BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#763
Otkaz ugovora o radu zbog tehnoloskih unapredenja i organizacionih promjena

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude kojom se odbija tužitelj sa tužbenim zahtjevom za poništenje odluke tuženog o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom tužitelja uslijed organizacionih promjena i tehnoloških unapređenja i sa zahtjevom kojim se traži obavezivanje tuženog da tužitelja vrati na posao.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremila: sudija Rosa Obradović, Vrhovni sud Republike Srpske.
Recenzija: sudija Slavica Čurić, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.


Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U BANЈOJ LUCI
Broj: ____________________
Banja Luka, 21.06.2007. godineOsnovni sud u Banjoj Luci po sudiji pojedincu R. R., u pravnoj stvari tužitelja D.D. iz Banja Luke Kuljani broj 23., protiv tuženog Proizvodno uslužno preduzće „P. R.“ AD Banja Luka Ulica Vida Vidića broj 21. koga zastupa J.J. punomoćnik po zaposlenju Ulica Vida Vidića broj 21. radi, poništenja rješenja o otkazu, V.S. 5.000,00 KM nakon održane glavne i javne rasprave dana 21.05.2007. godine, u prisustvu tužitelja i punomoćnika tuženog, donio je dana 21.06.2007. godine slijedeću:


P R E S U D U

Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom za poništenje Odluke tuženog broj 1979/06 od 23.11.2006. godine o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom tužitelja usljed organizacionih promjena i tehnoloških unapređenja i sa zahtjevom kojim se traži obavezivanje tuženog da tužitelja vrati na posao.

O b r a z l o ž e n j e

U tužbi podnesenoj kod ovoga suda dana 06.12.2006. godine tužitelj navodi da je bio radnik tuženog na radnom mjestu KV vozača i da je upravljao teretnim vozilom kamionom TAM registarske oznake broj 222-D-111, da je kod pravnog prednika tuženog Preduzeće za transport promet i uslužne djelatnosti „P. T.“ DOO Banja Luka u drugoj polovini 2006. godine izvršena organizacija podjelom ovog preduzeća na dva preduzeća nakon čega je tuženi organizovan pod nazivom Proizvodno uslužno preduzeće „P. R.“ AD Banja Luka i formirano je novonastalo preduzeće pod nazivom „T.T.“ AD Banja Luka, između kojih je sačinjen diobni bilans dana 10.10.2006. godine, da je prema tom bilansu 173 radnika preuzelo novoformirano preduzeće i da tužitelj nije bio među tim radnicima, da su sva teretna vozila prenesena na novoformirano preduzeće među kojim i kamion kojim je tužitelj do tada upravljao, da je tužitelj ostao bez rasporeda, te da mu je spornom odlukom tuženog od 23.11.2006. godine otkazan ugovor o radu. Smatra da ga je tuženi bio dužan rasporediti i sačiniti program zbrinjavanja radnika koji su usljed reorganizacije (njih 20), ostali bez posla.
Kako to nije učinio, predlaže da sud donese presudu kojom će spornu odluku tuženog poništiti i da tuženog obaveže da tužitelja vrati na rad i da ga rasporedi na odgovarajuće radno mjesto.

Tuženi u odgovoru na tužbu osporava činjenične navode tužbe i tužbeni zahtjev tužitelja i navodi da je tuženi proveo postupak reorganizacije: podjelom na dva preduzeća od kojih su oba upisana u sudski registar kao samostalna pravna lica, da su prema diobnom bilansu transportna sredstva, s obzirom na registrovanu djelatnost, pripala novoformiranom preduzeću a ne tuženom, da prilikom raspoređivanja radnika kod tuženog, nije bilo radnog mjesta na koje bi se tužitelj mogao rasporediti jer tuženi ne posjeduje ni jedno teretno vozilo a putničkim vozilima upravljaju radnici tuženog koji su pripali (zajedno sa tim vozilima) tuženom i da tuženi usljed ukidanja radnog mjesta na kojem je tužitelj do tada radio, nije u mogućnosti sa tužiteljem zaključiti novi ugovor o radu, niti održati na snazi sporni ugovor.
Predlaže da se tužbeni zahtjev odbije.

Za rješavanje predmetnog spora u primjeni su odredbe člana 113. stav 1. tačka 2. i stav 2. Zakona o radu (″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 38/00, 41/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07, dalje: ZOR, član 126. stav 1. tačka 2 i stav 2. i član 138 Zakona o radu - Prečišćeni tekst „Službeni glasnik RS“ broj 55/07, dalje: ZOR-prečišćeni tekst), kojom je propisano da poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika i ako, s obzirom na svoje ekonomsko stanje, proizvodne i druge radne kapacitete i organizaciju rada, kao i radne sposobnosti radnika, ne može radniku obezbijediti drugi odgovarajući posao.

Nesporne među parničnim strankama su činjenice, da se Preduzeće za transport promet i uslužne djelatnosti „P. T.“ DOO Banja Luka podijelilo u dva nova preduzeća, da je tuženi preuzeo tužitelja kao radnika, da je on vozač, da tuženi nije preuzeo vozni park.

Sporno je pravno pitanje, da li je promjena djelatnosti novonastalog društva prestankom sa radom organizacione jedinice koja se bavila transportom, organizaciona promjena kao osnov za prestanak radnog odnosa tužitelja kao vozača.

U postupku su izvedeni slijedeći dokazi: saslušanjem parničnih stranaka, čitanjem odluke o otkazivanju ugovora o radu tužitelju broj 1979/06 od 23.11.2006. godine, diobnog bilansa broj 505 od 10.10.2006. godine, registarskih spisa o upisu tuženog i novoformiranog preduzeća „T.T.“ AD Banja Luka, spisak radnika i osnovnih sredstava preuzetih od strane tuženog i Pravilnika tuženog o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Iz nespornih navoda i iz iskaza parničnih stranaka proizlazi da kod tuženog nije došlo do prestanka rada zaposlenih sa više od 10% i da isti nije bio u obavezi da u smislu odrede člana 124. tada važećeg ZOR - član 138. ZOR– Prečišćeni tekst sačinjava program za zbrinjavanje viška radnika, da su transportna sredstva pa i sredstvo kojim je upravljao tužitelj prenesena na drugo novoformirano preduzeće i da kod tuženog nije bilo sistematizovanog radnog mjesta na kojem je tužitelj radio prije reorganizacije, a ni drugog slobodnog odgovarajućeg radnog mjesta na kojem bi tužitelj mogao biti raspoređen.

Iz sadržaja Odluke tuženog broj 1979/06 od 23.11.2006. godine proizlazi da je tužitelju otkazan ugovor o radu od strane tuženog zbog prestanka potrebe za radom tužitelja usljed organizacionih promjena i tehničkih unapređenja.

Iz registarskih spisa o upisu u sudski registar tuženog i novoformiranog preduzeća „T.T.“ A.D. Banja Luka proizlazi da tuženi u okviru registrovane djelatnosti, nije registrovao i poslove transporta, niti su ti poslovi sistematizovani kod tuženog Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova od 11.11.2006. godine.

Prema diobnom bilansu broj 505 od 10.10.2006. godine, transportna sredstva pripala su novoformiranom preduzeću, a ne tuženom, a prema spisku radnika proizlazi da je to preduzeće preuzelo radnike za upravljanje transportnim sredstvima.

Ocjenom provedenih dokaza sud je zaključio da je prestankom sa radom organizacione jedinice u kojoj je radio tužitelj, prestala potreba za njegovim radom i da su ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu tužitelju zbog prestanka potrebe za njegovim radom. Ovo proizlazi iz samog iskaza tužitelja i iz sadržaja diobnog bilansa prema kojim dokazima su transportna sredstva i sredstvo kojim je upravljao tužitelj prenesena na novoformirano preduzeće, pa činjenica što kod tuženog nije bilo sistematizovanog radnog mjesta na kojem je tužitelj radio prije reorganizacije, a ni drugog slobodnog, odgovarajućeg radnog mjesta na koje bi tužitelj mogao biti raspoređen, predstavlja dovoljan razlog za donošenje sporne odluke.

Naime, u slučaju otkaza ugovora o radu zbog ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga u smislu naprijed navedenih zakonskih odredbi, takav otkaz poslodavac može dati ako, s obzirom na svoje ekonomsko stanje, proizvodne i druge radne kapacitete i organizaciju rada, kao i radne sposobnosti radnika, ne može radniku obezbijediti drugi odgovarajući posao. Prema stanju činjenica tuženi je imao u vidu ovu zakonsku odredbu kada je donio pobijanu odluku o otkazu ugovora o radu, što je izvedenim dokazima, dokazao.

Na osnovu iznijetog proizlazi da su ispunjeni uslovi iz člana iz člana 113. st. 1. tačka 2. i stav 2. ZOR član 126. stav 1. tačka 2 i stav 2. ZOR-Prečišćeni tekst za otkaz ugovora o radu tužitelju zbog ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga, jer tuženi, s obzirom na ekonomsko stanje, organizaciju rada i radnu sposobnost tužitelja, ne može tužitelju obezbijediti drugi odgovarajući posao. Zato je neosnovan zahtjev tužitelja za poništenje odluke tuženog o otkazu ugovora o radu.

Prema izloženom neosnovano tužitelj na glavnoj raspravi u završnom izlaganju predlaže da sud obaveže tuženog i novonastalo preduzeće „T.T.“ AD Banja Luka da tužitelja vrate na rad. Novonastalo preduzeće je u postupku reorgnaizacije steklo pravni subjektivitet i ono nije u tužbi označeno kao stranka u sporu. Zato, tom preduzeću ne može se nametati obaveza jer isto nije učestvovalo u postupku u ovoj pravnoj stvari. S obzirom na predmet spora, ova dva preduzeća nemaju položaj jedinstvenih nužnih suparničara iz člana 366. Zakona o parničnom postupku (″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 58/03 do 63/07, dalje: ZPP) pa kako tužitelj u tužbi nije označio na strani tuženog i novoformirano preduzeće, sud se nije bavio ni utvrđivao osnovanost zahtjeva u odnosu na to preduzeće. Novoformirano preduzeće i tuženi nastali su od istog pravnog prednika i imaju položaj solidarnih dužnika (u slučaju osnovanosti novčanog potraživanja) ali ne i jedinstvenih nužnih suparničara kako to pogrešno zaključuje tužitelj.

Slijedom izloženog, sud je primjenom člana 176. ZPP-a odbio tužitelja sa tužbenim zahtjevom, našavši da isti nije osnovan.

Tuženi nije postavio zahtjev za naknadu troškova postupka pa presuda ne sadrži odluku o tome.
Sudija R. R.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude, nezadovoljana strana ima pravo na žalbu
u roku od 15 dana od donošenja iste Okružnom sudu u Banja Luci
putem ovoga suda. Žalba se podnosi u 3 primjerka.

izvor http://epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]