BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#837
Pomaganje

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
OPĆINSKI SUD ___________Poslovni broj: ____________________

_________ , _________ godineU IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud _______ , po sucu pojedincu M. J. , uz sudjelovanje zapisničara B. P. , u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženog T. I. zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a. u svezi sa člankom 33. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , a po optužnici Županijskog tužiteljstva ___________ broj __________ od _________ godine , nakon održane javne glavne rasprave od _________ godine , u prisustvu optuženog T. I. i županijskog tužitelja iz _______ S. B. , donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi T. I. , sin M. , i majke M. , rođene P. , rođen u _____ , ________ godine , nastanjen u ______ , O. b.b. , općina _______ , državljanin BiH, Bošnjak, završio srednju ugostiteljsku školu , vlasnik SUR «M....» iz ________ , pismen , oženjen , otac dvoje mldb djece , dobrog imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Općinskog suda _______ broj _________ od ___________ godine zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 274. stavak 1. točka 1. KZFBiH na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine , kaznu izdržao , ne vodi se drugi postupak protiv njega , brani se sa slobode ,


k r i v j e

Što je :

Dana ________ godine u večernjim satima u svom kafiću «M....» u _______ , od P. S. saznao da isti namjerava te noći ukrasti vozilo „_______“ na zapadnoj strani ________ , te je istom obećao da ukradeno vozilo može sakriti u garaži optuženog koja se nalazi kod kuće optuženog u O. u ________ , pa kada je te noći oko 02,00 sati P. S. ukrao vozilo „________“ , registarskih oznaka _________ , vlasništvo Dž. M. iz ________ , vrijednosti 16.000 KM , tako što je razbio bočno staklo na mjestu suvozača , kroz tako načinjen otvor provukao ruku i otvorio vrata na vozilu , te potom ušao u vozilo , istrgnuo kontakt žice ispod upravljača vozila i spajanjem žica ostvario kontakt i upalio vozilo , dovezao je isto vozilo do kuće optuženog gdje mu je optuženi otvorio svoju garažu i omogućio mu da u istu garažu sakrije ukradeno vozilo , a isto vozilo je u garaži optuženog ostalo sedam dana .
Dakle , drugome s namjerom pomogao da provaljivanjem u zatvoreni prostor ukrade tuđu pokretnu stvar ,

čime je počinio kazneno djelo teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a. KZFBiH u svezi sa člankom 33. KZFBiH , pa ga sud , temeljem istog zakonskog propisa , uz primjenu članka 47. KZFBiH

O S U Đ U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 6 ( šest ) mjeseci .


Temeljem članka 91. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : ZKPFBiH ) , okrivljeni je dužan platiti na ime sudskog paušala iznos od 200,00 ( dvjesto ) KM .


O b r a z l o ž e n j e


Županijsko tužiteljstvo ________ je optužnicom broj _______ od _________ godine koja je potvrđena odlukom suca za prethodno saslušanje ovog suda dana _________ godine , stavilo je na teret optuženom T.I. izvršenje kaznenog djela teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a) u svezi sa člankom 33. KZFBiH , a na način opisan u izreci ove presude .

Optuženi se pred sucem za prethodno saslušanje ovog suda izjasnio da je kriv , a na ročištu za razmatranje izjave o priznanju krivice od _________ godine , sud je prihvatilo izjavu o krivnji . Na istom ročištu , sud je utvrdio da je optuženi izjavu o priznanju krivnje dao dobrovoljno , svjesno i sa razumijevanjem , da je upoznat sa poslijedicama vezanim za troškove kaznenog postupka , a sud je našao da u spisu postoji dovoljno dokaza i osnovane sumnje o krivnji optuženog , odnosno , da je optuženi doista i počinio predmetno kazneno djelo na način opisan u izreci ove presude .

Na glavnoj raspravi za izricanje kaznene sankcije , sud je izveo dokaz uvid u izvod iz kaznene evidencije PU ________ broj ________ od ________ godine , te uvid u kućnu listu na ime optuženog izdatu od MZ ____ broj ______ od _________ godine .

Kako je u konkretnom slučaju optuženi priznao izvršenje radnji iz izreke ove presude , te kako postoji dovoljno dokaza da je optuženi unaprijed obećao prikrivanje predmeta pribavljenih kaznenim djelom , to se u smislu članka 33. stavak 1. KZFBiH smatra kao da je optuženi i sam počinio kazneno djelo teške krađe , pa je takvim svojim radnjama optuženi ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela teške krađe iz članka 287. stavak 1. točka a. u svezi s člankom 33. KZFBiH .

Opredjeljujući se za vrstu kaznene sankcije , sud je cijenio da u konkretnom slučaju nema mjesta izricanju uvjetne osude , niti mjesta ublažavanju kazne , kako je to u završnoj riječi tražio optuženi koji je izrazio kajanje zbog počinjenog djela , nego je zbog načina izvršenja djela i velike društvene opasnosti ove vrste kaznenih djela na području ovog suda potrebno , posebno iz razloga generalne prevencije , optuženom izreći efektivnu vrstu sankcije . Sud smatra da se ova vrsta kaznenih djela ne bi mogla vršiti u ovolikom obimu na području ovog suda da neposredni počinitelji kaznenih djela krađe auta nemaju podršku i pomoć u osobama kao što je optuženi kod kojih izvršitelji sakrivaju ukradena vozila , pa sud i s toga smatra da u konkretnom slučaju u obzir dolazi samo izricanje efektivne zatvorske kazne .

Imajući u vidu činjenicu da je optuženi i ranije kažnjavan zatvorskom kaznom upravo za istovrsno kazneno djelo koje je sam počinio , te da izdržana kazna očito nije pozitivno utjecala na optuženog da više ne čini ovakva ili slična kaznena djela , sud i iz tog razloga smatra da prema optuženom dolazi u obzir samo izricanje efektivne zatvorske kazne .

Cijeneći srednji stupanj kaznene odgovornosti i jačine ugrožavanja zaštićenog dobra , činjenicu da je otuđeno vozilo vraćeno vlasniku , raniji život i osuđivanost , obiteljsko i socijalno stanje optuženog koji je otac dvoje malodobne djece i jedini hranitelj obitelji , njegovo izraženo kajanje i priznanje krivnje , sud je optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci što je kazna na donjoj granici zapriječene kazne za ovu vrstu kaznenog djela smatrajući istu kaznu adekvatnom naprijed pobrojanim okolnostima od značaja za odmjeravanje kazne te odgovarajućom u smislu specijalne i generalne prevencije .

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je obvezan platiti na ime sudskog paušala iznos od 200,00 KM , a sud je pri određivanju visine paušala cijenio imovne mogućnosti optuženog koji je u stalnom radnom odnosu kao vlasnik ugostiteljske radnje te kao i manju složenost i dužinu trajanja ovog postupka .
Zapisničar S u d a c
B.P. M.J.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Županijskom/kantonalnom sudu _______ u roku od 15 dana od dana prijema presude u tri primjerka.
Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke o troškovima
postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu .
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]