BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2199
Porez na imovinu u BiH

Jedna od poreskih oblasti u Bosni i Hercegovini koja nije ujednačena u državi je je pitanje poreza na nepokretnosti. Porez na imovinu je regulisan pravilnicima na nivou kantona u FBiH i na nivou RS.
Federacija Bosne i Hercegovina

Oporezivanje imovine nije regulisano na entitetskom nivou, nego je uređeno zakonima u svakom od deset kantona. Prema kantonalnim zakonima oporezuje se imovina, vikendice, poslovne prostorije, stanovi koji se izdaju pod zakup, garaže, motorna vozila, letjelice i plovni objekti. Porez na imovinu se plaća na godišnjem nivou po kvadratu.

Kantoni su samostalni kod određivanja visine poreza tako da postoji i različita praksa raspodjele ovih prihoda. Neki kantoni dijele prihod sa općinama dok u drugim sav prihod se raspodjeljuje općinama.

Više informacija za regulativu na kantonalnim nivoima pogledajte na stranici Porezne uprave FBiH.

U Federaciji BiH građani ne plaćaju porez za vlastiti stambeni prostor, odnosno za stanove i kuće, dok se oporezuju vikendice - kuće za odmor. S druge strane, federalnim Zakonom o porezu na dohodak realizuje se prihod realizovan od imovinskih prava, kao što je renta, zakup i slično. Na tako realizovan prihod plaća se porez od deset posto na godišnjem nivou.
Republika Srpska

U entitetu Republika Srpska, Zakon o porezu na nepokretnosti odnosi se na oporezivanja sve vrste zemljišta (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo), kao i sve vrste građevinskih objekata (stan, kuća, poslovni, industrijski i ostali objekti), a kao osnovica se uzima tržišna vrijednost.

Porez na nepokretnosti se plaća po stopi do 0,20 posto, a prihodi od ovog poreza pripadaju opštinama i gradovima na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]