BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#2391
Poreza na promet nekretnina u Kantonu Sarajevo

Obzirom da je u Kantonu Sarajevo (KS) u toku javna rasprava u vezi sa donošenjem novog zakona o porezu na promet nepokretnosti i da su se u javnosti pojavila nerazumijevanja pojedinih aspekata koje donosi novi Zakon, Ministarstvo finansija KS objavljuje nekoliko osvrta na zakonska rješenja koja su predložena.
Ministarstvo finansija KS smatra da su imovinski porezi, u čiju grupu spada i Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava, sa ekonomskog aspekta efikasniji od ostalih poreza.

"Utjecaj imovinskih poreza na alokaciju resursa u privredi je relativno mali tj. ovakvi porezi ne utječu na odluke ekonomskih subjekata o tome šta, kako i na koji način proizvoditi, u mjeri u kojoj to čine druge vrste poreza, oporezivanje rada, kapitala. I pored toga, značajno mjesto u novom Zakonu je dato poreznim oslobađanjima privrede u KS", obrazlaže Ministarstvo finansija KS.

Analizom dosadašnjih prometa nekretnina u KS ustanovljeno je da je broj prometovanja nekretnina pravnih i fizičkih lica gotovo podjednak.

Stoga je vrlo bitno predstaviti porezna oslobađanja koja nudi nacrt novog Zakona koja se odnose na privredne aktivnosti.

"Porezna oslobađanja ne umanjuju ekonomsku snagu poreznog obveznika tj. ne povećavaju porezni teret, te ih je stoga veoma važno pravilno odrediti. U nacrtu novog zakona su ona proširena i preciznije definisana", navodi se u obrazloženju.

Novim zakonom o porezu na nekretnine poreza će biti oslobođene slijedeće kategorije:

1. poljoprivredno zemljište koje služi u poljoprivredne svrhe i koje je po Prostornom planu utvrđeno kao poljoprivredno,
2. novosagrađeni objekt kada se prodaje prvom kupcu, za koji je plaćen porez na dodanu vrijednost,
3. nekretnine koje se unose u društvo prilikom osnivanja društva i kada se ulažu u kapital društva (dokapitalizacija), koja ima za posljedicu povećanje aktive i imovine društva,
4. promet nekretnina u podjeli nekretnina između članova društva u slučaju likvidacije društva, koja je nastupila nakon isteka najmanje pet godina od dana osnivanja društva,
5. promet nekretnine u slučaju statusnih promjena koje su regulisane Zakonom o privrednim društvima,
6. promet nekretnina za poslovni poduhvat koji ima za cilj pokretanje poslovnih djelatnosti i stimulisanje zapošljavanja nezaposlenih lica, na prijedlog općinskog načelnika i po odluci općinskog vijeća,
7. promet nekretnina sa davaoca kredita na pravno lice - primaoca kredita po potpunom povratu kreditnih sredstava u slučaju kada je predmetna nekretnina služila kao garancija za vraćanje kredita,
8. nekretninu koju korisnik lizinga stiče od lizing kompanije nakon isteka lizing perioda,
9. promet nekretnina u postupcima komasacije, arondacije, privatizacije i eksproprijacije.

Iz navedenog je vidljivo da se novim zakonom ne umanjuje ekonomska snaga u sektoru poljoprivrede. Zadržano je i porezno oslobađanje novosagrađenih objekata za koji je već plaćen PDV.

Nadalje, nekretnine koje se upisuju u kapital društva su također oslobođene plaćanja poreza na promet nepokretnosti. Povrh toga, dato je pravo dodatnog oslobođenja od plaćanja poreza općinama za privredni poduhvat za koji procijene da doprinosi pokretanju proizvodnje i stimulisanju bržeg zapošljavanja u toj općini, čime se može značajno utjecati na smanjenje nezaposlenosti u KS.

"Ovo zakonsko rješenje treba dodatno promovisati među potencijalnim poduzetnicima u KS jer u dosadašnjoj praksi nije dovoljno korišteno. Smatramo i da će olakšice poput prometa nekretnina u slučaju statusnih promjena u preduzećima regulisanih Zakonom o privrednim društvima, a koje podrazumijevaju: pripajanja, spajanja, razdvajanja, odvajanja društava i sl., također olakšati bavljenje ekonomskim aktivnostima i osnažiti privrednu dinamiku u KS. Usporedbom rješenja iz postojećeg Zakona o porezu na promet nepokretnosti i novih rješenja iz nacrta Zakona vidljivo je da su zadržana sva ona rješenja koja mogu stimulisati privredu u KS. Novi Zakon je proširio nivo poreskih oslobađanja u odnosu na stari zakon a koja imaju pozitivan uticaj na poslovno ambijent u KS", poručuju iz Ministarstva finansija KS.

www.epravo.ba

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]