BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4633
Službeni glasnik BiH, broj 1/21
Na osnovu člana 17. tačka 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće, na sjednici održanoj 15., 16. i 18.12.2020. godine, donosi


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SISTEMU ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA U TUŽILAŠTVIMA (TCMS)


Član 1.


U Pravilniku o Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužiteljstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 04/16, 37/16, 84/16, 40/17 i 34/18 i 34/19) iza članka 28. dodaje se novi član 28a. koji glasi:

Član 28a.
(Automatsko eksportovanje dokumenta iz predmeta u TCMS-u)

(1) U cilju organizovanja rada od kuće u vanrednim okolnostima, pripreme dokumenta za vrijeme dežurstava te pripreme dokumenta u hitnim predmetima glavni tužilac može, na osnovu vlastite procjene, a po zahtjevu tužitelja dozvoliti automatsko eksportovanje dokumenta iz predmeta u tužilaštvu.

(2) Automatsko eksportovanje dokumenta iz predmeta u TCMS-u vrši TCMS administrator upotrebom odgovarajuće funkcionalnosti TCMS-a ili izuzetno dežurni upisničar za predmete zaprimljene u dežuri.

(3) TCMS administrator dužan je da eksportovanje dokumenata vrši na osnovu prethodno dobijenog zahtjeva postupajućeg tužioca, te da iste nakon eksportovanja dostavi tužiocu elektronskim putem, vodeći računa o sigurnosti dostave dokumenata.

(4) Eksportovani dokumenti dostavljaju se tužiocima putem službenog e-mail-a ili putem prijenosnog medija u elektronskom formatu, a u zavisnosti od veličine fascikle sa dokumentima.

(5) TCMS administrator dužan je da putem službenog e-mail-a svakodnevno obavještava glavnog tužioca o eksportovanju dokumenta.

Član 2.


Dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 09-02-2-2415-4/2020
22. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Sanela Gorušanović - Butigan,

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]