BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#819
Postojanje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost - Neuračunljivost

OSNOVNI SUD U ______
Broj: _________________
_____, __________ godine


U IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u _______, sudija S.B. kao sudija pojedinac, uz učešće M.H. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog C.V. zbog krivičnog djela tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), po optužnici Okružnog tužilaštva u ______ broj _______ od ________ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa, u prisustvu okružnog tužioca Đ.B., optuženog i njegovog branioca po službenoj dužnosti advokata T.D. iz _____, dana ______ godine donio je i istog dana javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi C.V. sin P. i majke G. rođene N. rođen ... godine u _____, opština ______, nastanjen u _______ u ..., penzioner, sa mjesečnom penzijom od 320,00 KM, udovac, bez djece, sa završenih šest razreda osnovne škole, bez imovine, neouđivan, ne vodi se drugi krivični postupak, na slobodi.

Na osnovu člana 290. tačka b) Zakona o krivičnom postupku,


OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE

da je,

dana ________ godine, oko _______ časova u ________, u ..., u sobi broj _____, drvenim stolićem oštećenom P.S. zadao dva udarca u glavu, nanijevši mu tjelesnu povredu u vidu razderne rane desnog čeonog predjela glave i oguljotine kože, čela i tjemena,

dakle, drugog tjelesno povrijedio,

čime da bi počinio krivično djelo tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS.

Na osnovu člana 108. stav 4. Zakona o krivičnom postupku oštećeni (ZKP) P.S. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

Na osnovu člana 100. stav 1. ZKP troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.
O b r a z l o ž e nj e


Okružno tužilaštvo u _______, optužnicom broj ____________ od _______ godine optužilo je C.V. da je na način opisan u izreci te optužnice i ove presude počinio krivično djelo tjelesne povrede iz člana 155. stav 1. KZ RS, a kojom optužnicom je zatraženo od suda da prema optuženom izda kazneni nalog i da mu se izrekne uslovna osuda tako što će mu se utvrditi kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca, a vrijeme provjeravanja odrediti na jednu godinu.

Navedena optužnica potvrđena je dana _______ godine. Na ročištu za saslušanje optuženog održanom dana _______ godine optuženi se izjasnio da nije kriv, pa je sud u smislu člana 343. stav 1. Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP) zakazao glavni pretres.

U dokaznom postupku na glavnom pretresu provedeni su dokazi optužbe i to saslušanjem svjedoka – oštećenog P.S. i svjedoka Đ.M., čitanjem ljekarskog uvjerenja za oštećenog izdatog u Domu zdravlja _____ broj ______ od ______ godine i uvidom u izvod iz kaznene evidencije za optuženog, dok je odbrana provela dokaz saslušanjem neuropsihijatra dr P.G. i čitanjem njegovog nalaza i mišljenja od _______ godine.

Sve naprijed navedene dokaze sud je cijenio u skladu sa odredbom člana 287. stav 2. ZKP, tj. svaki dokaz posebno i u vezi sa ostalim dokazima, pa je utvrdio da je optuženi izvršio radnje opisane u izreci ove presude i na taj način ostvario sva obilježja bića krivičnog djela iz člana 155. stav 1. KZ RS, ali da u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio uračunljiv uslijed čega ne postoji njegova krivična odgovornost.

Da je optuženi postupao na način opisan u izreci ove presude, proizilazi iz iskaza svjedoka – oštećenog P.S., a koji iskaz je potvrđen iskazom svjedoka Đ.M. – očevica kritičnog događaja., te sadržinom ljekarskog uvjerenja za oštećenog o povredama koje je oštećeni kritične prilike zadobio. Naime, svjedok oštećeni, a saglasno i svjedok Đ.M., potvrdili su da je u večernjim satima, oko ____ časova za vrijeme dok su oštećeni i svjedok Đ.M. igrali karte u sobi br. _____, u kojoj i borave, u Domu penzionera u _____, u tu sobu iznenada ušao optuženi, koji je bio u vidno alkoholisanom stanju. Odmah po ulasku, bez ikakvog povoda, počeo je da oštećenom psuje majku, pa je dohvatio drveni stolić koji se u toj sobi nalazio i tim stolićem je oštećenog dva puta udario u glavu. Od tih udaraca oštećenog je oblila krv, nesvjestilo mu se, pa je iste noći odveden ljekaru u Dom zdravlja u _____, gdje mu je ukazana medicinska pomoć i izdato mu je ljekarsko uvjerenje. Oštećeni napominje da ga je optuženi i ranije provocirao govoreći da mu nije mjesto u Domu ... Iz ljekarskog uvjerenja za oštećenog proizilazi da je isti kritične prilike zadobio lake tjelesne povrede u vidu razderne rane desnog čeonog predjela glave i oguljotine kože čela i tjemena. Ovim dokazima optužbe sud je u cjelosti poklonio vjeru jer su isti međusobno podudarni, a ni odbrana nije imala posebnih primjedbi na ove dokaze.

Na prijedlog branioca optuženog, koji je od početka izražavao sumnju u postojanje uračunljivosti optuženog u vrijeme izvršenja djela, proveden je dokaz saslušanjem vještaka neuropsihijatra P.G. i čitanjem njegovog nalaza i mišljenja od ________ godine. Iz nalaza i mišljenja tog vještaka, na koji ni tužilac nije imao primjedbi, proizilazi da je vještačenje izvršeno na bazi razgovora obavljenog sa optuženim dana _______ godine, te uvida u otpusnicu iz bolnice iz koje se vidi da je optuženi liječen u Psihijatrijskoj bolnici u _______ u _______ mjesecu _____ godine, kada mu je dijagnosticirana reaktivna depresija i organski psihosindrom. Eksploracijom psihičkog statusa optuženog vještak konstatuje da postoje osobitosti njegovih psihičkih funkcija u vidu poremećaja ličnosti paranoidnog tipa, kao i specifičnosti koje proizilaze iz postojanja psihoorganskog sindroma. Retrogradnom analizom psihičkog statusa optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a koja se temelji i na analizi spisa ovog krivičnog predmeta, vještak zaključuje da je u vrijeme izvršenja djela optuženi bio u stanju lake do srednje opitosti, te da je kao posljedica poremećaja ličnosti uzrokovane propadanjem psihičkih funkcija zbog postojanja organskog psihosindroma, te stanja alkoholisanosti, u vrijeme izvršenja krivičnog djela optuženi bio u stanju privremene duševne poremećenosti, uslijed kojeg nije bio sposoban da shvati značaj djela i da upravlja svojim postupcima. Nalazu i mišljenju vještaka odbrane sud je u cjelosti poklonio vjeru, nalazeći da je isti stručan i objektivan, utemeljen na medicinskoj dokumentaciji i pravilnoj analizi stanja ličnosti optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, pa je na temelju ovakvog nalaza i mišljenja utvrdio da optuženi nije bio uračunljiv u vrijeme izvršenja krivičnog djela, te da zbog toga ne postoji niti njegova krivična odgovornost u smislu člana 13. stav 1. KZ RS.

Iz navedenih razloga valjalo je na osnovu člana 290. tačka b) ZKP donijeti presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe, zbog postojanja elemenata koji isključuju njegovu krivičnu odgovornost.

Odluka o imovinskopravnom zahtjevu oštećenog temelji se na odredbi člana 108. stav 4. ZKP, a odluka o troškovima krivičnog postupka utemeljena je na odrebi člana 100. stav 1. ZKP.Zapisničar Sudija
M.H. S.B.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Okružnom sudu u _____ u roku od 15 dana od dana prijema. Oštećeni žalbu može izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka.


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]