom. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama zaliha.

(4) Na kontu 132 - Roba iskazuje se vrijednost zaliha robe, ukoliko se neprofitna organizacija bavi nabavkom i prodajom robe. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama zaliha.

(5) Na kontu 133 - Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika između nabavne cijene i prodajne cijene robe (bez PDV-a), ako se roba na zalihama vodi po prodajnim cijenama.

(6) Na kontu 134 - Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost ako se roba na zalihama vodi po prodajnim cijenama.

(7) Na kontu 135 - Dati avansi za zalihe iskazuju se avansi dati za nabavku zaliha, zaduženjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(8) Na kontu 139 - Ispravka vrijednosti zaliha iskazuje se razlika između niže neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha, u skladu sa MRS 2 (na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine), u korist ovog konta. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama zaliha.

Član 15.
(Konta grupe 14)

Na kontima grupe 14 - Ulazni PDV iskazuje se porez na dodanu vrijednost ukoliko je neprofitna organizacija registrovana kao PDV obveznik i ima pravo da odbije PDV. Ovdje se iskazuju i potraživanja za pozitivnu razliku između odbitnog ulaznog poreza i obaveza za PDV po poreznim periodima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto. https://advokat-prnjavorac.com

Član 16.
(Konta grupe 15)

(1) Na kontima grupe 15 - Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlјa iskazuju se nematerijalna imovina, zemlјišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka imovina i ostala dugoročna imovina koja je na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištene imovine, kao i imovina poslovanja koje se obustavlјa, u skladu sa MSFI 5.

(2) Na kontu 150 - Dugoročna imovina namijenjena prodaji iskazuju se korištena nematerijalna imovina, zemlјišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka imovina i ostala dugoročna imovina, za koje je donesena odluka o prodaji. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine.

(3) Na kontu 151 - Imovina poslovanja koje se obustavlјa iskazuje se imovina organizacionog dijela neprofitne organizacije čije se poslovanje obustavlјa, u skladu sa MSFI 5. U pogledu osiguranja kontrole nad njima, imovina poslovanja koje se obustavlјa se posebno iskazuje na potrebnim analitičkim kontima u okviru ovog konta.

(4) Na kontu 159 - Ispravka vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlјa iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlјa i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine.

Član 17.
(Konta grupe 18)

(1) Na kontima grupe 18 - Ostala kratkoročna imovina, potraživanja i razgraničenja iskazuju se sva ostala kratkoročna imovina i potraživanja koja nisu obuhvaćena prethodno opisanim kontima unutar klase 1, te kratkoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 180 - Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se iznosi unaprijed plaćenih troškova koji se odnose na buduće obračunske periode (za period do 12 mjeseci), koji će se u narednim obračunskim periodima prenositi na odgovarajući konto rashoda perioda na koji se odnose. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po unaprijed plaćenim troškovima.

(3) Na kontu 181 - Obračunati, nefakturisani prihodi iskazuju se prihodi tekućeg perioda, obračunati na kraju izvještajnog perioda (periodičnog ili godišnjeg), a koji nisu mogli biti fakturisani u momentu obračuna.

(4) Na kontu 182 - Ostala kratkoročna razgraničenja iskazuju se ostala kratkoročna razgraničenja, za period do 12 mjeseci. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

(5) Na kontu 184 - Ostala kratkoročna imovina i potraživanja iskazuju se sva ostala kratkoročna imovina i potraživanja koja nisu obuhvaćena prethodno opisanim kontima unutar klase 1.

(6) Na kontu 189 - Ispravka vrijednosti ostale kratkoročne imovine i potraživanja iskazuje se direktni ili indirektni otpis ostale kratkoročne imovine i potraživanja, na teret konta 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine ili 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim standardima.

Odjelјak C. Klasa 2 - Trajni izvori i dugoročne obaveze


Član 18.
(Konta grupe 20)

(1) Na kontima grupe 20 - Trajni izvori iskazuju se trajni izvori (kapital) neprofitne organizacije, rezerve, revalorizacione rezerve, te neraspoređeni višak prihoda ili nepokriveni višak rashoda.

(2) Na kontu 200 - Trajni izvori iskazuju se uplaćeni osnivački izvori (kapital), u skladu sa aktom o osnivanju i statutom neprofitne organizacije, i lokalnim propisima, kao i sve naknadne promjene u trajnim izvorima.

(3) Na kontu 201 - Rezerve iskazuju se rezerve proistekle iz zahtjeva lokalnih propisa ili na osnovu odluka organa upravlјanja. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.

(4) Na kontu 202 - Neraspoređeni višak prihoda ranijih perioda neprofitne organizacije iskazuju akumulirani iznos viška prihoda nad rashodima tekućeg i ranijih perioda.

(5) Na kontu 203 - Nepokriveni višak rashoda neprofitne organizacije iskazuju akumulirani iznos viška rashoda nad prihodima tekućeg i ranijih perioda.

(6) Na kontu 204 - Revalorizacijske rezerve iskazuju se:

a) efekti promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, i nematerijalne imovine, vrednovanih po modelu revalorizacije, u skladu sa MRS 16;

b) efekti vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine vrednovane po fer vrijednosti kroz ostale dobitke ili gubitke, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostale dobitke ili gubitke, u skladu sa MSFI 9, te

c) ostale revalorizacijske rezerve.

Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama revalorizacijskih rezervi.

Član 19.
(Konta grupe 21)

(1) Na kontima grupe 21 - Dugoročne finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se dugoročni finansijski instrumenti (uzeti krediti, izdati dužnički instrumenti i sl.) koji se vrednuju po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9, a koji dospijevaju u roku dužem od jedne godine od datuma izvještajnog perioda. Dio dugoročnih obaveza koji, na datum izvještajnog perioda, za plaćanje dospijeva u narednoj godini, prenosi se na kratkoročne obaveze.

(2) Na kontu 210 - Dugoročni uzeti krediti iskazuju se obaveze po osnovu dugoročnih kredita i zajmova uzetih od pravnih i fizičkih lica. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(3) Na kontu 211 - Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima iskazuju se obaveze po izdatim dužničkim vrijednosnim papirima sa rokom dospijeća preko jedne godine od datuma izvještajnog perioda.

(4) Na kontu 213 - Obaveze po najmovima iskazuju se:

a) dugoročne obaveze isklјučivo po osnovu izričitih ugovora u finansijskom najmu,

b) dugoročne obaveze po osnovu ugovora o operativnom najmu koji su u djelokrugu MSFI 16, tj. ugovora koji iz perspektive najmodavca predstavlјaju ugovore o operativnom najmu.

Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(5) Na kontu 218 - Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se sve ostale dugoročne finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, a koje nisu obuhvaćene prethodnim kontima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 20.
(Konta grupe 28)

(1) Na kontima grupe 28 - Dugoročna razgraničenja i rezervisanja iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike, i razgraničenja koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom, te dugoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 281 - Unaprijed naplaćeni, odgođeni prihodi iskazuju se dugoročno odgođeni prihodi po osnovu primlјenih donacija, poticaja i dr., kao i ostali dugoročno odgođeni prihodi koji pripadaju budućim obračunskim periodima.

(3) Na kontu 282 - Ostala dugoročna razgraničenja iskazuju se sva ostala razgraničenja, obračunata u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

(4) Na kontu 288 - Dugoročna rezervisanja iskazuju se sva rezervisanja, obračunata u skladu sa MRS 19, MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom (troškovi restrukturiranja, naknade i beneficije zaposlenih, sudski sporovi, štetni ugovori, i sl.). Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja.

Odjelјak D. Klasa 3 - Kratkoročne obaveze


Član 21.
(Konta grupe 30)

(1) Na kontima grupe 30 - Obaveze iz poslovanja iskazuju se obaveze prema dobavlјačima, obaveze prema zaposlenima, obaveze za poreze i doprinose, i ostale obaveze iz poslovanja. Obaveze iz poslovanja priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 300 - Obaveze prema dobavlјačima iskazuju se obaveze prema dobavlјačima za kuplјenu robu ili usluge.

(3) Na kontu 301 - Obaveze prema zaposlenima i drugim licima iskazuju se:

a) obaveze za naknade licima koja su zaposlenici neprofitne organizacije: neto plaće, neto naknade plaća, ostala primanja, naknade troškova i materijalnih prava zaposlenih;

b) obaveze za naknade licima koja nisu zaposlenici neprofitne organizacije, odnosno koja su angažovana po ugovoru o djelu ili ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(4) Na kontu 302 - Obaveze za poreze, doprinose i sl. (osim PDV) iskazuju se:

a) porezi, doprinosi i ostale dažbine na sve naknade licima koja su zaposlenici neprofitne organizacije;

b) porezi, doprinosi i ostale dažbine na sve naknade licima koja nisu zaposlenici neprofitne organizacije.

Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(5) Na kontu 308 - Ostale obaveze iz poslovanja iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja koje nisu iskazane na drugim kontima grupe 30. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 22.
(Konta grupe 31)

(1) Na kontima grupe 31 - Kratkoročne finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se kratkoročni finansijski instrumenti (uzeti krediti, izdati dužnički instrumenti i sl.) koji se vrednuju po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9, a koji dospijevaju u roku do jedne godine od datuma izvještajnog perioda. Uz ove finansijske instrumente iskazuju se i pripadajuće obaveze po obračunatim, dospjelim i neplaćenim kamatama. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(2) Na kontu 310 - Kratkoročni uzeti krediti iskazuju se obaveze po osnovu kratkoročnih kredita i zajmova uzetih od pravnih i fizičkih lica. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(3) Na kontu 311 - Prekoračenja po bankovnim računima iskazuju se nastala prekoračenja po tekućim bankovnim računima, dozvolјena od strane banaka.

(4) Na kontu 312 - Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima iskazuju se obaveze po izdatim dužničkim vrijednosnim papirima sa rokom dospijeća do godine od datuma izvještajnog perioda.

(5) Na kontu 313 - Obaveze po najmovima iskazuju se:

a) kratkoročne obaveze isklјučivo po osnovu izričitih ugovora u finansijskom najmu,

b) kratkoročne obaveze po osnovu ugovora o operativnom najmu koji su u djelokrugu MSFI 16, tj. ugovora koji iz perspektive najmodavca predstavlјaju ugovore o operativnom najmu.

Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(6) Na kontu 318 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se sve ostale kratkoročne finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, a koje nisu obuhvaćene prethodnim kontima. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 23.
(Konta grupe 32)

Na kontima grupe 32 - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz izvještaj o prihodima i rashodima iskazuju se finansijske obaveze neprofitnih organizacija koje se mjere po fer vrijednosti kroz izvještaj o prihodima i rashodima, u skladu sa MSFI 9. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 24.
(Konta grupe 34)

Na kontima grupe 34 - Obaveze za PDV, ukoliko je neprofitna organizacija registrovana kao PDV obveznik, iskazuju se obaveze za obračunati (izlazni) PDV i po drugim osnovama, kao i obaveze za uplatu PDV-a po poreznim prijavama za porezne periode. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Član 25.
(Konta grupe 38)

(1) Na kontima grupe 38 - Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja iskazuju se kratkoročna rezervisanja za troškove i rizike, obračunati troškovi tekućeg perioda za koje nije primlјena odgovarajuća knjigovodstvena isprava, unaprijed naplaćeni prihodi narednog perioda, odgođeni prihodi za primlјenih donacija i druga kratkoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 380 - Obračunati, neplaćeni rashodi i troškovi iskazuju se obračunati rashodi i troškovi koji terete tekući obračunski period, a nisu fakturisani, kao što su obračunati troškovi zakupnine, grijanja, obračunate kamate i ostali troškovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

(3) Na kontu 381 - Unaprijed naplaćeni, odgođeni prihodi iskazuju se prihodi naplaćeni u tekućem periodu koji se odnose na naredni obračunski period.

(4) Na kontu 382 - Ostala kratkoročna razgraničenja iskazuju se ostala kratkoročna razgraničenja za koja nisu predviđena posebna konta u okviru grupe 38. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

(5) Na kontu 388 - Kratkoročna rezervisanja iskazuju se sva kratkoročna rezervisanja obračunata u skladu sa MRS 19, MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja.

Odjelјak E. Klasa 4 - Rashodi i prihodi


Član 26.
(Konta grupe 40)

(1) Na kontima grupe 40 - Rashodi iskazuju se rashodi i troškovi po osnovu materijala, energije, primlјenih usluga, plaća i ostalih primanja, amortizacije, kamata, premija osiguranja, putovanja, humanitarnih aktivnosti, ostalih rashoda i troškova, te raspored rashoda.

(2) Na kontu 400 - Materijal i energija iskazuju se iznosi utroška/otpisa materijala, goriva i maziva, rezervnih dijelova, auto guma, alata i sitnog inventara, te električne energije.

(3) Na kontu 401 - Usluge iskazuju se troškovi različitih primlјenih usluga.

(4) Na kontu 402 - Plaće i ostala primanja zaposlenih i drugih lica iskazuju se ukupni obračunati troškovi bruto plaća i svih ostalih naknada zaposlenim, te obračunate bruto naknade licima koja nisu zaposlenici neprofitne organizacije.

(5) Na kontu 403 - Amortizacija iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, imovine s pravom korištenja i biološke imovine, a koji su obračunati prema relevantnim MRS/MSFI i računovodstvenoj politici pravnog lica, u korist odgovarajućih analitičkih konta ispravke vrijednosti predmetne imovine u okviru klase 0.

(6) Na kontu 404 - Kamate i premije osiguranja iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-povjerilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i rashodi kamata po najmovima kod primaoca najma, te plaćene premije osiguranja. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(7) Na kontu 405 - Putni troškovi iskazuju se dnevnice za službena putovanja, naknade troškova prijevoza, smještaja i drugih troškova učinjenih za potrebe službenih putovanja

(8) Na kontu 406 - Humanitarni rashodi iskazuju se date donacije i ostala humanitarna davanja.

(9) Na kontu 407 - Troškovi naknada, taksi i drugih dažbina na teret neprofitne organizacije iskazuju se propisane naknade, takse i druge dažbine koji terete troškove neprofitne organizacije.

(10) Na kontu 408 - Ostali rashodi i troškovi iskazuju se ostali troškovi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 40, izuzev propisanih četverocifrenih konta u nastavku. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi preostala četverocifrena konta.

(11) Na kontu 4080 - Gubici/rashodi od nefinansijske imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja dugoročne nefinansijske imovine, dugoročne imovine namijenjene prodaji, imovine poslovanja koje se obustavlјa, te ostale imovine u skladu sa MRS 2, MRS 16, MRS 36, MRS 38, MRS 40, MRS 41, MSFI 5 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama.

(12) Na kontima grupe 4081 - Gubici/rashodi od finansijske imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja dugoročne i kratkoročne finansijske imovine u skladu MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama.

(13) Preko konta 409 - Raspored rashoda vrši se prenos rashoda sa grupe konta 40, odobrenjem konta 409, na teret konta 500 - Ukupni rashodi.

Član 27.
(Konta grupe 41)

(1) Na kontima grupe 41 - Prihodi iskazuju se prihodi po osnovu članarina, primanja iz budžeta, humanitarnih aktivnosti, vlastite aktivnosti, kamata, ostalih prihoda, te raspored prihoda.

(2) Na kontu 410 - Članarina iskazuju se prihodi po osnovu obračunate članarine, ukoliko je neprofitna organizacija registrovana kao udruženje građana ili pravnih lica i ukoliko prikuplјa članarinu od članova udruženja.

(3) Na kontu 411 - Prihodi iz budžeta iskazuju se prihodi po osnovu primanja iz budžeta određenog organizacionog nivoa unutar Bosne i Hercegovine, ukoliko je neprofitna organizacija registrovana kao budžetski korisnik.

(4) Na kontu 412 - Humanitarni prihodi iskazuju se primlјene donacije i ostala humanitarna primanja.

(5) Na kontu 414 - Kamate iskazuju se prihodi kamata po kreditima, po potraživanjima iz dužničko-povjerilačkih odnosa, zatezne i druge kamate. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(6) Na kontu 417 - Prihodi od vlastite aktivnosti iskazuju se prihodi po osnovu prodaje proizvoda ili robe, i pružanja usluga, ukoliko je neprofitna organizacija registrovana za takve aktivnosti.

(7) Na kontu 418 - Ostali prihodi iskazuju se ostali prihodi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 41, izuzev propisanih četverocifrenih konta u nastavku. Neprofitne organizacije trebaju samostalno analitički razraditi preostala četverocifrena konta.

(8) Na kontu 4180 - Dobici/prihodi od nefinansijske imovine iskazuju se pozitivni efekti vrijednosnih usklađivanja dugoročne nefinansijske imovine u skladu sa MRS 16, MRS 36, MRS 38, MRS 40, MRS 41 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama.

(9) Na kontima grupe 4181 - Dobici/prihodi od finansijske imovine iskazuju se pozitivni efekti vrijednosnih usklađivanja dugoročne i kratkoročne finansijske imovine u skladu MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama.

(10) Preko konta 419 - Raspored prihoda vrši se prijenos prihoda sa grupe konta 41, zaduženjem konta 419, u korist konta 501 - Ukupni prihodi.

Odjelјak F. Klasa 5 - Rezultat poslovanja


Član 28.
(Konta grupe 50)

(1) Na kontima grupe 50 - Obračun rezultata zaklјučuje se konto rashoda i prihoda.

(2) Na kontu 500 - Ukupni rashodi zaklјučuje se konto rashoda, odobrenjem ovog konta na teret konta 509 - Prenos razlike.

(3) Na kontu 501 - Ukupni prihodi zaklјučuje se konto prihoda, zaduženjem ovog konta u korist konta 509 - Prenos razlike.

(4) Na kontu 502 - Ostvareni višak prihoda iskazuje se višak prihoda nad rashodima ostvaren za tekući izvještajni period, odobrenjem ovog konta na teret konta 509 - Prenos razlike.

Konto 502 se zatvara prenosom ostvarenog viška prihoda u korist konta 202 – Neraspoređeni višak prihoda.

(5) Na kontu 503 - Ostvareni višak rashoda iskazuje se višak rashoda nad prihodima ostvaren za tekući izvještajni period, zaduženjem ovog konta u korist konta 509 – Prenos razlike.

Konto 503 se zatvara prenosom ostvarenog viška rashoda na teret konta 203 – Nepokriveni višak rashoda.

(6) Na kontu 509 - Prenos razlike iskazuje se ostvarena razlika između prihoda i rashoda za tekući izvještajni period, zatvaranjem konta 500 - Ukupni rashodi i 501 - Ukupni prihodi.

Poglavlјe III. Završne odredbe


Član 29.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.

Broj 04-02-2-6797/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]