BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5242
Službene novine Federacije BiH, broj 74/21
Na osnovu člana 51. stav 3. tačka p) i stav (4), i člana 62. Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuje se dinamika zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Obveznici zamjene fiskalnih sistema)

Obveznici zamjene fiskalnih sistema su svi obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09).

Član 3.
(Kriterij za zamjenu fiskalnih sistema)

Kao opći kriterij za zamjenu fiskalnih sistema primjenjuje se godina inicijalne fiskalizacije fiskalnog sistema koja se određuje prema datumu donošenja Rješenja o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema.

Član 4.
(Rokovi za zamjenu fiskalnih sistema)

(1) Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema, u rokovima propisanim ovim pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi inicijalno fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/10 i 59/12).

(2) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2022. godine.

(3) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2023. godine.

(4) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2024. godine.

Član 5.
(Rokovi za zamjenu fiskalnog modula i matične ploče)

Zamjenu fiskalnog modula i matične ploče moguće je vršiti isključivo na fiskalnim uređajima koji su inicijalno fiskalizirani u periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2021. godine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-6855/21
Septembar 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]