BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5423
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 13/22
Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/16, 26/19, 31/19 39/20), Nezavisni odbor, na sjednici održanoj dana 22.03.2022. godine, donio je


POSLOVNIK O RADU NEZAVISNOG ODBORA


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuju se principi, procedura i način rada Nezavisnog odbora, prava i obaveze predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Nezavisnog odbora, način rada i nadležnosti Nezavisnog odbora, postupak izbora kandidata za policijskog komesara, razmatranje žalbi, predlaganje smjene policijskog komesara,podnošenje inicijative za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog komesara,vođenje prvostepenog disciplinskog postupka protiv policijskog komesara i izricanje disciplinske sankcije, tehnička pitanja značajna za rad Nezavisnog odbora i finansiranje rada.

Član 2.
(Principi i način rada Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili udruženja ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

(2) Nezavisni odbor radi u sjednicama i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo.

Član 3.
(Sastav i imenovanje Nezavisnog odbora)

(1) Sastav i imenovanje Nezavisnog odbora utvrđeni su Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo. Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova i bira se na period od četiri godine.

(2) Članovi Nezavisnog odbora iz stava (1) ovog člana mogu biti ponovno izabrani u Nezavisni odbor samo jednom uzastopno.

(3) Ukoliko mandat Nezavisnog odbora istekne prije imenovanja novog Nezavisnog odbora, postojeći Nezavisni odbor nastavlja u kontinuitetu vršiti svoje dužnosti sve do imenovanja novog Nezavisnog odbora.

Član 4.
(Princip javnosti)

(1) predsjedavajući Nezavisnog odbora i zamjenik predsjedavajućeg Nezavisnog odbora brinu se o ostvarivanju principa javnosti i ovlašteni su da daju izjave za medije, uz prethodnu saglasnost Nezavisnog odbora.

(2) Ostali članovi Nezavisnog odbora nemaju pravo istupa u javnosti, osim uz prethodno usvojeni zaključak Nezavisnog odbora kojim se odobrava određenom članu istupanje u javnosti, sa navođenjem konkretnog slučaja (predmeta ili teme) o kojoj član Nezavisnog odbora može istupati u javnosti.

POGLAVLJE II- NAČIN RADA I NADLEŽNOSTI NEZAVISNOG ODBORA


Član 5.
(Zakazivanje sjednica)

(1) Nezavisni odbor zasjeda u Sarajevu, u prostorijama koje osigurava Stručna služba za skupštinske poslove Kantona Sarajevo.

(2) Vrijeme i mjesto održavanja sjednica Nezavisnog odbora određuje predsjedavajući Nezavisnog odbora, odnosno zamjenik predsjedavajućeg u slučaju kada je predsjedavajući opravdano spriječen.

(3) Po odluci predsjedavajućeg, sjednice Nezavisnog odbora mogu se održati i na drugom mjestu.

(4) Poziv za sjednicu Nezavisnog odbora, s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se članovima Nezavisnog odbora sedam dana prije dana održavanja sjednice.

(5) Predsjedavajući Nezavisnog odbora može, kada za to postoje opravdani razlozi, sazvati hitnu sjednicu bez pisanog poziva, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

(6) Poziv na sjednicu s dnevnim redom i radni materijal šalju se redovnom, preporučenom ili elektronskom poštom članovima Nezavisnog odbora na njihove adrese, a o načinu dostavljanja poziva sekretar Nezavisnog odbora dogovara se sa svakim članom Nezavisnog odbora posebno.

(7) Članovi Nezavisnog odbora obavezni su prisustvovati zakazanim sjednicama Nezavisnog odbora. Ako nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici Nezavisnog odbora, dužni su najaviti odsustvo predsjedavajućem ili sekretaru Nezavisnog odbora Nezavisnog odbora najmanje dva dana prije održavanja sjednice, a samo u izuzetno opravdanim slučajevima to mogu učiniti na dan održavanja sjednice.

(8) Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

(9) Na početku sjednice predsjedavajući Nezavisnog odbora konstatuje da li postoji kvorum za rad Nezavisnog odbora. Ukoliko ustanovi da ne postoji kvorum za održavanje sjednice, sjednica se odgađa i zakazuje novi termin.

(10) O radu na sjednici vodi se zapisnik, koji sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja, broj prisutnih osoba i njihove funkcije, dnevni red, diskusije učesnika, rezultate glasanja, zaključke, stavove i odluke o pojedinim pitanjima razmatranim na sjednicama. Zapisnik sa prethodne sjednice se usvaja na slijedećoj sjednici. Zapisnik vodi sekretar i potpisuje predsjedavajući Nezavisnog odbora, nakon što ga usvoji Nezavisni odbor.

Član 6.
(Rukovođenje sjednicom)

(1) Radom Nezavisnog odbora rukovodi predsjedavajući Nezavisnog odbora, odnosno zamjenik predsjedavajućeg kada ga predsjedavajući Nezavisnog odbora za to ovlasti ili kada je predsjedavajući Nezavisnog odbora spriječen da prisustvuje sjednici.

(2) Svaki član Nezavisnog odbora može da predloži Nezavisnom odboru razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga ovlaštenja Nezavisnog odbora.

(3) Predsjedavajući daje riječ članovima i učesnicima na sjednici prema redu prijavljivanja.

(4) Članovi Nezavisnog odbora i drugi učesnici na sjednici trebaju svoja izlaganja da prilagode temi i značaju pitanja o kojima se vodi rasprava po utvrđenom dnevnom redu, te da daju konkretne prijedloge za rješavanje određenih pitanja.

Član 7.
(Kvorum i odlučivanje)

(1) Nezavisni odbor donosi odluke ukoliko ima kvorum.

(2) Nezavisni odbor ima kvorum ukoliko je pet od sedam članova prisutno, uz obavezno prisustvo predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Nezavisnog odbora.

(3) Na redovnim sjednicama Nezavisni odbor donosi odluke, za koje su glasale najmanje četiri člana.

(4) Odluka o izboru, prijedlogu o smjeni, godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara i disciplinskoj odgovornosti policijskog komesara je donesena, ako je za nju glasalo najmanje pet članova. Odluke se donose javno, a zapisnik o glasanju članova Nezavisnog odbora koji sadrži izjašnjenje svakog člana je dostupan javnosti.

(5) U slučaju da se ne postigne potrebna većina, glasanje se ponavlja. Ukoliko se ne postigne potrebna većina kod donošenja odluke iz stava (4) ovog člana, ni nakon ponovljenog glasanja, smatrat će se da prijedlog o donošenju odluke nije prihvaćen, a u slučaju odluke o izboru policijskog komesara, ponovno će se raspisati konkurs za izbor policijskog komesara.

(6) U vršenju svojih zadataka Nezavisni odbor donosi zaključke koje potpisuje predsjedavajući Nezavisnog odbora ili zamjenik predsjedavajućeg Nezavisnog odbora kada je predsjedavajući spriječen.

Član 8.
(Nadležnosti Nezavisnog odbora)

Nezavisni odbor je nadležan da:

(1) raspisuje i provodi javni konkurs za imenovanje policijskog komesara;

(2) vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor policijskog komesara Vladi Kantona koju dostavlja posredstvom ministra;

(3) prati rad policijskog komesara, nadzire primjenu ovlaštenja policijskog komesara u rukovođenju Upravom policije i o tome izvještava Skupštinu Kantona;

(4) ako procjeni za potrebnim može izvršiti i neposredan uvid u akte i predmete uprave policije u skladu sa čl. 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo; https://www.anwalt-derbeste.de

(5) predlaže smjenu policijskog komesara Vladi Kantona u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima;

(6) vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i izriče disciplinske sankcije;

(7) prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad policijskog komesara;

(8) usvaja Poslovnik o radu Nezavisnog odbora

(9) sačinjava izvještaje o radu Nezavisnog odbora svakih šest mjeseci i dostavlja ih Skupštini Kantona na razmatranje;

(10) sačinjava detaljan tromjesečni izvještaj o radu policijskog komesara, koji dostavlja Skupštini Kanton Sarajevo;

(11) po potrebi razmjenjuje informacije, podatke, dokumente po pojedinim predmetima sa Komisijom za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo;

(12) obavlja druge poslove propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i drugim propisima.

Član 9.
(Izbor, prava i obaveze predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Nezavisnog odbora)

(1) Članovi Nezavisnog odbora između sebe biraju predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg na period trajanja mandata.

(2) Predsjedavajući Nezavisnog odbora predstavlja Nezavisni odbor, učestvuje u pripremi, saziva, otvara i predsjedava, utvrđuje kvorum za rad, predlaže dnevni red, pokreće pitanja vezana za ostvarivanje utvrđenih zadataka u narednom periodu, stara se o ostvarivanju principa javnosti rada i izvršavanju stavova i zaključaka, potpisuje akte koje donosi Nezavisni odbor, vrši i druge dužnosti propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, ovim poslovnikom, drugim propisima, odlukama ili zaključcima Nezavisnog odbora.

(3) Zamjenik predsjedavajućeg Nezavisnog odbora mijenja predsjedavajujućeg Nezavisnog odbora u njegovom odsustvu.

Član 10.
(Prava i obaveze člana Nezavisnog odbora)

(1) Član Nezavisnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednicama Nezavisnog odbora, predlaže razmatranje pojedinih pitanja, učestvuje u radu Nezavisnog odbora i odlučivanju, te je odgovoran za vršenje svoje funkcije.

(2) Član Nezavisnog odbora ima pravo da traži objašnjenje i obavještenje kada mu je potrebno radi vršenja njegove funkcije, a dužan je čuvati podatke povjerljive prirode do kojih dođe u toku rada Nezavisnog odbora.

(3) Član Nezavisnog odbora koji je spriječen da prisustvuje sjednici ili iz određenih razloga treba da u toku zasjedanja napusti sjednicu, obavezan je o tome blagovremeno obavijestiti predsjedavajućeg, a u njegovom odsustvu zamjenika predsjedavajućeg.

(4) U hitnim slučajevima predsjedavajući Nezavisnog odbora može zakazati hitnu telefonsku sjednicu (putem telefona ili drugi multimedijalnih uređaja i/ili softvera). Tehničke uslove za obezbjeđenje hitne telefonske sjednice obezbjedit će sekretar Nezavisnog odbora.

Član 11.
(Smjena člana Nezavisnog odbora)

Skupština Kantona će smijeniti člana Nezavisnog odbora ako:

(1) prestane ispunjavati bilo koji od uslova na osnovu kojih je imenovan za člana Nezavisnog odbora,

(2) ne obavlja poslove u skladu sa zakonom i usvojenim Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora,

(3) neopravdano ne prisustvuje na tri sjednice Nezavisnog odbora u toku kalendarske godine,

(4) po ocjeni nadležne zdravstvene institucije postane trajno nesposoban za obavljanje svojih dužnosti,

(5) ako postoji sukob interesa propisan članom 28. Zakona o unutrašnjim poslovima.

Smjena jednog ili više članova Nezavisnog odbora ne smije uticati na rad Nezavisnog odbora koji nastavlja sa svojim radom, uključujući i donošenje odluka, dok Skupština Kantona ne izvrši imenovanje novog člana ili članova.

Član 12.
(Ostavka člana Nezavisnog odbora)

(1) Član Nezavisnog odbora može podnijeti ostavku.

(2) Ostavka se podnosi pismeno Skupštini Kantona.

(3) Ostavka jednog ili više članova Nezavisnog odbora ne smije utjecati na rad Nezavisnog odbora.

(4) Član Nezavisnog odbora u ostavci nastavlja da obavlja svoje dužnosti, uključujući i donošenje odluka, sve dok Skupština Kantona ne izvrši imenovanje novog člana ili članova.

Član 13.
(Postupak izbora kandidata za policijskog komesara)

(1) Nezavisni odbor donosi odluku o pokretanju postupka za raspisivanje javnog konkursa i utvrđivanja uslova i kriterija za izbor kandidata za policijskog komesara u skladu sa važećim zakonima.

(2) Nezavisni odbor objavljuje javni konkurs za izbor kandidata za policijskog komesara u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, kao i na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo, te u "Službenim novinama Federacije BiH".

(3) Konkurs treba da sadrži:

a) opis poslova radnog mjesta policijskog komesara;

b) uslove propisane članom 35. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo;

c) spisak potrebnih dokumenata;

d) rok za podnošenje prijave i mjesto podnošenja;

e) druge relevantne činjenice za provođenje konkursne procedure.

(4) Prijave na javni konkurs s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH".

(5) Tokom provođenja postupka izbor kandidata za policijskog komesara Nezavisni odbor će naročito voditi računa o stručnim kvalifikacijama i posebnim obukama kandidata, radnom iskustvu kandidata i znanju pokazanom na intervjuu iz oblasti unutrašnjih poslova i policijskih poslova.

(6) Postupak izbora kandidata za policijskog komesara mora započeti najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata imenovanog policijskog komesara, odnosno odmah a najkasnije tri mjeseca nakon pravosnažnosti odluke o smjeni ili od pravosnažnosti odluke o izrečenoj disciplinskoj sankciji (prestanak radnog odnosa).

(7) Zapisnik o glasanju članova Nezavisnog odbora koji sadrži izjašnjenje svakoga člana je dostupan javnosti."

Član 14.
(Razmatranje prijava kandidata)

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava po raspisanom javnom konkursu Nezavisni odbor:

a) pregleda sve prispjele prijave, ispitujući blagovremenost prijave i potpunost tražene dokumentacije

b) sačinjava spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom

c) neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će biti odbačene

d) obavlja razgovor (intervju) sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.

Član 15.
(Kriteriji za izbor kandidata za policijskog komesara)

(1) Kandidati za imenovanje policijskog komesara koji ispunjavaju uslove konkursa dostavljaju prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja mandata policijskog komesara za koga se vrši izbor.

(2) Nezavisni odbor obavlja razgovor (intervju) sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz javnog konkursa.

(3) Pored razgovora, u procesu odabira Nezavisni odbor uzima u obzir slijedeće kvalifikacije:

a) stručno usavršavanje;

b) godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;

c) ocjenu rada u posljednje tri godine i

d) ostale kvalifikacije koje odgovaraju potrebama radnog mjesta.

(4) Pored dokumentacije iz člana 35. Zakona o unutrašnjim poslovima, kandidat koji se poziva na razgovor dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje kvalifikacije iz stava (3) ovog člana.

(5) Nezavisni odbor rangira kandidate na osnovu rezultata intervjua, ocjene kvalifikacija i predloženog plana rada iz st. (1) i (2) ovog člana.

Član 16.
(Ocjenjivanje i način odabira kandidata)

(1) Nezavisni odbor pristupa ocjenjivanju kandidata koji su se prijavili na poziciju policijskog komesara nakon obavljenog intervjua.

(2) Ocjenjivanje se vrši na listi na kojoj su navedeni svi kandidati koji su intervjuisani od strane Nezavisnog odbora.

(3) Ocjenjivanje kandidata je tajno.

(4) Najniža ocjena kojom se ocjenjuje kandidat je jedan, a najviša ocjena pet.

(5) Po završetku upisivanja ocjena kandidata, članovi Nezavisnog odbora ubacuju listu u kutiju za glasanje, nakon čega se javno čita bodovanje svake liste po kandidatima i utvrđuje broj bodova koje je dobio svaki kandidat. Bodovi kandidata sa liste koju je sačinio svaki član Nezavisnog odbora se sabiraju po kandidatima.

(6) Prva dva kandidata koja ostvare najveći broj bodova predlažu se na listu kandidata. U slučaju da drugi i treći kandidat ostvare jednak broj bodova, sačinjava se prijedlog liste koja sadrži prijedlog tri kandidata.

(7) Nezavisni odbor glasa o prijedlogu liste kandidata. Odluka o izboru (prijedlogu liste) je donesena ukoliko je za nju glasalo najmanje 5 članova.

(8) Zapisnik o glasanju koji sadrži izjašnjenje svakog člana je dostupan javnosti.

Član 17.
(Prijedlog ministru)

Nezavisni odbor donosi obrazložen prijedlog liste sa najmanje dva kandidata, koji zajedno sa dokumentacijom priloženom uz prijavu upućuje na odlučivanje Vladi Kantona Sarajevo, posredstvom ministra unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Član 18.
(Prijedlog Vladi Kantona)

(1) Najkasnije u roku od osam dana od prijema rezultata odabira od Nezavisnog odbora iz člana 40. Zakona o unutrašnjim poslovima, ministar upućuje obrazložen prijedlog Nezavisnog odbora sa imenima dva predložena kandidata Vladi Kantona, na imenovanje.

(2) Ukoliko ministar ne uputi prijedlog kandidata u roku iz stava (1) ovog člana, Nezavisni odbor dostavlja prijedlog sa imenima dva kandidata direktno Vladi Kantona, koja će imenovati jednog od kandidata za policijskog komesara.

Član 19.
(Ponavljanje procesa izbora i prijedlog jednog kandidata)

(1) Ukoliko Nezavisni odbor na osnovu objavljenog konkursa ne može sačiniti listu od najmanje dva kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, konkurs će se ponoviti u roku od 15 dana od dana okončanja objavljenog konkursa.

(2) Ukoliko po ponovljenom konkursu Nezavisni odbor ne može sačiniti listu od najmanje dva kandidata, biće predložen kandidat koji ispunjava uslove iz konkursa, te će putem ministra prijedlog biti dostavljen Vladi Kantona na odlučivanje.

(3) Ministar će prijedlog iz stava (2) ovog člana proslijediti Vladi Kantona u roku od osam dana od dana prijema prijedloga.

(4) Ukoliko ministar ne uputi prijedlog kandidata u roku iz stava (3) ovog člana, Nezavisni odbor dostavlja prijedlog sa imenom kandidata iz stava (2) ovog člana direktno Vladi Kantona osam dana nakon isteka roka iz stava (3) ovog člana.

Član 20.
(Praćenje rada policijskog komesara)

(1) Nezavisni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno.

(2) Policijski komesar dužan je redovno izvještavati Nezavisni odbor o svom radu i staviti mu na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz nadležnosti rada Nezavisnog odbora.

(3) Nezavisni odbor sačinjava detaljan tromjesečni izvještaj o radu policijskog komesara, koji dostavlja Skupštini Kantona.

Član 21.
(Godišnja ocjena rada policijskog komesara)

Nezavisni odbor, donosi prijedlog godišnje pismene ocjene rada policijskog komesara prema ocjenama: "nezadovoljava" ili "zadovoljava". Prijedlog ocjene uz obrazloženje Nezavisni odbor dostavlja Ministru, Vladi Kantona i policijskom komesaru za informaciju najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 22.
(Razmatranje žalbi,inicijative ministra za smjenu policijskog komesara)

(1) Nezavisni odbor će u svom radu razmatrati žalbe na rad policijskog komesara, uključujući i žalbe građana.

(2) Nezavisni odbor će razmatrati inicijativu ministra za smjenu policijskog komesara u slučaju kada se raspolaže dokazima da policijski komesar ne obavlja pravilno poslove iz člana 23. stav (3) tačka b) i r) Zakona o unutrašnjim poslovima.

(3) Inicijativu iz stava (1) ovog člana ministar dostavlja Nezavisnom odboru na razmatranje i davanje mišljenja.

(4) Nezavisni odbor dužan je svoje mišljenje dati u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.

Član 23.
(Predlaganje smjene policijskog komesara)

Ukoliko postoji jedan ili više razloga/uslova za pokretanje postupka smjene policijskog komesara u skladu sa članom 48. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, Nezavisni odbor će posredstvom ministra dostaviti prijedlog za smjenu policijskog komesara Vladi Kantona.

Član 24.
(Inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka,vođenje disciplinskog postupka od strane Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i donosi rješenje o izricanju disciplinske sankcije.

(2) Nezavisni odbor može podnijeti ministru inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka. Izuzetno od stava (1) ovog člana, u slučaju kada Nezavisni odbor podnosi inicijativu iz člana 53. stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima, radno tijelo Skupštine Kantona imenuje posebnu komisiju iz reda poslanika Skupštine Kantona.

(3) Disciplinski postupak iz stava (1) ovog člana vodi se prema odredbama Uredbe o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti policijskog komesara ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/16).

POGLAVLJE III - TEHNIČKA PITANJA ZNAČAJNA ZA RAD NEZAVISNOG ODBORA


Član 25.
(Prisustvo trećih lica na sjednicama)

(1) Sjednici Nezavisnog odbora mogu prisustvovati lica koja pozove predsjedavajući Nezavisnog odbora ili ranije najavljena lica uz prethodnu saglasnost Nezavisnog odbora.

(2) U radu mogu učestvovati i stručna lica radi davanja stručnih obrazloženja i objašnjenja, kao i predstavnici međunarodne zajednice u BiH, bez prava odlučivanja.

(3) Treća lica na sjednicama ne mogu učestvovati u radu Nezavisnog odbora osim ukoliko zatraže i dobiju riječ od predsjedavajućeg Nezavisnog odbora. Treća lica su dužna poštovati dnevni red i Poslovnik o radu Nezavisnog odbora, u suprotnom a nakon upozorenja predsjedavajućeg, ista mogu biti odstranjena sa sjednice.

Član 26.
(Posebna prava Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor ima pravo u skladu sa svojim nadležnostima da traži od nadležnih organa informacije i obavještenja kao i druge podatke kojima raspolažu ili su dužni da ih prikupljaju ili evidentiraju.

(2) Organi uprave i druge institucije Kantona Sarajevo, kao i druga odgovarajuća tijela i organi u BiH dužni su surađivati sa Nezavisnim odborom i pružati potrebnu pomoć u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti.

Član 27.
(Podrška u radu Nezavisnog odbora)

Stručna služba za skupštinske poslove Kantona Sarajevo pruža svu potrebnu administrativno- tehničku podršku, na način da osigurava sva sredstva neophodna za rad Nezavisnog odbora i njegovih članova, te da određuje sekretara za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u radu Nezavisnog odbora.

Član 28.
(Pečat i memorandum)

(1) Nezavisni odbor za ovjeru zaključaka i drugih službenih akata u okviru svojih nadležnosti, te za korespondenciju koristi memorandum i pečat Skupštine Kantona Sarajevo.

(2) Pečatom se ovjerava potpis predsjedavajućeg Nezavisnog odbora.

Član 29.
(Evidencije, protokol i obrada podataka)

Sekretar Nezavisnog odbora dužan je da uspostavi knjigu protokola i da brine o svim aktima Nezavisnog odbora u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju.

Član 30.
(Naknada za rad članova Nezavisnog odbora)

(1) Rad Nezavisnog odbora finansira se iz Budžeta Skupštine Kantona.

(2) Član Nezavisnog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad čiju visinu utvrđuje nadležna Komisija Skupštine Kantona.

Član 31.
(Posebne obaveze članova Nezavisnog odbora)

Članovi Nezavisnog odbora i sekretar Nezavisnog odbora dužni su čuvati sve podatke, a posebno podatke koji su povjerljive prirode, za vrijeme trajanja i po prestanku članstva u Nezavisnom odboru i odgovorni su u slučaju odavanja podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti tajnih podataka i drugim propisima.

POGLAVLJE IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 32.
(Posebna pitanja)

(1) Pitanja koja nisu regulisana ovim poslovnikom mogu se uređivati zaključkom Nezavisnog odbora.

(2) Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Član 33.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/16, 39/19, 48/20).

Član 34.
(Stupanje na snagu Poslovnika)

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-7188-2-2/22
22. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Nezavisnog odbora
Kenan Kapo, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]