BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3983
PRAVILNIK O IZDAVANjU SLUŽBENIH PASOŠA I VIZA

("Sl. glasnik BiH", br. 42/2016 i 16/2019)

Član 1

(Predmet)

Pravilnikom o izdavanju službenih pasoša i viza (U daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se uslovi i postupak izdavanja službenih pasoša i viza i propisuje:

a) obrazac službene vize koja se izdaje za službene pasoše;

b) vođenje evidencije o izdatim službenim pasošima i vizama i druga pitanja u vezi sa izdavanjem ovih pasoša i viza.

Član 2

(Rok trajanja službenog pasoša)

Službeni pasoš se izdaje sa rokom trajanja od pet godina.

Član 3

(Nadležnost)

(1) Službeni pasoš i vizu državljanima Bosne i Hercegovine izdaje i produžava Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 99/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) i Pravilnika.

(2) U postupku izdavanja službenog pasoša na zahtjev nadležnog organa, lice kojem se izdaje službeni pasoš daje biometrijske podatke u sjedištu Ministarstva. Izuzetno, biometrijske podatke novorođene djece u inostranstvu, koja imaju pravo na službeni pasoš, kao i biometrijske podatke lica čiji su službeni pasoši uništeni, oštećeni ili ukradeni u inostranstvu, za potrebe Ministarstva može nakon podnošenja zahtjeva nadležnog organa uzeti diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u inostranstvu, samo u slučaju ako se radi o prekookeanskim zemljama.

Član 4

(Viza za putovanje)

(1) Službeni pasoš mora biti snabdijeven službenom vizom za putovanje u inostranstvo.

(2) Obrazac službene vize je sastavni dio Pravilnika.

Član 5

(Lica kojima se izdaje službeni pasoš)

(1) Službeni pasoš se koristi za službeno putovanje u inostranstvo i izdaje se:

a) Rukovodećim državnim službenicima zasposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, šefovima kabineta i savjetnicima u kabinetima ministra i zamjenika ministra, sekretarima domova Parlamentarne skupštine BiH, sekretaru zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, savjetnicima članova kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, zamjenicima generalnog sekretara Predsjedništva Bosne i Hercegovine, šefovima klubova oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srpske, poslanicima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini Republike Srpske, članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i viceguvernerima Centralne banke Bosne i Hercegovine;

b) Predsjedniku i potpredsjednicima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, zamjenicima predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, zamjenicima glavnog tužioca Bosne i Hercegovine, pravobraniocu i zamjenicima pravobranioca Bosne i Hercegovine, generalnom revizoru i zamjenicima generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH, članovima komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, članovima konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine;

c) Ekspertima i tehničkom osoblju delegacija Bosne i Hercegovine formiranih odlukama Predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, osoblju delegacija entiteta formiranih od strane vlada entiteta ili osoblju delegacija Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

d) Licima koja na prijedlog Savjeta ministara Bosne i Hercegovine odlaze na rad u međunarodne organizacije u svojstvu stručnih saradnika, pripadnicima oružanih i policijskih snaga radi odlaska u službene misije u inostranstvo;

e) Rukovodiocima Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i privrednih komora entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

f) Zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine koji nisu obuhvaćeni listama Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša, kao i njihovim supružnicima i djeci, ukoliko djeca nisu starija od 27 godina i žive u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem nosiocem službenog pasoša i ako nisu zasnovala bračnu zajednicu, odnosno radni odnos.

Djeci nad kojom je produženo starateljstvo ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem nosiocem službenog pasoša i ako nisu zasnovala bračnu zajednicu, pasoš se izdaje bez obzira na godine starosti.

g) Izuzetno na osnovu opravdanog zahtjeva rukovodioca organa za službeni put u inostranstvo, službeni pasoš može se izdati ostalim državnim službenicima i zaposlenima zaposlenim u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, državnim upravnim organizacijama, te državnim službenicima i zaposlenima zaposlenim u organima uprave Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne Hercegovine.

h) Rukovodiocima sportskih saveza Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

i) ministar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ima pravo izdati službeni pasoš i drugim licima za koje njihov zahtjev ocijeni opravdanim.

Član 6

(Način korišćenja i deponovanje službenog pasoša)

(1) Službeni pasoš koristi se za službeno putovanje u inostranstvo uz putni nalog odobren od strane rukovodioca organa ili ovlašćenog lica.

(2) Po obavljenom putovanju službeni pasoš se deponuje kod nadležnog organa ili organizacije koja je podnijela zahtjev za izdavanje službenog pasoša i koju nosioci prava na službeni pasoš predstavljaju, odnosno kod organa koji je donio odluku o obrazovanju, sastavu i upućivanju delegacije u inostranstvo.

(3) Rukovodioci organa ili organizacije iz stava (2) ovog člana odgovorni su za blagovremeno i bezbjedno deponovanje službenih pasoša.

Član 7

(Rok trajanja vize)

Službena viza izdaje se:

a) licima iz člana 5. stav (1) tačka d), i f) Pravilnika, sa rokom trajanja od jedne godine;

b) licima iz člana 5. stav (1) tačka a), b), c), e) i g) Pravilnika, sa rokom trajanja od šest mjeseci, a izuzetno kad to potrebe službe zahtjevaju sa rokom trajanja od jedne godine.

Član 8

(Podnošenje zahtjeva za izdavanje službenog pasoša i vize)

(1) Zahtjev za izdavanje službenog pasoša i vize, odnosno produženje roka trajanja vize (u daljem tekstu: zahtjev) podnosi, za nosioca prava na službeni pasoš (u daljem tekstu: nosilac prava na pasoš) nadležni organ ili organizacija koju nosilac prava na pasoš predstavlja.

(2) Za članove, eksperte i tehničko osoblje državne delegacije, delegacije entiteta i delegacije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zahtjev podnosi nadležni organ, koji uz zahtjev prilaže odluku o obrazovanju, sastavu i upućivanju delegacije u inostranstvo.

(3) Zahtjev se podnosi najmanje petnaest dana prije namjeravanog putovanja.

Član 9

(Prilozi uz zahtjev)

Zahtjev za izdavanje službenog pasoša podnosi se Ministarstvu i uz zahtjev se prilaže:

a) dokaz o izvršenoj uplati naknade za službenu knjižicu pasoša uplaćenu na jedinstveni račun Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

b) odluka o službenom putu ili upućivanju na rad u inostranstvo licu iz člana 5. stav (1) tačka c), i d);

c) putni nalog, poziv iz inostranstva licu iz člana 5. stav (1) tačka a), b), e), g),

d) rješenje o postavljenju, odnosno imenovanju na radno mjesto licu iz člana 5. stav (1) tačka a), b), e), f) i g).

Član 10

(Postupak u slučaju nestanka službenog pasoša)

(1) Nestanak službenog pasoša u Bosni i Hercegovini, nosilac prava na pasoš je dužan odmah prijaviti Ministarstvu.

(2) Nosilac prava na pasoš kome je nestao službeni pasoš u inostranstvu, dužan je to odmah prijaviti najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine, a po povratku u zemlju i Ministarstvu.

(3) Nosiocu prava na pasoš koji je izgubio službeni pasoš ili na drugi način ostao bez njega, može se izdati novi pasoš, nakon što se utvrde okolnosti njegova nestanka i nestali pasoš oglasi nevažećim u "Službenom glasniku BiH". Oglašavanje nevažećim vrši lice na koju je pasoš izdat.

Član 11

(Obaveza vraćanja pasoša)

(1) U roku od 15 dana podnosilac zahtjeva za službeni pasoš vratiće službeni pasoš onog lica kome je prestalo svojstvo na osnovu kojeg mu je isti izdat.

(2) Ukoliko podnosilac zahtjeva za službeni pasoš iz bilo kojeg razloga ne raspolaže sa pasošem lica iz stava (1) ovog člana dužan je o tome pisano obavijestiti Ministarstvo u roku navedenom u stavu (1) ovog člana.

Član 12

(Oglašavanje pasoša nevažećim)

U roku od 60 dana od dana prestanka postojanja osnova za posjedovanje službenog pasoša, ukoliko podnosilac zahtjeva isti u skladu sa prethodnim članom ne vrati Ministarstvu, Ministarstvo može o trošku podnosioca zahtjeva proglasiti službeni pasoš nevažećim.

Član 13

(Poništavanje pasoša)

(1) Službeni pasoš koji iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka trajanja, popunjen, promjena ličnih podataka, oštećen, prestanak prava na službeni pasoš s obzirom na razlog izdavanja i dr.) Ministarstvo će poništiti u elektronskoj bazi izdatih službenih pasoša i fizičkim uništenjem.

(2) Poništavanje se obavlja na način fizičkog bušenja svake stranice službenog pasoša kao i korica, te otiskivanje štambilja "poništeno".

(3) U službenom pasošu neće se poništiti stranice na kojima se nalaze važeće vize drugih država i bilješke.

Član 14

(Evidencija službenih pasoša i viza)

(2) Evidenciju izdatih službenih pasoša i viza Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi u ručnoj obradi u ukoričenoj knjizi formata A4, pod nazivom "Evidencija izdatih službenih pasoša i viza". Obrazac evidencije je sastavni dio Pravilnika.

(3) Vrste podataka koji se obrađuju su: ime i prezime, naziv organa koji je podnio zahtjev, broj pasoša, broj vize, datum izdavanja pasoša/vize, pasoš/viza vrijedi do i napomena.

(4) Kategorije nosilaca podataka su lica koja su ostvarila pravo na službeni pasoš i vizu u skladu sa članom 5. Pravilnika.

(5) Izvor dobivanja podataka je elektronska evidencija izdatih službenih pasoša, te zahtjev za izdavanje službene vize.

(6) Razmjena podataka se vrši sa nadležnim organima u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

(7) Dokumenti sa ličnim podacima čuvaju se trajno.

Član 15

(Stavljanje van snage)

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju službenih pasoš i viza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/98 i 31/10).

Član 16

(Stupanje na snagu)

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]