BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1974
Poslovna korespondencija

Sva poslovna pisma i narudžbe društva moraju sadržavati:
1. punu firmu i adresu sjedišta društva;
2. punu firmu i adresu sjedišta podružnica društva;
3. naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je društvo upisano;
4. broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje društvo drži račun, ukoliko društvo ima više računa za svaki od njih;
5. porezni identifikacioni broj društva.

www.bosna-forum.eu

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]