BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1483
OSVRT NA POKUŠAJE UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE DOSUĐIVANJA NOVČANE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE

Autor: Dr. Branko Morait, sudija Suda Bosne i Hercegovine

1. Uvod


Od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, a na inicijativu Venecijanske komisije i Sktrukturiranog dijaloga, uz podršku Savjeta Evrope organizovani su paneli za ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini. Učesnici panela za ujednačavanja sudske prakse su vrhovni sudovi entiteta, Sud BiH i Apelacioni sud Distrikta Brčko BiH (u daljem tekstu: sudovi). Ciljevi panela jesu uspostavljanje kontinuiranog dijaloga između najviših sudskih instanci koji predstavlja platformu za ujednačavanje sudske prakse, kao i za diskusiju o drugim zajedničkim pitanjima sa kojima se susreću sudovi. Uloga panela se vidi i u tome da donosi pravna shvatanja, što podrazumijeva i usaglašavanje stavova kada postoji neusaglašenost zakonskih rješenja i iniciranje zakonskih izmjena u tom cilju. Panelom koordinira VSTV BiH, a formira se iz krivičnog, građanskog i upravnog prava. Članovi panela se izjašnjavaju po principu jedan sud jedan glas, a zaključci se donose konsenzusom svih sudova. Panel donosi zaključak u formi usaglašenog shvatanja o određenom pravnom pitanju, koje nakon verifikacije u odgovarajućim odjeljenjima sudova postaje pravno shvatanje panela. Pravno shvatanje panela ima obavezujući karakter za sudove, a upućujući za nižestepene sudove. Radna grupa Panela sudova za izradu jedinstvenih orjentacionih kriterija za naknadu nematerijalne štete održala je sastanak 12-14.11.2014. godine sa slijedećim dnevnim redom: 1) orijentacioni kriteriji za utvrđivanje nematerijalne štete: fizički bol, strah, duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti; 2) orijentacioni kriteriji za utvrđivanje nematerijalne štete: duševni bolovi zbog naruženosti, duševni bolovi zbog smrti bliske osobe i 3) orijentacioni kriteriji za utvrđivanje nematerijalne štete: duševni bolovi zbog smrti bliske osobe, duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe.

2. Rezultati rada radne grupe panela za ujednačavanje sudske prakse


Kao rezultat rada ove radne grupe nastao je Prijedlog koji je išao na usaglašavanje kod građanskih odjeljenja sudova. Prijedlog u radnoj verziji je ovakav:


Na osnovu člana 15. stav 4. Pravila panela za ujednačavanje sudske prakse, te u skladu sa zaključkom panela iz građanske oblasti, a na osnovu prijedloga Radne grupe za izradu orijentacionih kriterija za utvrđivanje visine pravične naknade nematerijalne štete, doneseni su sljedeći:

ORIJENTACIONI KRITERIJI
za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete


Ovi orijentacioni kriteriji imaju za cilj da se ujednači primjena odredbe člana 200. Zakona o obligacionim odnosima.
Orijentacioni kriteriji ne predstavljaju matematičku formulu koja automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade, jer u primjeni navedenog propisa valja uvijek imati na umu sve okolnosti konkretnog slučaja.
Navedeni kriteriji primjenjuju se na parnične postupke za naknadu nematerijalne štete u svim stepenima suđenja.

FIZIČKI BOLOVI
Orijentacioni kriteriji i iznos za utvrđivanje visine naknade za fizičke bolove (po danima)
Jaki bolovi orijentaciono 70,00 KM Srednji bolovi orijentaciono 40,00 KM Slabi bolovi orijentaciono 10,00 KM
Kod utvrđivanja iznosa naknade treba imati na umu da su trajanje i jačina fizičkih bolova dva naročito važna elementa za dosuđivanje pravične novčane naknade, ali sud mora voditi računa i o drugim okolnostima slučaja.
Pri tome, nelagodnosti u toku liječenja (npr. kraća nesvjestica, hospitalizacija, vezanost za krevet, razne vrste imobilizacija i fiksacija, rendgensko snimanje, broj operacija, infuzija, transfuzija, injekcije, previjanje rana, odstranjenje šavova, upotreba invalidskih kolica, bolovanje, posjećivanje ambulante, fizioterapija, trajanje rehabilitacionog postupka i sl.) koje trpi oštećeni razmatraju se u okviru naknade za fizički bol.
Kada će i pod kojim uslovima pojedina od navedenih nelagodnosti prerasti u kakav drugi samostalni oblik nematerijalne štete (npr. duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti) valja ocjenjivati uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja. Nematerijalna šteta koja se u određenom obliku trajno ili trajnije ispoljava predstavlja jednu štetu, pa se određuje jedan iznos naknade uzimajući u obzir trajanje te štete do donošenja presude i njeno trajanje u budućnosti.


Naknadu za buduću nematerijalnu štetu sud može dosuditi u smislu člana 200. ZOO i kad se štetne posljedice u psihi oštećenika još nisu ispoljile ako je izvjesno da će te posljedice nastati u budućnosti.
od 400,00 KM do 6.000,00 KM

STRAH

Visina naknade štete u većim ili manjim iznosima u odnosu na gore postavljene vrijednosti određuje se kao i kod fizičkih bolova, odnosno po članu 200. ZOO, imajući u vidu i sve ostale okolnosti konkretnog slučaja.
Pravična novčana naknada za pretrpljeni strah dosuđuje se ako okolnosti slučaja, a naročito trajanje i jačina straha, to opravdavaju.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG SMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI
do 20 % orijentaciono 2.000,00 KM za svakih 10 % preko 20 do 40 % orijentaciono 2.500,00 KM za svakih 10 %
preko 40 do 60 % orijentaciono 4.000,00 KM za svakih 10 %
preko 60 do 80 % orijentaciono 5.500,00 KM za svakih 10 %
preko 80 do 100% orijentaciono 7.000,00 KM za svakih 10 %
Korekcija naknade moguća je prema obimu i težini utvrđenih trajnih posljedica, a kao dodatne kriterije, treba cijeniti životnu dob, zanimanje oštećenog i slično. Ovaj oblik štete je u pravilu trajnog karaktera, ali novčana naknada se može dosuditi i kad je smanjenje životne aktivnosti privremeno, ako je jačeg intenziteta i dužeg trajanja, ili ako to posebne okolnosti opravdavaju.
Smanjenje životne aktivnosti, kao posebna osnova za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenika koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvjesno ostvarivao. Pod ograničenjem se podrazumjeva i obavljanje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.
Kod odmjeravanja visine naknade ovog vida štete ne uzima se u obzir samo procenat umanjenja životne aktivnosti nego i sve naprijed navedene okolnosti.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG NARUŽENOSTI
jak stepen - vrlo uočljivo trećima - orijentaciono 7.000,00 KM
-uočljivo samo ponekad orijentaciono 4.000,00 KM
(ukućanima, na plaži i sl.)
-srednji stepen – vrlo uočljivo trećima orijentaciono 5.000,00 KM
-uočljivo samo ponekad orijentaciono 3.000,00 KM
-laki stepen - vrlo uočljivo trećima - orijentaciono 1.500,00 KM


-uočljivo trećima samo ponekad - orijentaciono 700,00 KM Korekcija naknade moguća je zavisno od životne dobi, zanimanja oštećenog, lokacije povrede i sl. Pol oštećenog, sam po sebi, ne utiče na visinu naknade po ovom osnovu.
Osnov za priznanje novčane naknade za naruženost nije samo u tome da li je i u kojoj mjeri izmjenjena vanjština oštećenika izaziva u okolini gađenje. sažaljenje, ili druge negativne reakcije, već se u razumnoj mjeri uzimaju u obzir i subjektivna mjerila o uticaju svih elemenata (izmjenjena vanjština, primjetnost, obim i slično) na pshičku ravnotežu oštećenika. Dakle, sud treba voditi računa kako o objektivnim tako i o subjektivnim okolnostima.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG SMRTI BLISKOG SRODNIKA
(bračni i vanbračni partner/supružnik, dijete, gubitak ploda, roditelji, braća i sestre)
• Za slučaj smrti bračnog i vanbračnog partnera/supružnika i djeteta orijentaciono 20.000,00 KM
• Za slučaj gubitka ploda roditeljima orijentaciono 7.000,00 KM
• Za slučaj smrti roditelja:
• Djetetu koje se nalazi na odgoju i izdržavanju orijentaciono 20.000,00 KM
• Djetetu koje se ne nalazi na odgoju i izdržavanju orijentaciono 12.000,00 KM
• Za slučaj smrti brata ili sestre orijentaciono 7.000,00 KM
Pravična novčana naknada za duševne bolove djeteta zbog smrti roditelja predstavlja naknadu kako za bol izazvanu samim saznanjem za smrt, tako i za sve kasnije bolove koje dijete trpi zbog gubitka roditelja – ljubavi, njege i pažnje koju bi mu roditelj pružao, pa pripada djetetu koje zbog uzrasta nije moglo osjetiti bol zbog same smrti roditelja, jer je u pitanju naknada za jedinstveni oblik nematerijalne štete.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA BLISKE OSOBE
• Za slučaj naročito teškog invaliditeta bračnog i vanbračnog partnera/supružnika i djeteta orijentaciono 20.000,00 KM
• Za slučaj naročito teškog invaliditeta roditelja:
• Djetetu koje se nalazi na odgoju i izdržavanju KM orijentaciono 20.000,00
• Djetetu koje se ne nalazi na odgoju i izdržavanju
KM orijentaciono 12.000,00


NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE ILI NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE (PRITVARANJA)
orijentaciono 100,00 KM po danu
Kod ocjene visine naknade prouzorokovane nematerijalne štete zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja sloboda (pritvaranja), u pravilu, kao osnovni parametar treba uzeti vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne, odnosno vrijeme provedeno u pritvoru i to na način da se orijentaciono za jedan dan dosuđuje 100,00 KM (analogno zamjenskoj novčanoj kazni za jedan dan zatvora/pritvora), s tim da na visinu naknade štete (odnosno na to da li će ista biti odmjerena ispod ili iznad iznosa od 100,00 KM i koliko ispod/iznad) utiču i sve druge okolnosti slučaja (npr. krivično djelo koje je oštećenom stavljeno na teret, raniju osuđivanost, društveni status u zajednici prije i poslije izdržavanja lišenja slobode, uticaj lišenja slobode na zdravstveno stanje, okolnosti vezane za porodicu i slično).

Na sastanku Panela održanom dana 22.12.2014. godine nije postignut konsenzus povodom predloženih orijentacionih kriterijuma. Učesnici panela nisu se usaglasili sa predloženih kriterijima, a VS RS je iznio stavove toga suda koji ne podržavaju metodologiju izračunavanja novčane naknade nematerijalne štete za fizičke bolove, strah, duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i naruženosti. Zaključkom broj 4., sa istog sastanka, konstatovano je da je potrebno dodatno konsultovanje sudova po ovom pitanju.

Polarizacija stavova se javlja u dva pravca: jedan pol mišljenja smatra da je ovo korisno i praktično rješenje koje služi kao pomagalo u radu sudova, koje se afirmisalo u radu sudija u Federaciji BiH i u okruženju i da je podržano praksom Evropskog suda za ljudska prava. Drugi pol mišljenja, koji preteže u Vrhovnom sudu Republike Srpske, nalazi da je ovakvo propisivanje orijentacionih kriterija za obračunavanje novčane naknade nematerijalne štete, u krajnjoj liniji, nezakonito. Pošto se stavovi panelista nisu usaglasili po pitanju opravdanosti postojanja orijentacionih kriterija na cijelom pravnom području BiH, to je preuranjeno i ujednačavanje orjentacionog iznosa za neosnovano pritvaranje (cca 100 KM po danu) kao i isticanje potrebe da se i za neosnovano izrečene mjere zabrane utvrdi ujednačena naknada nematerijalne štete iznosa.

U međuvremenu na sjednicu Panela 18.06.2015. godine pristigao je prijedlog orijentacionih kriterija koji je pripremio Vrhovni sud Republike Srpske, koji izgleda ovako:ORIJENTACIONI KRITERIJI
za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete


Ovi orijentacioni kriteriji imaju za cilj da se ujednači primjena odredbe člana 200. Zakona o obligacionim odnosima.
Orijentacioni kriteriji ne predstavljaju matematičku formulu koja automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade, jer u primjeni navedenog propisa valja uvijek imati na umu sve okolnosti konkretnog slučaja.
Navedeni kriteriji primjenjuju se na parnične postupke za naknadu nematerijalne štete u svim stepenima suđenja.

FIZIČKI BOLOVI
Orijentacioni kriteriji i iznos za utvrđivanje visine naknade za fizičke bolove (po danima)
Jaki bolovi orijentaciono 70,00 KM Srednji bolovi orijentaciono 40,00 KM Slabi bolovi orijentaciono 10,00 KM

Kod utvrđivanja iznosa naknade treba imati na umu da su trajanje i jačina fizičkih bolova dva naročito važna elementa za dosuđivanje pravične novčane naknade, ali sud mora voditi računa i o drugim okolnostima slučaja.
Pri tome, nelagodnosti u toku liječenja (npr. kraća nesvjestica, hospitalizacija, vezanost za krevet, razne vrste imobilizacija i fiksacija, rendgensko snimanje, broj operacija, infuzija, transfuzija, injekcije, previjanje rana, ostranjenje šavova, upotreba invalidskih kolica, bolovanje, posjećivanje ambulante, fizioterapija, trajanje rehabilitacionog postupka i sl.) koje trpi oštećeni razmatraju se u okviru naknade za fizički bol.
Kada će i pod kojim uslovima pojedina od navedenih nelagodnosti prerasti u kakav drugi samostalni oblik nematerijalne štete (npr. duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti) valja ocjenjivati uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja. Nematerijalna šteta koja se u određenom obliku trajno ili trajnije ispoljava predstavlja jednu štetu, pa se određuje jedan iznos naknade uzimajući u obzir trajanje te štete do donošenja presude i njeno trajanje u budućnosti.
Naknadu za buduću nematerijalnu štetu sud može dosuditi u smislu člana 200. ZOO i kad se štetne posljedice u psihi oštećenika još nisu ispoljile ako je izvjesno da će te posljedice nastati u budućnosti.


STRAH
- veoma jakog intenziteta orijentaciono 70,00 KM po danu
- jakog intenziteta orijentaciono 60,00 KM po danu
- srednjeg intenziteta orijentaciono 30,00 KM po danu
- slabog intenziteta orijentaciono 5,00 KM po danu
Visina naknade štete u većim ili manjim iznosima u odnosu na gore postavljene vrijednosti određuje se kao i kod fizičkih bolova, odnosno po članu 200. ZOO, imajući u vidu i sve ostale okolnosti konkretnog slučaja.
Pravična novčana naknada za pretrpljeni strah dosuđuje se ako okolnosti slučaja, a naročito trajanje i jačina straha, to opravdavaju.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG SMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI
do 20 % orijentaciono od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM preko 20 do 40 % orijentaciono od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM
preko 40 do 60 % orijentaciono 0d 12.000,00 KM do 24.000,00 KM
preko 60 do 80 % orijentaciono od 26.000,00 KM do 44.000,00 KM
preko 80 do 100% orijentaciono od 50.000,00 KM do 70.000,00 KM Korekcija naknade moguća je prema obimu i težini utvrđenih trajnih posljedica, a kao dodatne kriterije treba cijeniti životnu dob, zanimanje oštećenog i slično. Ovaj oblik štete je u pravilu trajnog karaktera, ali novčana naknada se može dosuditi i kad je smanjenje životne aktivnosti privremeno, ako je jačeg intenziteta i dužeg trajanja, ili ako to posebne okolnosti opravdavaju.
Smanjenje životne aktivnosti, kao posebna osnova za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenika koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvjesno ostvarivao. Pod ograničenjem se podrazumjeva i obavljanje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.
Kod odmjeravanja visine naknade ovog vida štete ne uzima se u obzir samo procenat umanjenja životne aktivnosti nego i sve naprijed navedene okolnosti.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG NARUŽENOSTI
- jaki stepen naruženosti orijentaciono od 4.000,00 KM do 7.000,00 KM
- srednji stepen naruženosti orijentaciono od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM
- laki stepen naruženosti orijentaciono od 700,00 KM do 1.500,00 KM Korekcija naknade moguća je zavisno od životne dobi, zanimanja oštećenog, lokacije povrede i sl. Pol oštećenog, sam po sebi, ne utiče na visinu naknade po ovom osnovu.


Osnov za priznanje novčane naknade za naruženost nije samo u tome da li je i u kojoj mjeri izmjenjena vanjština oštećenika izaziva u okolini gađenje, sažaljenje, ili druge negativne reakcije, već se u razumnoj mjeri uzimaju u obzir i subjektivna mjerila o uticaju svih elemenata (izmjenjena vanjština, primjetnost, obim i slično) na pshičku ravnotežu oštećenika. Dakle sud treba voditi računa kako o objektivnim tako i o subjektivnim okolnostima.

DUŠEVNE BOLOVI ZBOG SMRTI BLISKOG SRODNIKA
(bračni i vanbračni partner/supružnik, dijete, gubitak ploda, roditelji, braća i sestre)
• Za slučaj smrti bračnog i vanbračnog partnera/supružnika i djeteta orijentaciono 20.000,00 KM
• Za slučaj gubitka ploda roditeljima orijentaciono od 7.000,00 KM do 20.000,00 KM /zavisno od starosti ploda i ev. gubitka reproduktivne sposobnosti/
• Za slučaj smrti roditelja orijentaciono 20.000,00 KM
• Za slučaj smrti brata ili sestre orijentaciono 7.000,00 KM
Pravična novčana naknada za duševne bolove djeteta zbog smrti roditelja predstavlja naknadu kako za bol izazvanu samim saznanjem za smrt, tako i za sve kasnije bolove koje dijete trpi zbog gubitka roditelja – ljubavi, njege i pažnje koju bi mu roditelj pružao, pa pripada djetetu koje zbog uzrasta nije moglo osjetiti bol zbog same smrti roditelja, jer je u pitanju naknada za jedinstveni oblik nematerijalne štete.

DUŠEVNI BOLOVI ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA BLISKE OSOBE
• Za slučaj naročito teškog invaliditeta bračnog i vanbračnog partnera/supružnika i djeteta orijentaciono od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM
• Za slučaj naročito teškog invaliditeta roditelja orijentaciono od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE ILI NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE (PRITVARANJA) I IZREČENIH MJERA ZABRANE
orijentaciono 100,00 KM po danu
Kod ocjene visine naknade prouzorokovane nematerijalne štete zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja sloboda (pritvaranja), u pravilu, kao osnovni parametar treba uzeti vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne, odnosno vrijeme provedeno u pritvoru i to na način da se orijentaciono za jedan dan dosuđuje 100,00 KM (analogno zamjenskoj novčanoj kazni za jedan dan zatvora/pritvora), s tim da na visinu naknade štete (odnosno na to da li će ista biti


odmjerena ispod ili iznad iznosa od 100,00 KM i koliko ispod/iznad) utiču i sve druge okolnosti slučaja (npr. krivično djelo koje je oštećenom stavljeno na teret, raniju osuđivanost, društveni status u zajednici prije i poslije izdržavanja lišenja slobode, uticaj lišenja slobode na zdravstveno stanje, okolnosti vezane za porodicu i slično).

3. Zaključak


Mi smo prezentovali oba prijedloga, da bi zainteresovani čitalac sam mogao da izvrši poređenja i izvede odgovarajuće zaključke o mogućnosti premošćavanja uočenih razlika u prijedlozima orjenatacionih kriterija dva entitetska vrhovna suda čija praksa je od najvećeg značaja i čije razlike najviše doprinose nejednakoj zaštiti građanskih prava u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da nisu usaglašeni.

Naše je mišljenje, s obzirom na značaj usaglašavanja sudske prakse na izvjesnost ostvarivanja građanskih prava, pravnu sigurnost i povjerenje u pravosuđe, da radikalna odbrana polarizovanih stavova o ovom pitanju ne doprinosi zaštiti nabrojanih visokih pravnih vrijednosti na ovim prostorima. Orjentacioni kriteriju pripadaju tehnici primjene pravnih normi koja ne zadire u postojeća zakonska rješenja nego želi da doprinese njihovoj pravilnoj i pravednoj primjeni do donošenja zakonskih rješenja koja bi otklonila svrsishodnost donošenja ovakvih orjentacionih kriterija, jer bi tada zakonska rješenja omogućila sudovima da donose odluke ne stvarajući neusaglašenu, protivurječnu i neizvjesnu sudsku praksu. U prilog našem stavu iznosimo stavove ESLJP koji pokazuju da usvajanje Orjentacionih kriterija ne predstavlja postupanje suprotno Evopskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

U presudi Klauz protiv Hrvatske (Strasbourg, 18. srpnja 2013. konačna 09/12/2013) nalazimo na stanovište Evropskog suda za ljudska prava o primjerenosti postojanja orjentacionih kriterija, jer „kriteriji pojednostavljuju sudačku diskreciju u ocjenjivanju visine naknade koja se dodjeljuje za nematerijalnu štetu“. Pored toga ističe se potreba postojanja transparentne sudske prakse, na primjeru nezakonitog pritvaranja, koja bi bila dostupna strankama kako bi postavili odmjerene zahtjeve za naknadu tog vida nematerijalne štete, te bez toga nije moguće utvrditi šta bi bio „razuman“ zahtjev novčane naknade nematerijalne štete.


Ako se podsjetimo izlaganja o prirodi povrede ličnih dobara, kao emocionalnog potresa i vrijeđanja afekcija, tada se orijentacioni kriteriji pokazuju kao neprecizno mjerilo, jer je jedino ispravno da za svakog emocionalno povređenog važi individualni pristup u cilju individualizacije satisfakcije. Orjentacioni kriteriji, s gledišta pravne sigurnosti, pridonose uprosječivanju novčane satisfakcije, tj. da se za identične ili slične povrede dosuđuju približno isti iznosi novčane satisfakcije. Na takav način se postižu prave vrijednosti, pravne sigurnosti odnosno pravne izvjesnosti, koje vrijednosti su pozitivne i poželjne osobine pravne države, ali za povrijeđene ne znače toliko, jer se svakom povrijeđenom mora odrediti individualizovana satisfakcija. Povrijeđene ne interesuju dobrobiti za pravnu državu i pravni poredak određene države, njih interesuje njihova emocionalna sigurnost, stabilnost odnosno duševni mir. Zbog toga, potpuna mehanička primjena orjentacionih kriterija vraća nas na napuštenu trasu komercijalizacije ličnih dobara kojoj zakonska riješenja i sudska praksa ne bi smjeli pogodovati.Dr. Branko Morait, sudija Suda Bosne i Hercegovine

izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]