BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4657
Službeni glasnik BiH, broj 24/21
Na osnovu čl. 29, 30. i 64. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 41/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 21/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 99. st. 2. i 6. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/12), Agencija za državnu službu donosi


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OCJENJIVANJA RADA DRŽAVNlH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U članu 1. Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11), u stavu (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "nakon njihovog postavljenja, odnosno imenovanja po okončanom javnom konkursu".

Član 2.


U članu 3. stav (1) riječi: "svakih šest mjeseci i obuhvata po pravilu periode od 1. januara do 30. juna i od 1. jula do 31. decembra", zamjenjuju se riječima: "jednom godišnje, za period od 1. januara do 31. decembra".

U članu 3. stav (2) iza riječi "rada" dodaju se riječi: "koji je otpočeo preuzimanjem dužnosti nakon postavljenja po okončanom javnom konkursu".

Član 3.


U članu 4. riječi: "tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "šest mjeseci", a iza riječi "radu" interpunkcijski znak "tačka" se zamjenjuje interpunkcijskim znakom "zarez" i dodaju se riječi: "a koji se ocjenjuje u skladu sa članom 3. stav (2) osnovnog teksta pravilnika."

Član 4.


(1) U članu 21. u stavu (2) iza riječi "ocjenjivanje" interpunkcijski znak "tačka" se zamjenjuje interpunkcijskim znakom "zarez" i dodaju se riječi: "koji je sastavni dio konačnog obrasca za ocjenjivanje i nalazi se u prilogu istog."

(2) Iza stava (2) istog člana dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U slučaju da u periodu ocjenjivanja direktno nadređeni nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze vezano za proces ocjenjivanja, lice određeno da privremeno rukovodi organizacionom jedinicom postupa u skladu sa članom 16. osnovnog teksta pravilnika, uz shodnu primjenu stava (1) ovog člana ukoliko za tim postoji potreba."

Član 5.


(1) U članu 25. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Ukoliko državni službenik iz bilo kojeg razloga ne potpiše obrazac za ocjenjivanje, direktno nadređeni državnom službeniku u rubriku komentar evidentira činjenicu da državni službenik nije potpisao obrazac za ocjenjivanje, a procedura ocjenjivanja se nastavlja i ista se okončava potpisom rukovodioca institucije.

(4) Uneseni komentari svih učesnika u procesu ocjenjivanja u obrazac za ocjenjivanje služe u svrhu razjašnjenja datih ocjena i nisu obavezan dio obrasca."

Član 6.


Iza člana 29. dodaje se novi član 29a. koji glasi:

"Član 29a.

(Savjetnici)

U skladu sa članom 4. i 5. Zakona, odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na ocjenu rada savjetnika, koji se mogu ocjenjivati primjenom Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17), ili na bilo koji drugi način koji savjetovano lice smatra odgovarajućim."

Član 7.


U članu 31. iza tačke 1) dodaje se tačka 2) koja glasi:
"2) starati se o urednom rukovođenju organizacionim jedinicama, što uključuje redovno ažuriranje liste iz tačke 1) ovog člana, posebno u slučaju trajne ili privremene odsutnosti direktno nadređenog, odnosno njegovog pretpostavljenog."

Dosadašnje tač. 2) - 6) postaju tač. 3) - 7).

U tački 7) iza riječi "Agenciji" briše se interpunkcijski znak "tačka" i dodaju riječi: "u roku iz člana 32. stav (1) osnovnog teksta pravilnika.".

Član 8.


U članu 32. u stavu (1) riječi: "svaki period" zamjenjuju se riječima: "svaku godinu", a broj "30" zamjenjuje se brojem "60".

U članu 32. stav (2) iza riječi "Vijeće ministara" interpunkcijski znak "zarez" se zamjenjuje interpunkcijskim znakom "tačka", a riječi: "najkasnije u roku od 90 dana od sprovedenog redovnog ocjenjivanja" se brišu.

Član 9.


U članu 34. riječi: "njegovim podzakonskim aktima" zamjenjuju se riječima: "Metodologijom za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", br. 6/12 i 76/20)".

Član 10.


Član 35. mijenja se i glasi:


"(1) Rezultati ocjene rada se mogu uzeti u obzir prilikom unapređenja na više radno mjesto, u skladu sa propisom kojim se reguliše provođenje internog oglasa.

(2) Neovisno o propisu iz stava (1) ovog člana, državni službenik koji je u posljednje dvije godine ocijenjen ocjenom "zadovoljava", odnosno u posljednje četiri godine jednom ili više puta, ali ne uzastopno ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava", ne može se unapređivati na više radno mjesto."

Član 11.


Član 37. mijenja se i glasi:


"(1) Odredbe ovog pravilnika o godišnjoj ocjeni rada primjenjivat će se nakon što stupi na snagu izmjena zakona u tom smislu.

(2) Neovisno o odredbi iz stava (1) ovog člana, počev od 2021. godine, zbirni izvještaj o ocjenjivanju dostavlja se Agenciji isključivo jednom godišnje."

Član 12.


Iza člana 37. dodaje se novi član 37a. koji glasi:

"Član 37a.

(Prelazni režim ocjenjivanja rada sekretara sa posebnim zadatkom)

(1) Odredbe ovog pravilnika o ocjeni rada sekretara sa posebnim zadatkom koji za svoj rad odgovara Vijeću ministara, primjenjuju se od dana imenovanja komisija iz člana 29. st. (6) i (7) osnovnog teksta pravilnika.

(2) Do formiranja komisija u skladu sa stavom (1) ovog člana, ocjena rada sekretara sa posebnim zadatkom smatra se utvrđenom u skladu sa sljedećim elementima:

a) godišnji izvještaj o radu institucije;

b) godišnji izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o reviziji finansijskog poslovanja institucije.

(3) Ocjena rada u skladu elementima iz stava (2) ovog člana za pojedine godine, smatra se:

a) pozitivnom, ukoliko je izvještaj o radu usvojen od strane Vijeća ministara, a izvještaj revizije sadrži ocjenu: "pozitivno mišljenje" ili "pozitivno mišljenje uz isticanje predmeta";

b) negativnom, ukoliko je izvještaj o radu odbijen putem formalne odluke od strane Vijeća ministara, a izvještaj revizije sadrži ocjenu "negativno mišljenje" ili "mišljenje sa rezervom" u dijelu mišljenja o finansijskim izvještajima institucije.

(4) Ukoliko izvještaj o radu nije usvojen od strane Vijeća ministara iz razloga što nije razmatran ili što nije bilo dovoljno glasova za njegovo usvajanje, te ukoliko izvještaj revizije sadrži ocjenu "mišljenje sa rezervom" o usklađenosti, a riječ je o jednoj rezervi u dijelu ocjene usklađenosti, isti nemaju učinka na utvrđivanje ocjene rada.

(5) Ako se stekla jedna od okolnosti iz stava (4) ovog člana, ocjena rada utvrđuje se primjenom druge okolnosti shodnom stavu (3) tač. a) ili b) ovog člana, a ako se ispune obje okolnosti iz stava (4) ovog člana, sekretar sa posebnim zadatkom smatra se neocijenjenim za tu godinu.

(6) Odredbe st. (2) do (5) ovog člana shodno se primjenjuju i na imenovane direktore, odnosno rukovodioce upravnih organizacija i njihove zamjenike, kao i na članove kolegijalnih tijela koji za svoj rad odgovaraju Vijeću ministara."

Član 13.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-332-1/21
12. aprila 2021. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]