BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4672
Službeni glasnik BiH, broj 26/21
Na osnovu člana 16. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 14. aprila 2021. godine, usvojilo je


POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Poslovniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18) (u daljem tekstu: Poslovnik) u članu 78. stav (8) mijenja se i glasi:

"(8) U slučaju izuzeća glavnog disciplinskog tužioca, Vijeće određuje sudiju ili tužioca koji će postupati u disciplinskom predmetu, na osnovu liste iz člana 78a. ovog poslovnika, primjenjujući automatizovani sistem odabira."

(2) Iza stava 8. dodaje se novi stav (9) koji glasi:

"(9) Vijeće će posebnim aktom urediti pravno-tehničke aspekte rada osobe angažovane u skladu sa stavom (8) ovog člana."

(3) Dosadašnji stav (9) postaje stav (10).

Član 2.


Iza člana 78. Poslovnika dodaje se novi član 78a. koji glasi:

"Član 78a.

(1) Vijeće formira listu sudija i tužilaca koji mogu biti određeni za postupanje u disciplinskom predmetu u slučaju izuzeća glavnog disciplinskog tužioca.

(2) Lista se formira na osnovu poziva dostavljenog svim sudijama i tužiocima. Na poziv se može prijaviti sudija, odnosno tužilac protiv kojeg se ne vodi disciplinski postupak i koji nije disciplinski odgovarao, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poziciji sudije ili tužioca i koji ima posljednje tri ocjene rada "izuzetno uspješno obavlja funkciju" ili "uspješno obavlja funkciju".

(3) Formirana lista traje dvije godine."

Član 3.


U slučaju izuzeća glavnog disciplinskog tužioca do formiranja liste iz člana 78a. Poslovnika, Vijeće će za postupanje u disciplinskom predmetu odrediti osobu sa liste iz člana 76. stav (4) Poslovnika, ukoliko ta osoba na to pristane, ukoliko zadovoljava kriterije iz člana 78a. stav (2) Poslovnika i ukoliko prethodno nije imenovana za člana prvostepene disciplinske komisije.

Član 4.


Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 08-02-2-1669-1/2021
14. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]