BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#140
ORGANI UPRAVLJANJA

1) Društva imaju skupštinu (d.o.o. i d.d. i d.n.o.).
- kod d.d. - skupštinu čine svi dioničari,
- kod d.o.o. - broj glasova zavisi od udjela; ukupan broj glasova u d.o.o. iznosi 100, a broj glasova jednog člana zavisi od njegovog udjela.
- kod d.n.o. zajednički odlučuju, a postoji mogućnost da se upravljanje i odlučivanje prenese na jednu osobu.
2) Društva imaju još upravu kao izvršni organ koju čine zastupnik i nekoliko direktora, koji su odgovorni za poslovnu politiku društva.
3) Nadzorni odbor obavezno mora imati d.d., a d.o.o. samo ako ima više od 10 osnivača i kapital viši od milion KM.
4) d.d. mora da ima i odbor za reviziju.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]