BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#823
Postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost - Stvarna zabluda

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
_____________ KANTON

OPĆINSKI SUD U ________
Broj ____________________
______, ___________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE!Općinski sud u ________ , po sudiji B.J. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje T.Z. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog H.M., zbog krivičnog djela - Šumska krađa - iz člana 316. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva _________ kantona broj ________ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana _________ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja D.R., optuženog H.M. i njegovog branitelja S.T., advokata iz _______ , donio je i istog dana javno objavio


P R E S U D U


Optuženi H.M., sin H. i L. rođene P., rođen _________ godine u _______ , općina_______ , gdje je i stalno nastanjen, kbr___ , po narodnosti Bošnjak, državljanin Bosne i Hercegovine, JMBG ..., pismen sa završenom saobraćajnom školom, nezaposlen, neoženjen, bez djece, vojsku služio, vodi se u vojnoj evidenciji u ______ , bez čina, bez odlikovanja, slabog imovnog stanja, neosuđivan, protiv njega ne vodi se krivični postupak za drugo krivično djelo, nalazi se na slobodi,

na osnovu člana 299. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH)


OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE


da je:

_________ godine, u državnoj šumi zvanoj „_______“, označenoj kao kč. broj ___ , upisanoj u zk uložak broj __ , K.O. ______ , G.J. _______ , odjel ____ , na području općine ________ , kojom upravlja i gazduje JP „Šume ________ kantona“, Š.G. „______“ ______ , u namjeri pribavljanja sebi protivpravne imovinske koristi, bez prethodne doznake i uplate, bespravno oborio jedno sirovo stablo bukve, prečnika na panju 78 cm, ukupne bruto drvne mase 5,12 m³, oštetivši na taj način JP „Šume _________ kantona“, Š.G. „_______“ _______ za iznos od 484,72 KM,

čime bi učinio krivično djelo – Šumska krađa – iz člana 316. stav 2. KZ FBiH.
Na osnovu člana 212. stav 4. ZKP FBiH, oštećeno JP „Šume ________ kantona“, Š.G. „_______“ _______ se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.


O b r a z l o ž e nj e


Kantonalno tužiteljstvo ___________ kantona optužnicom broj __________ od ___________ godine, koju je dana __________ godine potvrdio sudija za prethodno saslušanje ovog suda, stavilo je na teret optuženom H.M. krivično djelo – Šumska krađa – iz člana 316. stav 2. KZ FBiH.

U svom uvodnom izlaganju na glavnom pretresu kantonalni tužitelj je izjavio da će optužba, dokazima čije je izvođenje predloženo u optužnici, dokazati da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje, dok je branitelj optuženog H.M. izjavio da će odbrana dokazima čije će izvođenje oni predložiti pokazati da optuženi nije bio svjestan da obaranje stabla vrši u državnoj šumi, odnosno da je smatrao da je ta šuma njegova, te da će stoga jedini prijedlog odbrane biti da se optuženi oslobodi od optužbe. Tužitelj i branitelj ostali su pri navedenim stavovima i u njihovim završnim riječima.

Predstavnik oštećenog JP „Šume _________ kantona“, Š.G. „_______“ ________ postavio je prema optuženom H.M. imovinskopravni zahtjev u iznosu od 484,72 KM, na ime naknade štete pričinjene krivičnim djelom za koje se optužnicom tereti optuženi.

U toku dokaznog postupka kao dokazi optužbe saslušani su svjedoci M.J. i Š.N. i vještak geometar P.A., te su pročitani prijava za šumsku štetu broj ___ od _____ godine, kopija katastarskog plana Općinske geodetske uprave _________ od _________ godine, zk izvadak nar. broj _ za K.O. Crijevčići, zapisnik o uviđaju, pismeni nalaz i mišljenje vještaka geometra P.A. i izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog H.H. Kao dokazi odbrane saslušani su svjedok H.Haz. i vještak šumarske struke Š.K., te su pročitani pismeni nalaz i mišljenje vještaka šumarske struke Š.K. i posjedovni list broj __ K.O. Kuljan od _______ godine.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je utvrdio da optuženi H.M. prilikom učinjenja radnje za koju se tereti optužnicom nije bio svjestan da obaranje stabla vrši u tuđoj šumi odnosno da je u pogledu te okolnosti bio u stvarnoj zabludi tako što je pogrešno smatrao da obaranje stabla vrši u šumi koja je ostavština iza njegovog umrlog oca.

Na osnovu izvedenih dokaza ovaj sud je najprije utvrdio da je optuženi H.M. dana _______ godine, u državnoj šumi zvanoj „_________“, označenoj kao kč. broj ___, upisanoj u zk uložak broj __, K.O. _______, G.J. _______, odjel ___, na području općine _______, kojom upravlja i gazduje JP „Šume ________ kantona“, Š.G. „_______“ ______, bez prethodne doznake i uplate, bespravno oborio jedno sirovo stablo bukve, prečnika na panju 78 cm, ukupne bruto drvne mase 5,12 m³. Naime, svjedok M.J., lugar koji je podnio prijavu za šumsku štetu protiv optuženog H.M., u svom iskazu je sasvim određeno naveo, a to je napisao i u prijavi za šumsku štetu, da je navedenog dana u ovoj šumi pored oborenog bukovog stabla zatekao optuženog H.M. kako se sprema da, uz pomoć svjedoka Š.N., motornom pilom isječe a potom izveze iz šume oboreno stablo, da stablo nije bilo doznačeno i da je mjerenjem utvrdio da prečnik panja iznosi 78 cm. Ovaj svjedok je takođe izjavio da za njega nije bilo sporno čija je šuma u kojoj je izvršeno obaranje stabla jer mu je njegov kolega od kojeg je preuzeo odjel u kojem se nalazi ta šuma rekao kuda prolazi međa između državne šume i šume optuženog i njegovog brata, ali da inače ta međa nije obilježena. Svjedok Š.N. u svom je iskazu naveo da je dana ________ godine, na poziv optuženog H.M., otišao sa njim u šumu „________“, za koju je on oduvijek smatrao da je to šuma optuženog i njegovog brata, odnosno njihovog sada umrlog oca, da je optuženi H.M. motornom pilom oborio jedno sirovo stablo bukve i da ih je u šumi, upravo dok se optuženi spremao da isječe stablo i tako ga pripremi za izvoženje iz šume, zatekao lugar – svjedok M.J., koji je odmah rekao optuženom da je obaranje stabla izvršio u državnoj šumi, dok je optuženi tvrdio da je šuma njegova i njegovog brata.

Nakon uviđaja, obavljenog na mjestu obaranja stabla u prisustvu optuženog, svjedoka M.J. i Š.N. i H.Haz., vještaka geometra P.A. i vještaka šumarske struke Š.K., pri čemu su, kako to proizilazi iz zapisnika o uviđaju, svjedoci M.J. i Š.N. označili panj koji potiče od predmetnog oborenog bukovog stabla, vještak geometar je u svom iskazu na glavnom pretresu kao i u svom pismenom nalazu i mišljenju, na osnovu podataka iz kopije katastarskog plana Općinske geodetske uprave _____ od ________ godine i zk izvadka nar. broj _ za K.O. _______ , utvrdio da se panj nalazi u državnoj šumi zvanoj „________“, označenoj kao kč. broj ___, upisanoj u zk uložak broj __, K.O. _______ , G.J. _____, odjel __, kojom upravlja i gazduje JP „Šume ________ kantona“, Š.G. „______“ _______ .

Vještak šumarske struke je prilikom ovog uviđaja utvrdio da na panju nema otiska šumskog čekića, a da je ukupna drvna masa oborenog stabla 5,12 m³.

Na osnovu prijave za šumsku štetu utvrđeno je da je vrijednost oborenog stabla 484,72 KM.

Osim navedenog, vještak geometar P.A. je u svom nalazu i mišljenju naveo da se navedena državna šuma, sa njene zapadne strane, graniči sa šumom koja se u posjedovnom listu broj __ K.O._____ od ______ godine vodi na H.Has., ocu optuženog H.M., te da se ta šuma takođe zove „_________“. Između navedenih šuma ne postoji označena međa. Sporni panj nalazi se u državnoj šumi oko 2,80 metara od zamišljene granične linije između ove šume i šume koja se u navedenom posjedovnom listu vodi na ocu optuženog H.M.

Po ocjeni ovog suda, dakle, navedeni dokazi, čiju vjerodostojnost nisu osporili ni optuženi ni njegov branitelj, nedvosmisleno ukazuju da je optuženi H.M. dana _________ godine u državnoj šumi zvanoj „________“, označenoj kao kč. Broj___, upisanoj u zk uložak broj __, K.O. _____, G.J. ______, odjel __, na području općine _______ , kojom upravlja i gazduje JP „Šume __________ kantona“, Š.G. „______“ _______ bespravno oborio jedno sirovo stablo bukve prečnika na panju 78 cm, ukupne bruto drvne mase 5,12 m³, vrijednosti 484,72 KM.
https://www.advokat.attorney/
Osnovna tvrdnja odbrane je da je optuženi H.M. navedeno stablo oborio zbog toga što je smatrao da se nalazi u njegovoj šumi tj. u šumi njegovog umrlog oca H.Has. Svjedok Š.N., koji živi u istom selu kao i optuženi, u svom iskazu je naveo da je i on smatrao da je šuma u koju je otišao zajedno sa optuženim H.M. i u kojoj je optuženi H.M. oborio jedno stablo bukve njegova, odnosno da je pripadala njegovom umrlom ocu. U toku postupka, na prijedlog odbrane, u vezi navedene okolnosti kao svjedok saslušan je H.Haz., brat optuženog. Ovaj svjedok je izjavio da je šuma „________“, koja se graniči sa državnom šumom istog naziva, pripadala njegovom ocu H.Has. i da je on bio ne samo posjednik nego i vlasnik navedene šume, ali da nije preveo vlasništvo sa svog oca, njihovog djeda na sebe kao što ni on ni njegov brat to nisu učinili nakon što im je otac umro prije nešto više od dvije godine. Svjedok je takođe izjavio da je njihov otac i njemu i njegovom bratu, optuženom H.M. rekao da među između njihove šume i državne šume, u području u kojem se nalazi i sporni panj, čini potok zv. „Voda“ i da su stoga, pošto na terenu nikakva druga oznaka međe između ove dvije šume ne postoji, i on i njegov brat smatrali da taj potok predstavlja među između ove dvije šume. Kao potvrdu takvog njihovog ubjeđenja istakao je da je prije više od godinu dana, sasvim blizu mjesta gdje je njegov brat izvršio obaranje stabla i on oborio jedno stablo, da je njegov brat znao za to, te da ga u vezi sa tim obaranjem stabla nikada niko nije ni tužio ni prijavio, a da je njihov otac, još prije četiri godine, na istom mjestu oborio dva stabla bukve i da za to takođe nije bio tužen. Svjedok je tokom uviđaja pokazao panj od stabla kojeg je on oborio prije nešto više od godinu dana, smatrajući da se radi o stablu koje se nalazi u njegovoj šumi, kao i panjeve od bukvi koje je oborio njihov otac prije četiri godine. Vještak geometar je utvrdio da se i ti panjevi nalaze u državnoj šumi a ne u šumi koja se vodi na ocu optuženog H.M. i svjedoka H.Haz, dok je vještak šumarske struke utvrdio da je obaranje tih stabala moglo biti u vrijeme koje je u svom iakazu označio svjedok H.Haz te da ni na tim panjevima nema otiska šumskog čekića.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka geometra utvrđeno je, takođe, da se pomenuti potok zv. „____“, za koji su optuženi i njegov brat smatrali da predstavlja među između njihove i državne šume, nalazi u državnoj šumi i da je od granične linije u odnosu na šumu koja se vodi na ocu optuženog, na mjestu na kojem je izvršeno obaranje spornog stabla, udaljen 4,20 m.

Imajući u vidu da šuma „________“, koja se u posjedovnom listu vodi na umrlom ocu optuženog H.M., graniči sa državnom šumom „__________“, da između te dvije šume ne postoji vidljivo razgraničenje, da je i optuženom i njegovom bratu njihov otac rekao da je njihova šuma sve do potoka zv. „Voda“, a da je optuženi obaranje stabla izvršio s one strane potoka sa koje se inače i nalazi šuma koja se u posjedovnom listu vodi na njegovom umrlom ocu, da je u neposrednoj blizini tog stabla njegov brat – svjedok H.Haz., prije nešto više od godinu dana, takođe oborio jedno stablo bukve a njihov otac, prije otprilike četiri godine – dva stabla, da u vezi toga nisu bili prijavljeni za šumsku štetu iako su i ta obaranja stabala izvršena bez prethodne doznake, pa da tako nije postojalo ništa što bi optuženom ukazivalo da on ima pogrešnu predstavu o tome kuda ide međa između njihove i državne šume, ovaj sud nalazi da optuženi, u vrijeme obaranja stabla, nije bio svjestan da stablo obara u tuđoj šumi, tj. da je u pogledu te okolnosti bio u stvarnoj zabludi pogrešno smatrajući da obaranje stabla vrši u svojoj i šumi svoga brata.

Krivično djelo šumske krađe iz člana 316. KZ FBiH može se izvršiti samo s umišljajem. Pošto optuženi u vrijeme obaranja stabla za koje se tereti optužnicom nije bio svjestan da obaranje stabla vrši u tuđoj šumi, nego je pogrešno smatrao da to čini u šumi koja pripada njemu i njegovom bratu tako da se u pogledu te okolnosti nalazio u stvarnoj zabludi, te, pošto je odredbom člana 39. stav 1. KZ FBiH propisano da nije krivično odgovorna osoba koja u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije bila svjesna nekog njegovog zakonom propisanog obilježja, ovaj sud je, na osnovu člana 299. tačka b) ZKP FBiH, donio presudu kojom je optuženog H.M. oslobodio od optužbe da je učinio krivično djelo – Šumska krađa – iz člana 316. stav 2. KZ FBiH, jer postoji okolnost koja isključuje njegovu krivičnu odgovornost.

Pošto je donijeta presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe, oštećeno JP „Šume __________ kantona“, Š.G. „_______“ ________ je, na osnovu člana 212. stav 4. ZKP FBiH, sa imovinskopravnim zahtjevom upućeno na parnični postupak, a troškovi krivičnog postupka, na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH, padaju na teret budžetskih sredstava.

Zapisničar Sudija

T.Z. F.Lj.


Pouka: protiv ove presude može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u _________ , putem ovog suda, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Žalba se podnosi putem ovog suda.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]