BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2645
OSNOVNA OBILJEŽJA UGOVORA U PRIVREDI

1. Subjekti : ugovori u privredi su po svojoj pravnoj prirodi posebna vrsta ugovora, kao ugovorne strane najčešće se pojavljuju društva koja obavljaju privrednu djelatnost. Kod tih ugovora rijeđe samo jedana ugovorna strana može biti društvo npr. Ugovor o prijevozu ili izdavačkog ugovora.

2.Predmeti ugovora u privredi su : robe ili vršenje raznih usluga u vezi sa prometom robe, otpremanje , uskladištenje, prevoz.

3.-Ako je rok isporuke robe određen u ugovoru terminima „ odmah, prompt, brzo, hitno i sl“ to znači da se isporuka ima izvršiti u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora.

- Ako u ugovoru stoji izraz „bez odlaganja“ to znači bez nepotrebnog odlaganja, čin je izvršenje radnje moguće.
- Ako u ugovoru imate izraz:
- početkom mjeseca to je od 1-10.,
- polovinom mjeseca je od 1-15. u mjesecu,
- sredinom mjeseca je od 11-20. u mjesecu ,
- u druogj polovini mjeseca od 16. do posljednjeg dana u mjesecu.
- Krajem je od 21 do posljednjeg dan au mjesecu

Termin mjesec u ugovoru znači utoku cijelog mjeseca.
Ako rok nije određen to znači PROMPT, ODMAH, BRZO , HITNO

4. Ugovore u privredi subjekti poslovnog prometa zaključuju masovno i svakodnevno, formalizam bi usporavao brzinu koaj je neophodna u robnom prometu , zato se većina ugovora u privredi odlikuje neformalnošću. Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane na bilo koji način saglasile o bitnim sastojcima ugovora u smislu člana 26.ZOO.
Samo za neke ugovore zakonom je irzičito predviđeno da moraju biti u pismenoj formi.

5. Odgovornost ugovornih strana u robnom prometu je podoštrena, traži se pažnja dobrog privrednika a kada je u pitanju izvršavanje obaveze iz profesionalne djelatnosti ugovorna strana iz ugovora u privredi dužna je da postupasa pažnjom dobrog stručnjaka po pravilima struke i običajima i da snosi određeni profesionalni rizik.

6.Odgovornost: Kada imamo više dužnika u nekoj djeljivoj obavezi koja je nastala zaključivanjem ugovora u privredi onda oni odgovaraju povjeriocu solidarno osim ako su ugovorom izričito otklonili solidarnu odgovornost.
Ugovorne strane odgovaraju ne samo za posljedice koje nastaju kao rezultat zle namjere dolus ili grube nepažnje culpa lata nego i za običnu nepažnju culpa levis.

7. ugovorna strana koja ne izvrši odnosno neuredno izvrši obavezu dužna je da drugoj ugovornoj strani naknadi STVARNU štetu Damnum Emergens i izgubljenu dobit Luceum cesans i pod određenim uslovima tzv. apstraktnu štetu.

8.odredbe o prekomjernom oštećenju lezio enormis čl 139 ZOO- po pravilu se ne primjenjuju kod ugovora o privredi.Oštećena strana može da se pozove na prekomjerno oštećenje pod uslovom da dokaže da u vrijeme zaključenja ugovora nije znala niti je morala znati za nesrazmjeru između obaveza ugovornih strana.

9.Kod ugovora u privredi su po pravilu kraći rokovi zastarjelosti nego u građansko pravnom prometu jer robni promet ne trpi neizvjesnost.

10.predaja stvari kod prenosa prava korištenja stvari četo se vrši simboličnom predajom stvari npr. predajom konosmana, skladišnice, indosamentom kod mjenice.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]