BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5323
Službene novine Federacije BiH, broj 99/21
Na osnovu člana 81. stav (1) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), čl. 4. i 14. stav (1) tačka 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O AZILU


Član 1.


Iza člana 5. Pravilnika o azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 69/16) dodaje se novi član 5a. koji glasi:

"Član 5a.

(Smještaj tražitelja azila u centar)

(1) Stranac koji je smješten u centar za prihvat i smještaj tražitelja azila, u skladu s članom 34. Zakona, iz opravdanih razloga može biti premješten u drugi centar za prihvat i smještaj stranaca.

(2) Uprava centra koji stranac napušta i uprava centra koji prihvata stranca odlučuju o premještaju stranca. Uprava centra u koji je stranac premješten je dužna, u roku od tri dana od dana premještaja, dostaviti informaciju o prihvatu stranca Ministarstvu - Sektoru za azil i upravi centra, koji je stranac napustio.

(3) U slučaju da stranac napusti centar, suprotno stavu (2) ovog člana, smatrat će se da ne sarađuje sa nadležnim organima zbog čega gubi pravo na smještaj."

Član 2.


U članu 10. (Karton tražitelja azila) iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Ministarstvo će, pored razloga propisanih članom 70. Zakona, tražitelju azila izdati novi karton i u slučaju njegovog fizičkog oštećenja."

Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju (5) i (6).

Član 3.


Iza člana 10. dodaju se novi članovi 10a., 10b. i 10c. koji glase:

"Član 10a.

(Pristup obrazovanju)

(1) Maloljetni tražitelj azila ima pristup osnovnom i srednjem obrazovanju, u skladu s članom 76. stav (1) tačka e) Zakona.

(2) Maloljetnom tražitelju azila pristup obrazovanju, iz stava (1) ovog člana, omogućava se u okviru postojećeg državnog obrazovnog sistema.

(3) Ukoliko zbog posebnog položaja maloljetnog tražitelja azila pristup postojećem državnom sistemu obrazovanja nije moguć omogućava se pristup drugom obrazovnom programu, u skladu s mogućnostima.

(4) Maloljetnom tražitelju azila se prema potrebi osigurava pripremna nastava, uključujući nastavu jezika, kako bi mu se olakšao pristup sistemu obrazovanja.

Član 10b.
(Informisanje)

(1) Organi u postupanju su dužni strancu pružiti informacije, u skladu s članom 15. Zakona.

(2) Informacije iz stava (1) ovog člana se odnose na pristup postupku, raspoložive uslove prihvata i smještaja, tok postupka, moguće ishode postupka, prava, obaveze i način njihovog ostvarivanja.

(3) Nadležni organi će informisanje posebno prilagoditi starosnoj dobi stranca, kulturološkom porijeklu, ranjivosti i drugim ličnim prilikama i okolnostima.

(4) Informacije mogu biti predočene pismeno, u formi letka, na jeziku koji stranac razumije ili za koji se osnovano može pretpostaviti da razumije.

Član 10c.
(Garancije u postupku)

(1) Tokom postupka po zahtjevu za azil tražitelji azila uživaju garancije u skladu s članom 29. Zakona.

(2) Garancije u postupku se primjenjuju i na tražitelje azila koji se nalaze u Imigracionom centru, pritvoru, zatvoru i ustanovi za smještaj žrtava trgovine ljudima."

Član 4.


U članu 13. (Intervju s tražiteljem azila) iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

"(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana intervju s tražiteljem azila se neće obaviti ukoliko postoje trajne okolnosti zdravstvene prirode na koje tražitelj azila ne može uticati.

(4) Donošenje odluke neće zavisiti od činjenice da intervju nije obavljen, iz razloga navedenih u stavu (3) ovog člana."

Postojeći stavovi (3) i (4) postaju (5) i (6).

Član 5.


Iza člana 13. dodaju se novi članovi 13a., 13b. i 13c. koji glase:

"Član 13a.

(Posebni uslovi za održavanje registracije i intervjua)

(1) Registracija i intervju tražitelja azila se održavaju bez prisustva članova njegove porodice.

(2) Registracija i intervju tražitelja azila se izuzetno mogu održati u prisustvu članova porodice čije prisustvo službeno lice Ministarstva ocijeni kao potrebno za valjano obavljanje registracije i intervjua.

(3) Službeno lice Ministarstva je osposobljeno da uzme u obzir lične i opšte okolnosti tražitelja azila, kulturološko porijeklo, spol, seksualnu opredijeljenost, rodni identitet i druge elemente ranjivosti tražitelja azila.

(4) Službeno lice Ministarstva može dozvoliti da, osim lica navedenih u članu 36. stav (5) i 39. stav (3) Zakona, registraciji i intervjuu prisustvuju i druga lica, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Član 13b.
(Tok intervjua)

(1) U skladu s članom 39. stav (4) Zakona tražitelju azila se omogućava da iznese sve činjenice i okolnosti relevantne za donošenje odluke po zahtjevu za azil.

(2) Službeno lice Ministarstva punomoćnicima tražitelja azila omogućava i postavljanje pitanja nakon obavljenog intervjua. Službeno lice može uskratiti postavljanje pitanja punomoćniku o činjenicama koje su tokom intervjua dovoljno razjašnjene ili su nebitne za predmet i pitanja na koja je već dovoljno odgovoreno. Na zahtjev punomoćnika u zapisnik će se unijeti pitanja koja službeno lice nije dopustilo.

(3) U skladu s članom 39. stav (5) Zakona tražitelj azila je dužan na intervjuu priložiti sve raspoložive dokaze. Pisani dokazi izdati na stranom jeziku podnose se u ovjerenom prevodu ukoliko je potrebno.

(4) Tražitelju azila i punomoćniku, prije završetka intervjua, će se dati zapisnik radi upoznavanja sa sadržajem zapisnika i eventualnog iznošenja primjedbi i/ili napomena u pogledu mogućih pogrešnih prevoda ili shvatanja u zapisniku.

(5) Nakon obavljenih radnji službeno lice će zahtijevati da tražitelj azila, punomoćnik i prevoditelj ili tumač svojim potpisom potvrde da sadržaj zapisnika ispravno odražava tok intervjua. https://www.pravobih.com/

Član 13c.
(Izvršenje rješenja o ograničenju kretanja)

(1) U skladu s članom 66. stav (1) tačka a) Zakona Ministarstvo može privremeno ograničiti kretanje tražitelju azila zabranom kretanja izvan Imigracionog centra.

(2) Rješenje o privremenom ograničenju kretanja tražitelja azila izvršava Služba."

Član 6.


Iza člana 14. dodaju se novi članovi 14a. i 14b. koji glase:

"Član 14a.

(Pravo na boravak u BiH izbjeglice i stranca pod supsidijarnom zaštitom)

Izbjeglica i stranac pod supsidijarnom zaštite, pored prava iz člana 78. stav (1) Zakona, imaju pravo na boravak u BiH.

Član 14b.
(Rok za dobrovoljnu činidbu)

(1) Odlukama iz čl. 41. i 54. Zakona, strancu se određuje rok za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH.

(2) Strancu po čijem zahtjevu za azil je Ministarstvo donijelo odluku iz člana 41. stav (1) tačka c), e) i f) Zakona ne ostavlja se rok za dobrovoljno napuštanje teritorije BiH ukoliko mu je Služba, prije podnošenja zahtjeva za azil, izrekla mjeru protjerivanja sa teritorije BiH ili je stranac u postupku izručenja."

Član 7.


U članu 18. dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Ministarstvo će s posebnom pažnjom razmotriti razloge za donošenje odluke u postupcima prestanka azila, iz razloga propisanih članom 52. stav (1) tačke e) i f) Zakona, ukoliko se stranac pozove na nepobitne razloge koji proizilaze iz prethodnog progona ili teške povrede."

Postojeći stavovi (2) i (3) postaju (3) i (4).

Član 8.


Iza člana 18. (Odluka kod zabrane vraćanja) dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Član 18a.

(Dostava odluka)

Ukoliko se odluke iz čl. 41., 43. stav (4), 54. stav (1) i 67. stav (1) Zakona dostavljaju strancu lično, stranac će se upoznati s odlukom, razlozima za donošenje odluke i pravom na pravni lijek na jeziku koji razumije ili za koji se osnovano može pretpostaviti da ga razumije."

Član 9.


Iza Odjeljka III dodaje se Odjeljak IIIa. koji glasi:

"Odjeljak IIIa. Maloljetni tražitelji azila

Član 18b.
(Najbolji interes djeteta)

(1) Ministarstvo i ostali nadležni organi u BiH primarno vode računa o najboljem interesu djeteta i osiguravaju životni standard koji je primjeren fizičkom, duševnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju djeteta.

(2) Pri ocjeni najboljeg interesa djeteta nadležni organi posebno razmatraju:

a) mogućnost spajanja s porodicom;

b) dobrobit i socijalni razvoj djeteta, vodeći računa o sredini iz koje potiče;

c) pitanja sigurnosti i zaštite, posebno ukoliko postoji opasnost da je dijete žrtva trgovine ljudima ili drugih oblika iskorištavanja;

d) mišljenje djeteta u skladu s njegovom dobi i zrelosti.

(3) Najbolji interes djeteta, iz stava (2) ovog člana, utvrđuje Ministarstvo u saradnji s organom starateljstva.

Član 18c.
(Spajanje s porodicom)

(1) Ukoliko se u skladu s članom 18b. stav (2) ocijeni da je u najboljem interesu djeteta spajanje s porodicom, traženje članova porodice maloljetnog tražitelja azila bez pratnje se može obavljati uz pomoć međunarodnih ili drugih organizacija.

(2) U slučajevima kada je ugrožen život ili integritet maloljetnika ili njegovih bliskih srodnika, posebno ako su ostali u zemlji porijekla, potrebno je osigurati povjerljivo prikupljanje, obradu i razmjenu informacija, kako se ne bi ugrozila njihova sigurnost.

Član 18d.
(Smještaj maloljetnog tražitelja azila bez pratnje)

(1) Maloljetnom tražitelju azila bez pratnje prioritetno se osigurava odgovarajući prihvat i smještaj.

(2) Maloljetni tražitelj azila bez pratnje smješta se odvojeno od odraslih korisnika centra.

(3) Maloljetni tražitelj azila bez pratnje stariji od 16 godina se može smjestiti u odjelima centra u kojima se smještaju odrasli tražitelji azila, ukoliko je to u njegovom interesu.

(4) Prilikom smještaja maloljetnog tražitelja azila bez pratnje uzeće se u obzir mogućnost smještaja s braćom i sestrama.

(5) Promjena boravišta maloljetnog tražitelja azila bez pratnje ograničava se na najmanju moguću mjeru.

Član 18e.
(Starateljstvo)

(1) Maloljetnom tražitelju azila bez pratnje, u što kraćem roku, se određuje staratelj u skladu s članom 12. Zakona.

(2) Staratelj će maloljetnog tražitelja azila bez pratnje obavijestiti da se, u slučaju sumnje u njegovu starosnu dob, mogu primijeniti zdravstvene metode i pregledi radi utvrđivanja njegove starosne dobi.

(3) Zdravstvene metode i pregledi maloljetnog tražitelja azila iz stava (2) ovog člana se obavljaju uz puno poštivanje dostojanstva, u najmanjoj mjeri su invazivni te ih provode kvalifikovani zdravstveni radnici.

(4) Staratelj će maloljetnog tražitelja azila bez pratnje pripremiti za registraciju, intervju i obavijestiti o značaju i mogućim ishodima postupka. Tokom registracije i intervjua staratelju će se omogućiti da iznese mišljenje u vezi sa zahtjevom za azil maloljetnog tražitelja azila.

Član 18f.
(Osposobljenost službenih lica)

S maloljetnim tražiteljima azila bez pratnje rade osposobljena lica, koje brinu o njihovoj zaštiti, potrebama i pravima.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 07-02-2-7428/21
18. novembra 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Selmo Cikotić, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]