BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5592
PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO DOMAĆA RADINOST


Službene novine Federacije BiH, broj 24/23
Na osnovu člana 39. stav (3) i člana 85. stav (1) tačka g) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva, donosi


PRAVILNIK


O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO DOMAĆA RADINOST


Član 1.
(Sadržaj)

Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) i uslovi za njihovo obavljanje.

Član 2.
(Popis djelatnosti)

(1) Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/07 i 80/11), dat je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Detaljan opis djelatnosti i poslova koji se mogu obavljati u okviru jedne djelatnosti definisane šifrom djelatnosti propisan je Strukturom KD BiH 2010 sa objašnjenjima ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

Član 3.
(Uslovi za obavljanje)

(1) Domaća radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih prevladava ručni rad i usluge u domaćinstvu.

(2) Za obavljanje domaće radinosti neophodno je imati završenu najmanje osnovnu školu. Domaća radinost obavlja se u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija, samostalno ili uz pomoć članova zajedničkog domaćinstva.

(3) Ukoliko se djelatnost obavlja izvan poslovnih i stambenih prostorija, kao sjedište domaće radinosti utvrđuje se adresa prebivališta obrtnika.

(4) Na uslove za obavljanje, osnivanje, poslovanje i prestanak obavljanja domaće radinosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Poglavlja II Zakona.

(5) Osim djelatnosti iz člana 2. ovog Pravilnika, domaćom radinošću se smatraju i druge djelatnosti kod kojih preovladava ručni rad i usluge u domaćinstvu.

Član 4.
(Zamjena obrtnika)

(1) U skladu sa članom 23. Zakona član zajedničkog domaćinstva može mijenjati obrtnika u slučaju službenog odsustva, bolovanja ili godišnjeg odmora uz predočavanje validnog dokaza o razlozima odsustvovanja obrtnika (putni nalog, dokazi o bolovanju, rješenje o godišnjem odmoru).

Zamjena obrtnika iz ovog člana se ne može primijeniti na obrtničke djelatnosti za koje je posebnim propisom, utvrđeno da se obavljaju uz prethodno ispunjenje predviđenih uslova, koji su isključivo vezani za obrtnika.

(2) Zamjena obrtnika može trajati najduže 14 (četrnaest) dana u toku jedne kalendarske godine, u skladu sa Poslovnikom o radu obrta ili srodne djelatnosti.

Član 5.
(Stavljanje van snage pravilnika)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12).

Član 6.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 07-02-115/22
29. marta 2023. godine
Mostar


Ministar
Amir Zukić, s. r.POPIS
OBRTA KOJI SE MOGU OBAVLJATI KAO DOMAĆA RADINOST


Brojčana oznaka iz KD BiH 2010


Naziv djelatnosti

A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

A/01.11


Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

A/01.12


Uzgoj riže

A/01.13


Uzgoj povrća

A/01.14


Uzgoj šećerne trske

A/01.15


Uzgoj duhana (osim pripreme listova duhana)

A/01.16


Uzgoj tekstilnih biljaka

A/01.19


Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

A/01.21


Uzgoj grožđa

A/01.22


Uzgoj tropskog i suptropskog voća

A/01.23


Uzgoj agruma

A/01.24


Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

A/01.25


Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

A/01.26


Uzgoj plodova uljarica

A/01.27


Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka (kafa, kakao, čaj, mate i dr.)

A/01.28


Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

A/01.29


Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

A/01.30


Gajenje bilja za potrebe rasađivanja ili ukrašavanja

A/01.41


Uzgoj muznih krava

A/01.42


Uzgoj ostalih goveda

A/01.43


Uzgoj i razmnožavanje konja, magaraca, mula i mazgi

A/01.44


Uzgoj deva i lama

A/01.45


Uzgoj ovaca i koza

A/01.46


Uzgoj svinja

A/01.47


Uzgoj peradi i proizvodnja jaja

A/01.49


Uzgoj ostalih životinja

A/01.50


Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja)

A/01.61


Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

A/01.62


Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

A/01.63


Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)

A/01.64


Dorada sjemena za sjemenski materijal

A/01.70


Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

A/02.10


Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu

A/02.20


Sječa drveta (iskorištavanje šuma).

A/02.30


Skupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

A/02.40


Pomoćne usluge u šumarstvu

A/03.11


Morski ribolov

A/03.12


Slatkovodni ribolov

A/03.21


Morska akvakultura

A/03.22


Slatkovodna akvakultura

C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

C/10.11


Prerada i konzerviranje mesa

C/10.12


Prerada i konzerviranje mesa peradi

C/10.13


Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

C/10.20


Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca

C/10.31


Prerada i konzerviranje krompira

C/10.32


Proizvodnja sokova od voća i povrća

C/10.39
https://www.anwalt-derbeste.de

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

C/10.41


Proizvodnja ulja i masti

C/10.51


Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

C/10.52


Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa

C/10.61


Proizvodnja mlinskih proizvoda

C/10.71


Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača

C/10.72


Proizvodnja dvopeka i keksa

C/11.03


Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

C/11.04


Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

C/13.10


Priprema i predenje tekstilnih vlakana (na tradicionalan način)

C/13.20


Tkanje tekstila: proizvodnja umjetnog krzna tkanjem

C/13.91


Proizvodnja pletenih i heklanih tkanina

C/13.92


Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće (samo ručnim radom)

C/13.94


Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža (samo ručnim radom)

C/13.96


Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda (samo ručnim radom)

C/13.99


Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d.n. (samo ručnim radom)

C/14.11


Proizvodnja odjeće od kože ili imitacije kože

C/14.13


Proizvodnja ostale vanjske odjeće (samo ručnim radom)

C/14.19


Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću (samo ručnim radom)

C/14.20


Proizvodnja proizvoda od krzna (samo ručnim radom).

C/14.31


Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa (samo ručnim radom):

C/14.39


Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće (samo ručnim radom)

C/15.12


Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i remenarskih proizvoda

C/16.10


Pilanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

C/16.24


Proizvodnja ambalaže od drveta

C/16.29


Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala (samo ručnim radom)

C/17.21


Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

C/17.29


Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (samo ručnim radom)

C/20.53


Proizvodnja eteričnih ulja

C/22.19


Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

C/22.23


Proizvodnja plastičnih masa za građevinarstvo, proizvodnja komarnika, žaluzina

C/23.13


Proizvodnja šupljeg stakla (samo ručnim radom)

C/23.19


Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničke proizvode od stakla (samo ručnim radom)

C/23.41


Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo (samo ručnim radom)

C/23.69


Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena (samo ručnim radom)

C/25.99


Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. (samo ručnim radom)

C/32.12


Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (samo ručnim radom)

C/32.13


Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) (samo ručnim radom)

C/32.20


Proizvodnja muzičkih instrumenata

C/32.30


Proizvodnja sportske opreme (samo ručnim radom)

C/32.40


Proizvodnja igara i igračaka (samo ručnim radom)

C/32.91


Proizvodnja metli i četki (samo ručnim radom)

C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n. (samo ručnim radom)

C/33.19


Popravak ostale opreme

S – OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

S/95.12


Popravak komunikacijske opreme

S/95.21


Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

S/95.22


Popravak aparata za domaćinstvo, te opreme za kuću i vrt

S/95.23


Popravak obuće i ostalih predmeta od kože

S/95.25


Popravak satova i nakita

S/95.29


Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

S/96.01


Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda


NAPOMENA:

Šifre djelatnosti su upisane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]