BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4701
Službene novine Federacije BiH, broj 41/21
Na osnovu člana 40. Pravila JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-2637/16 i 05-3759/18, vršioci dužnosti Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, na sjednici održanoj 17.05.2021. godine, donose


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Poslovnika)

U skladu sa Pravilima JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: (05-2637/16 i 05-3759/18), ovim Poslovnikom se uređuje poslovanje Upravnog odbora, ravnopravna upotreba jezika i pisma u radu Upravnog odbora, način rada Upravnog odbora i način odlučivanja Upravnog odbora, javnost rada Upravnog odbora, stupanje na snagu i postupak izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora (u daljem tekstu: Poslovnik) kao i druga pitanja značajna za rad i efikasno funkcioniranje upravnog odbora.

II. UNUTARNJA ORGANIZACIJA UPRAVNOG ODBORA


Član 2.
(Upravni odbor)

(1) Upravni odbor Pozorišta ima pet članova.

(2) Predsjednika i članove Upravnog odbora Pozorišta imenuje i razrješava, u ime osnivača Vlada Kantona Sarajevo.

(3) Predsjednik i tri člana Upravnog odbora Pozorišta imenuju se iz reda istaknutih kulturnih i javnih ličnosti, a jedan član bira se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Pozorištu.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Pozorišta imenuju se na mandatni period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(5) Direktor Pozorišta ne može biti član Upravnog odbora.

Član 3.
(Upotreba pečata)

Dokumenta koja potpisuje predsjednik ili zamjenik Upravnog odbora se protokolišu i ovjeravaju na protokolu Pozorišta.

III. DOKUMENTACIJA


Član 4.
(Akti i predmeti za sjednice Upravnog odbora)

(1) Prijem, zavođenje i združivanje akata i predmeta za Upravni odbor, usmjeravanje dokumentacije, otpremanje pošte i arhiviranje vrši se putem protokola Pozorišta i tehničkog sekretara.

(2) U knjizi protokola pod šifrom 05 vodi se evidencija za poslove iz stava (1) ovog člana, kao i o toku rada Upravnog odbora po zaprimljenima predmetima i aktima, kao i o završenim i arhiviranim predmetima.

IV. RAVNOPRAVNA UPOTREBA JEZIKA I PISMA


Član 5.
(Upotreba jezika i pisma)

Za rad Upravnog odbora koriste se ravnopravno: bosanski, hrvatski i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

V. NAČIN RADA UPRAVNOG ODBORA


Član 6.


(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na osnovu zahtjeva i materijala koje dostavlja Pozorište.

(2) Sjednice Upravnog odbora su u pravilu zatvorenog tipa.

(3) U odsutnosti predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik iz reda ostalih članova Upravnog odbora.

(4) Sjednice Upravnog odbora može sazvati i član Upravnog odbora koji zamjenjuje predsjednika Upravnog odbora, direktor Pozorišta. najmanje dva člana Upravnog odbora, Nadzorni odbor Pozorišta, Vlada Kantona Sarajevo, u ime osnivača Pozorišta.

(5) Poziv za sjednicu Upravnog odbora upućuje se svim članovima Upravnog odbora i direktoru Pozorišta, pomoćniku direktora Pozorišta. umjetničkim direktorima organizacionih jedinica, rukovodiocima Tehnike, Marketinga i propagande i Ekonomsko-pravne službe u pismenom obliku.

(6) Uz poziv na sjednicu pozvanima se dostavlja i odgovarajući materijal o pitanjima koja se predlažu za dnevni red, kao i izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice.

(7) Sjednice Upravnog odbora zakazuju se po potrebi, odnosno po pravilu jedanput mjesečno.

(8) O radu i odlukama Upravnog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik, odnosno član Upravnog odbora koji ga zamjenjuje i zapisničar.

(9) Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

(10) Upravni odbor odlučuje na sjednicama o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Član 7.
(Sazivanje sjednica u hitnim slučajevima)

(1) U hitnim slučajevima, predsjednik Upravnog odbora može sazvati sjednicu najkasnije 24 sata prije njenog održavanja, uz dostavljanje prijedloga dnevnog reda i materijala za tačke dnevnog reda (u daljem tekstu: hitna sjednica).

(2) U slučaju iz prethodnog stava, a kada materijali za tačke dnevnog reda nisu dostavljeni članovima Upravnog odbora, dostavljaju se na samoj sjednici.

Član 8.
(Sazivanje sjednica u slučaju privremene spriječenosti predsjednika Upravnog odbora)

(1) U slučaju privremene spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, sjednicu može sazvati i njome predsjedavati član Upravnog odbora iz reda Osnivača, a kojeg ovlasti predsjednik Upravnog odbora ili zamjenik predsjednika.

(2) Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana daje se u pisanoj formi, a ukoliko iz opravdanih razloga to nije moguće, ovlaštenje se daje u elektronskoj formi ili na drugi način o čemu će predsjednik obavijestiti direktora Pozorišta.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora da saziva i predsjedava sjednicama duže od 60 dana, sjednice će sazivati i njima upravljati član upravnog odbora iz reda Osnivača i o toj sjednici će predsjednik Upravnog odbora obavijestiti Vladu Kantona Sarajevo putem Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

(4) Poziv za sjednicu treba da sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, obavještenje o tome koji materijali se dostavljaju uz poziv, obavještenje koji materijali će biti dostavljeni naknadno na sjednici, potpis predsjednika Upravnog odbora, kao i druga obavještenja koja su značajna za održavanje sjednice. Pozivi se dostavljaju osobno, poštom, e-mailom ili na drugi prikladan način.

(5) Uz poziv za sjednicu dostavlja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Član 9.
(Materijal za sjednice Upravnog odbora)

(1) Materijal koji će se razmatrati na sjednici sadržava prijedlog odluke ili odgovarajućeg drugog ata koji se predlaže za donošenje odnosno usvajanje Upravnom odboru u vezi s tim materijalom.

(2) Za stručno-tehničku pripremu i blagovremeno dostavljanje poziva i pratećih materijala za sjednicu Upravnog odbora odgovorne su stručne službe Pozorišta i organizacione jedinice. Tehnički sekretar vodi zapisnik na sjednicama upravnog odbora i kreira prijedlog zapisnika koji razmatra Upravni odbor (u daljem tekstu: zapisničar).

(3) U slučaju spriječenosti tehničkog sekretara, direktor će imenovati zamjenika za obavljanje poslova i zadataka iz stava (2) ovog člana.

(4) Vanredne sjednice zbog njihove hitnosti mogu se sazivati bez dostavljanja poziva i materijala, a isti će se dostaviti na sjednici.

Član 10.
(Izuzetak za dostavljanje materijala)

(1) Izuzetno, predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da materijal za sjednicu dostavi i neposredno prije održavanja sjednice, kao i na samoj sjednici, ako je riječ o pitanjima čije je razmatranje neodložno, što će predsjednik Upravnog odbora detaljnije obrazložiti na samoj sjednici.

(2) Materijal koji se dostavlja u skladu sa prethodnim stavom mora biti uređen i obrađen u skladu sa odredbama Poslovnika.

Član 11.
(Prisustvo na sjednici)

(1) Osim članova Upravnog odbora, sjednici prisustvuje direktor, bez prava odlučivanja.

(2) Sjednici obavezno prisustvuje zapisničar.

(3) Predsjednik upravnog odbora može odlučiti da se na sjednicu pozovu rukovodioci organizacionih jedinica Pozorišta i drugi subjekti čiji materijal se razmatra na sjednici po potrebi.

(4) Upravni odbor može odlučiti da sjednici, osim članova Upravnog odbora i lica predviđenih Poslovnikom prisustvuju i druga lica čije prisustvo može biti značajno i korisno za raspravu i odlučivanje o određenom materijalu i o određenim pitanjima.

(5) Ova lica prisustvuju sjednici samo za vrijeme realizacije tačaka zbog kojih su pozvani.

Član 12.
(Akti koje razmatra Upravni odbor)

Upravnom odboru se dostavljaju akti za razmatranje u vidu: izvještaja, planova i programa rada, analiza, informacija, prijedloga, odluka i zaključaka, predračuna, mišljenja i slično. Upravni odbor:

(1) Donosi plan i program rada pozorišta i pozorišni repertoar na prijedlog direktora,

(2) Donosi Pravila Pozorišta, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo,

(3) Imenuje i razrješava direktora Pozorišta.

(4) Utvrđuje planove rada i razvoja, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo,

(5) Utvrđuje godišnji program rada, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo,

(6) Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

(7) Donosi opšta akta Pozorišta, utvrđena Pravilima, i daje njihovo autentično

(8) tumačenje.

(9) Odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Pozorište osnovano, ako Zakonom nije regulisano na drugi način,

(10) Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora Pozorišta,

(11) Rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,

(12) Odlučuje o korišćenju sredstava u iznosu od 5.000,00 KM i više,

(13) Odgovara osnivaču za rezultate rada Pozorišta,

(14) Odlučuje o prigovorima radnika na rješenja koje je donio direktor Pozorišta kojima se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,

(15) Podnosi godišnji izvještaj o poslovanju osnivaču,

(16) Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Pozorišta,

(17) Prijedlog akta se dostavlja u obliku u kojem treba biti usvojen sa pisanim obrazloženjem.

(18) Informacijom se Upravni odbor obavještava o određenim pitanjima, problemima u radu Pozorišta tj. organizacione jedinice. Informacija sadrži podatke koji omogućavaju ocjenu stanja i prijedloge zaključaka, a ukoliko nema prijedlog zahtjeva smatra će se samo informacijom o kojoj se ne mora odlučivati.

(19) Programom se definiraju planirane aktivnosti za određeni period.

(20) Predračunom se definišu detaljno navedene i obrazložene budžetske stavke za aktivnost ili drugu određenu potrebu.

Član 13.
(Način dostavljanja materijala upućenih Upravnom odboru)

(1) Svi materijali upućeni Upravnom odboru dostavljaju se uz propratno pismo predsjedniku Upravnog odbora.

(2) Nakon uvida u materijal predsjednik Upravnog odbora će materijal dostaviti tehničkom sekretaru koji ima obvezu da ga dostavi drugim članovima Upravnog odbora.

(3) Materijal koji nije sačinjen u opisanom obliku će biti vraćen na upotpunjavanje.

(4) Svi akti upućeni Upravnom odboru na razmatranje moraju sadržavati potpis osobe koja podnosi dokument.

(5) Potpisi jamče tačnost podataka u materijalu, kao i usklađenost sa Pravilima Pozorišta.

(6) Svi materijali po tačkama dnevnog reda dostavljaju se Upravnom odboru najkasnije pet (5) dana prije održavanja sjednice.

Član 14.
(Održavanje i tok sjednice)

(1) Sjednica će biti održana ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(2) Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice.

(3) Predsjednik Upravnog odbora će odložiti sjednicu i narednu zakazati najkasnije u roku od sedam (7) dana ako sjednici ne prisustvuje propisan broj članova Upravnog odbora iz stava (1) ovog člana.

(4) Predsjednik Upravnog odbora stavlja prijedlog dnevnog rada na razmatranje i usvajanje ako sjednici prisustvuje potreban broj članova Upravnog odbora. Prijedlog dnevnog reda je usvojen ako za njega glasa većina ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(5) Član Upravnog odbora može tražiti izmjene i dopune dnevnog reda, o čemu većinom ukupnog broja glasova članova odlučuje Upravni odbor.

(6) Nakon što bude usvojen dnevni red, prelazi se na razmatranje tačaka dnevnog reda sjednice redoslijedom kako je usvojen dnevni red.

(7) Izuzetno, Upravni odbor većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora može odlučiti da se neka točka dnevnog reda razmatra prioritetno, nezavisno od usvojenog dnevnog reda.

Član 15.
(Usvajanje zapisnika)

(1) Nakon utvrđivanja dnevnog reda, po pravilu se prvo usvaja zapisnik sa prethodne sjednice. Član Upravnog odbora ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik. O osnovanosti stavljenih primjedbi većinom ukupnog broja članova odlučuje Upravni odbor. Stavljene i usvojene primjedbe unose se u zapisnik.

Član 16.
(Zapisnici)

(1) O toku sjednice vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi i o njemu se brine tehnički sekretar direktora Pozorišta.

(3) U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, ime predsjednika Upravnog odbora, imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, i ostalih prisutnih lica, mjesto, dan i sat početka i završetka sjednice, usvojeni dnevni red, odluke donese o pojedinim tačkama dnevnog reda, konstatacije i ocjene koje Upravni odbor utvrdi tokom sjednice, kratke diskusije članova Upravnog odbora i prisutnih lica na sjednici, kao i drugi podaci propisani Poslovnikom, a koji su bitni za tok sjednice. https://www.anwalt-derbeste.de


(4) Zapisnik potpisuju predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora koji su prisustvovali sjednici. Zapisnik se ovjerava pečatom Pozorišta.

Član 17.
(Tonsko snimanje sjednica)

(1) Sjednice Upravnog odbora se tonski snimaju po potrebi, što će se utvrditi posebnim aktom uz prethodno osiguranje uslova za snimanje.

Član 18.
(elektronsko održavanje sjednice)

(1) Sjednica Upravnog odbora se može održati elektronskim putem (elektronska sjednica).

(2) Elektronska sjednica može se održati pod uslovom da su najmanje 3 člana Upravnog odbora putem elektronske pošte ili na drugi odgovarajući način potvrdili primitak poziva za održavanje elektronske sjednice.

(3) U slučaju da se bilo koji član Upravnog odbora ne složi s načinom održavanja sjednice na način iz stava (1) ovog člana dužan je o tome bez odgađanja uz obrazloženje razloga neslaganja, a najkasnije u roku od 24 sata od potvrde primitka poziva, elektronskim putem izvijestiti predsjednika. U tom slučaju sjednica će se održati redovnim putem.

(4) Ukoliko se ostvare pretpostavke iz stavka 2 ovog člana ukoliko, u roku i na način iz prethodnog stavka ovog člana, niti jedan član Upravnog odbora ne iskaže svoje protivljenje održavanju elektronske sjednice, ista će se održati u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

(5) Na elektronskoj sjednici Upravni odbor može donositi odluke iz svoje nadležnosti, osim odluka o imenovanjima i razrješenjima direktora i o prigovorima.

(6) Kod održavanja elektronske sjednice, članovi Upravnog odbora dužni su se na sv aku tačku dnevnoga reda zasebno očitovati na način da se u poruci e-pošte navede broj tačke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje "za" ili "protiv", bez dodatnog obrazlaganja glasanja. U slučaju da u roku od pet (5) radnih dana od zaprimanja potvrde poziva za e-sjednicu ne stigne nikakav odgovor člana Upravnog odbora koji je potvrdio prijem poziva za e-sjednicu, smatrati će se da je taj član glasao "za".

(7) O elektonskoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka e-pošte članova Upravnog odbora iz stava 1. ovog člana.

(8) Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Upravnog odbora.

VI. NAČIN ODLUČIVANJA UPRAVNOG ODBORA


Član 19.
(Način glasanja)

(1) Upravni odbor donosi odluke glasanjem.

(2) Glasanje je po pravilu javno, ali se o pojedinim pitanjima može obaviti i tajno glasanje putem glasačkih listića.

(3) Upravni odbor donosi odluku o tome da li će se glasati tajno većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(5) Javno i tajno glasanje na sjednici Upravnog odbora vrši se izjašnjavanjem, ko je "za", ko je "protiv".

(6) Oblik i sadržaj glasačkog listića u slučaju tajnog glasanja određuje Upravni odbor u svakom konkretnom slučaju.

VII. ODLUKE UPRAVNOG ODBORA


Član 20.
(Donošenje općih i pojedinačnih akata)

Upravni odbor, zavisno od slučaja donosi opće i pojedinačne akte kao što je:

a) odluka,

b) zaključak,

c) smjernica,

d) uputstvo,

e) preporuka,

f) saglasnost,

g) mišljenje,

h) saopćenje,

i) informacija,

j) poslovnik o radu.

Član 21.
(Akti koje donosi Upravni odbor)

(1) Odluka je akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije Zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih odredbi. Odlukom se odlučuje i o drugim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora kada je to Zakonom, drugim općim aktom ili Poslovnikom određeno.

(2) Zaključak je akt kojim Upravni odbor odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela, komisija, odbora ili savjetodavnih tijela Pozorišta/organizacionih jedinica ili o radu tijela ili komisije koje imenuje Upravni odbor. Zaključkom Upravni odbor može zauzeti stav o pitanju koje je razmatrao, uključujući i utvrđivanje obaveza za organe Pozorišta/organizacione jedinice u pogledu pripreme vršenja poslova iz njihovog djelokruga.

(3) Smjernicama se utvrđuju obaveze Pozorišta/organizacione jedinice u vezi sa izvršavanjem Zakona i drugih propisa i općih akata, te se u tom smislu usmjerava njihov rad.

(4) Preporukom i uputstvom se izražava mišljenje i stav Upravnog odbora u vezi sa usklađivanjem odnosa i međusobne saradnje Pozorišta/organizacione jedinice sa nevladinim organizacijama i drugim pravnim subjektima o pitanjima značajnim za razvoj i društvenu afirmaciju Pozorišta drugim te domaćim i stranim visokoškolskim ustanovama.

Član 22.
(Potpisivanje odluka)

(1) Sve odluke koje donese Upravni odbor potpisuje predsjednik Upravnog odbora ili član Upravnog odbora kojeg on ovlasti.

(2) Odluka Upravnog odbora iz stava (1) ovog člana dostavljaju se licima na koja se odnose najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke, a u hitnim slučajevima najkasnije u roku od tri (3) dana od dana donošenja odluke.

Član 23
(Izrada i dostavljanje odluka)

Za izradu i dostavljanje odluka Upravnog odbora zadužuju se stručne službe Pozorišta.

VIII. JAVNOST RADA UPRAVNOG ODBORA


Član 24.
(Javnost rada)

(1) Rad Upravnog odbora je javan.

(2) U skladu sa Ustavom i zakonima, Upravni odbor izvještava Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i javnost po potrebi o svom radu i donesenim odlukama, kao i značajnim pitanjima čije je razmatranje u toku ili će se razmatrati.

IX. SLUŽBE I RADNA TIJELA


Član 25.
(Sudjelovanje službi Pozorišta u radu Upravnog odbora)

Službe Pozorišta i organizacionih jedinica obavezne su osigurati svu potrebnu administrativno-tehničku i drugu potrebnu pomoć predsjedniku Upravnog odbora i zapisničaru, kako bi se osiguralo redovno i efikasno održavanje sjednica, pripremanje izrada i čuvanje materijala.

X. ZAVRŠENE ODREDBE


Član 26.
(Izmjene i dopune Poslovnika)

(1) Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na način i u postupku koji važi za njegovo donošenje.

(2) Izmjene i dopune Poslovnika mogu predložiti predsjednik ili bilo koji član Upravnog odbora. Prijedlog mora biti obrazložen i sadržavati odredbu koja se predlaže.

Član 27.


Sva pitanja u vezi sa načinom rada Upravnog odbora koja nisu uređena Poslovnikom uredit će se zaključkom Upravnog odbora.

Član 28.


Danom donošenja Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora broj: 05- 2016/20, od 10.06.2020. godine.

Član 29.
(Stupanje na snagu Poslovnika)

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se članovima Upravnog odbora, Narodnom Pozorištu, svim organizacionim jedinicama Pozorišta i objavit će se na oglasnoj ploči Narodnog Pozorišta i web stranici Pozorišta.

Broj 05-1024/21
17. maja 2021. godine
Sarajevo


V. d. Predsjednica
Upravnog odbora
Edina Papo, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]