BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#963
Optužnica – ratni zločin protiv čovječnosti

BOSNA I HERCEGOVINA
TUŽILAŠTVO BiH
S A R A J E V O

Broj: KT – RZ - _______ /
Sarajevo, _______ godine

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 35. stav 1. tačka h) i člana 226. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hecegovine (u daljnjem tekstu: ZKP BiH), podižem:

O P T U Ž N I C U

Protiv:

_______, sin _______ i majke _______, rođene _______, rođen _______ godine u _______, JMBG _______, po narodnosti _______, državljanin BiH, po zanimanju _______, nastanjen u _______, ul. _______ br. _______, pismen, oženjen, otac jednog djeteta, vojsku služio, ima čin vodnika, vodi se u VE _______, neosuđivan, nalazi se u pritvoru od _______ godine, kada je lišen slobode, a po rješenju Suda BiH broj: X-KRN-_______ od _______ godine, koji je produžen rješenjem Suda BiH broj: X-KRN- _______ od _______ godine i koji može trajati do _______ godine ili do donošenja nove odluke Suda BiH.

Što je:

Za vrijeme širokog i sistematičnog napada _______ vojske, policije i paravojnih _______ formacija, usmjerenog protiv civilnog _______ stanovništva na području općine _______, znajući za taj napad, prvo kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije u vrijeme djelovanja _______ bivše JNA, a zatim kao komandir 3. čete _______ brigade _______, u periodu od aprila do septembra 1992. godine, vršio progon civilnog _______ stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, na način da je naređivao, činio i zajedno sa drugim licima učestvovao u ubistvima, prisilnom preseljenju stanovništva, zatvaranju, mučenju, silovanju, prisilnom nestanku osoba i vršenju drugih nečovječnih djela slične prirode, te znao ili mogao znati, a nije spriječio niti kaznio njemu podređene osobe nad kojima je imao efektivnu kontrolu u činjenu takvih djela, tako što je:

1. U vremenskom periodu između 17. i 22. aprila 1992. godine, dok se u zgradi SUP-a u _______ nalazio zatvoren _______ sin _______ i još 23 lica _______ nacionalnosti, istog u par navrata ispitivao u kancelariji na spratu zgrade, pri čemu ga je psovao i vrijeđao, psujući mu _______ i stranku _______ i govoreći: „_______“ i „_______“, a sve u društvu izvjesnog kapetana _______, da bi ga jednom prilikom pesnicama dva puta udario u predjelu glave, kada je usljed siline udaraca _______ pao na pod i mutilo mu se u glavi, a drugi put bio prisutan kada ga je kapetan _______ udario nogom u glavu.

2. Dana 29. aprila 1992. godine u selu _______ općina _______ u grupi sa više _______ vojnika, uniformiranih, maskiranih i naoružanih, među kojima je bio i _______, lično učestvovao u ispitivanju i premlaćivanju civila _______ nacionalnosti i to: H.V., S.S. i M.S., a zatim u pljačkanju i paljenju kuća T.M. i H.H.

3. Dana 23. maja 1992. godine, pošto je prethodno naredio civilnom _______ stanovništvu naselja _______ općina _______, da se okupi na raskršću kod groblja u centru _______, okupljenim civilima kojih je bilo oko 200, govoreći da je to _______ zemlja i da nema više zajedničkog života između _______ i _______, te prijeteći smrću, dao ultimatum u pratnji svojih vojnika, da do podne napuste _______ i svu svoju imovinu, što su ovi i učinili,odlazeći u različitim pravcima, samo sa ličnim stvarima.

4. Dana 23. maja 1992. godine, u grupi sa S.D. i još nekoliko _______ vojnika, uniformirani i naoružani, u naselju _______ općina _______ iz kuća izveo civile _______ nacionalnosti M.I., M.R., M.S., H.M., G.S., G.S., G.A., G.H., T.M. i M.R., koje su prvo ispitivali i tukli u kući M.A., a zatim odveli na obližnje brdo zv. _______ u šumu zv. „_______“, gdje su iste upotrebom vatrenog oružja lišili života.

5. Dana 25. maja 1992. godine u selu _______ općina _______, nakon što su prethodno zarobljene civile _______ nacionalnosti Ć.Š., Ć.Š. i K.S., maltretirali i tukli S.D. i drugi _______ vojnici, S.M. uniformiran i naoružan, policijskom palicom udarao K.S. sina _______, koji je od udaraca pao na zemlju, pa kada je K.S. u jednom trenutku ustao i počeo bježati, govoreći mu: „ _______ ti majku _______, misliš _______ pobjeći“, u istog pucao iz vatrenog oružja, i tom prilikom lišio života K.S., nanijevši mu povrede u predjelu leđa i glave.

6. U vremenskom periodu od 07. juna 1992. pa do kraja septembra 1992. godine, uniformiran i naoružan često dolazio u kuću T.B. u _______, gdje ju je silovao i pri tome ponižavao, govoreći joj da je „dosta rađala _______ djecu i da treba da rađa i _______“, tukao je i prijetio da ne smije nikome ništa reći, a jednom prilikom oduzeo i novac koji je posjedovala, što je sve skupa kod iste izazivalo stalni strah i zbog čega i danas osjeća probleme zdravstvene i psihičke prirode.

7. Dana 13. juna 1992. godine, zapovijedao pripadnicima svoje jedinice i sa istim sudjelovao u protjerivanju civila _______ iz naselja _______ općina _______ u pravcu _______, da bi po dolasku do zgrade _______ iz kolone civila bili izdvojeni D.N., D.A., D.O., N.M. i N.U., te vraćeni nazad istim putem u pravcu _______, gdje su u štali vlasništvo _______ u _______ upotrebom vatrenog oružja lišeni života, nakon čega su D.N. i D.O. spaljeni, dok se D.A., N.M. i N.U. od tada gubi svaki trag.

8. Dana 30. juna 1992. godine na „_______ mostu“, koji se nalazi na putu za neselje _______ općina _______, zapovijedao većom grupom naoružanih _______ vojnika, koja je zarobila oko 30 civila _______, mahom žena i djece, odakle su ih kamionom prebacili prvo u naselje _______ radi ispitivanja, a zatim dalje u prostorije Osnovne škole „_______“ u _______, gdje je već bilo oko 200 zatvorenih civila _______ i gdje su nezakonito držani zatvoreni četiri dana u nehumanim uslovima, da bi nakon toga bili pušteni.

Dakle,radnjama opisanim u tačkama od 1. do 8. ove optužnice, koje čine dio širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog _______ stanovništva, znajući za takav napad, optuženi je djelujući sam i zajedno sa drugim licima vršio progon civilnog _______ stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, u vezi sa ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, silovanjem, zatvaranjem, mučenjem, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda.

Čime je učinio krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), d), e), f), g), i), k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stavovi 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Zbog toga

Predlažem da Sud BiH

I

Zakaže i održi glavni pretres, na koji treba pozvati sljedeća lica,

- tužioca Tužilaštva BiH,
- optuženog _______,
- _______, advokata iz _______ kao branioca optuženog.

II

Prijedlog dokaza, koji se trebaju izvesti na glavnom pretresu

a) Saslušanje u svojstvu svjedoka:

1. G.B. ul. br. _______, općina _______,
2. T.Č. ul. br. _______, općina _______,
3. S.V. ul. br. _______, općina _______,
4. G.R. ul. br. _______, općina _______,
5. T.B. /zaštićeni svjedok/
...itd.


b) Saslušanje u svojstvu vještaka:

1. Prof.dr. _______ Univerzitetski klinički centar _______, Poliklinika za patologiju _______.

c) Iznošenje dokaza:

Čitanjem
1. Iskaza svjedoka H.F., zapisnik Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______. godine /umrla/,
2. Iskaza svjedoka T.Č., zapisnik Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______. godine /umro/.

Uvidom u:

1. Izvod iz Matične knjige umrlih za H.F. općina _______, broj _______ od _______ godine,
2. Akt Kantonalnog tužilaštva _______ broj _______ od _______ godine,
3. Naredba Kantonalnog tužilaštva _______ broj _______ od _______ godine,
4. Zapisnik o ekshumaciji Federalne Komisije za traženje nestalih osoba Sarajevo, Odjeljenje _______ od _______. godine,
5. Izvještaj o sudsko-medicinskoj eskpertizi od _______ godine, broj slučaja _______ na ime T.H.,
6. Zapisnik o utvrđivanju identiteta na ime M.I. i DNK izvještaji ICMP broj slučaja _______,
7. Potvrda o smrti na ime M.R. 037/08 ID od _______ godine,
8. Crtež lica mjesta, MUP _______ - Uprava kriminalističke policije broj _______ od _______ godine,
9. Fotodokumentacija, MUP _______ - Uprava policije, Sektor kriminalističke policij, Odsjek kriminalističke tehnike i KDZ _______ broj _______ od _______ godine,
10. Izvod iz knjige nestalih osoba MKCK za N.M.,
11. Ovjerena kopija rješenja vojne pošte _______ broj _______ od _______ godine,


III

Rezultat istrage

Tokom istrage prikupljeni su brojni dokazi, koji u cijelosti rasvjetljavaju događaje u kojima je učestvovao optuženi S.M..
Napad na grad _______ i mnoga sela u općini _______ u periodu od aprila do jula 1992. godine, izvršili su lokalni _______, policija i paravojne formacije, koji su pokrenuli jednu od najzloglasnijih kampanji etničkog čišćenja u BiH. Njena namjera je bila da se iz općine _______ zauvijek uklone njeni stanovnici _______ nacionalnosti. _______ snage napale su i razorile više sela naseljenih _______.
Općina _______ je smještena u jugoistočnom dijelu BiH, a na svom istočnom rubu graniči sa Republikom Srbijom. Gradsko središte općine _______ nalazi se na lijevoj obali rijeke _______. Godine 1991. općina je imala oko 21.000 stanovnika, od čega je u samom gradu _______ živjelo njih oko 9.000. Približno 63% stanovništva je bilo _______ nacionalnosti, a oko 33% _______ nacionalnosti. U novembru 1990. godine u općini su održani višestranački izbori. Većinu glasova su osvojile dvije stranke _______. Rezultati izbora su gotovo potpuno odgovarali nacionalnom sastavu stanovništva, tako da je 27 od 50 mjesta u općinskoj skupštini dobio _______, a 13 _______.
Ubrzo su planule međunacionalne napetosti. Početkom 1992. godine, građani _______ nacionalnosti su razoružani ili je od njih zatraženo da predaju oružje. Istovremeno su se _______ počeli sami naoružavati i organizirati vojnu obuku. Pokušali su se organizirati i _______, ali manje uspješno. Od 04. aprila 1992. godine _______ političari su uporno tražili da se policija podijeli po nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon toga, obje strane su podigle barikade oko _______, nakon čega je uslijedilo sporadično nasilje, uključujući pucnjavu i granatiranje. U jednom takvom incidentu otvorena je minobacačka vatra na _______ naselja, tako da je mnogo civila, bojeći se za svoje živote, pobjeglo iz svojih sela. Početkom aprila 1992. godine, jedan građanin _______ nacionalnosti, M.Š. preuzeo je kontrolu nad tamošnjom riječnom branom i zaprijetio da će otvoriti branu. Dana 13. aprila 1992. godine, M.Š. je ispustio nešto vode, čime su nanesene štete imanjima nizvodno. Narednog dana je intervenirao _______ korpus JNA, preuzeo kontrolu nad branom i ušao u _______. Iako je mnogo _______ iz _______ pobjeglo upravo bojeći se dolaska _______ korpusa JNA, kada se to stvarno dogodilo, prisustvo korpusa imalo je isprva smirujući efekat. Nakon što su osigurali grad, oficiri JNA i vođe _______, poveli su zajedničku kampanju putem sredstava informiranja, kako bi ohrabrili ljude da se vrate svojim domovima. Krajem aprila 1992. godine mnogi su to i učinili. JNA je inicirala i pregovore između dviju strana u pokušaju da se razriješi međunacionalna napetost. Neke _______ je međutim zabrinjavala činjenica da se u sastavu _______ korpusa JNA, nalaze isključivo _______. Ubrzo nakon toga, organizirani su konvoji iza kojih su mnoga sela ostala bez svojih stanovnika _______. Dana 19. maja 1992. godine, JNA se povukla iz _______. Paravojne jedinice su ostale, da bi odmah nakon odlaska armije iz grada pristiglo još njih. Priključilo im se nešto lokalnih _______. Dokazi su pokazali da su neke od paravojnih grupa ubijale ili pljačkale _______, samo zato što su _______ nacionalnosti.
_______ paravojna grupa koja je bila posebno nasilna i ulijevala najveći strah, bila je grupa koju je vodio L.M. U nekoliko sedmica ta je grupa počinila veliki broj zločina u rasponu od pljački do ubistava. _______ koji su ostali u _______ i oni koji su se vratili svojim kućama, zatekli su se u klopci, razoružani i prepušteni na milost i nemilost paravojske koja je dejstvovala uz saučesništvo, ili u najmanju ruku sa prisutnim odobravanjem _______ vlasti, a naročito policije, koja je već tada bila samo _______. Tokom nekoliko narednih mjeseci ubijene su stotine _______ muškaraca, žena, djeca i starijih osoba. Iz masovnih grobnica na području općine _______ i njene okoline ekshumirane su stotine _______ civila, svih dobi i oba pola. Nestajanje ljudi dostiglo je vrhunac u junu i julu 1992. godine. 62% ukupno nestalih _______ u općini _______ 1992. godine, nestalo je tokom ta dva mjeseca. Većina, ako ne i svi nestali bili su civili. Obrasci i dinamika nestajanja ljudi u _______, odgovarali su obrascu i dinamici u susjednim općinama, a koje danas pripadaju _______. Nestajanje ljudi u raznim susjednim općinama, odvijalo se približno u isto vrijeme. Građani _______ nacionalnosti bili su podvrgavani i ostalim oblicima zlostavljanja i ponižavanja, kao što je silovanje i premlaćivanje. Veliki broj civila _______ nacionalnosti, koji još nisu bili izbjegli, bili su sistematski protjerivani na organizirani način i protivzakonito zatvarani, u čemu je učestvovao i optuženi na način kako je to navedeno u dispozitivu optužnice.
Taj proces je imao za rezultat da je pred kraj 1992. godine u _______ ostalo veoma malo građana _______ nacionalnosti. Stotine njih samovoljno su lišeni života, dok ih je na hiljade protjerano uz primjenu sile. Danas su stanovnici _______ većinom _______ nacionalnosti. Tako drastične promjene u nacionalnom sastavu sistematski su se događale širom teritorije današnje _______, no sa aspekta međusobnog omjera stanovništva, promjene koje su se dogodile u _______, po veličini stoje odmah na drugom mjestu iza _______.

Da su naoružane vojne formacije, sastavljene od lokalnih _______, paravojnih formacija i policije počinile sistematičan i rasprostranjen napad na području općine _______, na sela nastanjena _______ stanovništvom i grad _______, tj. da su zločini izvršeni masovno i na organiziran način, potvrđuju navodi iz prvostepene i drugostepene presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv _______ broj _______ od _______ godine i broj _______ od _______ godine.

Da su radnje i postupci optuženog bili dio tog napada, kako po karakteru, tako i po posljedicama i da je optuženi bio svjestan da taj napad postoji i da su njegove radnje i postupci sastavni dio tog napada, potvrdili su svjedoci svojim iskazima.
Tako je prema iskazima predloženih svjedoka, optuženi svoju zločinačku aktivnost poduzimao u više navrata, na različitim lokacijama i na različite načine, npr: ubistvima, silovanjem, prisilnim nestankom, prisilnim raseljavanjem, zatvaranjem itd.

Iz iskaza saslušanih svjedoka, koji su istovremeno i žrtve krivičnog djela ili bliži srodnici žrtava djela koje se optuženom stavlja na teret, proizilazi da su bili izloženi napadu, kakav je bio u to vrijeme izvršen na njih i njihovu imovinu. U tim napadima, optuženi je najčešće učestvovao u grupama _______ vojnika, koji su vršili progon _______ stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, na način da je u nekim od napada samo učestvovao, a neke je i naređivao.

Većina svjedoka koji su u istrazi saslušani su tvrdili da su i prije rata poznavali optuženog, neki od njih su bili njegove komšije, zajedno su odrasli, išli u školu, družili se i slično, dok su ga neki svjedoci slabije poznavali, ali daju njegov detaljan opis iz tog perioda i govore da su saznali da je riječ o njemu, upravo na osnovu kazivanja ovih svjedoka koji su ga odlično poznavali. Mnogi od saslušanih svjedoka govore, da je optuženi vodio grupu vojnika, njih oko 50 i da je zajedno s njima u najvećem broju slučajeva i činio zločine, pri čemu navode i imena mnogih od tih vojnika. U svom iskazu sam optuženi ističe, da je bio komandir 3. čete _______ brigade, a da je u određenom periodu bio pripadnik Vojske _______ potvrđuju i neki od materijalnih dokaza, priloženih uz ovu optužnicu.

Isti je već na početku rata po iskazima svjedoka, viđan uniformiran i naoružan, tj. dok je na području _______ još djelovao _______ korpus JNA. Svjedoci opisuju uniforme u kojima su ga viđali i govore o njegovom naoružanju, a u prilog tome idu i potvrde o oduzetim predmetima sačinjene prilikom pretresa kuća koje koristi optuženi, kao i neki drugi materijalni dokazi.

Svjedoci i materijalni dokazi iz istrage ukazuju da je u odvođenju 10 muškaraca iz naselja _______ u šumu zv. „_______“, gdje su upotrebom vatrenog oružja lišeni života, prema iskazima više svjedoka, učestvovao i optuženi, kojeg u svojim izjavama decidno spominju G.M., H.F., M.H., M.R., a koji su ovom prilikom izgubili svoje najbliže, tj. sinove, braću i muževe.

Kako i pod kojim uslovima je optuženi lišio života civila K.S., govore svjedoci Ć.Š., Ć.O., Ć.R. i Ć.F., a tome u prilog ide i izvod iz Matične knjige umrlih za K.S.

Da je optuženi dao ultimatum civilima _______, da moraju napustiti _______, ostavljajući svoju imovinu, govore svjedoci S.R., S.F., M.H., T.M., H.M. i drugi, pri čemu posebno navode kako i pod kojim uslovima je taj ultimatum dat i šta im je tom prilikom optuženi poručio.

O svom zlostavljanju i silovanju od strane optuženog govori zaštićeni svjedok T.B., dok o zatvaranju i zlostavljanju u zgradi SUP-a u _______ govori svjedok G.R. i svjedokinja G. N.

Da je optuženi sa drugim vojnicima učestvovao u zlostavljanju civila H.V. i drugih, te pljačkanju i paljenju kuća u selu _______ govore svjedoci H.V. i T.M., dok svjedoci F.Z., H.L., Š.Z. i M.F. svjedoče o njihovom zarobljavanju na _______ mostu i kasnijem zatvaranju u Osnovnoj školi „_______„ u _______, te učešću optuženog u svemu tome, kao i njegovih vojnika.

O ulozi optuženog i njegovih vojnika, a vezano za protjerivanje civila iz naselja _______, te odvođenju pet muškaraca od kojih su neki ubijeni, a nekima se od tada gubi trag, govore svjedoci L.S., G.Š., D.O., M.S., M.F. , a na posredan način i K.H.. Tome u prilog ide i adekvatna materijalna dokumentacija.

Predloženi materijalni dokazi, kao što su zapisnici o izvršenim ekshumacijama, DNK izvještaji, obdukcioni nalazi, potvrde o smrti, izvodi iz knjige nestalih osoba i drugi, predstavljaju dokaze o smrti i uzrocima smrti pojedinih osoba ili njihovom nestanku, a u čijem usmrćivanju je učestvovao i optuženi, što je popraćeno i adekvatnom fotodokumentacijom i o čemu će tokom suđenja svjedočiti i vještak sudske medicine prof. dr. _______.

Sve naprijed rečeno, potvrđuje da je ova optužnica osnovana i na zakonu zasnovana, te se stoga predlaže sudiji za prethodno saslušanje Suda BiH da istu i potvrdi.


IV

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

1. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______ Tužilaštva BiH broj KT – RZ - _______ od _______ godine,
2. Zapisnik o saslušanju svjedoka G.B. Tužilaštva BiH broj KT – RZ - _______ od _______ godine,
3. Zapisnik o saslušanju svjedoka T.Č. Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______ godine,
4. Zapisnik o saslušanju svjedoka S.V. Državne agencije za istrage i zaštitu broj _______ od _______ godine,
5. Zapisnik o saslušanju zaštićenog svjedoka T.B. Tužilaštva BiH, broj KT – RZ - _______ od _______ godine /u zapečaćenoj koverti/,
6. Izvod iz Matične knjige umrlih za H.F., općina _______, broj _______ od _______ godine,
7. Akt Kantonalnog tužilaštva _______ broj _______ od _______ godine,
8. Naredba Kantonalnog tužilaštva _______, broj KTA - _______ od _______ godine,
9. Zapisnik o ekshumaciji Federalne komisije za traženje nestalih osoba Sarajevo, Odjeljenje _______ od _______ godine,
10. Izvještaj o sudsko-medicinskoj ekspertizi od _______ godine, broj slučaja _______, na ime T.H.,
11. Zapisnik o utvrđivanju identiteta na ime M.I. i DNK izvještaji ICMP broj slučaja _______,
12. Zapisnik o utvrđivanju identiteta na ime M.R. i DNK izvještaji ICMP broj slučaja _______,
13. Crtež lica mjesta, MUP _______ - Uprava kriminalističke policije, broj _______ od _______ godine,
14. Fotodokumentacija, MUP _______ - Uprava policije, Sektor kriminalističke policije, Odsjek kriminalističke tehnike i KDZ _______, broj _______ od _______ godine,
15. Izvod iz knjige nestalih osoba MKCK za N.M. od _______ godine,
16. Ovjerena kopija rješenja Vojne pošte _______ broj _______ od _______ godine.


V

Prijedlog za produženje pritvora

Na osnovu rezultata istrage, tj. na osnovu prikupljenih dokaza, može se zaključiti, da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni _______ učinio krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g), i), h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stavovi 1. i 2. istog Zakona, na način, u vrijeme, na mjestu i pod okolnostima, kako je to navedeno u radnjama krivičnog djela sadržanim u tačkama od 1. do 8. dispozitiva ove optužnice.
Predlažem, da Sud BiH nakon potvrđivanja optužnice, produži pritvor protiv optuženog _______ u smislu člana 137. stav 1. ZKP-a BiH, a iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka a) ZKP-a BiH.

Kada je riječ o razlogu za pritvor, predviđenim odredbom člana 132. stav 1. tačka a) ZKP-a BiH, ističemo da postoji realna opasnost od bjekstva osumnjičenog, ukoliko pritvor ne bude produžen.

Prije svega, naglašavamo činjenicu da je u bliskoj prošlosti veći broj osoba osumnjičenih za ratne zločine, uspio prijeći državnu granicu i na taj način izbjeći krivično gonjenje, a poznata je i činjenica, da susjedne države vrlo teško lociraju i izručuju osumnjičena lica.

Osumnjičeni je lišen slobode na teritoriji općine _______, gdje je njegovo stalno mjesto prebivališta, a koje se nalazi u neposrednoj blizini državne granice sa susjednom _______. Ukoliko se, nakon što je upoznat sa djelima koja mu se stavljaju na teret, osumnjičeni pusti na slobodu, postoji opasnost od bjekstva osumnjičenog, kako bi izbjegao krivično gonjenje, jer je suočen sa vrlo teškim i ozbiljnim optužbama za najteže oblike krivičnih djela, a isti posjeduje državljanstvo i putnu ispravu susjedne _______ i gdje mu trenutno živi porodica.

Slijedom navedenog, smatramo da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, zbog čega smatramo da i dalje postoji uslov za produženje pritvora osumnjičenom, predviđen odredbom člana 132. stav 1. tačka a) ZKP-a BiH.


TUŽILAC
TUŽILAŠTVA BiH

____________________________Izvor: advokat
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]