BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5206
Službeni glasnik BiH, broj 54/21
Na osnovu člana 40. stav (3) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 88/15 i 34/21), ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj 06-50-4354-6/21 od 22.07.2021. godine, donosi


PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE VIZE I OBRASCA NALJEPNICE VIZE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom se propisuje izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje vize (Obrazac 1) kao i izgled i sadržaj obrasca naljepnice vize (Obrazac 2).

Član 2.
(Obrazac zahtjeva za izdavanje vize)

(1) Obrazac zahtjeva za izdavanje vize (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.

(2) Obrazac 1 sadrži grb Bosne i Hercegovine, naziv "ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE", prostor za fotografiju podnosioca zahtjeva i prostor za prijemni štembilj:

a) Diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH),

b) Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Služba) u slučajevima produženja važenja vize,

c) Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija), u postupcima izdavanja vize na granici.

Član 3.
(Rubrike koje popunjava podnosioc zahtjeva)

Obrazac 1 sadrži sljedeće rubrike koje popunjava podnosioc zahtjeva:

01. Prezime-na*,

02. Prezime-na pri rođenju (ranija prezime-na)*,

03. Ime(na)*, 1

04. Datum rođenja (dan, mjesec, godina),

05. ID broj (JMB),

06. Mjesto i zemlja rođenja,

07. Trenutačna državljanstva,

08. Državljanstvo pri rođenju,

09. Spol,

10. Bračno stanje,

11. Ime oca,

12. Ime majke,

13. Vrsta putne isprave,

14. Broj putne isprave,

15. Tijelo/organ izdavanja,

16. Datum izdavanja (dan, mjesec, godina),

17. Važi do (dan, mjesec, godina),

18. Boravak u zemlji različitoj od zemlje trenutnog državljanstva i dozvola za povratak u zemlju boravka,

19. Sadašnje zanimanje,

20. Naziv, adresa i telefonski broj poslodavca. Za sudente i učenike naziv i adresa obrazovne ustanove,

21. Odredište u Bosni i Hercegovini,

22. Vrsta vize,

23. Broj zatraženih ulazaka,

24. Dužina boravka u Bosni i Hercegovini,

25. Druge vize (izdane u periodu zadnje tri godine i period važenja),

26. U slučaju tranzita, imate li dozvolu ulaska u zemlju koja je odredište vašeg putovanja,

27. Prijašnji odobreni boravak i druge izdate vize u Bosni i Hercegovini, u kojem periodu i broj ulazaka,

28. Svrha putovanja,

29. Upoznat sam s obavezom davanja biometrijskih podataka kada se isti od mene zatraže.

30. Datum dolaska (dan, mjesec, godina),

31. Datum odlaska (dan, mjesec, godina),

32. Granični prijelaz ili tranzitna ruta,

33. Sredstvo prijevoza,

34. Ime i prezime (naziv) poslodavca ili pravnog lica i kontakt osobe, odnosno naziv hotela ili druga adresa u Bosni i Hercegovini (telefon/faks/e-mail),

35. Ko preuzima troškove vašeg putovanja i boravka u Bosni i Hercegovini,

36. Novčana sredstva za vrijeme vašeg boravka u Bosni i Hercegovini i putno ili zdravstveno osiguranje, vrijeme važenja (dan, mjesec, godina),

37. Prezime bračnog druga,

38. Prezime bračnog druga pri rođenju,

39. Ime bračnog druga,

40. Datum rođenja bračnog druga (dan, mjesec, godina),

41. Mjesto rođenja bračnog druga,

42. Djeca (Zahtjevi se moraju popunjavati posebno za svaku putnu ispravu). U rubriku se unosi prezime i ime djeteta i datum rođenja (dan, mjesec, godina),

43. Imate li članove uže obitelji/porodice i-ili srodnike u Bosni i Hercegovini, ako da navesti koje? U rubrici se za srodnika navode sljedeći podaci: prezime, ime, državljanstvo, adresa i kontakt telefon u Bosni i Hercegovini i srodstvo sa osobom u Bosni i Hercegovini,

44. Upoznat sam da se vizna taksa ne nadoknađuje ukoliko viza bude odbijena,

45. Poznato mi je i saglasna/saglasan sam da se moji lični podaci, navedeni u ovom zahtjevu prosljeđuju nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, provjeravaju i obrađuju, kako bi se donijela odluka o mom zahtjevu za izdavanje vize. Ovi podaci se mogu unositi u bazu podataka i u njoj čuvati. Ovim podacima pojedinačno imaju pristup nadležni organi u Bosni i Hercegovini.

Izjavljujem u najboljem uvjerenju i savjesno, da su podaci koje sam naveo/la u zahtjevu tačni i potpuni. Svjesna/Svjestan sam da lažne izjave mogu dovesti do odbijanja mog zahtjeva ili poništenja već izdate vize kao i krivičnog gonjenja shodno propisima Bosne i Hercegovine.

Obavezujem se da ću, ako mi viza bude izdata, istekom roka njenog važenja napustiti državno područje Bosne i Hercegovine.
https://advokat-prnjavorac.com
Upoznat/a sam da izdata viza predstavlja samo jedan od uslova za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Upoznat/a sam da viza koja mi je izdata ne znači da imam pravo na odštetu ako ne ispunjavam sve uslove za ulazak na državno područje Bosne i Hercegovine, te mi zato bude odbijen ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Upoznat/a sam sa činjenicom da se uslovi za ulazak u Bosnu i Hercegovinu prilikom ulaska ponovo provjeravaju.

46. Kućna adresa podnosioca zahtjeva,

47. Broj telefona podnosioca zahtjeva,

48. Mjesto i datum (dan, mjesec, godina),

49. Potpis podnosioca zahtjeva (za maloljetnog stranca ili stranca kojem je oduzeta poslovna sposobnost potpis zakonskog zastupnika, staratelj a/skrbnika),

50. Rubrika koju obrađuje i popunjava DKP BiH, Služba, odnosno Granična policija, a u kojoj se naznačuje kako je zahtijev riješen, broj izdate vize i datum izdavanja iste.

Član 4.
(Jezik i pismo Obrasca 1)

(1) Naslov, nazivi rubrika i tekst Obrasca 1 ispisani su na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. Tekst na bosanskom i hrvatskom jeziku ispisan je latiničnim, a na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

(2) Pojedinačni podaci koji se unose u Obrazac 1 ispisuju se latiničnim pismom.

(3) Podnosioc zahtjeva ispunjava obrazac latiničnim pismom i velikim štampanim slovima te ga vlastoručno potpisuje.

Član 5.
(Obrazac 1 na drugim svjetskim jezicima)

Pored teksta na engleskom jeziku, u cilju olakšanja podnešenja zahtijeva za izdavanje vize, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će pripremiti i diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine dostaviti Obrazac zahtjeva za podnošenje vize (Obrazac 1) na francuskom, španskom, ruskom, arapskom i mandarinskom (kineskom) jeziku, u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 6.
(Dostupnost Obrasca 1)

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize (Obrazac 1) na jezicima iz člana 4. i 5. ovog Pravilnika dostupan je na službenoj internet stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u PDF obliku (Portable Document Format) za ručno ispunjavanje, a isti se može ispuniti i u elektronskom obliku putem poveznice (linka) objavljene na službenoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Obrazac vize)

(1) Obrazac vize (Obrazac 2) je naljepnica, pravougaonog oblika, veličine 10,5 x 7,4 cm.

(2) Obrazac 2 sadrži sljedeće rubrike: naslov "Bosna i Hercegovina", na središnjem dijelu naslov "VIZA", broj naljepnice, prostor za fotografiju. Ispod naziva "VIZA" nalazi se rubrika "Vizu izdao" i rok od kojeg viza važi.

(3) Pored navedenih, u naljepnici obrasca vize sadržane su i sljedeće rubrike: broj ulazaka, rok do kojeg viza važi, tip vize, prezime, ime, broj pasoša, spol, datum rođenja i zemlja.

(4) Prostor ispod ovih rubrika predstavlja mašinski čitljivu zonu u koju se upisuju podaci koji se mogu elektronski čitati.

Član 8.
(Jezik i pismo Obrasca 2)

(1) Naslov i nazivi rubrika na obrascu naljepnice vize (Obrazac 2) ispisani su na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Tekst na bosanskom i hrvatskom jeziku ispisan je latiničnim, a na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

(2) Pojedinačni podaci koji se unose u obrazac naljepnice vize ispisuju se latiničnim pismom.

Član 9.
(Pečat i potpis ovlaštene osobe)

(1) Naljepnica vize lijepi se u putnu ispravu stranca.

(2) Pečat DKP BiH, Službe u slučaju produženja vize ili Granične policije kada je viza izdana na granici, kao i potpis ovlaštene osobe unose se ručno sa desne strane naljepnice, tako da obuhvate i dio naljepnice vize i dio stranice putne isprave, a da se pri tome osigura nesmetan uvid u podatke unesene u propisanim rubrikama i da se izbjegne mašinski čitljiva zona.

Član 10.
(Provjera osobnih podataka)

Osoba kojoj se izdaje viza ima pravo provjeriti lične podatke upisane u vizu i, ako je potrebno, zatražiti njihovu izmjenu ili brisanje.

Član 11.
(Sastavni dijelovi Pravilnika)

Obrazac zahtjeva za vizu, Obrazac naljepnice vize, Obrazac 1 i Obrazac 2 su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

Član 12.
(Povjerljivost tehničkih specifikacija)

Tehničke specifikacije Obrasca 2 određene su u Dodatku ovog Pravilnika (Dodatak 1) koji je povjerljiv i ne objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 08/2-1-30-19758/21
28. jula 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Bisera Turković, s. r.

1 Rubrike 1-3 popunjavaju se prema podacima u putnoj ispravi.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]