BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#15

OKRUŽNI SUD RS

O OKRUŽNIM SUDOVIMA RS


Okružni sudovi su:

a) Okružni sud u Banjoj Luci, za područje osnovnih sudova u Banjoj Luci, Gradišci, Kotor Varošu, Prijedoru, Prnjavoru, Novom Gradu, Mrkonjić Gradu,
b) Okružni sud u Bijeljini, za područje osnovnih sudova u Bijeljini, Zvorniku, Srebrenici,
c) Okružni sud u Doboju, za područje osnovnih sudova u Doboju, Derventi, Modriči, Tesliću,
d) Okružni sud u Trebinju, za područje osnovnih sudova u Trebinju i Foči,
e) Okružni sud u Istočnom Sarajevu, za područje osnovnih sudova u Sokocu, Višegradu i Vlasenici.

1) Okružni sud nadležan je da u prvom stepenu sudi:

a) za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od deset godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove,
d) da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

(2) Okružni sud u drugom stepenu odlučuje o:

a) žalbama protiv odluka osnovnih sudova,
b) drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

(3) Ostala nadležnost okružnog suda je da:

a) rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom,
b) odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području,
c) odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,
d) postupa po mlobama za pomilovanje u skladu sa zakonom,
e) rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža,
f) pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
g) vrši druge poslove određene zakonom.

U sastavu Okružnog suda u Banjoj Luci postoji posebno samostalno specijalizovano odjeljenje, sa stvarnom i mjesnom nadležnošću za teritoriju Republike Srpske za krivična djela propisana posebnim zakonom.

Za sudiju može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovoine,
b) da ispunjava opšte zdravstvene uslove da obavlja poslove sudije,
c) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i
d) da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj državi, pod uslovom da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom.

Za sudiju okružnog suda može biti imenovano lice koje osim opštih uslova ima najmanje pet godina iskustva u radu na poslovima sudije, tužioca, advokata ili drugog relevantnog pravnog iskustva, nakon položenog pravosudnog ispita.

Predsjednik okružnog suda imenuje se iz reda sudija tog suda, koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti za rad u pravosuđu.Predsjednik suda imenuje se na mandat od šest godina i može biti ponovo imenovan.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]