BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#974
Optužnica – ratni zločin

Bosna i Hercegovina
Tužiteljstvo BiH
Posebni odjel za ratne zločine
Broj: KT-RZ _______
Sarajevo, _______ godine

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Odsjek I za ratne zločine Kaznenog odjela Suda
- sucu za prethodno saslušanje –
Sarajevo


Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. točka h) i članaka 226. stavak 1. i 227. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP BiH), podižem


O P T U Ž N I C U


Protiv:

_______ zv. _______ , sin _______ i majke _______ rođene _______, rođen _______ godine u _______, JMBG _______, s prebivalištem u _______, općina _______, po narodnosti _______, po zanimanju _______, nezaposlen, oženjen, otac _______ djece, državljanin Bosne i Hercegovine, neosuđivan, nalazi se na slobodi, brani ga branitelj po izboru, odvjetnik iz _______ ,


Što je:

U drugoj polovici 1993. godine, u vrijeme oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, u mjestu _______, općina _______, kao pripadnik _______, u svojstvu zapovjednika voda Vojne policije _______, postupao suprotno odredbi članka 3. stavak 1. točke a) i c) Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. godine, članka 3. stavak 1. točke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine, te povrijedio zakone i običaje rata, postupajući suprotno odredbi članka 22. Pravilnika o zakonima i običajima rata na kopnu, koji je sastavni dio Konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu od 18. listopada 1907. godine, tako što je:

1. Neutvrđenog datuma krajem mjeseca rujna ili početkom mjeseca listopada 1993. godine, u mjestu _______, općina _______, u objektu _______, mučio i namjerno nanosio snažne tjelesne i duševne bolove dvadesetorici nezakonito zatočenih civila: _________________________________________________________________________, tako što je naredio da svi podignu ruke iznad glave i da glavu drže pognutu prema podu, u kojem položaju su morali stajati sve dok im se ruke od napora ne bi počele same spuštati, a potom prilazio onim zatočenicima koji više nisu mogli držati ruke u tom položaju, te ih tukao šakama i nogama, da bi nakon izvjesnog vremena naredio svim zatočenicima da obuku radnička odijela i na leđima im kredom ispisao brojeve od 1 do 20, nakon čega ih je nasumice prozivao po brojevima, pa su oni zatočenici, čije je brojeve prozvao, morali mirno stajati ispred njega, dok ih je osumnjičeni tukao šakama, željeznim cijevima i drvenim letvama, pri čemu im je psovao i vrijeđao ih na nacionalnoj osnovi;
2. Tijekom mjeseca listopada 1993. godine, u mjestu _______, općina _______, u objektu _______, nezakonito zatočene civile i ratne zarobljenike: __________________________________________________________________________ mučio i namjerno im nanosio snažne tjelesne i duševne bolove, tako što je u više navrata dolazio u prostorije logora, pa prstom pokazivao zatvorenike koji trebaju izaći napolje, gdje ih je pendrekom, šakama, i nogama obuvenim u vojničke čizme udarao po svim dijelovima tijela, tjerao da jedu listove koje je pred njima čupao iz vjerskih knjiga i da pjevaju pjesme nacionalističkog sadržaja, te ih udarao ako bi to odbili, a još snažnije ih tukao ukoliko bi pjevali, pri čemu im je psovao i vrijeđao ih na nacionalnoj osnovi;

3. Tijekom mjeseca listopada 1993. godine, u mjestu _______, općina _______, u više navrata naređivao sebi podređenim pripadnicima voda Vojne policije, i to: _______ i _______, da iz objekta _______, gdje su bili nezakonito zatočeni, izvedu civile i ratne zarobljenike: _______________________________________________ i da ih odvedu na prve borbene crte između _______ u mjestu _______, gdje su korišteni kao živi štit, prisiljavani da kopaju rovove, prave zemunice, nose municiju, hranu, vodu i mrtve;

4. Neutvrđenog datuma u mjesecu listopadu 1993. godine, u objektu _______ u mjestu _______, zajedno s _______, zatočene ratne zarobljenike, braću _______, podvrgao nečovječnom postupanju, tako što ih natjerao na međusobni oralni seks, nanoseći im time snažnu duševnu bol, a potom ratnom zarobljeniku _______ naredio da se skine do gola, da bi ga potom, zajedno s _______, pendrekom udarao po raznim dijelovima tijela i više puta gasio cigarete po njegovom vratu, usljed čega je _______ izgubio svijest;

5. Neutvrđenog datuma početkom mjeseca listopada 1993. godine, u noćnim satima, u objektu _______ u mjestu _______, zajedno s više neidentificiranih pripadnika _______, mučio i namjerno nanosio snažne tjelesne bolove zatočenim civilima i ratnim zarobljenicima, među kojima i: ___________________, tako što ih je natjerao da golim rukama hvataju strujnu žicu pod naponom, te da se potom uhvate za ruke i na taj način stvore krug, nakon čega je ispod nogu zatočenika prolijevao vodu, usljed čega su zatočenici trpili snažnu tjelesnu bol;

6. Neutvrđenih datuma tijekom mjeseca listopada 1993. godine, u noćnim satima, u mjestu _______, općina _______, u objektu _______, zajedno s _______ i drugim neidentificiranim pripadnicima _______, naređivao zatočenim civilima i ratnim zarobljenicima da sviraju na orguljama, a potom ih, pod izgovorom da mu se sviranje nije svidjelo, mučio tako što je odvalio tipku od orgulja i onom stranom tipke, na kojoj je bio ekser, udarao po glavi zatočenike: _____________________________________________;

7. Neutvrđenog datuma u mjesecu listopadu 1993. godine, u mjestu _______, u objektu _______, fizički zlostavljao zatočenog civila _______, tako što mu je naredio da se licem okrene prema zidu, a potom ga više puta udario drvenom palicom u predjelu bubrega;

8. Tijekom mjeseca listopada 1993. godine, zajedno s _______, u vjerskom objektu _______ u _______, uništio ili oštetio sve vjerske slike, tako što je iste poderao i razbio ili išarao crtajući naslikanim osobama testise, razbio vjerske kipove, zapalio klupe, išarao zidove ispisujući uvredljive riječi, oštetivši na taj način unutrašnjost vjerskog objekta;

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava u vrijeme oružanog sukoba, mučio zatočenike-civile i ratne zarobljenike, nanosio im velike patnje i povrede tjelesne cjelovitosti, prema istima nečovječno postupao, primjenjivao mjere zastrašivanja i terora, prisiljavao ih na prinudni rad ili takve radnje naređivao, te u vrijeme oružanog sukoba povrijedio zakone ili običaje rata namjernim oštećenjem ustanove namijenjene vjerskim potrebama,

Čime je počinio:

kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 173. stavak 1. točke c), e) i f) Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ BiH), i to:

- točka c) i e)
- točka c) i e)
- točka f)
- točka c)
- točka c)
- točka c) u odnosu na točku 2. optužnice,
u odnosu na točku 1. optužnice,
u odnosu na točku 3. optužnice,
u odnosu na točku 5. optužnice,
u odnosu na točku 6. optužnice,
u odnosu na točku 7. optužnice,

kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 175. stavak 1. točke a) i b) KZ BiH, i to:

- točka a)
- točka a)
- točka a)
- točka a)
- točka a)
- točka b) u odnosu na točku 1. optužnice,
u odnosu na točku 2. optužnice,
u odnosu na točku 3. optužnice,
u odnosu na točku 4. optužnice,
u odnosu na točku 5.optužnice,
u odnosu na točku 6. optužnice,

kazneno djelo Povreda zakona ili običaja rata iz članka 179. stavak 1. i 2. točka d) , i to:

- točka d) u odnosu na točku 8. optužnice,

a sve u svezi s člankom 180. stavak 1, člankom 29. i člankom 53. KZ BiH.


Stoga

PREDLAŽEM


1. Da se u toku glavnog pretresa provedu dokazi:

a) Saslušanjem svjedoka:

- XY, sin/kći _______, nastanjen u _______,
- NN, sin/kći _______, nastanjen u _______, .....
- Zaštićenog svjedoka pod pseudonimom „S“,
- Zaštićenog svjedoka pod pseudonimom „K“, .....b) Saslušanjem vještaka:

- dr. _______, specijalista sudske medicine, adresa _______,
- dr. _______, specijalista neuropsihijatar, adresa _______, .....

c) Da se izvrši uvid u:

- Vojnu knjižicu na ime osumnjičenog _______, serijski broj _______, izdata od _______,
- Medicinsku dokumentaciju na ime oštećenog _______ broj _______ od _______, izdata od _______,
- Medicinsku dokumentaciju na ime oštećenog _______ broj _______ od _______, izdata od _______, .....

d) Da se pročitaju:

- Odluka o proglašenju ratnog stanja Predsjedništva RBiH od 20. lipnja 1992. godine („Sl. list RBiH“ br. 7/92),
- (druga dokumentacija koja se odnosi na postojanje oružanog sukoba u BiH ili na određenom području BiH),
- Uvjerenje Ministarstva obrane broj _______ od _______ o pripadnosti osumnjičenog vojnoj formaciji/jedinici _______,
- (druga dokumentacija koja se odnosi na pripadnost osumnjičenog nekoj vojnoj formaciji i njegovom svojstvu u okviru te formacije),
- Izvodi iz osobnog dnevnika oštećenog _______ koji se odnose na datume _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine/neuropsihijatra _______ od _______,
- Naredba za pretres Suda BiH broj _______ od _______,
- Zapisnik o pretresu stana osumnjičenog _______, Državne agencije za istrage i zaštitu, broj _______ od _______,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu, broj _______ od _______,
- Uvjerenje o imovnom stanju osumnjičenog broj _______ od _______, izdato od ______,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog broj _______ od _______, izdato od _______, .....

e) Da se pregledaju predmeti oduzeti od osumnjičenog:

- Pištolj marke _______, kalibra _______, serijskog broja _______,
- Maskirna uniforma sa oznakama _______,
- Kapa – beretka s oznakom _______.Rezultat istrage

Rezultati istrage, koju je provelo Tužiteljstvo BiH, na nedvojben način potvrđuju osnovanost ove optužnice, odnosno tvrdnji da je osumnjičeni osobno i zajedno s drugim pripadnicima _______ , na način, u vrijeme, u mjestu i pod okolnostima, kako je to navedeno u izreci optužnice, naređivao, izvršio i sudjelovao u izvršenju kazneno-pravnih radnji navedenih u točkama 1 - 8. optužnice, a iz kojih radnji proizlaze sva bitna obilježja kaznenog djela Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 173. stavak 1. točke c), e) i f) KZ BiH, kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 175. stavak 1. točke a) i b) KZ BiH i kazneno djelo Povreda zakona ili običaja rata iz članka 179. stavak 1. i 2. točka d) KZ BiH, a u svezi s člankom 180. stavak 1, člankom 29. i člankom 53. stavak 1. KZ BiH.

Dokazima koje je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pribavilo tijekom istrage, kako materijalnim tako i iskazima saslušanih svjedoka, utvrđeno je sljedeće:

Kazneno-pravne radnje, koje se ovom optužnicom stavljaju na teret osumnjičenom _______, počinjene su u vrijeme oružanog sukoba u BiH, između _______, u objektu _______ u mjestu _______ općina _______.
Da je u inkriminiranom periodu postojao oružani sukob u BiH, proizilazi iz _______, a da je postojao oružani sukob između jedinica _______ i jedinica _______, na području _______, vidi se iz (dokumentacije, iskaza svjedoka).

Sve kazneno-pravne radnje, koje se ovom optužnicom stavljaju na teret osumnjičenom, predstavljaju teške povrede Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 28. kolovoza 1949. godine (članak 147.), teške povrede Ženevske konvencije o zaštiti ratnih zarobljenika od 28. kolovoza 1949. godine (članak 130.) i povrede odredbe 22. Pravilnika o zakonima i običajima rata na kopnu, koji je sastavni dio Konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu od 18. listopada 1907. godine, i posljedica su oružanog sukoba.

Sve žrtve navedene u optužnici bili su civili (_______) odnosno ratni zarobljenici – pripadnici _______ (_______) i u periodu koji optužnica obuhvaća, bili su osobe zaštićene Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 28. kolovoza 1949. godine i Ženevskom konvencijom o zaštiti ratnih zarobljenika od 28. kolovoza 1949. godine .
Da su _______ nezakonito lišeni slobode kao civili, vidi se iz iskaza _______, kao i dokumentacije _______, a da su _______ imali status ratnih zarobljenika, proizilazi kako iz njihovih iskaza, tako i iz _______ (dokumenata).

Osumnjičeni _______ je bio pripadnik _______ i zapovjednik Voda Vojne policije _______, što se vidi kako iz iskaza svjedoka – oštećenih, tako i iz materijalnih dokaza, i to _______, pa je slijedom toga bio dužan pridržavati se odredbi Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 28. kolovoza 1949. godine i Ženevske konvencije o zaštiti ratnih zarobljenika od 28. kolovoza 1949. godine i zakona i običaja rata na kopnu.
Nijedna kazneno-pravna radnja, koju je počinio osumnjičeni u svojstvu zapovjednika Vojne policije ______, nije bila opravdana vojnom nuždom.
Svjedoci - oštećeni su, u iskazima datim u Tužiteljstvu BiH tijekom istrage, jasno, decidno i suglasno opisali okolnosti njihovog zatočenja u _______ u mjestu _______, općina _______, kao i okolnosti pod kojima su bili podvrgnuti mučenjima, namjernim nanošenjima snažnog tjelesnog i duševnog bola, patnjama, prisiljavanju na prinudni rad i dr., te su posebno opisali radnje koje je osumnjičeni činio, uključujući i uništavanje i namjerno oštećenje vjerskog objekta počinjeno od strane osumnjičenog i njegovih suučesnika.

Slijedom toga, iz rezultata istrage, i to kako iz iskaza saslušanih svjedoka, tako i iz materijalnih dokaza, nedvojbeno proizlazi da je osumnjičeni _______, kao zapovjednik Voda Vojne policije _______ u sastavu _______, u vrijeme, u mjestu, na način i pod okolnostima kako je to opisano u dispozitivu optužnice, naređivao mučenje, odvođenje na prinudni rad, korištenje kao živog štita, nečovječno postupanje, nanošenje velikih patnji, te da je neposredno mučio, povrijedio tjelesni integritet, nanosio velike patnje, nečovječno postupao, primjenjivao mjere zastrašivanja i terora, nanosio snažnu tjelesnu i duševnu bol, kao i da je zajedno s drugim osobama sudjelovao u mučenju, nečovječnom postupanju, nanošenju velikih patnji, povreda tjelesnog integriteta, nanošenju snažne duševne boli zatočenim civilima i ratnim zarobljenicima, te da je oštetio i sudjelovao u oštećenju vjerskog objekta _______ u mjestu _______, čime su njegovim radnjama u cijelosti ostvarena bitna obilježja kaznenih djela koja mu se ovom optužnicom stavljaju na teret.

Stoga smatramo da je ova optužnica osnovana i na zakonu zasnovana, pa predlažemo da sudac za prethodno saslušanje istu potvrdi u cijelosti.


Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

1. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______ broj _______ od _______,
2. Zapisnik o saslušanju svjedoka XY broj _______ od _______,
3. Zapisnik o saslušanju svjedoka NN broj _______ od _______,
4. Zapisnik o saslušanju zaštićenog svjedoka pod pseudonimom „S“, broj _______ od _______,
5. Zapisnik o saslušanju zaštićenog svjedoka pod pseudonimom „S“, broj _______ od _______, .....
6. Odluku o proglašenju ratnog stanja Predsjedništva RBiH od 20. lipnja 1992. godine („Sl. list RBiH“ br. 7/92),
7. (druga dokumentacija koja se odnosi na postojanje oružanog sukoba u BiH ili na određenom području BiH),
8. Vojna knjižica na ime osumnjičenog _______, serijski broj _______, izdata od _______,
9. Uvjerenje Ministarstva obrane broj _______ od _______ o pripadnosti osumnjičenog vojnoj formaciji/jedinici _______,
10. (druga dokumentacija koja se odnosi na pripadnost osumnjičenog nekoj vojnoj formaciji i njegovom svojstvu u okviru te formacije),
11. Medicinska dokumentacija na ime oštećenog _______ broj _______ od _______, izdata od _______,
12. (druga dokumentacija koja se odnosi na povrede oštećenih, rješenja o utvrđivanju invaliditeta, zapisnici o ekshumaciji, obdukciji i identifikaciji, fotodokumentacija ekshumacija i obdukcija .....),
13. Izvodi iz osobnog dnevnika oštećenog _______, koji se odnose na datume _______,
14. Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine/neuropsihijatra ..... od _______,
15. Naredba za pretres Suda BiH broj _______ od _______,
16. Zapisnik o pretresu stana osumnjičenog _______, Državne agencije za istrage i zaštitu, broj _______ od _______,
17. Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu, broj _______ od _______,
18. Uvjerenje o imovnom stanju osumnjičenog broj _______ od _______, izdato od _______,
19. Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog broj _______ od _______, izdato od _______,
20. Pištolj marke _______, kalibra _______, serijskog broja _______,
21. Maskirna uniforma s oznakama _______,
22. Kapa – beretka s oznakom _______.


TUŽITELJ
TUŽITELJSTVA BiH
_____________________

https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]