BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#966
Optužnica – zloupotreba položaja

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


ŽUPANIJSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.Što je:

U vremenskom periodu od _______ godine do _______ godine, u svojstvu financijskog službenika u Nevladinoj organizaciji _______ u _______ u kojoj je bila uposlena i zadužena za obavljanje svih financijskih poslova oko novčanih transfera – podizanje i trošenje novca, iskoristila službeni položaj tako što je novac koji je podigla iz _______ banke _______ koji je trebala uplatiti za doprinose i poreze za plaću za dva uposlena radnika, kao i materijalne troškove tvrtke, u ukupnom iznosu od 55.000 KM prisvojila za sebe i trošila za osobne potrebe, te tako pribavila imovinsku korist od 55.000 KM, oštetivši za isti iznos Nevladinu organizaciju _______.

Dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji iskorištavanjem svog službenog položaja pribavila sebi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM

Čime je počinila kazneno djelo Zloporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).


Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju

- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak financijske struke _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak grafološke struke _______ nastanjen na adresi _______.

2. Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:

- Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
- Rješenje Nevladine organizacije _______, broj _______ od _______ o imenovanju osumnjičene _______, na radno mjesto financijskog službenika,
- Statut Nevladine organizacije _______,
- Uvjerenje Porezne uprave FBiH broj _______ od _______,
- Uvjerenje o podizanju novca _______ banke _______ broj _______ od _______,
- Podaci iz kaznene evidencije za osumnjičenu _______ MUP-a _______ broj _______ od _______,
- Troškovnik Županijskog tužiteljstva _______ broj _______ od _______.

3. Da se od osumnjičenog _______, u smislu odredbe članka 114. KZ-a FBiH, oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 55.000 KM.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage nedvojbeno ukazuju da je osumnjičena _______ počinila kazneno djelo koje joj se ovom optužnicom stavlja na teret. Naime, imenovana je u kritičnom vremenskom periodu bila financijski službenik u naprijed naznačenoj nevladinoj organizaciji, te je kao takva bila zadužena i za obavljanje svih financijskih poslova. Novac koji je iz banke podigla u svrhu uplate za doprinose i poreze za zaposlene radnike, kao i materijalne troškove, prisvojila je i potrošila za osobne potrebe. Ovakvo stanje stvari proizilazi iz objektivne financijske dokumentacije u spisu, ekspertize vještaka iz oblasti grafiologije i financija, s tim da iz iskaza svjedoka _______ proizilazi da im za kritični vremenski period nisu uplaćeni doprinosi i porezi, mada je za iste podignut novac iz banke.

Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičene _______ broj KT _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
- Rješenje Nevladine organizacije _______ broj _______ od _______ o imenovanju osumnjičene _______, na radno mjesto financijskog službenika,
- Statut Nevladine organizacije _______,
- Uvjerenje Porezne uprave FBiH broj _______ od _______,
- Uvjerenje o podizanju novca _______ banke _______ broj _______ od _______.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________

Napomena:

Kazneno djelo zloporabe položaja ili ovlasti iz članka 383. KZ-a FBiH se može počiniti u svom osnovnom obliku iskorištavanjem svojeg službenog položaja ili ovlasti, prekoračenjem granica svoje službene ovlasti ili neobavljanjem svoje službene dužnosti. Radnja izvršenja krivičnog djela u svojem obliku i opisu mora biti sadržana u dispozitivu svakog optužnog akta.
Kod procesuiranja predmetnog krivičnog djela, uvijek je potrebno razmotriti da li postoje zakonski uvjeti za predlaganje sudu izricanja sigurnosne mjere zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti predviđene člankom 76. KZ-a FBiH.Izvor: advokat

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]