BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3053
POVREDA PRAVA NA PRISTUP SUDU
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

član 6

Time što podnosiocu prijave protiv konačne odluke Komisije za imovinske zahtjeve nije obezbjedila sudsku zaštitu, država je povrijedila njegovo pravo na pristup sudu.

Obrazloženje:

"Ustavni sud zaključuje da je BiH povrijedila pravo podnosioca prijave, sada tužioca, na pristup sudu i da se Komisija za imovinske zahtjeve ne može okarakterisati kao "tribunal" u smislu odredbe člana 6. Evropske konvencije, već kao "upravni organ države BiH" tako da bi podnosilac prijave morao imati mogućnosti na pristup bar jednoj instanci koja ispunjava kriterije "tribunala", a to je, u ovom slučaju, pošto je Komisija za imovinske zahtjeve "upravni organ" BiH-Sud BiH.

U odredbi 63. Odluke Ustavnog suda BiH se navodi da je u predmetnom slučaju utvrđeno da Komisija za imovinske zahtjeve spada u odgovornost države BiH, te da Komisija nije organizovana kao "tribunal" u smislu odredbe člana 6. Evropske konvencije i da država BiH ni jednim zakonom nije predvidjela sudsku zaštitu protiv odluka Komisije za imovinske zahtjeve, mada je to morala učiniti po standardima člana 6. Evropske konvencije, te je, samim tim država BiH prekršila odredbu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, te da bi se vratila u legalitet, država mora obezbjediti sudsku zaštitu podnosiocu prijave protiv konačne odluke Komisije za imovinske zahtjeve.

Shodno tome, prema tački 64. odluke Ustavnog suda, Ustavni sud naređuje BiH da se podnosiocu prijave omogući obraćanje Sudu BiH koji će preispitati odluku Komisije za imovinske zahtjeve kao upravnog organa i donijeti zakonitu odluku."(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, Uvl 55/2008 od 1.4.2009. godine)

https://www.pravobih.com/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]