BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4082
POSLOVNE TRANSAKCIJE IZMEĐU RODBINSKI POVEZANIH LICA
Zakon o porezu na dobit

član 44 stav 3

Transakcije dva pravna lica koja u organima upravljanja imaju rodbinski vezana lica smatraju se transakcijama povezanih lica u smislu Zakona o porezu na dobit.

"Pravno lice X posluje s pravnim licem Y, ali je fizičko lice koje je ovlašteno za zastupanje i upravljanje u pravnom licu X, uz ograničenja, u rodbinskim odnosima sa vlasnikom kapitala pravnog lica Y. Da li se transakcije između ova dva pravna lica mogu smatrati transakcijama između poveznih lica?

Članom 44. stavom 3. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) propisana su lica koja se smatraju povezanim licima, na način da se smatraju bilo koja dva lica ukoliko jedno lice djeluje ili će vjerojatno djelovati u skladu sa smjernicama, zahtjevima, prijedlozima ili željama drugog lica ili ukoliko oba djeluju ili će vjerojatno djelovati u skladu sa smjernicama, zahtjevima, prijedlozima ili željama trećeg lica, bez obzira na to da li su te smjernice, zahtjevi, prijedlozi ili želje saopćeni.

Povezanim licima se smatraju posebno sljedeća lica: a) bračni i vanbračni drug, potomci usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, djedovi i nene i njihovi potomci kao braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga; b) pravno lice i svako fizičko lice koje posjeduje neposredno ili posredno 25 ili više procenata vrijednosti ili broja dionica ili glasačkih prava u tom pravnom licu; c) dva ili više pravnih lica ukoliko jedno fizičko lice ili treće lice posjeduje direktno ili indirektno 25 ili više procenata vrijednosti ili broja dionica ili glasačkih prava u svakom pravnom licu.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka a) Pravilnika o transfernim cijenama ("Sl. novine FBiH", br. 67/2016 - dalje: Pravilnik) propisano je da se povezanim licem sa poreznim obveznikom smatraju i fizička lica - građani, koji su putem porodičnih odnosa iz člana 44. stav 3. tačka a) Zakona, povezana sa licima koja upravljaju, kontrolišu ili imaju kapital u poreznom obvezniku. Stavom 3. istog člana propisano je što znači učešće u upravljanju odnosno da ima materijalna odgovornost za izvršavanja određenih obaveza pravnog lica prema trećim licima, nezavisno od vlasničkog kapitala.

Slijedom navedenih odredbi i informacija iz upita u kojem navodite da pravno lice X posluje s pravnim licem Y, ali je fizičko lice koje je ovlašteno za zastupanje i upravljanje u pravnom licu X, uz ograničenja, u rodbinskim odnosima sa vlasnikom kapitala pravnog lica Y, mišljenja smo da na osnovu samo ovih činjenica, transakcije između ova dva pravna lica mogu se smatrati kao transakcije između poveznih lica iz člana 44. stava 3. Zakona i člana 6. stav 1. tačka a) Pravilnika, jer postoji učešće u upravljanju."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-6545/18-1 od 26.10.2018. godine)

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 94/22 Ustavni[…]

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSK[…]