BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2516
Pobijanje ugovora o kupoprodaji

Član 80. i 81. Zakona o stečajnom postupku

Pravna radnja preduzeta prije otvaranja stečajnog potupka može se uspjašno pobijati samo protiv ste‐ čajnog pojerioca, a ne protiv treće osobe neovisno o tome što je ona znala za platežnu nesposobnost ste‐ čajnog dužnika u trenutku zaključenja ugovora.

Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se utvrdi da je ugovor o kupoprodaji zaključen između tužitelja kao prodavca i tuženog kao kupca bez učinka na stečajnu masu u stečajnom postupku koji se vodi nad imovinom tužitelja te da je sljedstveno tome tuženi dužan vratiti u stečajnu masu nekretninu koju je tužitelj prodao tuženom na osnovu pobijanog kupoprodajnog ugovora i trpjeti da se na osnovu presude u zemljišnoj knjizi uknjiži pravo vlasništva u korist tužitelja u stečaju sa dijelom 1/1 na nekretninama upisanim u zk.ul….. Drugostepeni sud je potvrdio odluku prvostepenog suda, nalazeći utvrđenim da je između parničnih stranaka zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine da je tuženi kupopro‐ dajnu cijenu isplatio tužitelju, po osnovu zaključenog ugovora upisan u zemljišno knjižni uložak kao vlasnik ne‐ kretnine sa 1/1 dana, da je stečajni postupak nad tužiteljem otvoren dana 14.09.2012. godine a sporni ugovor o kupoprodaji između tužitelja i tuženog je zaključen dana 17.06.2011, da tuženi nije prijavio svoja potraživa‐ nja u stečajnoj masi, odnosno da tuženi nije stečajni povjerilac tužitelja da je u vrijeme poduzimanja pobojne
radnje tuženi znao za platežnu nesposobnost tužitelja da ta činjenica što je znao da tužitelj nije platežno spo‐ soban, ne može se smatrati da je ispunjena pretpostavka propisana članom 81. stav 1. tačka 2. Zakona o steča‐ jnom postupku, obzirom na činjenicu da tuženi nije stečajni povjerilac tužitelja.

Kako je pravo pobijanja procesnopravna aktivnost kojom se napada pravna radnja stečajnog dužnika, ko‐ ja je učinjena u određenom roku prije njegovog stavljanja pod stečaj, a kojom radnjom se pojedini povjeri‐ oci dovode u povoljniji položaj od ostalih povjerilaca to je u konkretnom slučaju sud, cijeneći odredbe člana
80. i 81. Zakona o stečajnom postupku, smatrao da tuženi nije stečajni povjerilac, te da nisu ispunjeni ku‐ mulativno određeni uslovi za pobijanje pravnih radnji, u smislu navedenih zakonskih odredbi a da promjena vlasnika sporne nekretnine, ne utiče na pravo povjerioca da se namiri iz vrijednosti nekretnine obzirom da se kao založni povjerilac može namiriti iz vrijednosti založene nekretnine u vlasništvu svakodobnog vlasni‐ ka zaloga ( član 38, te članovi od 102‐107 Zakona o stečajnom postupku )

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 Ps 320040 15 Pž 2 od 21.06.2016. godine, potvrđena
presudom Vrhovnog suda FBIH Broj: 65 0 Ps 320040 16 Rev od 14.03.2017. godine

https://epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]