BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#775
Povreda prava preče kupovine

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude kojom se poništava ugovor o prodaji zbog povrede prava preče kupovine, te se nalaže prvotuženom da pod istim uslovima prenese tužitelju predmetne nekretnine u roku od 30 dana.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremila: sudija Enisa Bilajac, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Recenzija: sudija Slavica Čurić, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Broj: __________________
Sarajevo, 17.01.2006.godine


Općinski sud u Sarajevu, sudija S.S., u pravnoj stvari tužitelja P.P. iz Sarajeva, ul. Travnička broj 17, koga zastupa punomoćnica N.N., advokatica iz Sarajeva, protiv tuženih: 1.) A.A. iz Dejčića 20, Trnovo, i 2.) R.R. iz Sarajeva, ul. Grbavička broj 50, radi poništenja ugovora zbog povrede prava preče kupovine, vs. 30.000,00 KM, nakon glavne rasprave zaključene 29.12.2005.godine, održane u prisutnosti tužitelja i njegove punomoćnice, te tuženih, dana 17.01.2006.godine donio je:


P R E S U D U

(1) Poništava se ugovor o prodaji od 16.02.2005.godine, koji je ovjeren pod brojem Ov-172/05 kod Općinskog suda u Sarajevu, a kojeg su zaključili tuženici, A.A. kao prodavac i R.R. kao kupac o prodaji suvlasničkog dijela prodavca od ½ na nekretninama koje čine stambena zgrada u Dejčićima broj 20, površine 120 m2, sagrađena na k.č. 21/1, upisane u zk.ul. 127 K.O. Dejčići, po cijeni od 30.000,00 KM.

(2) Nalaže se prvotuženom A.A. da pod istim uslovima prenese tužitelju nekretnine iz tačke 1. u roku od 30 dana.

(3) Tuženicima se nalaže da tužitelju naknade troškove postupka u iznosu od 2.440,00 KM( dvije hiljade četirstotine četrdesetkonvertibilnih maraka) u roku od 30 dana.

O b r a z l o ž e n j e

U tužbi od 23.02.2005. godine tužitelj navodi da je suvlasnik sa prvotuženim A.A. svaki sa dijelom ½ na nekretninama koje čine stambena zgrada u Dejčićima broj 20, površine 120 m2, sagrađena na k.č. 21/1, upisane u zk.ul. 127 K.O. Dejčići, te da je prije sedam dana tužitelj saznao da je prvotuženi A.A. prodao svoj suvlasnički dio u navedenim nekretninama drugotuženom R.R., ugovorom o prodaji kojeg su zaključili u Sarajevu 16.02.2005.godine i potpise ovjerili kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem Ov-172/05 za cijenu od 30.000,00 KM. Prije zaključenja tog ugovora prvotuženi A.A. tu prodaju nije ponudio tužitelju kao drugom suvlasniku i time da je povrijeđeno njegovo pravo preče kupovine. Istakao je tužbeni zahtjev na poništenje tog ugovora o prodaji, te da se obaveže tuženi A.A. da pod istim uslovima prenese to tužitelju, kao i da mu naknadi troškove postupka.

U odgovoru na tužbu prvotuženi A.A. osporio je tužbeni zahtjev i naveo da ugovorom o prodaji nije povrijedio tužiteljevo suvlasništvo ½ dijela i da svojim dijelom u porodičnoj stambenoj zgradi može slobodno raspolagati. Predložio je da se tužbeni zahtjev odbije, a tužitelj obaveže na naknadu troškova postupka.

Drugotuženi R.R. u odgovoru na tužbu osoporio je tužbeni zahtjev, jer prvotuženi može slobodno raspolagati svojom imovinom, a ugovor o kupovini ½ dijela suvlasništva prvotuženog u kući u Dejčićima je pravno valjan. Predložio je da se tužbeni zahtjev odbije, a tužitelju naloži da mu naknadi troškove spora.

Primjenom odredbe iz člana 94. stav 3. Zakona o parničnom postupku (dalje ZPP) nakon pripremnog ročišta sud je odmah održao glavnu raspravu.

U dokazanom postupku izvedeni su dokazi saslušanjem tužitelja i tuženih kao stranka, pročitan je prepis zk.ul. 127 K.O. Dejčići i ugovor o prodaji od 16.2.2002.godine.

U ovoj pravnoj stvari nesporno je da su tuženi zaključili ugovor o prodaji.

Sporno je da li je prvotuženom A.A., kao prodavcu u odnosu na predmetnu prodaju predstojala obaveza da tu stambenu zgradu prvo ponudi tužitelju.

Primjenom odredbi iz čl. 8. i 123. st. 2. ZPP sud je dokazanim utvrdio slijedeće činjenice.

Osnovom pročitanog zk.ul. broj 127 K.O. Dejčići da je u zemljišnoj knjizi upisano na tužitelja i prvotuženog pravo suvlasništva po ½ dijela na stambenoj zgradi površine 120 m2, sagrađene na k.č. 21/1, a osnovom rješenja o naslijeđivanju Općinskog suda u Sarajevu broj O-15/02 od 10.01.2004. godine.

Osnovom pročitanog ugovora o prodaji od 16.02.2005.godine, utvrđeno je da je prvotuženi prodao drugotuženom suvlasnički dio od ½ na nekretninama koje čine stambena zgrada, površine 120 m2, sagrađena na k.č. 21/1, upisano u zk.ul. 127 K.O Dejčići za cijenu od 30.000,00 KM, koju cijenu da kupac plati za četiri mjeseca od dana ovjere ugovora. Nadalje je utvrđeno da su potpisi ugovarača ovjereni u Općinskom suda u Sarajevu pod brojem Ov-172/05 od 16.2.2005.godine i da je prodavac dao izjavu da dozvoljava da, u zemljišnoj knjizi na nekretninama koje su predmet ugovora, se izvrši prenos suvlasništva od ½ dijela sa njegovog imena na ime kupca i to kad kupac isplati prodajnu cijenu.

Sud je ocijenio iskaz tužitelja saslušanog kao stranke, neposredno uvjerljiviji od iskaza tuženih kao parničnih stranaka, te na osnovu toga utvrđuje da prvotuženi o svojoj odluci i namjeri da proda suvlasnički dio u stambenoj zgradi nije ponudio tužitelja kao drugog suvlasnika prije nego što je zaključio sporni ugovor o prodaji sa drugotuženim kao trećim licem.

Kako je, dakle utvrđeno da je prvotuženi kao suvlasnik prodao drugotuženom svoj suvlasnički dio u stambenoj zgradi, a da prethodno nije tu zgradu ponudio tužitelju kao suvlasniku, to je tužbeni zahtjev u cjelosti valjalo usvojiti osnovom odredbe iz člana 36. Zakona o prometu nepokretnosti u vezi sa odredbom iz člana 31. tog zakona.

Ovo, iz razloga jer je čl.31. Zakona o prometu nepokretnosti popisano da vlasnik ili pravno lice koji namjerava da proda stambenu zgradu ili stan kao posebni dio zgrade dužan je tu zgradu ili stan prethodno ponuditi suvlasniku, a odredbom iz člana 36. istog zakona je popisano ako vlasnik ne učini ponudu u smislu člana 29.-32. ovog zakona, lice koje ima pravo preče kupovine može sudskim putem zahtijevati da se njegov ugovor o prodaji poništi i da se njemu pod istim uslovima prenese.

Citirane odredbe Zakona o prometu nepokretnosti sud je primjenio osnovom odredbe iz člana 15. stav 4. Zakona o vlasničko pravnim odnosima , kojom je propisano da u slučaju prodaje suvlasničkog dijela ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine, samo ako je to zakonom određeno - pa budući da to jeste određeno u već navedenom Zakonu o prometu nepokretnosti za slučaj prodaje suvlasničkog dijela stambene zgrade, a što je slučaj i u konkretnom predmetu, to su navedene zakonske odredbe mjerodavne za odluku o tužbenom zahtjevu. Stoga, ovaj sud ocjenjuje irelevantnim prigovore tuženih pozivom na pravo slobode ugovaranja, jer u slučaju prodaje suvlasničkog dijela stambene zgrade, izričito je zakonom propisana dužnost da se predhodno ponudi drugi suvlasnik (čl. 31. Zakona o prometu nepokretnosti), a to je propušteno.

S obzirom da je tužitelj u cijelosti uspio u parnici to su mu tuženici dužani naknaditi troškove postupka (član 386. stav 1. ZPP).Tužitelju su priznati potrebni troškovi i to: za sastav tužbe i za zastupanje na ročištu 29.12.2005.godine za svaku radnju po 580,00 KM shodno čl.12, 13, i 43. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata FBiH , te troškovi za sudske takse na tužbu i presudu po 640,00 KM obračunatu prema Zakonu o sudskim taksama Kantona Sarajevo . Ukupno su dakle, troškovi tužitelja utvrđeni u iznosu od 2.440,00 KM. Pri tome, sud je uzeo u obzir samo troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice (čl.387.ZPP).


S U D I J A,
S. S.

Pouka:
Protiv ove presude stranke mogu podnijeti
žalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku
od 30 dana od dana donošenja presude u četiri
primjerka putem ovog suda.

izvor http://epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]