BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2506
Prava koja se ne mogu prenositi niti naslijediti

Član 66. Zakona o dopunskim pravima boraca‐branitelja Bosne i Hercegovine

Davalac doživotnog izdržavanja osobe koja je zaključila predugovor ili ugovor o finansiranju izgra‐ dnje stana, ne može steći pravo vlasništva na stanu na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju jer se taj stan ne može nasljeđivati niti prenositi na druga lica.

Iz obrazloženja: Tužbom i postavljenim zahtjevom tužitelj od tuženih je tražio da se utvrdi da su se stekli uvjeti za zaključenje glavnog Ugovora o udruživanju sredstava za finansiranje stana i da se naloži prvotuženom da sa tužiteljem zaključi ugovor, u protivnom da presuda zamjeni ugovor na osnovu koga
će kod nadležnog suda izvršiti upis prava vlasništva sa 1/1. Tužitelj navodi da je unuk H.G., a koja je bila majka poginulog borca i koja je u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca‐branitelja Bosne i He‐ rcegovine, kao nositeljica posebnih prava iz navedenog Zakona, sa tuženim zaključila Predugovor o udru‐ živanju sredstava za finansiranje izgradnje stana u privatnom vlasništvu dana 21.08.2007. godine. Tužitelj je dana 06.09.2007. godine sa H.G. zaključio Ugovor o doživotnom izdržavanju, koji je za predmet imao raspolaganje spornim stanom. Dana 28.10.2008. godine H.G. je umrla, a primopredaja stana je obavljena 28.01.2009. godine predajom ključeva punomoćniku tužitelja, nakon čega se tužitelj uselio u predmetni stan koji i danas koristi. Drugostepeni sud je smatrao da tužitelj ne može steći pravo vlasništva na stanu obzirom da ne ispunjava uvjete za zaključenje predugovora o udruživanju sredstava za finansiranje izgra‐ dnje stana i glavnog ugovora o udruživanju sredstava za finansiranje stana. Sud je naveo da nije od znača‐ ja činjenica da je tužitelj sa H.G. zaključio Ugovor o doživotnom izdržavanju jer je ista prenijela više prava nego što joj pripada obzirom da je sporni stan u zemljišnim knjigama evidentiran kao državno vlasništvo u korist Fonda Kantona Sarajevo, a radi se o ličnim pravima iz člana 66. Zakona o dopunskim pravima bo‐ raca‐branitelja Bosne i Hercegovine kao lex specialis koja se ne mogu prenositi niti nasljeđivati. Drugoste‐ peni sud je smatrao da tužitelj, ukoliko je uplatio cjelokupnu cijenu za finansiranje stana, u ime umrle H.G., ima samo obligacionopravni zahtjev prema onoj strani u čiju korist je uplatilo novčana sredstva.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj : 65 0 P 098592 14 Gž od 04 .11.2014. godine, potvrđe‐
na presudom Vrhovnog suda FBiH broj:65 0 P 098592 15 Revod 15.11.2016. godine
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]