BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
#950
Optužnica – poreska utaja (član 273. st. 1 KZ BiH)

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - _______
Mostar, _______

OPĆINSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


Što je:

U vremenskom periodu od _______ do _______ godine, kao direktor tvrtke _______ sa sjedištem na adresi _______, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza, prikazivao da je poslovao s pravnom osobom _______ i odgovornom osobom te tvrtke _______, na način da je vlastoručno popunio 12 (dvanaest) bjanko ovjerenih narudžbenica s izjavama da roba služi za daljnju prodaju u ime tvrtke _______ bez stavljenog broja i datuma, što je suprotno članku 7. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, te takve dvije narudžbenice vlastoručno potpisao u ime _______, a za ostale narudžbenice je znao da nisu vlastoručno potpisane od vlasnika tvrtke _______, tako lažno prikazujući da je na dane _______, _______, _______, godine prodao robu tvrtki _______ u ukupnom iznosu od 163.235,66 KM, mada roba nije nikada u stvarnosti preuzeta od strane ovlaštenih lica u navedenoj tvrtki, već je prodata nepoznatim osobama, na koji način je izbjegao plaćanje poreza na promet proizvoda u ukupnom iznosu od 16.883,65 KM, koji porez na promet proizvoda je, shodno odredbi članka 27. i 28. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, bio dužan obračunati i platiti županijskom Poreznom uredu _______, što je propustio učiniti, oštetivši proračun _______ za iznos od 16.883,65 KM.

Dakle, za sebe izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom u Federaciji, dajući lažne podatke o svojem stečenom oporezivom prihodu, a iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 10.000 KM

Čime je počinio kazneno djelo Porezna utaja iz članka 273. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).

Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju

- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak financijske struke _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak grafološke struke _______ nastanjen na adresi _______.

2. Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:

- Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
- 11 općih uplatnica ovjerenih pečatom _______ broj: _______ od _______,
- Računi broj _______ od _______,
- Narudžbenice broj _______ od _______,
- Analitička kartica poduzeća _______,
- Bruto bilanca poduzeća _______,
- Izvodi _______ banke broj _______ od _______,
- Izvod iz sudskog registra za tvrtku _______,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog PU _______ broj _______ od _______,
- Troškovnik Županijskog tužiteljstva _______ broj _______ od _______.

3. Predlažemo da se od osumnjičenog, u smislu odredbe članka 114. KZ-a FBiH, oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 16.883,65 KM.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage nedvojbeno ukazuju da je osumnjičeni _______ počinio kazneno djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret i to na način što je u kritičnom periodu, u namjeri izbjegavanja plaćanja poreza, prikazivao da je poslovao s tvrtkom _______ i to na fiktivan način, a popunjavajući vlastoručno narudžbenice u ime tvrtke _______, potpisivajuće se u ime direktora navedene tvrtke, te ispostavljajući račune vezane za navedene narudžbenice, čime je prikazivao da je roba prodata tvrtki _______. U stvarnosti, roba je prodavana nepoznatim osobama za gotov novac, te je na ovakav način izbjegnuto plaćanje poreza, s obzirom da je na narudžbenicama evidentirana izjava da roba služi za daljnju prodaju, te je na gornji način oštećen proračun za navedeni iznos. Ovi navodi posebno proizilaze iz objektivne dokumentacije koja postoji u spisu, nalaza i mišljenja eksperata iz oblasti grafologije i financija, kao i iskaza svjedoka _______.

Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.


Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______, od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______, broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka financijske struke _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka grafološke struke _______ od _______,
- 11 općih uplatnica ovjerenih pečatom _______ broj _______ od _______,
- Računi broj _______ od _______,
- Narudžbenice broj _______ od _______,
- Analitička kartica poduzeća _______,
- Bruto bilanca poduzeća _______,
- Izvodi _______ banke broj _______ od ________,
- Izvod iz sudskog registra za tvrtku _______.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]