BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3409
Ozdil i drugi protiv Republic of Moldova


Izručenje stranih državljana bez poštivanja garancija domaćeg i međunarodnog prava.
Predmet se odnosio na prikriveno izručenje pet turskih državljana koje su tražili turske vlasti zbog navodnih veza s pokretom Fethullah Gülen.
Njihovo lišenje slobode i izručenje sa teritorije jedne države u drugu koje zaobilazi sve garancije koje nudi domaće i međunarodno pravo, vidi paragrafe 29 – 31 presude. Vidi takođe predmet El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia [Veliko vijeće]).
Primjena člana 5., stav 1 (f) Konvencije i garancije prema članu 8. Konvencije. Protjerivanje stranaca.
Predvidljivost mjera koje se primjenuju u kontekstu nacionalne sigurnosti ne može biti ista kao u mnogim drugim oblastima. Ipak, domaće zakonodavstvo mora pružiti mjere pravne zaštite od proizvoljnog uplitanja državnih vlasti u prava zagarantovana Konvencijom (vidi paragrafe 65 i 66 Konvencije, te također predmet Al-Nashif v. Bulgaria).
U ovom predmetu nije potrebno posebno odlučivati o prigovoru prema članu 1. Protokola br. 7. Konvencije (Proceduralne zaštite u vezi sa protjerivanjem stranaca).
Utvrđena povreda člana 5 (pravo na slobodu i sigurnost) i člana 8 (pravo na privatni i porodični život). Utvrđeno da aplikacija nije prihvatljiva u pogledu člana 6 (pravo na pravično suđenje).

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]