BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4072
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG TEŽE POVREDE RADNE OBAVEZE LICU MLAĐEM OD 55 GODINA
Zakon o vijeću zaposlenika

član 26

Za valjanost otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze koji je dat licu koje ima 54 godine života nije potrebna saglasnost vijeća zaposlenika.

Obrazloženje:

"Tuženi u reviziji ističe prigovor da je za davanje otkaza tužitelju bila potrebna saglasnost (a ne mišljenje) vijeća zaposlenika, da tužitelju nije bilo omogućeno pravo na odbranu jer nije poučen da ima pravo na stručnu pomoć (angažovanje advokata), da tuženi u postupku nije dokazao da su stvari koje je tužitelj pokušao iznijeti iz kruga tuženog i vlasništvo tuženog, te da se nije mogao primijeniti Zakon o radu koji nije više bio na snazi, a da ovo sve ukazuje da nije bilo osnova od nižestepenih sudova za odbijanje tužbenog zahtjeva.

Suprotno tvrdnjama revidenta, nižestepeni sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo - odredbe člana 97, člana 101. Zakona o radu, člana 98. stav (1) tačka 8) Pravilnika o radu tuženog, člana 68. stav (1) tačka 8) Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u privrednom društvu..., te člana 26. Zakona o vijeću zaposlenika, kada su donijeli odluku o odbijanju tužbenog zahtjeva.

Kako je u postupku utvrđeno da je tužitelj u vrijeme otkaza ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze imao 54 godine života, to je suprotno navodima revizije pravilan stav nižestepenih sudova da za valjanost otkaza ugovora o radu nije bila potrebna saglasnost vijeća zaposlenika, budući da se ne radi o zaposleniku starijem od 55 godina. Ovo stoga što pribavljanje prethodne saglasnosti vijeća zaposlenika temeljem odredbi Zakona o vijeću zaposlenika bi se odnosila samo na radnika kojem se otkazuje ugovor o radu po odredbi člana 97. Zakona o radu koji je stariji od 55 godina, kraj nesporne činjenice da je tužitelj rođen 31. 12. 1960. godine, a da je istom otkazan ugovor o radu dana 27. 11.2015. godine, dakle u vrijeme kada je tužitelj imao 54 godine života.

S obzirom da se odluka drugostepenog suda temelji na pravnom shvatanju koje je Vrhovni sud FBiH iskazao u svojoj odluci broj... od 14. 6. 2012. godine povodom primjene odredbe člana 26. stav (1) tačka 3) Zakona o vijeću zaposlenika, tada se ne može prihvatiti navod revizije da pobijana odluka nije podudarna sa tim shvatanjem, zbog čega svi istaknuti prigovori u tom pravcu su bez uticaja na drugačije rješenje spora."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 43 0 Rs 133523 18 Rev od 2.7.2019. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]