BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
#949
Optužnica – poreska utaja (član 273. st. 2 KZ BiH)
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - _______
Zenica, _______


OPĆINSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


Što je:

U vremenskom periodu od _______ godine do _______ godine, u _______, kao odgovorna osoba u svojstvu direktora i osnivača privrednog društva _______, u namjeri da za svoje poduzeće izbjegne plaćanje poreza na promet robe, suprotno odredbama članaka 8., 26. i 27. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, po računima broj _______ od _______ godine prodao robu nepoznatim kupcima u maloprodaji, a u knjigovodstvenoj dokumentaciji lažno prikazao da je društvo robu prodalo u cilju daljnje prodaje privrednom društvu _______, koje privredno društvo stvarno ne egzistira, koristeći pri tome bjanko narudžbenice i izjave navedenog društva, fiktivno prenoseći poreznu obvezu na nepostojeću pravnu osobu te tako u knjigovodstvenu dokumentaciju unio lažne podatke o oporezivom prihodu društva, pa na opisani način izbjegao plaćanje poreza na promet u iznosu od 60.000 KM, te time za isti iznos oštetio proračun _______ županije.

Dakle, za sebe izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom u Federaciji, dajući lažne podatke o svojem stečenom oporezivom prihodu, a iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 50.000 KM

Čime je počinio kazneno djelo porezne utaje iz članka 273. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).

Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju

- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak financijske struke _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak grafološke struke _______ nastanjen na adresi _______.

2. Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:

- Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
- Računi broj _______ od _______,
- Narudžbenice broj _______ od _______,
- Analitička kartica poduzeća _______,
- Bruto bilanca poduzeća _______,
- Izvodi _______ banke broj _______ od ________,
- Izvod iz sudskog registra za tvrtku _______,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog broj _______ od _______,
- Troškovnik Županijskog tužilaštva _______ broj _______ od _______.

3. Predlažemo da se od osumnjičenog, u smislu odredbe članka 110. ranijeg KZ-a FBiH, oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 60.000 KM.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage nedvojbeno ukazuju da je osumnjičeni _______ počinio kazneno djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret. Naime, osumnjičeni je u periodu od _______ godine do _______ godine bio direktor privrednog društva _______ i osoba odgovorna za zakonitost poslovanja društva. Analizom knjigovodstvene dokumentacije privrednog društva _______ došlo se do podataka o navodnom poslovanju poduzeća s tvrtkom _______ koje privredno društvo stvarno ne egzistira. Privredno društvo _______ je u više navrata prikazivalo da je robu navodno prodavao društvu _______ radi daljnje prodaje, te na taj način prenosilo porezne obveze na naprijed navedeno fiktivno društvo. Prema izjavama svjedoka _______ ovakav način poslovanja društva odvijao se po izričitom nalogu osumnjičenog. Gornji navodi optužnice u cijelosti su potkrepljeni objektivnom dokumentacijom koja postoji u spisu, kao i sačinjenim ekspertizama iz oblasti grafologije i financija.
Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______, od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
- Računi broj _______ od _______,
- Narudžbenice broj _______ od _______,
- Analitička kartica poduzeća _______,
- Bruto bilanca poduzeća _______,
- Izvodi _______ banke broj _______ od _______,
- Izvod iz sudskog registra za tvrtku _______.
ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]