BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#1529
Postojanje parnice
Član 60.

(1) Parnica pocinje teći dostavom tužbe tuženom.

(2) U pogledu zahtjeva koji je stranka postavila tokom postupka, parnica počinje teći od
trenutka kad je o tom zahtjevu obaviještena protivna stranka.

(3) Dok parnica teće, ne može se u pogledu istog zahtjeva pokrenuti nova parnica medu istim strankama, a ako takva parnica bude pokrenuta, sud će tužbu odbaciti.

(4) Ako medu istim strankama već teće druga parnica o istom zahtjevu pred sudom u Bosni i Hercegovini, stranke su o tome dužne obavijestiti sud.

(5) Sud će tokom cijelog postupka po službenoj dužnosti paziti teće li već druga parnica o istom zahtjevu medu istim strankama pred sudom u Bosni i Hercegovini.


Član 61.

(1) Ako koja od stranaka otudi stvar ili pravo o kojem teće parnica, to ne sprječava da se parnica medu istim strankama dovrši.

(2) Osoba koja je pribavila stvar ili pravo o kojem teće parnica može stupiti u parnicu umjesto tužioca, odnosno tuženog, samo ako na to pristanu obje stranke.

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]