BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#921
- Menadžerski ugovor ne prerasta u ugovor na neodređeno vrijeme nakon tri godine.

- Direktori svoju funkciju mogu obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa,

- Utvrđena je zabrana direktne i indirektne diskriminacije, uznemiravanja i mobinga te naknada štete.

- U slučaju spora, radnik nije obavezan dokazivati diskriminaciju, već samo argumentovati sumnju.

- Prvi put se uvodi dio plaće za radni učinka.

- Ako ugovor o radu nije zaključen u pismenoj formi, smatra se da je radnik u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

- Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti za period duži od tri godine.

- Zakonom su po prvi put definisani neopravdani razlozi za otkaz.

- Radna sedmica skraćena za 12 sati, na maksimalno 48 sati.

- Prekovremeni rad nije dozvoljen maloljetnim radnicima, trudnicama, majkama djece do tri godine života, samohranim roditeljima i tako dalje.

- Poslodavac može uputiti radnika na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova.

- Poslodavci su obavezni da vode evidenciju o radnom vremenu, uključujući prekovremeni rad, što će omogućiti pravedniju naplatu rada.

- Najduže trajanje godišnjeg odmora je najmanje 20, najviše 30 dana, što pogađa isključivo javni sektor.

- Zakon o radu FBiH propisuje da se važeći kolektivni ugovori moraju uskladiti s novim zakonom o radu u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

www.advokat.attorney
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja