BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4043
PORESKI TRETMAN KAPITALIZOVANE KAMATE NA ZAJAM ZA IZGRADNjU POSLOVNOG OBJEKTA
Zakon o porezu na dobit

čl. 14 i 14a

Kapitalizovana kamata na zajam za izgradnju poslovnog objekta (pripisana kamata) ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu, već se putem amortizacije priznaje kao umanjenje osnovice poreza na dobit.

"Da li se kapitalizovana kamata na zajam za izgradnju poslovnog objekta (pripisana kamata) sa stanovišta Zakona o porezu na dobit Republike Srpske tretira kao rashod?

Za poslovne subjekte koji primjenjuju Međunarodne računovodstvene standardne, važi pravilo kapitalizacije troškova pozamjljivanja. Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 23 - Troškovi pozamljivanja, entitet treba da kapitalizuje troškove troškove pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, igradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje kao dio nabavne vrijednosti tog sredstva. Entitet treba da prestane sa kapitalizacijom troškova pozajmljivanja kada su u suštini završene sve aktivnosti neophodne da bi se sredstva koja se kvalifikuju pripremila za planiranu upotrebu ili prodaju. S druge strane, poslovni subjekti koji primjenjuju Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete ne vrše kapitalizaciju troškova pozamljivanja, odnosno sve troškove pozamljivanja priznaju kao rashod u bilansu uspjeha u periodu kada su nastali.

Članom 14. i članom 14a Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je obračunate kamate i pripadajući troškovi po osnovu zajma za obavljanje poslovne djelatnosti priznaju se na teret rashoda samo ako iznos kamate i pripadajućih troškova koji se odbija predstavlja obavezu poreske godine u kojoj se odbijanje vrši.

Rashodi kamata se ne priznaju u poreskom bilansu za iznos u kojem neto rashodi kamata prelaze 30% poreske osnovice, a u koju nisu uključeni prihodi i rashodi po osnovu kamata. Neto rashod kamata predstavlja pozitivnu razliku između rashoda i prihoda po osnovu kamata.

Shodno navedenom, ukoliko su ispunjeni svi gore navedeni uslovi za kapitalizaciju troškova kamata, isti u računovodstvenom i poreskom smislu ne predstavljaju rashode, već se pripisuju nabavnoj vrijednosti konkretnom sredstvu (poslovni objekat). Dakle, isti se ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu, već se putem amortizacije priznaju kao umanjenje osnovice poreza na dobit. Takođe, rashodi kamate koji su pripisani konkretnom sredstvu (kapitalizovani), ne uključuju se u obračun iznosa rashoda kamata kod primjene pravila za sprečavanje utanjene kapitalizacije, u smislu člana 14a Zakona."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1769/17 od 11.8.2017. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]