BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#146
POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom.
Za podnošenje prijedloga ovlašteni su:
a) stečajni dužnik i
b) svaki povjerilac koji ima pravni interes za sprovođenje stečajnog postupka (povjerilac kada pokreće stečajni postupak - dužan je u prijedlogu priložiti odgovarajuću dokumentaciju, čime će učiniti vjerovatnim svoje potraživanje i platežnu nesposobnost stečajnog dužnika).
Prijedlog se mora podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti, a sud ga mora razmotriti u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Neuredan prijedlog i nepotpun prijedlog, sud će vratiti predlagaču i naložiti mu da prijedlog uredi i nedostatke otkloni u roku od 15 dana. Ako predlagač vrati sudu prijedlog koji nije uređen po uputstvu suda, sud će prijedlog rješenjem odbaciti, a ako ga ne vrati u ostavljenom roku smatrat će se da ga je povukao. U ovom slučaju troškove postupka snosi predlagač.
Prijedlog se može povući do otvaranja stečajnog postupka - u kom slučaju troškove snosi podnosilac prijedloga.
Ukoliko stečajni dužnik nakon podnošenja prijedloga ispuni potraživanje podnosioca prijedloga, koje je bilo razlog za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, na prijedlog podnosioca prijedloga ili stečajnog dužnika stečajni sudija može obustaviti stečajni postupak - u tom slučaju troškove snosi stečajni dužnik.

Stečajni postupak vodi stečajni sudija kao pojedinac.
Kako se radi o vanparničnom postupku - nema se pravo
1) na povrat u pređašnje stanje,
2) na ponavljanje postupka, niti
3) na reviziju.
Stečajni psotupak provodi kantonalni sud na čijem je području sjedište stečajnog dužnika.
Stečajni postupak je hitan.
Stečajni postupak se provodi nad:
1) imovinom pravnog lica,
2) dužnika pojednica - a to su:
a) komplementari kod komanditnog društva i
b) osnivači društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću.
Postupak se provodi nad imovinom pravnih lica javnim pozivom, izuzev nad imovinom FBIH, općina i javnih fondova.
Ako stečajni dužnik proizvodi predmete naoružanja i vojne opreme, za otvaranje stečajnog postupka nad takvim pravnim licem potrebna je posebna saglasnost Ministra odbrane.

U stečajnom postupku postoje dva stadija:
1) prethodni postupak i
2) glavni stečajni postupak.
U prethodnom postupku uređuje se postojanje procesnih i materijalnih pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. U tu svrhu stečajni sudija može:
a) imenovati privremenog stečajnog upravmika,
b) odrediti odgovarajućeg vješataka,
c) rješenjem odrediti mjere radi obezbjeđenja stečajne mase, a kasnije ih i ukinuti.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]