BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5649
PRAVILA KUPOVINE I PRODAJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 108/2018, 118/2018, 99/2019, 96/2022 i 19/2024)


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(1) Pravilima kupovine i prodaje hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravila) utvrđuju se načini i uslovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti iz portfelja fondova kojima upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: IRBRS).

(2) Hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: HoV) mogu kupovati i prodavati sljedeći fondovi (u daljem tekstu: Fondovi):

a) Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka,

b) Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka,

v) Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka,

g) Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Istočno Novo Sarajevo.

(3) Pravila se ne odnose na prodaju akcija iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka emitovanih u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima i naknadno stečenih u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, kao ni na prodaju akcija iz portfelja Fondova koja se vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

(4) Kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti iz portfelja Fondova, u ime i za račun Fondova, vrši IRBRS.

Član 2

(1) Odluke o prodaji HoV donosi Uprava IRBRS, na prijedlog nadležnog sektora.

(2) Odluke o kupovini HoV donosi Uprava IRBRS, na prijedlog nadležnog sektora, a po pribavljenom mišljenju Centra za upravljanje rizikom.

II - KUPOVINA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 3

(1) Fondovi mogu kupovati HoV:

a) upisom i uplatom prema prospektu za emisiju HoV,

b) kupovinom HoV na berzi i drugim uređenim javnim tržištima, izuzev u slučaju kada se time stiče obaveza preuzimanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

(3) U izuzetnim slučajevima, kada je zbog značaja određenog društva to naloženo odlukom Vlade Republike Srpske, fondovi mogu sticati vlasničke HoV i objavljivanjem javne ponude za preuzimanje, u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, i uz uslov da se u postupku preuzimanja poštuju zakonska ograničenja fondova u pogledu sticanja ove vrste HoV.

Član 4

Odluke iz člana 2. koje se odnose na kupovine vlasničkih HoV obavezno sadrže:

a) naziv i adresu emitenta,

b) oznaku vrste i klase HoV,

v) broj, nominalnu vrijednost i cijenu HoV koje se kupuju,

g) naziv fonda iz čijih se sredstava vrši uplata HoV,

d) procenat vlasništva koji se stiče i procenat učešća u vrijednosti emisije,

đ) procenat vlasništva koji se nalazi u posjedu Fondova,

e) način sticanja HoV,

ž) vrijeme trajanja naloga,

z) klasifikaciju HoV.

Član 5

Odluke iz člana 2. koje se odnose na kupovinu dužničkih HoV obavezno sadrže:

a) naziv i adresu emitenta,

b) oznaku vrste i klase HoV,

v) broj i nominalnu vrijednost HoV koje se kupuju,

g) dospijeće, visinu kamate, način i rokove za isplatu glavnice i kamate,

d) vrijednost plasmana,

đ) naziv fonda iz čijih se sredstava vrši uplata hartija od vrijednosti,

e) dinamiku upisa i uplate HoV,

ž) procenat učešća u vrijednosti emisije,

z) vrijeme trajanja naloga,

i) klasifikaciju HoV.

Član 6

(1) Fondovi mogu kupovati HoV emitovane javnom ponudom, uz obavezu izrade jedinstvenog prospekta.

(2) Izuzetno od stava (1), Fondovi ne mogu kupovati HoV emitovane javnom ponudom ukoliko se tom kupovinom stiče obaveza preuzimanja.

(3) Fondovi mogu kupovati korporativne dužničke HoV samo ako su obezbijeđene imovinom i/ili garancijom.

Član 7

Fondovi mogu učestvovati u osnivanju isključivo otvorenih akcionarskih društava.

Član 8

Prilikom osnivanja novih akcionarskih društava IRBRS učestvuje u izradi osnivačkih akata.

Član 9

Na osnovu odluke iz člana 2, lica koja ovlasti direktor IRBRS potpisuju i ovjeravaju upisnicu HoV i daju nalog berzanskom posredniku.

Član 10

Odluka o kupovini HoV na berzi i drugim uređenim javnim tržištima, pored obaveznih elemenata iz čl. 4. i 5, obavezno sadrži:

a) datum naloga za kupovinu, https://advokat-prnjavorac.com

b) vrstu naloga,

v) naziv berzanskog posrednika i

g) procenat i visinu provizije.

Član 11

IRBRS vodi posebnu evidenciju o HoV stečenim na berzi i drugim uređenim javnim tržištima.

III - PRODAJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 12

HoV u vlasništvu Fondova, u skladu sa ovim pravilima, mogu se prodavati:

- na berzi,

- na drugim uređenim javnim tržištima,

- prihvatanjem javne ponude za preuzimanje.

Član 13

Odluke iz člana 2. koje se odnose na prodaju HoV na berzi i drugim uređenim javnim tržištima obavezno sadrže:

a) naziv i adresu emitenta,

b) oznaku vrste i klase HoV,

v) dospijeće, visinu kamate, način i rokove za isplatu glavnice i kamate za dužničke hartije od vrijednosti,

g) predmet prodaje (broj HoV i % od ukupnog broja emitovanih HoV),

d) naziv fondaova iz čijeg portfelja se prodaju HoV,

đ) početnu prodajnu cijenu jedne HoV i prodajnu vrijednost,

e) datum iznošenja hartija na berzu ili drugo uređeno tržište,

ž) vrstu prodajnog naloga,

z) način prodaje HoV.

Član 14

(1) Početna prodajna cijena HoV utvrđuje se jednom godišnje nakon uključivanja finansijskih izvještaja prethodne godine u obračun vrijednosti HoV prema Uredbi o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske (u daljem tekstu: Uredba) i ista se primjenjuje do narednog utvrđivanja početne prodajne cijene.

(2) Početna prodajna cijena HoV ne može biti niža od fer cijene akcije utvrđene u skladu s Uredbom za mjesec koji prethodi donošenju odluke o prodaji.

(3) U slučaju da su akcije iznošene na prodaju po cijeni koja je niža od cijene iz stava 2, početna prodajna cijena može se utvrditi na nivou jednakom ili nižem od cijene po kojoj su akcije posljednji put iznošene na prodaju.

(4) Početna prodajna cijena HoV stečenih podržavanjem emisija u skladu sa Pravilima ne može biti niža od cijene po kojoj su HoV stečene.

(5) Početna prodajna cijena dužničkih HoV ne može biti niža od cijene koja odgovara ostvarenom prinosu u momentu sticanja HoV.

(6) Ukoliko akcionarsko društvo u posljednjem finansijskom izvještaju iskazuje gubitak u visini ili iznad kapitala, početna cijena HoV iznosi 1% nominalne vrijednosti HoV.

(7) Nakon jedne neuspjele aukcije za paket akcija ili neuspjele prodaje u okviru redovnog berzanskog trgovanja u periodu od najmanje 15 dana od dana unošenja prodajnog naloga, IRBRS može sniziti početnu prodajnu cijenu.

(8) Početna prodajna cijena HoV može se sniziti u jednom koraku do 10% u odnosu na prethodno utvrđenu početnu cijenu.

(9) Sektor za upravljanje portfeljom HoV može povećati prodajnu cijenu i nakon davanja naloga berzanskom posredniku.

(10) U izuzetnim slučajevima, kako bi se obezbijedilo efikasno reagovanje na dešavanja na tržištu kapitala s ciljem očuvanja vrijednosti kapitala Fondova kojima upravlja IRBRS, direktor IRBRS može, na prijedlog nadležnog sektora, donijeti odluku o obustavljanju prodaje akcija nekog emitenta na određeno vrijeme. O ovakvoj odluci direktor IRBRS obavezan je obavijestiti Upravu IRBRS na prvoj narednoj sjednici Uprave.

Član 15

(1) Prodaja akcija prihvatanjem ponude za preuzimanje vrši se na osnovu odluke o prihvatanju javne ponude za preuzimanje.

(2) IRBRS ocjenjuje prihvatljivost ponude za preuzimanje poredeći ponuđenu cijenu jedne akcije sa cijenom utvrđenom u skladu sa članom 14. st. (1) do (5) ovih pravila.

Član 16

Odluke iz člana 2. koje se odnose na prodaju akcija prihvatanjem javne ponude za preuzimanje obavezno sadrže:

a) naziv akcionarskog društva na koje se ponuda odnosi,

b) ime i prezime / naziv ponuđača,

v) datum isteka ponude za preuzimanje,

g) predmet prodaje prihvatanjem javne ponude za preuzimanje (% ukupnog kapitala emitenta i broj akcija u vlasništvu Fondova iz čijeg portfelja se prodaju akcije),

d) cijenu akcije.

Član 17

(1) Ova pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(2) Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 53/12, 48/13, 111/15 i 35/16).Samostalni član Pravila o izmjenama
Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti

("Sl. glasnik RS", br. 118/2018)

Član 3

Ova pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]