BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5345
Službene novine Federacije BiH, broj 3/22
Na osnovu člana 163. Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20), na prijedlog direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom uređuju se povrede službene dužnosti, disciplinske sankcije i mjere, organi disciplinskog postupka i disciplinski postupak, suspenzija, unutrašnja istraga i pokretanje disciplinskog postupka, javna rasprava, izvršenje izrečenih disciplinskih sankcija i mjera, evidencija i brisanje disciplinskih sankcija i mjera, odgovornost za materijalnu štetu službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: službenik Sudske policije), i druga pitanja od značaja za disciplinsku i materijalnu odgovornost službenika Sudske policije.

Član 2.
(Disciplinska odgovornost službenika Sudske policije)

(1) Službenik Sudske policije je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti propisane Zakonom o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20) (u daljem tekstu: Zakon o sudskoj policiji) i ovim pravilnikom.

(2) Službenik Sudske policije disciplinski je odgovoran za povredu službene dužnosti učinjenu za vrijeme vršenja službe i izvan službe koja je nastala kao posljedica njegove krivice.

Član 3.
(Odnos krivične, prekršajne i disciplinske odgovornosti)

(1) Krivična ili prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsku odgovornost službenika Sudske policije, ukoliko radnja povrede službene dužnosti istovremeno predstavlja učinjenje krivičnog djela ili prekršaja.

(2) Oslobađanje od krivične ili prekršajne odgovornosti službenika Sudske policije ne podrazumijeva istovremeno oslobađanje od disciplinske odgovornosti.

(3) U slučajevima kada se optužnica za krivično djelo protiv službenika Sudske policije odbije ili se odbije zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, pokretanje unutrašnje istrage ili disciplinskog postupka se može poduzeti na osnovu istih činjenica, ukoliko navedene činjenice čine obilježje povrede službene dužnosti.

(4) Ukoliko se protiv službenika Sudske policije vodio krivični ili prekršajni postupak, organe u disciplinskom postupku obavezuju činjenice koje je utvrdio sud.

Član 4.
(Prekid unutrašnje istrage i disciplinskog postupka)

(1) Kada se protiv službenika Sudske policije vodi krivični ili prekršajni postupak, pokrenuta unutrašnja istraga ili disciplinski postupak se prekidaju do okončanja krivičnog odnosno prekršajnog postupka.

(2) Pokrenute unutrašnje istrage do okončanja krivičnog ili prekršajnog postupka naredbom suspenduje direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: direktor).

(3) Pokrenute disciplinske postupke do okončanja krivičnog ili prekršajnog postupka zaključkom suspenduje disciplinska komisija.

II - NAČELA I PRINCIPI DISCIPLINSKOG POSTUPKA


Član 5.
(Pretpostavka nevinosti)

Svako se smatra nevinim za povredu službene dužnosti dok se konačnim rješenjem u disciplinskom postupku ne utvrdi njegova krivica.

Član 6.
(In dubio pro reo)

Sumnja u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja povrede službene dužnosti ili utiču na utvrđivanje odgovornosti službenika Sudske policije razmatrat će se na način koji je povoljniji za službenika protiv kojeg se vodi disciplinski postupak.

Član 7.
(Ne bis in idem)

Protiv službenika Sudske policije ne može se voditi disciplinski postupak za povredu službene dužnosti ukoliko je raniji postupak za istu povredu okončan donošenjem konačnog rješenja.

Član 8.
(Načelo javnosti)

(1) Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti mora biti pravedan, javan i transparentan.

(2) Javnost može biti isključena samo ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i sigurnosti ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života.

(3) Odluku o isključenju javnosti donosi disciplinska komisija.

Član 9.
(Načelo ekonomičnosti i hitnosti)

Disciplinski postupak se provodi ekonomično, bez odlaganja i u zadanim rokovima.

Član 10.
(Principi disciplinskog postupka)

Tokom disciplinskog postupka službenik Sudske policije ima pravo:
a) da bude pravovremeno obaviješten o optužbi za povredu službene dužnosti i o dokazima, kao i pravu da pisano odgovori na optužbu ili da se njegova usmena izjava zapiše;

b) na saslušanje u razumnom roku od organa utvrđenih Zakonom o sudskoj policiji i ovim pravilnikom;

c) da se brani šutnjom;

d) da se od optužbe brani sam ili uz stručnu pomoć branioca kojeg sam izabere;

e) prisustvovanja svakom saslušanju u postupku;

f) na podnošenje žalbe.

Član 11.
(Propisi za vođenje disciplinskog postupka)

Disciplinski postupak se vodi po odredbama Zakona o sudskoj policiji i ovog pravilnika.

Član 12.
(Službeni jezici i pisma)

U postupku provođenja unutrašnje istrage i disciplinskog postupka u ravnopravnoj su upotrebi službeni jezici i pisma u Bosni i Hercegovini.

Član 13.
(Dostavljanje)

Dostavljanje podnesaka, odluka i drugih pismena u disciplinskom postupku i postupku utvrđivanja materijalne odgovornosti vršit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o radnim odnosima službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III – POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI


Član 14.
(Vrste povreda službene dužnosti)

Povrede službene dužnosti mogu biti lakše i teže.

Član 15.
(Lakše povrede službene dužnosti)

Lakše povrede službene dužnosti su:

a) nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak s posla prije završetka radnog vremena ili vremenski neuredno korištenje pauze tokom radnog vremena;

b) nošenje i održavanje uniformi, naoružanja i opreme suprotno odgovarajućim propisima;

c) nepažljivo i neuredno čuvanje dokumenata i podataka suprotno odgovarajućim propisima;

d) neopravdano odsustvo s dužnosti u trajanju od jednoga dana u jednom mjesecu;

e) izazivanje svađe i narušavanje međuljudskih odnosa u vršenju službenih poslova;

f) nekorektno i nedolično ponašanje prema kolegama, zaposelnima u Sudskoj policiji ili drugim organima i građanima;

g) druga činjenja ili nečinjenja koja su u suprotnosti sa odredbama propisa kojima je regulisan rad i ponašanje službenika Sudske policije.

Član 16.
(Teže povrede službene dužnosti)

Teže povrede službene dužnosti su:

a) neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka;

b) izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje;

c) neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti;

d) vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sudska policija) ili bez prethodnog odobrenja direktora;

e) ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršavanje službenih zadataka odnosno njihovih prava;

f) odbijanje pružanja pomoći građanima ako mogu nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana;

g) ponašanje suprotno odredbama Zakona o sudskoj policiji i podzakonskih propisa, kojim se narušava ugled Sudske policije;

h) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za izvršenje službenih zadataka;

i) nepružanje pomoći drugom službeniku Sudske policije koji traži pomoć kada mu je pomoć neophodna za izvršavanje njegovih službenih zadataka;

j) prikrivanje činjenica o načinu izvršavanja službenih radnji ili upotrebi sile drugog službenika Sudske policije koji je načinom izvršenja službene radnje ili upotrebom sredstava prisile učinio težu povredu službene dužnosti;

k) otkrivanje tajnih, ličnih ili drugih službenih podataka suprotno odredbama zakona i podzakonskih propisa;

l) samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice;

m) dolazak na posao pod utjecajem alkohola ili narkotika, korištenje narkotika, opijata ili alkohola u radno vrijeme;

n) sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja unutrašnjih istraga ili disciplinskih postupaka;

o) narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled Sudske policije, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja;

p) davanje netačnih podataka koji utiču na donošenje odluka u Sudskoj policiji;

r) neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od najmanje dva uzastopna radna dana ili ukupno pet radnih dana sa prekidima u toku šest mjeseci;

s) zloupotreba bolovanja;

t) izbjegavanje provjere posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti;

u) upotreba sredstava prinude u suprotnosti sa Zakonom o sudskoj policiji i Pravilnikom o upotrebi sredstava prinude Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik o upotrebi sredstava prinude);

v) zloupotreba službenih ovlaštenja ili odbijanje izvršavanja zakonitih naredbi izdanih u svrhu izvršavanja službenih zadataka i dužnosti;

z) vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na osnovu rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu;

ž) učinjenje tri ili više lakših povreda službene dužnosti u periodu od dvije godine.

Član 17.
(Bodovanje povreda službene dužnosti)

(1) Lakše povrede službene dužnosti iz člana 15. ovog pravilnika, stepenuju se sa kaznenim bodovima od 1 do 4.

(2) Teže povrede službene dužnosti iz člana 16. ovog pravilnika, stepenuju se sa kaznenim bodovima od 5 do 30.

(3) Bodovanje iz stava (1) i (2) ovog člana, vrši se na osnovu, sljedećih kriterija:

a) Utvrđenog stepena krivnje;

b) Načina izvršenja povrede službene dužnosti i

c) Težine posljedice nastale izvršenjem povrede službene dužnosti.

(4) Kazneni bodovi za povrede službene dužnosti iz stava (2) ovog člana, utvrđuju se na način da minimalan broj kaznenih bodova po osnovu jednog od kriterija iz stava (3) ovog člana ne može biti manji od pet, niti veći od 30 bodova, te se ukupan broj bodova po svakom od kriteija dijeli sa brojem tri.

(5) Način utvrđivanja broja bodova iz stava (4) ovog člana, disciplinska komisija konstatuje i unosi u zapisnik o vijećanju i glasanju.

IV - DISCIPLINSKE SANKCIJE I MJERE


Član 18.
(Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti)

Za lakše povrede službene dužnosti iz člana 15. ovoga pravilnika mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

1) pismena opomena;

2) novčana kazna u visini od 15 % osnovne plaće službenika Sudske policije za jedan mjesec.

Član 19.
(Disciplinske sankcije i mjere za teže povrede službene dužnosti)

Za teže povrede službene dužnosti iz člana 16. ovoga pravilnika, mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije i mjere:

1) novčana kazna;

2) zabrana unapređenja u viši čin;

3) prestanak radnog odnosa.

Član 20.
(Disciplinske sankcije novčana kazna i prestanak radnog odnosa)

(1) Novčana kazna za teže povrede službene dužnosti izriče se:

a) za 5 do 9 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 10% do 15% na period od tri mjeseca;

b) za 10 do 14 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 10% do 15% na period od četiri mjeseca;

c) za 15 do 19 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 15% do 20% na period od četiri mjeseca;

d) za 20 do 24 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 15% do 20% na period od pet mjeseci;

e) za 25 do 29 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 20% do 25% na period od šest mjeseci.

(2) Disciplinska sankcija, prestanak radnog odnosa, izriče se za teže povrede službene dužnosti za koje se utvrdi 30 kaznenih bodova.

Član 21.
(Zabrana unapređenja u viši čin)

(1) Disciplinska mjera zabrane unapređenja u viši čin izriče se uz novčanu kaznu izrečenu za težu povredu službene dužnosti za koju se utvrdi 20 i više bodova.

(2) Disciplinska mjera iz stava (1) ovog člana izriče se na period od pet godina.

Član 22.
(Izricanje jedinstvene disciplinske sankcije)

(1) Ako se službenik Sudske policije tereti za dvije ili više povreda službenih dužnosti proisteklih iz istog ili više događaja, disciplinska odgovornost se utvrđuje za svaku povredu službene dužnosti posebno, a izriče se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede službene dužnosti.

(2) Odluku o jedinstvenoj disciplinskoj sankciji donosi se prema povredi službene dužnosti kojoj se utvrdi najviše bodova, a ostale povrede službenih dužnosti proistekle iz istog događaja se uzimaju u obzir kao otežavajuće okolnosti prilikom odlučivanja o vrsti i visini disciplinske sankcije.

Član 23.
(Nadležnost i forma donošenje odluka)

(1) Odluku o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskoj sankcije za lakše povrede službene dužnosti izriče direktor.

(2) Odluke u disciplinskom postupku za teže povrede službene dužnosti i sankcije i mjere za teže povrede službene dužnosti donosi i izriče disciplinska komisija.

(3) Odluke iz stava (1) i (2) ovog člana donose se u formi rješenja.

V - ORGANI DISCIPLINSKOG POSTUPKA I DISCIPLINSKI POSTUPAK


Član 24.
(Organi disciplinskog postupka)

(1) Organi disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti su disciplinska komisija i disciplinski tužilac.

(2) Organi disciplinskog postupka iz stava (1) ovog člana imaju pravo na naknadu u skladu sa propisom kojim se reguliše pravo na naknadu za rad u radnim tijelima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 25.
(Disciplinska komisija)

(1) Disciplinsku komisiju imenuje direktor na period od dvije godine, a mandat se može obnoviti za još dvije godine.

(2) Disciplinska komisija se sastoji od tri člana, koju čine predsjednik i dva člana, istog broja zamjenika članova i sekretara.

(3) Članovi disciplinske komisije moraju imati najmanje čin mlađi inspektor sudske policije a najmanje jedan član disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova.

(4) Direktor može opozvati člana disciplinske komisije ukoliko je istom izrečena disciplinska sankcija zbog počinjene teže povrede službene dužnosti.

Član 26.
(Način rada disciplinske komisije)

(1) Disciplinska komisija radi i odlučuje u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova.

(2) Sjednice disciplinske komisije se održavaju po potrebi, a saziva ih predsjednik disciplinske komisije.

(3) Na sjednici se vodi zapisnik koji potpisuju članovi komisije i zapisničar, a učesnici u postupku, svjedoci, vještaci u dijelu zapisnika koji se odnosi na njihove izjave.

(4) Sekretar disciplinske komisije ne učestvuje u donošenju odluka i nema pravo glasa.

Član 27.
(Mjesto rada, uvjeti za rad i pečat)

(1) Disciplinska komisija po pravilu sjednice održava u prostorijama Sudske policije u Sarajevu, a prostorije, sredstva za rad i druge uslove, uključujući kancelarijski namještaj, uređaje i pribor potreban za rad, kao i administrativnu podršku, osigurava Sudska policija.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, disciplinska komisija u opravdanim slučajevima može u konsultaciji sa direktorom zasjedati i u sjedištima organizacionih jedinica Sudske policije ili na drugom mjestu na području Federacije.

(3) Disciplinska komisija koristi pečat Sudske policije ili pečat organizacionih jedinica Sudske policije na način utvrđen propisima o pečatu.

Član 28.
(Disciplinski tužilac)

(1) Funkciju disciplinskog tužioca vrši službenik Sudske policije raspoređen u organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu kojeg za svaki pojedinačan slučaj imenuje direktor.

(2) Službenik Sudske policije koji obavlja poslove disciplinskog tužioca, ima pravo uvida u kompletan spis o postupku koji se vodi, a vezano za predmet koji on zastupa, te može tražiti i druge potrebne informacije od službenika Sudske policije, organizacionih jedinica Sudske policije, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba.

Član 29.
(Branilac disciplinski optuženog službenika Sudske policije)

(1) Disciplinski optuženi službenik Sudske policije u ostvarivanju zaštite svojih prava, za stručnu pomoć može angažovati branioca koji može biti advokat ili predstavnik sindikata čiji je član, a eventualne troškove stručne pomoći disciplinski optuženi službenik Sudske policije snosi samostalno.

(2) Branilac disciplinski optuženog službenika Sudske policije ima pravo učestvovati u toku cijelog postupka, postavljati pitanja optuženom službeniku Sudske policije, svjedocima i drugim pozvanim osobama, predlagati nove dokaze te iznijeti završnu riječ.

(3) Branilac disciplinski optuženog službenika Sudske policije dužan je dostaviti potpisanu i ovjerenu punomoć za konkretan disciplinski postupak.

Član 30.
Zastara pokretanja postupka

(1) Pokretanje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i učinioca, odnosno u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede.

(2) Pokretanje postupka zbog teže povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu i učinioca, odnosno u roku od godine dana od dana izvršenja povrede.

(3) Zastara pokretanja disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti neće teći u slučajevima;

a) kada se radi o prekidu unutrašnje istrage iz člana 4. ovog pravilnika;

b) kada je službenik Sudske policije protiv kojeg se vodi unutrašnja istraga opravdano odsutan;

c) kada se unutrašnja istraga ne može voditi u skladu sa zakonom ili iz drugih opravdanih razloga.

(4) Sa svakim prekidom zastara pokretanja disciplinskog postupka počinje ponovo teći s tim da se vrijeme zastare pokretanja disciplinskog postupka produžava za vrijeme koliko je trajao prekid zastare iz stava (3) ovog člana.

Član 31.
(Zastara vođenja postupka)

(1) Za lakše povrede službene dužnosti donošenje rješenja direktora o sankciji mora biti okončano u roku od 60 dana, računajući od dana donošenja naredbe za provođenje unutrašnje istrage, a u slučaju ponavljanja postupka navedeni rok se računa od dana zaprimanja odluke Odbora sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor sudske policije).

(2) Za teže povrede službene dužnosti disciplinski postupak mora biti okončan u roku od 90 dana, računajući od dana donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka, a u slučaju ponavljanja postupka navedeni rok se računa od dana zaprimanja odluke Odbora sudske policije.

(3) Zastara vođenja disciplinskog postupka neće teći u slučajevima;

a) kada se radi o prekidu disciplinskog postupka iz člana 4. ovog pravilnika;

b) kada se disciplinski postupak ne može voditi u skladu sa zakonom ili iz drugih opravdanih razloga.

(4) Sa svakim prekidom zastara vođenja disciplinskog postupka počinje ponovo teći s tim da se vrijeme zastare za vođenje disciplinskog postupka produžava za vrijeme koliko je trajao prekid zastare iz stava (3) ovog člana.

Član 32.
(Zastara izvršenja disciplinske sankcije)

Izvršenje disciplinske sankcije za lakšu povredu službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca, a za težu povredu službene dužnosti u roku od šest mjeseci, računajući od konačnosti rješenja kojim je izrečena disciplinska sankcija.

Član 33.
(Sticaj)

Protiv službenika Sudske policije koji je jednom radnjom ili s više radnji počinio dvije ili više povreda službene dužnosti vodit će se, u pravilu, jedan disciplinski postupak i utvrđivati disciplinska odgovornost za svaku povredu službene dužnosti posebno.

VI - SUSPENZIJA


Član 34.
(Suspenzija)

(1) Službenik Sudske policije će biti suspendovan iz Sudske policije ako mu je određena mjera pritvora.

(2) Službenik Sudske policije može biti suspendovan:

a) ako je protiv njega potvrđena optužnica;

b) ako postoje osnovi sumnje da je počinio krivično djelo ukoliko bi to štetilo ugledu Sudske policije;

c) ako je protiv njega pokrenuta unutrašnja istraga ili disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti, a uzevši u obzir prirodu teže povrede službene dužnosti i okolnosti pod kojima je izvršena.

(3) Rješenje o suspenziji donosi direktor.

(4) Suspenzija službenika Sudske policije određena u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana može trajati do okončanja unutrašnje istrage, disciplinskog postupka ili krivičnog postupka.

(5) Za vrijeme trajanja suspenzije službeno oružje, sredstva prinude, značka i službena iskaznica službenika Sudske policije oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu i druga sredstva koja su mu povjerena za obavljanje službene dužnosti.

(6) Izvršenje rješenja o suspenziji ne odgađa se u slučaju da se službenik Sudske policije nalazi na bolovanju ili je odsutan sa rada po drugom osnovu.

(7) Službenik Sudske policije koji je primio rješenje o suspenziji iz stava (1) i (2) ovog člana može uložiti žalbu na rješenje o suspenziji Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o suspenziji. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja o suspenziji.

Član 35.
(Visina plate za vrijeme trajanja suspenzije)

(1) Za vrijeme trajanja suspenzije službenik Sudske policije ima pravo na 55% od svoje plaće uvećane za minuli rad isplaćene u prethodnom mjesecu.

(2) U slučajevima kada službenik Sudske policije ima porodicu koju izdržava ima pravo na 65% od svoje plaće uvećane za minuli rad isplaćene u prethodnom mjesecu.

(3) Službenik Sudske policije ima pravo na punu naknadu svoje plaće i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu službene dužnosti ili za učinjenje krivičnog djela.

VII - UNUTRAŠNJA ISTRAGA I POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA


Član 36.
(Unutrašnja istraga)

(1) Unutrašnja istraga se pokreće i provodi na osnovu naredbe direktora.

(2) Unutrašnju istragu provode službenici organizacione jedinice nadležne za unutrašnju kontrolu u skladu sa odredbama Zakona o sudskoj policiji i Pravilnika o kontroli rada u Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 37.
(Pokretanje disciplinskog postupka)

(1) Disciplinski postupak za lakšu povredu službene dužnosti pokreće se naredbom za provođenje unutrašnje istrage.

(2) Disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti pokreće disciplinska komisija na zahtjev direktora, a nakon provedene unutrašnje istrage iz člana 36. ovog pravilnika.

Član 38.
(Zahtjev za disciplinski postupak)

(1) Zahtjev za disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti dostavlja direktor disciplinskoj komisiji u roku od sedam dana od dana prijema izvještaja o provedenoj unutrašnjoj istrazi.

(2) Zahtjev za disciplinski postupak obavezno sadrži:

a) ime i prezime službenika Sudske policije za kojeg postoji osnovana sumnja da je izvršio povredu službene dužnosti, kao i osnovne lične podatke o tom službeniku (ime roditelja, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište i sl.), radno mjesto na kojem se nalazi, dodijeljeni čin, podatke iz disciplinske evidencije;

b) činjenični opis povrede službene dužnosti, vrijeme i mjesto izvršenja povrede službene dužnosti, kao i druge okolnosti neophodne za što je moguće preciznije opis radnje kojom je izvršena povreda službene dužnosti;

c) pravna kvalifikacija teže povrede službene dužnosti s navođenjem odredbi ovog Pravilnika koje se imaju primijeniti;

d) prijedlog dokaza koje treba izvesti na javnoj raspravi, uz naznačavanje imena svjedoka, vještaka i drugih osoba koje treba saslušati;

e) spise koje treba pročitati i predmete koji služe kao dokazi;

f) obrazloženje u kojem će se prema rezultatima prethodnog postupka opisati stanje stvari, navesti dokaze kojima se odlučujuće činjenice dokazuju i druge podatke neophodne za vođenje disciplinskog postupka.

(3) Jednim zahtjevom za disciplinski postupak može se obuhvatiti više težih povreda službene dužnosti ili više službenika Sudske policije, ali samo ako postoji uzajamna veza između radnji službenika Sudske policije ili težih povreda službene dužnosti i ako postoje isti dokazi.

Član 39.
(Odluka o zahtjevu za disciplinski postupak)

(1) Disciplinska komisija o zahtjevu za disciplinski postupak odlučit će u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Disciplinska komisija u roku iz stava (1) ovog člana, može donijeti jednu od sljedećih sljedeće odluka:

a) odbaciti zahtjev za disciplinski postupak;

b) pokrenuti disciplinski postupak.

Član 40.
(Odbacivanje zahtjeva za disciplinski postupak)

(1) Disciplinska komisija će rješenjem odbaciti zahtjev za disciplinski postupak u sljedećim slučajevima:

a) ako ocijeni da je nedopušten, neblagovremen ili izjavljen od neovlaštene osobe;

b) ako radnja opisana u zahtjevu za disciplinski postupak ne predstavlja povredu službene dužnosti;

c) ako je nastupila zastara vođenja disciplinskog postupka i

d) ako je službeniku Sudske policije prestao radni odnos u Sudskoj policiji.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana se bez odlaganja a najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja dostavlja direktoru i službeniku Sudske policije.

(3) Ukoliko je službenik Sudske policije u toku unutrašnje istrage imao branioca, rješenje iz stava (1) ovog člana dostavlja se i braniocu.

(4) Na rješenje iz stava (1) ovog člana, direktor ima pravo uložiti žalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Član 41.
(Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka)

(1) Rješenje kojim se pokreće disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti disciplinska komisija bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja, dostavlja direktoru i disciplinski optuženom službeniku Sudske policije. Disciplinski optuženom službeniku Sudske policije dostavlja se i zahtjev za disciplinski postupak i dokazi koji će se izvoditi u disciplinskom postupku.

(2) Ukoliko je službenik Sudske policije u toku unutrašnje istrage imao branioca, rješenje, zahtjev za disciplinski postupak i dokazi iz stava (1) ovog člana, dostavljaju se i braniocu.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dozvoljeno ulaganje žalbe.

Član 42.
(Zahtjev za izuzeće)

(1) Disciplinski optuženi službenik Sudske policije može u roku od sedam dana od dana prijema odluke o pokretanju disciplinskog postupka, disciplinskoj komisiji podnijeti zahtjev za izuzeće nekog od članova disciplinske komisije, ukoliko postoje osnovi sumnje da se član disciplinske komisije, čije se izuzeće traži, nalazi u posebnom odnosu prema disciplinski optuženom službeniku Sudske policije, disciplinskom tužiocu ili povredi službene dužnosti.

(2) O zahtjevu za izuzeće konačnu odluku donijet će direktor u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva.

Član 43.
(Izuzeće po službenoj dužnosti)

(1) Disciplinski tužilac ili član disciplinske komisije će se izuzeti iz disciplinskog postupka u kojem je:

a) Učesnik u događaju zbog kojeg se vodi postupak;

b) Ako mu je disciplinski optuženi službenik Sudske policije ili njegov branilac, bračni odnosno vanbračni partner ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena;

c) Ako je sa disciplinski optuženim službenikom Sudske policije ili njegovim braniocem u odnosu staratelja, štićenika, usvojitelja, usvojenika, hranitelja ili hranjenika;

d) Ako je u postupku saslušan kao svjedok;

e) Ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.

(2) Disciplinski tužilac ili član disciplinske komisije dužan je u slučaju iz stava (1) ovog člana direktoru podnijeti zahtjev za svoje izuzeće.

(3) O zahtjevu za izuzeće konačnu odluku će donijeti direktor u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva.

VIII - JAVNA RASPRAVA


Član 44.
(Zakazivanje javne rasprave)

(1) Predsjednik disciplinske komisije zakazuje i upućuje poziv za javnu raspravu.

(2) Poziv se upućuje: članovima disciplinske komisije, disciplinski optuženom službeniku Sudske policije i njegovom braniocu, ako ga je angažovao, disciplinskom tužiocu, svjedocima, kao i drugim osobama koje predloži disciplinski tužilac ili disciplinski optuženi službenik Sudske policije, odnosno njegov branilac, a koje prema ocjeni disciplinske komisije mogu pomoći u donošenju odgovarajuće odluke u disciplinskom postupku.

(3) Poziv sadrži predmet, oznaku mjesta i vremena održavanja javne rasprave, kao i naznaku u kojem se svojstvu određena osoba poziva.

(4) Disciplinski optuženom službeniku Sudske policije se mora ostaviti rok od najmanje osam dana od dana prijema poziva da pripremi odbranu.

(5) U slučaju da disciplinski optuženi službenik Sudske policije angažuje branioca, rok iz stava (4) ovog člana računa se od dana dostavljanja poziva disciplinski optuženom službeniku Sudske policije.

Član 45.
(Otvaranje javne rasprave)

(1) Na početku javne rasprave predsjednik disciplinske komisije konstatuje da li su prisutne sve pozvane osobe.

(2) U slučaju izostanka uredno pozvanog disciplinski optuženog službenika Sudske policije ili njegovog branioca, javna rasprava se odlaže, a ukoliko ne dođu ni na sljedeću zakazanu raspravu, ona će se održati u njihovom odsustvu.

Član 46.
(Tok javne rasprave)

(1) Kada predsjednik disciplinske komisije ustanovi da su na javnu raspravu došle sve pozvane osobe ili kada odluči raspravu održati u odsustvu neke od pozvanih osoba, pozvat će disciplinski optuženog službenika Sudske policije i od njega uzeti lične podatke, a zatim upućuje svjedoke na mjesto određeno za njih, gdje će čekati da budu pozvani na saslušanje.

(2) Predsjednik disciplinske komisije upozorava disciplinski optuženog službenika Sudske policije da pažljivo slijedi tok rasprave i upućuje ga da može iznositi činjenice i predlagati dokaze u svoju odbranu, da može postavljati pitanja i stavljati primjedbe i davati objašnjenja u pogledu izjava datih u raspravi.

(3) Rasprava pred disciplinskom komisijom počinje čitanjem zahtjeva za disciplinski postupak od strane disciplinskog tužioca.

(4) Predsjednik disciplinske komisije pitat će disciplinski optuženog službenika Sudske policije da li je razumio zahtjev.

(5) Ako se predsjednik disciplinske komisije uvjeri da disciplinski optuženi službenik Sudske policije nije razumio zahtjev, ponovo će izložiti njegovu sadržinu na takav način da ga disciplinski optuženi službenik Sudske policije može najlakše razumjeti.

(6) Nakon toga, predsjednik disciplinske komisije poziva optuženog službenika Sudske policije da se izjasni o svakoj tački zahtjeva i da predoči svoju odbranu.

(7) Svjedoci ne prisustvuju javnoj raspravi dok disciplinski optuženi službenik Sudske policije daje izjavu.

(8) Svjedoci svoje izjave iznose pojedinačno i nakon saslušanja disciplinski optuženog službenika Sudske policije.

(9) Svjedok koji nije saslušan ne može prisustvovati saslušanju drugog svjedoka.

(10) U slučaju da disciplinska komisija ocijeni potrebnim, može se izvesti suočenje između disciplinski optuženog službenika Sudske policije i svjedoka, a mogu se izvesti i druge neophodne radnje.

(11) Nakon saslušanja svjedoka saslušavaju se vještaci i druge pozvane osobe, te izvode drugi dokazi za koje disciplinska komisija odredi da je potrebno izvesti radi utvrđivanja stanja stvari u konkretnom slučaju.

(12) Izvođenje dokaza iz stava (11) ovog člana podrazumijeva čitanje originala ili kopija zapisnika, spisa, dokumenata, izjava svjedoka i disciplinski optuženih službenika Sudske policije koji ne prisustvuju javnoj raspravi, reprodukciju snimljenog audio i video materijala i sl.

(13) Izjave svjedoka i disciplinski optuženih službenika Sudske policije koji ne prisustvuju javnoj raspravi mogu se čitati u slučaju da su isti nedostupni Sudskoj policiji ili su uredno pozvani, ali se nisu odazvali pozivu ili su bili objektivno spriječeni da prisustvuju javnoj raspravi.

Član 47.
(Rukovođenje javnom raspravom)

(1) Javnom raspravom rukovodi predsjednik disciplinske komisije koji se brine o održavanju reda u toku javne rasprave, daje i oduzima riječ, postavlja pitanja i traži objašnjenja, te utvrđuje redoslijed izvođenja dokaza.

(2) Pitanja mogu postavljati i ostali članovi disciplinske komisije, disciplinski tužilac, disciplinski optuženi službenik Sudske policije i branilac disciplinski optuženog službenika Sudske policije, uz prethodno odobrenje predsjednika disciplinske komisije.

(3) Ako disciplinski optuženi službenik Sudske policije, osoba koja učestvuje u postupku ili osoba koja je prisutna javnoj raspravi ometa rad ili se ne pridržava uputa predsjednika disciplinske komisije za održavanje reda, biće opomenuta.

(4) Ukoliko se opomenuta osoba ne bude pridržavala datih uputa, predsjednik disciplinske komisije će opomenutu osobu udaljiti i nastaviti sa javnom raspravom ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti za održavanje javne rasprave u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 48.
(Prekid, odlaganje i nastavak javne rasprave)

(1) Javna rasprava, ukoliko je to opravdano se može prekinuti.

(2) Nastavak javne rasprave se zakazuje najkasnije osam dana od dana prekida.

(3) U slučajevima iz stava (1) i (2) ovog člana, disciplinska komisija radi u istom sastavu.

(4) Javna rasprava će se odložiti zaključkom disciplinske komisije, ako se u toku postupka stanje stvari tako izmjeni da je odlaganje potrebno radi proširenja ili dopune zahtjeva ili odbrane ili ako treba pribaviti nove dokaze, ili ako postoje druge smetnje da se javna rasprava uspješno provede.

(5) Ukoliko disciplinska komisija nastavi rad u promijenjenom sastavu, javna rasprava mora početi otpočetka.

(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, javna rasprava se može nastaviti ukoliko su disciplinski tužilac i disciplinski optuženi službenik Sudske policije, odnosno njegov branilac saglasni.

(7) Zaključkom kojim se javna rasprava prekida ili odlaže, odredit će se kada je to moguće, dan i sat kada će se javna rasprava nastaviti, a o tome će se odmah usmeno obavijestiti stranke u postupku.

(8) Protiv zaključka iz stava (7) nije dozvoljen prigovor.

Član 49.
(Zaključenje javne rasprave)

(1) Na kraju saslušanja svakoga svjedoka i nakon čitanja svakog zapisnika ili drugog pismena, predsjednik disciplinske komisije će upitat stranke da li imaju neki prijedlog za dopunu dokaznog postupka.

(2) Ako nema dodatnih prijedloga za dopunu dokaznog postupka ili prijedlog bude odbijen, a disciplinska komisija utvrdi činjenično stanje, predsjednik disciplinske komisije objavit će da je dokazni postupak završen.

(3) Na kraju javne rasprave poziva se prvo disciplinski tužilac da iznese završnu riječ, a nakon toga disciplinski optuženi službenik Sudske policije i njegov branilac će iznijeti svoju završnu riječ.

(4) Posljednja riječ uvijek pripada disciplinski optuženom službeniku Sudske policije.

(5) Predsjednik disciplinske komisije zaključuje javnu raspravu, a disciplinska komisija se povlači na vijećanje i glasanje.

(6) Vijećanje i glasanje provodi se bez prisustva javnosti i o njemu se sačinjava poseban zapisnik.

Član 50.
(Vrste odluka)

Disciplinska komisija može donijeti jednu od sljedećih odluka:

a) da obustavi postupak;

b) da disciplinski optuženog službenika Sudske policije oslobodi odgovornosti;

c) da disciplinski optuženog službenika Sudske policije oglasi odgovornim za povredu službene dužnosti i izrekne jednu od disciplinskih sankcija i mjera iz člana 20. i 21. ovog pravilnika.

Član 51.
(Obustavljanje postupka)

Disciplinska komisija će obustaviti postupak u sljedećim slučajevima:

a) ako je nastupila zastara vođenja disciplinskog postupka,

b) ako je disciplinski optuženom službeniku Sudske policije prestao radni odnos u Sudskoj policiji.

Član 52.
(Oslobađanje od odgovornosti službenika Sudske policije)

Disciplinska komisija će donijeti odluku o oslobađanju od odgovornosti službenika Sudske policije u sljedećim slučajevima:

a) ako radnja zbog koje je pokrenut disciplinski postupak ne predstavlja povredu službene dužnosti;

b) ako utvrdi da disciplinski optuženi službenik Sudske policije nije učinio povredu službene dužnosti zbog koje je pokrenut disciplinski postupak,

c) ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost disciplinski optuženog službenika Sudske policije.

Član 53.
(Oglašavanje disciplinski optuženog službenika Sudske policije odgovornim)

(1) Disciplinska komisija prilikom utvrđivanja povrede službene dužnosti nije vezana za pravnu kvalifikaciju povrede službene dužnosti koju je direktor naveo u zahtjevu za disciplinski postupak.

(2) Ako disciplinska komisija utvrdi da je disciplinski optuženi službenik Sudske policije učinio povredu službene dužnosti iz člana 16. ovog pravilnika i da je odgovoran za njeno izvršenje, izriče mu se disciplinska sankcija i mjera prema odredbama člana 20. i 21. ovog pravilnika.

(3) Pri izricanju disciplinske sankcije za učinjenu povredu službene dužnosti ocjenjuje se težina povrede i njene posljedice, nastala šteta, kao i sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti utvrđene u disciplinskom postupku.

Član 54.
(Objava i izrada odluka)

(1) Odluke disciplinske komisije iz člana 50. ovog pravilnika, objavljuju se neposredno po zaključenju javne rasprave.

(2) U izuzetnim slučajevima objava odluke iz stava (1) ovog člana, odgodit će se u roku od tri dana kojom prilikom će se odrediti mjesto i vrijeme objave odluke.

(3) Odluke iz stava (1) ovog člana disciplinska komisija dužna je pisano izraditi i dostaviti disciplinski optuženom službeniku Sudske policije, odnosno njegovom braniocu ukoliko ga je angažovao i direktoru u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, a u složenim stvarima u roku od 30 dana.

Član 55.
(Sadržaj odluke o disciplinskoj odgovornosti)

(1) Odluke disciplinske komisije iz člana 50. ovog pravilnika sadrže naziv organa, broj i datum, uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, pouku o pravnom lijeku, potpis predsjednika disciplinske komisije i pečat organa.

(2) Uvod odluke sadrži sastav disciplinske komisije, ime i prezime disciplinskog tužioca koji je zastupao zahtjev za disciplinski postupak, ime i prezime disciplinski optuženog službenika Sudske policije i njegovog branioca, kvalifikaciju povrede službene dužnosti i datum zaključenja javne rasprave.

(3) Izreka odluke sadrži ime i prezime disciplinski optuženog službenika Sudske policije, njegove lične podatke i odluku disciplinske komisije u skladu s odredbama člana 50. ovoga pravilnika.

(4) Obrazloženje odluke sadrži sve bitne činjenice na kojima je odluka zasnovana, a naročito kratak sadržaj zahtjeva za disciplinski postupak, kratak sadržaj odbrane disciplinski optuženog službenika Sudske policije, utvrđeno činjenično stanje, ocjenu izvedenih dokaza te olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

(5) U pouci o pravnom lijeku disciplinski optuženi službenik Sudske policije i direktor se poučavaju o pravu na žalbu na način predviđen u člana 56. ovog pravilnika.

Član 56.
(Žalba na odluku o disciplinskoj odgovornosti)

(1) Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti i izrečenoj sankciji disciplinski optuženi službenik Sudske policije i direktor mogu putem disciplinske komisije podnijeti žalbu Odboru sudske policije roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Odbor sudske policije o žalbi odlučuje u skladu sa odredbama Zakona o sudskoj policiji, Pravilnika o Odboru sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovog pravilnika.

IX - IZVRŠENJE, EVIDENTIRANJE I BRISANJE IZREČENIH DISCIPLINSKIH SANKCIJA I MJERA


Član 57.
(Vrijeme izvršenja sankcija i mjere)

(1) Izrečena disciplinska sankcija i mjera izvršava se kada odluka o disciplinskoj odgovornosti postane konačna.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana postaje konačna istekom roka za žalbu na odluku prvostepenog organa ili u slučaju kada je žalba uložena, dostavom konačnog rješenja strankama u postupku. https://www.anwalt-derbeste.de

(3) Praćenje rokova, stavljanje klauzule konačnosti na donesena rješenja i dostavljanje rješenja nadležnoj organizacionoj jedinici Sudske policije radi izvršenja obaveza je prvostepenog organa.

(4) U cilju izvršenja odluke iz stava (1) ovog člana, prvostepeni organ i Odbor sudske policije dužni su sačiniti dovoljan broj primjeraka odluke.

Član 58.
(Izvršenje pismene opomene)

Disciplinska sankcija "pismena opomena" izvršava se evidentiranjem u evidenciju iz člana 62. ovog pravilnika.

Član 59.
(Izvršenje novčane kazne)

(1) Disciplinska sankcija "novčana kazna" se provodi tako što se konačno rješenje od strane prvostepenog organa putem direktora dostavlja nadležnoj osnovnoj organizacionoj jedinici Sudske policije.

(2) Osnovna organizaciona jedinica Sudske policije iz stava (1) ovog člana, dužna je pratiti izvršenje novčane kazne u pogledu vremena i procentualnog iznosa izrečene novčane kazne.

Član 60.
(Izvršenje prestanka radnog odnosa)

(1) Disciplinska sankcija "prestanak radnog odnosa" izvršava se dostavljanjem konačne odluke o izrečenoj disciplinskoj sankciji disciplinski odgovornom službeniku Sudske policije.

(2) Disciplinski odgovornom službeniku Sudske policije radni odnos prestaje danom uručenja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti o čemu se obavještavaju prvostepeni organ u disciplinskom postupku i direktor.

Član 61.
(Izvršenje disciplinske mjere zabrana unapređenja u viši čin)

Disciplinska mjera "zabrane unapređenja u viši čin" izvršava se evidentiranjem u evidenciju iz člana 62. ovog pravilnika.

Član 62.
(Evidencija i brisanje disciplinskih sankcija i mjera)

(1) Disciplinske sankcije i mjere evidentiraju se u Evidenciju o izrečenim disciplinskim sankcijama i mjerama i ista čini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Za čuvanje i unos podataka u evidencija iz stava (1) ovog člana zadužen je Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove.

(3) Unutrašnje istrage, disciplinski postupci i suspenzije evidentiraju se u Evidenciju o vođenju unutrašnjih istraga, disciplinskih postupaka i suspenzija i ista je sastavni dio ovog pravilnika.

(4) Za čuvanje i unos podataka u evidenciju iz stava (3) ovog člana zadužen je Sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu.

(5) Disciplinske sankcije za lakšu povredu službene dužnosti brišu se nakon dvije godine od dana konačnosti odluke o disciplinskoj odgovornosti.

(6) Disciplinske sankcije za težu povredu službene dužnosti brišu se nakon pet godina od dana konačnosti odluke o disciplinskoj odgovornosti.

(7) Postupak brisanja sankcija vodi se po službenoj dužnosti.

(8) Nakon brisanja disciplinskih sankcija, smatra se da službenik Sudske policije nikada nije bio disciplinski odgovoran.

(9) Brisane disciplinske sankcije ne mogu se spominjati u službenim zapisnicima ili postupcima.

X - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNU ŠTETU


Član 63.
(Odgovornost za materijalnu štetu)

Službenik Sudske policije obavezan je Sudskoj policiji nadoknaditi materijalnu štetu na imovini Sudske policije koju je prouzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Član 64.
(Naknada štete drugim osobama)

(1) Za štetu pričinjenu fizičkim i pravnim osobama koja je nastala kao rezultat postupanja službenika Sudske policije u izvršenju ili u vezi sa izvršenjem zadataka, nadoknadit će Sudska policija.

(2) Oštećena fizička ili pravna osoba može neposredno od službenika Sudske policije zahtijevati nadoknadu štete, ako je šteta nastala počinjenim krivičnog djela tokom vršenja službe.

(3) U slučaju da je izvršena naknada štete iz stava (1) ovog člana, Sudska policija stiče pravo regresa isplaćene naknade štete od službenika Sudske policije za kojeg se utvrdi da je odgovoran za štetu ako je pričinjena šteta posljedica njegove krajnje nepažnje ili namjere ili neovlaštenih radnji ili postupaka.

Član 65.
(Utvrđivanje i naknada materijalne štete)

(1) Službenik Sudske policije obavezan je, odmah po saznanju ili prouzrokovanju štete iz čl. 63. i 64. ovog pravilnika, podnijeti izvještaj o pričinjenoj materijalnoj šteti.

(2) Materijalnu štetu, njenu visinu, okolnosti pod kojima je šteta nastala i odgovornost službenika Sudske policije za nastanak materijalne štete utvrđuje komisija koju imenuje direktor.

(3) O provedenom postupku utvrđivanja štete komisija podnosi izvještaj.

(4) Na osnovu izvještaja komisije iz stava (3) ovog člana, direktor donosi rješenje o naknadi štete kojim se utvrđuje visina štete, rok i način naknade štete.

(5) Prije donošenja rješenja o naknadi štete iz stava (4) ovog člana, službenik Sudske policije može se saslušati, odnosno pismeno izjasniti na izvještaj komisije koja je utvrdila štetu.

(6) Zavisno od visine štete, a po zahtjevu službenika, direktor može odobriti i plaćanje štete u ratama, što se utvrđuje rješenjem.

(7) O visini i načinu naknade štete može se zaključiti sporazum između direktora i službenika Sudske policije koji je štetu pričinio.

(8) Protiv rješenja o naknadi štete, službenik Sudske policije može uložiti žalbu Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(9) Rješenje doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti spor kod nadležnog suda.

Član 66.
(Uspostava prijašnjeg stanja)

Ako je šteta nastala na sredstvima Sudske policije ili je prouzrokovana šteta drugim osobama, može se na zahtjev službenika dozvoliti da se šteta nadoknadi uspostavom prijašnjeg stanja o njegovom trošku i u određenom roku, o čemu će se donijeti rješenje u skladu sa članom 65. stav (4) ovog pravilnika.

Član 67.
(Oslobađanje od naknade štete)

Ako je do štete došlo postupanjem službenika Sudske policije po nalogu nadređenog rukovodećeg službenika, te ako ga je službenik prethodno upozorio da će izvršenjem naloga nastati ili da bi mogla nastati šteta, službenik Sudske policije će se u potpunosti osloboditi od naknade štete, izuzev u slučaju da tim postupanjem čini krivično djelo.

Član 68.
(Odbijanje nadoknade)

Ako službenik Sudske policije odbija ili izbjegava naknadu štete utvrđenu rješenjem, postupak za nadoknadu štete pokreće se pred nadležnim sudom.

Član 69.
(Evidencija o materijalnoj šteti)

(1) Materijalna šteta i podaci o službeniku Sudske policije odgovornim za materijalnu štetu mjere evidentiraju se u Evidenciju o materijalnoj šteti.

(2) Za čuvanje i unos podataka u evidencija iz stava (1) ovog člana zadužen je Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove.

XI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 70.
(Postupci u toku)

Predmeti za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti započeti prije stupanja na snagu ovog pravilnika, okončat će se prema odredbama Pravilnika koji je bio na snazi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Član 71.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-42/06 od 24.03.2006. godine i broj Su-sp-25/10 od 04.02.2010. godine.

Član 72.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dostavljanja osnovnim organizacionim jedinicama Sudske policije i isti će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj Su-Sp-97/21
10. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednica
Vrhovnog suda Federacije BiH
Vesna Stanković-Ćosović, s. r.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]