BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1262
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 Rs 476737 16 Spp
Sarajevo,23. 09. 2016. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 476737 14 Rs od 09.06.2016. godine za rješavanje spornog pravnog pitanja na osnovu odredbe člana 61.d. Zakona o parničnom postupku, te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BIH broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BIH, održanoj dana 23.09.2016. godine, donio je:


O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornih pravnih pitanja postavljen po prijedlogu tuženog Kanton Sarajevo–Ministarstvo privreda Kantona Sarajevo u predmetu tog suda broj: 65 0 Rs 476737 14 Rs
„ postojanje i ocjena ispunjenosti uslova za isplatu naknade jubilarne nagrade predviđeno odredbom člana 28. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti“.


O b r a z l o ž e n j e


U pravnoj stvari tužiteljice Omerkadić Zinaide iz Sarajeva, protiv tuženog Kanton Sarajevo–Ministarstvo privreda Kantona Sarajevo, radi potraživanja iz radnog odnosa, zakonski zastupnik tuženog Kantona Sarajevo je na pripremnom ročištu održanom 20.04.2016. godine predložio pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja koje se odnosi na primjenu člana 28. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 23/00 i 50/00- u daljem tekstu GKU).

Općinski sud u Sarajevu je, shodno odredbi člana 61.b. stav 2. Zakona o parničnom postupku prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja dostavio na izjašnjenje suprotnoj strani, te je u podnesku dostavljenom ovom sudu, kao zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, naveo da se pred tim sudom vodi veliki broj predmeta radi ostvarivanja prava po osnovu isplate jubilarne nagrade za neprekidni rad u organu uprave.

Sopstvenim tumačenje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61.b Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH” br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 - u daljem tekstu ZPP) Općinskog suda u Sarajevu je naveo da je upitno može li se ovo pravno pitanje uopće smatrati spornim, s obzirom na pravosnažne presude Kantonalnog suda u Sarajevu, i da je tom sudu poznato da se poslodavac ne može osloboditi obaveze isplate plaća i naknada koje proizilaze iz radnog odnosa, bez obzira na uspjeh poslovanja. Međutim, da se postavlja pitanje obaveze isplate jubilarne nagrade, koju i sam Kolektivni ugovor uslovljava materijalnim uslovima poslodavca, javlja kao prioritetno. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BIH jubilarnu nagradu je predvidio kao institut dodatka na plaću, dakle, ne radi se o plaći niti o naknadi po osnovu rada, već je to nagrada za koju stoji da će se isplatiti službeniku, u skladu s materijalnim mogućnostima. Nadalje, odredba člana 28. GKU ne sadrži izraz „može“, na osnovu koga bi se mogao izvesti zaključak da se ostavlja izbor poslodavcu da ovo pravo utvrdi, te eventualno isplati nagradu.

Odredbom člana 61.a. ZPP propisano je da se postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja pokreće ukoliko pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav prema spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudom.

Prema odredbi iz člana 61d. stav 2. Zakona o parničnom postupku Vrhovni sud Federacije odbit će rješiti sporno pravno pitanje ako ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.

U konkretnom slučaju, prema shvatanju Građansko odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, pitanje postojanja i ocjena ispunjenosti uvjeta za isplatu jubilarne nagrade predviđeno odredbom člana 28. GKU, ne predstavlja pravno pitanje o kome bi ovaj sud trebao odlučivati kao o spornom, već je riječ o potrebi tumačenja prava radi njegove primjene. Dakle, riječ je o pravnom značenju pravne norme ( materijalnpravne), koja treba da bude primjenjena na konkretno činjenično stanje, o potrebi tumačenja prava radi njegove primjene, a to pitanje treba da riješi prvostepeni sud u svakom konkretnom slučaju, uzimajući u obzir činjenice utvrđene provedenim dokazima, uz pravilnu primjenu materijalnog prava.

Iz navedenih razloga, Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH je primjenom odredbe člana 61 c. ZPP, odbacilo zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja.
Predsjednik Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić s.r.
preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]