BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4575
Posljedice povrede principa transparentnosti na zakonitost postupka unapređenja policijskih službenika


Član 2. stav 2. tačka d) Pravilnika o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 60/09);

Onemogućavanjem učesniku internog oglasa uvida u obrasce o ocjenjivanju kandidata i podatke o stručnoj spremi i relevantnom iskustvu, povređuje se princip transparentnosti kao jedan od osnovnih principa propisanih u članu 2. Pravilnika o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima BiH, koja povreda je od uticaja na zakonitost provedene procedure u cjelini.Iz obrazloženja:

Na osnovu činjenice da tužitelju nije omogućen traženi uvid, prvostepeni sud je zaključio da je postupak unapređenja bio nezakonit pošto je tužena narušavanjem načela transparentnosti povrijedila član 2. stav 2. Pravilnika o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima BiH. Ovakav zaključak prvostepeni sud je zasnovao na činjenici da je uskraćen traženi uvid, kao i tome da je u predmetu broj S 1 3 P 30383 19 Gž od 16.10.2019. godine pokrenutom povodom istog internog oglasa utvrđena nezakonitost u provedenoj proceduri na koju ukazuje tužitelj.

Drugostepeno vijeće prihvata sve zaključke prvostepenog suda o nezakonitosti osporavane odluke o žalbi, jer proizilaze iz provedenih dokaza i primijenjenih odredbi navedenog Pravilnika.

Naime, pravilnost zaključka da je tužitelju onemogućen uvid u obrasce o ocjenjivanju kandidata i podatke o stručnoj spremi i relevantnom iskustvu, proizilazi iz svih provednih dokaza, što nije bio ni sporno među parničnim strankama tokom prvostepenog postupka, niti se dovodi u sumnju navodima žalbe. Nadalje, Pravilnik o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima BiH (Sl. glasnik BiH br. 60/09) u članu 2. propisuje osnovne principe među kojima u stavu 2. tačka d) navodi transparentan proces unapređenja. Ovaj princip podrazumijeva svim učesnicima u postupku dostupnost podataka vezanih za postupak internog oglašavanja. Od poštovanja principa propisanih u članu 2. Pravilnika zavisi zakonitost


provedene procedure u cjelini, koja se mora ispoštovati kako u postupku pred komisijom za unapređenje tako i u žalbenom postupku.

U konkretnom slučaju, osporavanoj odluci o žalbi prethodila je povreda jednog od osnovnih principa postupka, što je Odbor za žalbe policijskih službenika propustio utvrditi prilikom odlučivanja o žalbi tužitelja. Iz navedenih razloga prvostepeni sud je donio pravilnu i zakonitu odluku kada je poništio osporavanu odluku tužene, pri čemu su bili irelevantni navodi žalbe tužne koji se odnose na pravilnost ocjenjivanja po pojedinom kriteriju. Nezakonitost odluke o žalbi ne ogleda se u dodijeljenim ocjenama po pojedinim kriterijima, nego u činjenici da je ovoj odluci prethodio postupak koji nije bio transparentan što je uticalo na ostvarivanje tužiteljevog prava na žalbu u punom kapacitetu i onemogućilo ocjenu objektivnosti metoda i kriterija koji princip pri razmatranju prijava je propisan tačkom e) stava 2. člana 2. Pravilnika.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 030374 20 Gž od 26.08.2020. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]