BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
#5623
PRAVILNIK O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 2/2011 i 16/2011)POGLAVLJE I. - OPĆE ODREDBE

Članak 1

(Predmet i organ izvršenja)

(1) Ovim pravilnikom se određuju poslovi, propisuju uvjeti i reguliraju druga pitanja u svezi sa izvršavanjem sudske odluke o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi (u daljem tekstu: rad za opće dobro), izrečene sukladno članku 44. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/03, 37/03-ispravka, 21/04-ispravka, 69/04, 18/05 i 42/10), (u daljem tekstu: Kazneni zakon F BiH).

(2) Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro može se primijeniti i u slučajevima kada se odlukom suda novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora, shodno članku 47. Kaznenog zakona F BiH.

(3) Rad za opće dobro izvršava Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2

(Trajanje, upućivanje, mjesto i troškovi izvršenja rada za opće dobro)

(1) Rad za opće dobro traje najmanje 10, a najviše 90 radnih dana.

(2) Rok za upućivanje osuđene osobe na rad za opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca ni duži od jedne godine od dana dostavljanja Ministarstvu pravomoćne presude suda.

(3) Rad za opće dobro izvršava se, u pravilu, u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđene osobe.

(4) Osuđena osoba ne snosi troškove izvršavanja rada za opće dobro, niti plaća takse na podneske, službene radnje i odluke u svezi s primjenom ovog pravilnika.

(5) Rad za opće dobro je besplatan i ne služi postizanju dobiti poslodavca.

Članak 3

(Svrha izvršavanja i poseban cilj rada za opće dobro)

Svrha izvršavanja rada za opće dobro je da se, uvažavajući opću svrhu kazneno-pravnih sankcija, osuđena osoba kojoj je, pod određenim uvjetima i obvezama, ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da, uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno, osobnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim počinjenim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Članak 4

(Obveza državnih organa i drugih osoba)

Državni organi i upravne organizacije, ustanove i druge pravne osobe, kao i fizičke osobe, dužni su surađivati s Ministarstvom u izvršavanju rada za opće dobro, kada to Ministarstvo od njih zatraži.

Članak 5

(Pravne i druge osobe kod kojih se obavlja rad za opće dobro i djelatnost)

(1) Rad za opće dobro može se obavljati u ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim osobama (u daljem tekstu: poslodavac), koji obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća svrha izvršavanja kazneno-pravnih sankcija i posebna svrha izvršavanja rada za opće dobro, s tim što osuđeno lice ne može biti upućeno na rad za opće dobro poslodavcu kod koga je u radnom odnosu.

(2) Djelatnost poslodavca može biti humanitarna, ekološka, komunalna, uslužna, kao i svaka druga djelatnost za koju Ministarstvo ocijeni da se sa njom može postići opća svrha izvršavanja kazneno-pravnih sankcija, kao i posebna svrha izvršavanja rada za opće dobro.

Članak 6

(Poslovi na kojima se obavlja rad za opće dobro)

(1) U kantonalnim javnim ustanovama, javnim ustanovma koje su osnovali drugi nivoi vlasti i drugim ustanovama u oblasti tjelesne kulture, kulture, znanosti, zdravstva, socijalne zaštite i socijalne sigurnosti na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), poslovi mogu biti: administrativno-tehnički i pomoćni.

(2) Rad za opće dobro na slobodi u privrednim društvima i drugim pravnim osobama se može obavljati na poslovima iz stava (1) ovog članka, kao i na stručnim poslovima, ukoliko osuđena osoba ispunjava uvjete za obavljanje istih.

Članak 7

(Nadležnost za raspoređivanje osuđenih osoba na rad za opće dobro i mjere koje poduzima Ministarstvo)

(1) Ministarstvo raspoređuje osuđenu osobu na rad za opće dobro, određuje vrstu posla i radno mjesto na kojem će se obavljati rad za opće dobro, vodeći računa o sposobnostima i znanjima osuđene osobe.

(2) Ministarstvo neposredno poduzima mjere za poboljšanje izvršavanja rada za opće dobro, pruža stručnu pomoć, prikuplja i obrađuje statističke podatke, te obavlja i druge poslove propisane ovim pravilnikom i drugim propisima.

(3) Ministarstvo surađuje s drugim državnim organima i upravnim organizacijama, znanstvenim i drugim ustanovama, strukovnim udruženjima, drugim pravnim osobama i pojedincima, radi poboljšavanja uvjeta izvršavanja rada za opće dobro i pomoći osuđenim osobama na radu za opće dobro.

(4) Kada je to u javnom interesu ili kada to ocijeni potrebnim, Ministarstvo obavještava javnost o uvjetima i stanju izvršavanja rada za opće dobro, radi uključivanja društvene zajednice u postupak izvršavanja.

POGLAVLJE II. - NAČELA IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 8

(Zabrana nezakonitog postupanja i diskriminacije)

(1) Rad za opće dobro izvršava se na način koji osuđenoj osobi i njenoj obitelji jamči poštivanje ljudskog dostojanstva, temeljnih prava i sloboda i privatnosti.

(2) Zabranjuje se diskriminacija utemeljena na rasi, boji kože, spolu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu.

(3) Pod pojmom osuđena osoba, ovlašteni državni službenik, povjerenik, ministar i rukovodilac podrazumijevaju se osobe oba spola.

Članak 9

(Prigovor osuđene osobe)

U slučaju da se rad za opće dobro ne izvršava na propisan ili pravilan način, osuđena osoba ima pravo podnošenja prigovora ministru pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar) u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

POGLAVLJE III. - ORGANI, OSOBE I NAČIN IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 10

(Ovlašteni državni službenik i povjerenik)

(1) Ministarstvo izvršava pravomoćnu presudu o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, putem ovlaštenog državnog službenika Ministarstva (u daljem tekstu: ovlašteni službenik) i povjerenika.

(2) Povjerenik je uposlenik poslodavca kod kojeg se obavlja rad za opće dobro, koga na prijedlog poslodavca rješenjem imenuje ministar, u cilju neposrednog praćenja i nadziranja osuđene osobe za vrijeme trajanja rada za opće dobro.

(3) Za ovlaštenog službenika, odnosno povjerenika, može biti određena, odnosno imenovana samo osoba koje ima završenu visoku stručnu spremu, radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine i primjerene ljudske osobine koje mogu biti uzor ponašanja osuđeniku.

(4) Izuzetno od stavka (3) ovog članka, povjerenik ne mora imati visoku stručnu spremu, ukoliko poslodavac nema odgovarajućih uposlenika visoke stručne spreme.

(5) Za svoj rad, državni službenik i povjerenik su odgovorni ministru.

Članak 11

(Stručna obuka)

(1) Ministarstvo je dužno da osigura stalnu stručnu obuku ovlaštenih službenika i povjerenika, radi sticanja, održavanja i usavršavanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina, koje će omogućiti afirmaciju rada za opće dobro na stručan, društveno koristan i efikasan način i sukladno etičkim standardima profesije iz oblasti izvršenja kaznenih sankcija.

(2) U organiziranju obuke, Ministarstvo može zatražiti pomoć od kantonalnih ministarstava Kantona nadležnih za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, naobrazbu, znanost, kulturu i šport, a po potrebi i drugih državnih organa, upravnih organizacija, ustanova, udruženja i pojedinih stručnjaka (socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, penologa i sl.).

(3) Ministar donosi Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika.

POGLAVLJE IV. - IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 12

(Ugovor o izvršavanju rada za opće dobro i evidencija poslodavaca i poslova)

(1) Ministar zaključuje ugovore s poslodavcima iz članka 5. ovog pravilnika o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro i upućivanju osuđenih lica na rad za opće dobro.

(2) Ugovor iz stavka (1) ovoga članka sadrži: vrste poslova na kojima osuđene osobe može izvršavati rad za opće dobro, mjesto izvršavanja rada za opće dobro, vrijeme trajanja ugovora, uvjete pod kojima se može raskinuti ugovor, prava i obveze Ministarstva i poslodavca i druga pitanja od značaja za izvršavanje rada za opće dobro.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju poslodavaca s kojima su zaključeni ugovori iz stavka (1) ovog članka i popis radnih mjesta na kojima se može izvršavati rad za opće dobro, u posebnoj knjizi, u kojoj je na svakoj stranici evidentiran po jedan poslodavac, a prema Obrascu 1., koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 13

(Prva obuka povjerenika, uvjerenje i evidencija uvjerenja)

(1) Nakon zaključivanja ugovora iz članka 12. stavak (1) ovog pravilnika, Ministarstvo osigurava i organizira obuku za sve koji se nalaze na spisku osoba koja mogu mogu biti imenovana za povjerenike.

(2) O uspješno završenoj obuci, Ministarstvo izdaje povjereniku uvjerenje i vodi evidenciju izdatih uvjerenja.

Članak 14

(Rješenje o imenovanju povjerenika)

(1) Ministar na prijedlog poslodavca donosi rješenje o imenovanju povjerenika, u roku od osam dana od prijema pravomoćne presude.

(2) Rješenjem iz stavka (1) ovog članka se određuje period na koji se povjerenik imenuje, osuđena osoba čiji rad kod određenog poslodavca treba nadzirati, te prava i obveze povjerenika u svezi s tim, kao i naknada za rad povjerenika.

(3) Ministar donosi Odluku o visini i načinu utvrđivanja naknade za rad povjerenika u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 15

(Evidencija povjerenika, iskaznica i evidencija iskaznica povjerenika)

(1) Ministarstvo vodi evidenciju imenovanih povjerenika u posebnoj knjizi, u kojoj je na svakoj stranici evidentiran po jedan povjerenik, prema Obrascu 2., koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Ministarstvo izdaje posebnu iskaznicu povjereniku, koja sadrži: naziv "Iskaznica povjerenika, ime i prezime povjerenika i JMBG, fotografiju povjerenika, mjesto, datum izdavanja i broj iskaznice, te potpis ministra i pečat Ministarstva.

(3) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o izdatim i vraćenim iskaznicama.

Članak 16

(Pojedinačni program izvršavanja rada za opće dobro)

(1) Rad za opće dobro izvršava se prema pojedinačnom programu, koji se sačinjava za svaku osuđenu osobu, sukladno ovom Pravilniku.

(2) Program iz stavka (1) ovog članka utvrđuju ovlašteni službenik i povjerenik, na temelju osobnih osobina i prilika osuđene osobe, kao i njenog zdravstvenog stanja, prethodnog zaposlenja, sposobnosti, stručnosti i drugih okolnosti.

(3) Tokom utvrđivanja pojedinačnog programa, ovlašteni službenik i povjerenik sarađuju sa osuđenom osobom.

(4) Ovlašteni službenik će upoznati osuđenu osobu sa svrhom obavljanja rada za opće dobro i njenim obvezama, pojedinačnim programom i posljedicama neispunjenja obveza.

Članak 17

(Sadržaj pojedinačnog programa)

(1) Pojedinačni program izvršavanja rada za opće dobro, pored pravnog temelja za sačinjavanje istog i podataka o ovlaštenom službeniku i povjereniku, te datumu utvrđivanja istog, obvezno sadrži podatke o sudskoj odluci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, kao i drugim aktima vezanim za izvršenje istog, podatke o osuđenoj osobi i podatke o poslodavcu, poslovima i vremenu u kome će biti obavljan rad za opće dobro, kao i okolnosti, razloge i načinu izmjene tog programa.

(2) Pored podataka iz stavka (1) ovog članka, na kraju svakog pojedinačnog programa mora biti potpisana izjava osuđene osobe, za koju je taj program utvrđen, da je upoznata sa programom i da je suglasna sa istim.

Članak 18

(Rokovi za obavljanje razgovora s osuđenom osobama i izradu pojedinačnog programa)

(1) U roku od osam dana od dostavljanja rješenja o imenovanju povjerenika, ovlašteni službenik i povjerenik će obaviti razgovor sa osuđenom osobom, radi izrade pojedinačnog programa izvršavanja rada za opće dobro.

(2) Osuđena osoba će biti upoznata da je dužna obaviti ljekarski pregled i dostaviti Ministarstvu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje bi trebala biti raspoređena, najkasnije u roku od pet dana od dana obavljenog razgovora.

(3) U roku od sedam dana od dana dostavljanja uvjerenja iz stavka (2) ovog članka, ovlašteni službenik i povjerenik su dužni izraditi pojedinačni program izvršavanja rada za opće dobro za osuđenu osobu i dostaviti ga ministru, radi donošenja rješenja o raspoređivanju na rad za opće dobro i utvrđivanja pojedinačnog programa izvršavanja rada za opće dobro.

Članak 19

(Rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro)

(1) Ministar donosi rješenje o raspoređivanju osuđene osobe na rad za opće dobro i upućuje je na rad za opće dobro, najkasnije u roku od mjesec dana od prijema pravomoćne presude.

(2) Rješenjem iz stavka (1) ovog članka osuđena osoba se raspoređuje na određeno radno mjesto, odnosno poslove, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(3) Rješenjem iz stavka (1) ovog članka, u dogovoru s poslodavcem, određuje se početak, raspored i završetak izvršavanja rada za opće dobro i radno vrijeme osuđenog lica.

(4) Radno vrijeme izvršavanja rada za opće dobro, ovisno od potrebe, vrste i mjesta rada, povjerenik može uz saglasnost poslodavca prilagoditi potrebama osuđenog lica.

(5) O promjeni radnog vremena iz stava (4) ovog člana povjerenik bez odlaganja obavještava ovlaštenog službenika Ministarstva.

(6) Ministarstvo obavještava sud koji je donio presudu o početku izvršavanja rada za opće dobro.

Članak 20

(Uvjeti rada za opće dobro)

(1) Na radno vrijeme osuđene osobe, odmor u toku rada, dnevni i tjedni odmor i upotrebu sredstava zaštite na radu, primjenjuju se opći propisi o radu i zaštiti na radu kao i opći akti poslodavca.

(2) Poslodavac osigurava osuđenu osobu od nezgoda na poslu i profesionalnih oboljenja za vrijeme rada za opće dobro.

(3) Osuđena osoba je odgovorna za štetu koju, namjerno ili grubom nepažnjom, prouzrokuje poslodavcu za vrijeme rada za opće dobro.

Članak 21

(Ovlaštenja i obveze ovlaštenog službenika i povjerenika)

(1) Prilikom upućivanja osuđene osobe na rad za opće dobro, ovlašteni službenik upoznaje osuđenu osobu sa pravima i dužnostima u toku izvršavanja rada za opće dobro, načinom na koji može ostvarivati svoja prava i posljedicama neurednog izvršavanja ili neizvršavanja rada za opće dobro.

(2) Povjerenik je dužan osuđenu osobu uvesti u posao, pružiti joj potrebnu pomoć i zaštitu, te u suradnji sa ovlaštenim službenikom, nadgledati ispunjenje obveze rada za opće dobro.

(3) Ovlašteni službenik može povjereniku davati bliža uputstva i određivati uvjete za izvršavanje rada za opće dobro.

(4) Ovlašteni službenik je dužan, najmanje nakon polovine vremena rada osuđene osobe, izvršiti osobni uvid u izvršenje rada za opće dobro i o tome unijeti zabilješku u osobni karton te osobe. https://advokat-prnjavorac.com

Članak 22

(Matična knjiga, registar i osobni karton)

(1) U Ministarstvu se vodi matična knjiga, registar i osobni karton osoba na radu za opće dobro.

(2) Povjerenik vodi osobni karton za svaku osuđenu osobu nad kojom vrši nadzor (kontrolu).

(3) Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i osobnom kartonu osoba na radu za opće dobro donosi ministar.

Članak 23

(Sadržaj matične knjige)

Matična knjiga sadrži osobne podatke o osuđenoj osobi, podatke o pravomoćnoj sudskoj presudi, o vremenu i mjestu izvršavanja rada za opće dobro, kao i druge podatke, sukladno uputstvu iz članka 25. stavak (3) ovog pravilnika.

Članak 24

(Osobni karton)

(1) Za svaku osuđenu osobu ovlašteni službenik u Ministarstvu vodi osobni karton.

(2) U osobni karton se upisuju podaci o osuđenoj osobi i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitosti izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:

a) pravomoćna presuda,

b) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro i njegovo izvršavanje,

c) program izvršavanja rada i njegove izmjene,

d) zabilješke o zapažanjima i mišljenju ovlaštenog službenika,

e) obavještenja povjerenika o izvršavanju, odnosno zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro,

f) prigovor osuđene osobe i odluka ministra po prigovoru,

g) izvješće povjerenika o završenom radu za opće dobro,

h) zaključno izvješće o obavljenom radu za opće dobro.

(3) Povjerenik vodi osobni karton osuđene osobe, u koji upisuje podatke i ulaže dokumentaciju potrebnu za praćenje izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:

a) pravomoćna presuda,

b) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro i njegovo izvršavanje,

c) program izvršavanja i njegove izmjene,

d) zapažanja i mišljenja povjerenika,

e) izvješće o radu i ponašanju osuđene osobe,

f) izvješće o završetku rada za opće dobro.

(4) Osuđena osoba ima pravo uvida u sve podatke iz osobnog kartona.

Članak 25

(Izvješća)

(1) O radu i ponašanju osuđene osobe, povjerenik podnosi izvješće Ministarstvu.

(2) Izvješće se podnosi nakon svake polovine izvršenog rada za opće dobro, a po potrebi i češće.

(3) Nakon izvršenja rada za opće dobro, povjerenik podnosi Ministarstvu izvješće o završenom radu za opće dobro, najkasnije u roku od osam dana od završetka rada za opće dobro.

(4) Na temelju izvješća povjerenika o završenom radu za opće dobro, Ministarstvo sačinjava zaključno izvješće o obavljenom radu za opće dobro i dostavlja ga sudu koji je izrekao presudu.

Članak 26

(Zanemarivanje obveze rada za opće dobro)

(1) Zanemarivanjem obveze rada za opće dobro smatra se: kašnjenje na rad, neopravdano izostajanje s rada, napuštanje rada i namjerno dovođenje sebe u stanje umanjene radne sposobnosti, namjerno oštećenje sredstava za rad, nepoštivanje organizacije i načina rada, ponašanje i odnosi sa uposlenicima poslodavca ili korisnicima rada koji ne doprinose ostvarenju posebnog cilja toga rada.

(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo.

(3) U slučaju ponovljenog zanemarivanja obaveze rada za opće dobro Ministarstvo odmah obavještava sud koji je donio odluku o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, koji donosi odluku o daljem izvršavanju presude.

(4) Ponovljenim zanemarivanjem rada za opće dobro smatra se svaka neopravdana radnja iz stava (1) ovog člana koju osuđeno lice ponovi više od tri puta.

(5) Poslodavac je dužan, pismeno i bez odlaganja, obavijestiti Ministarstvo o namjeri raskidanja ugovora, a Ministarstvo o tome odmah obavještava sud koji je donio odluku o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro.

Članak 27

(Prigovor osuđene osobe)

(1) Osuđena osoba ima pravo prigovora ministru u svezi sa podacima u osobnom kartonu, na program rada i izvješće povjerenika, te na odnos ovlaštenog službenika i povjerenika prema njemu za vrijeme rada za opće dobro koji je suprotan odredbama ovog pravilnika.

(2) Državni službenik i povjerenik su dužni prigovore zabilježiti u osobni karton osuđene osobe i dostaviti ih ministru.

(3) U roku ne dužem od osam dana od prijema prigovora, ministar je dužan saslušati osuđenu osobu, ovlaštenog službenika i povjerenika i utvrditi opravdanost prigovora, a u daljem roku od tri dana dužan je dati pismeno uputstvo za otklanjanje opravdanih razloga prigovora ili za to osuđenu osobu odrediti drugog službenika, odnosno povjerenika.

POGLAVLJE V. - NADZOR

Članak 28

(Vršenje nadzora)

(1) Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika, nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro i nadzor nad radom povjerenika vrši Ministarstvo, putem ovlaštenog službenika.

(2) U vršenju nadzora nad radom povjerenika, ovlašteni službenik je dužan posebno:

a) unapređivati i nadzirati rad povjerenika,

b) sazivati zajedničke sastanke s povjerenicima, najmanje jedanput mjesečno,

c) stimulirati povjerenike na stručno usavršavanje,

d) podnositi mjesečne izvještaje o svom radu, a po zahtjevu ministra i za kraći period.

Članak 29

(Razlozi zamjene povjerenika)

Tokom izvršavanja rada za opće dobro, ministar može zamijeniti povjerenika:

a) na zahtjev suda,

b) u slučaju duže spriječenosti povjerenika za rad,

c) zbog neispunjavanja obveza iz rješenja o imenovanju povjerenika,

d) zbog osnovane sumnje u nepristrasnost povjerenika.

POGLAVLJE VI. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30

(Rok za donošenje provedbenih propisa)

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, ministar će donijeti:

a) Uputstva o matičnoj knjizi, osobnom kartonu i registru osoba na radu za opće dobro na slobodi,

b) Uputstva o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika,

Članak 31

(Rok za izvršavanje obveza Ministarstva)

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, Ministarstvo je dužno:

a) utvrditi listu poslodavaca koji ispunjavaju uvjete za obavljanje rada za opće dobro,

b) zaključiti ugovore s poslodavcima o obavljanju rada za opće dobro,

c) osigurati i organizirati obuku povjerenika i

d) osigurati uspostavljanje knjiga i evidencija propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 32

(Obavještavanje suda o mogućnosti izvršavanja rada za opće dobro)

Do početka primjene ovog pravilnika, Ministarstvo će obavijestiti nadležne sudove na području Kantona o mogućnosti izvršavanja rada za opće dobro, vrsti poslova za opće dobro i broju osuđenika koji mogu izvršavati rad za opće dobro.

Članak 33

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a primjenjivat će se nakon donošenja provedbenih propisa iz članka 33. i izvršavanja obveza iz članka 34. ovog pravilnika.Samostalni član Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 16/2011)

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 15/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]