BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#969
Optužnica – Teška krađa

KANTONALNO TUŽILAŠTVO

_________________________

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


OPĆINSKOM SUDU U _______
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko prezime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, porodične prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

Što je:

Noću _______ godine, u vremenskom periodu od 02,00 do 03,00 sati u _______ u ulici _______, općina _______ s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, željeznim pajserom obio katanac sa zaštitne metalne rešetke izloga na kiosku broj: 33 vlasništvo „Duhan promet-a“, nakon čega je razbio staklo dimenzija 40 x 40 cm, napraviviši otvor, kroz koji je ušao u unutrašnjost kioska, iz kog je uzeo i prisvojio 100 kutija cigareta „Drina-light“ u vrijednosti od po 2 KM i 150 kutija cigareta „Malboro“ u vrijednosti od po 3,5 KM, a potom se sa istima udaljio u nepoznatom pravcu, oštetivši vlasnika za iznos od 725,00 KM.

Dakle, obijanjem, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom s ciljem da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

Čime je počinio krivično djelo Teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH).Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju:

- Š.Z. iz _______, ulica _______ broj _______,
- H.N. iz _______, ulica _______broj _______,
- M.Z. iz _______, ulica _______broj _______.

2. Da se u dokaznom postupku pročitaju:

- Zapisnik o uviđaju PU Sarajevo broj _______ od _______,
- Zapisnik o otpisu kalkulacija broj 3 „Duhan-prometa“ od _______,
- Nalaz i mišljenje daktiloskopskog vještačenja MUP-a Sarajevo broj _______ od _______.

3. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju PU Sarajevo od _______,
- Fotodokumentaciju daktiloskopskog vještačenja MUP-a Sarajevo broj _______ od _______,
- Izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog.


Rezultati istrage

Rezultati istrage su potvrdili navode optužnice da je osumnjičeni počinio krivično djelo Teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) KZ-a FBiH, a što jasno proizilazi iz zapisnika o uviđaju, zapisnika o otpisu kalkulacija broj: 2 „Duhan-prometa“, fotodokumentacije i nalaza i mišljenja daktiloskopskog vještačenja MUP-a Sarajevo, zapisnika o saslušanju svjedoka, kao i zapisnika o ispitivanju osumnjičenog kod Kantonalnog tužilaštva _______ .

Iz nalaza i mišljenja daktiloskopskog vještačenja ispitivanjem, kompariranjem i vještačenjem spornih otisaka papilarnih linija, pronađenih na licu mjesta u kiosku, proizilazi da je trag papilarnih linija, pronađen i fiksiran na komadu stakla, palcem lijeve ruke, prouzrokovao sam osumnjičeni.

Saslušani svjedoci Š.Z., H.M., i M.Z. potvrđuju navode optužnice u cijelosti, dok osumnjičeni u svom iskazu, datom u toku istrage, potpuno priznaje izvršenje djela koje mu se optužnicom stavlja na teret, pri tom navodeći detaljno način izvršenja i predmete koje je tom prilikom otuđio.

Imajući u vidu naprijed izloženo, smatram da je tužilaštvo pribavilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio radnje pobliže opisane u dispozitivu optužnice, a u kojim radnjama se stiču sva zakonska obilježja krivičnog djela za koje je optužen, zbog čega predlažem da sudija za prethodno saslušanje potvrdi ovu optužnicu.

Prilažem materijal koji potkrepljuje navode optužnice, kako slijedi:

- Zapisnik o saslušanju svjedoka Š.Z. od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka M.Z. od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka H.M. od _______,
- Zapisnik o uviđaju od _______,
- Fotodokumentacija MUP-a Sarajevo od _______,
- Nalaz i mišljenje daktiloskopskog vještačenja i fotodokumentacija MUP-a Sarajevo od _______,
- Izvod iz krivične za osumnjičenog od _______.KANTONALNI TUŽILAC
__________________
Izvor: advokat

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]