BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1105
Okrugli sto na temu „Aktivna uloga sudije u upravljanju parničnim postupkom“

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II (Projekt) kojeg provodi u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, organizuje okrugli sto na temu „Aktivna uloga sudije u upravljanju parničnim postupkom“. Okrugli sto će se održati 17. i 18. marta 2016. godine u Općinskom sudu u Sarajevu.

Svrha dvodnevnog događaja je poticanje diskusije na temu „Aktivna uloga sudije u upravljanju parničnim postupkom“, koja ima za cilj iznalaženja rješenja za brže i efikasnije procesuiranje predmeta. Ciljna grupa okruglog stola su sudije parničnog/građanskog odjeljenja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu.

Kao jedna od aktivnosti Projekta uspostavljena je saradnja između Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog suda u Sarajevu, u okviru koje sudovi intenzivno rade na ujednačavanju sudske prakse i usvajanju zajedničkih stavova prilikom tumačenja Zakona o parničnom postupku. Podršku Projektu pružaju i sudije Okružnog suda u Amsterdamu, kao i član VSTV BiH i sudija Vrhovnog suda FBiH Goran Nezirović. Cilj projektne saradnje je smanjiti vrijeme trajanja parničnih postupaka, kao i povećati kvalitet sudskih odluka.

Plenarnom sjednicom u okviru okruglog stola predsjedavati će Goran Nezirović, Esther de Rooij, zamjenica predsjednika Okružnog suda u Amsterdamu, i Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda u Norveškoj. Moderatori odabranih tema (radnih grupa) su dr. Ranka Račić, profesor Građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu i Pravnom fakultetu u Banja Luci, dr. Muhamed Cimirotić, sudija Kantonalnog suda u Bihaću, Senad Tica, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, i sudije Okružnog suda u Amsterdamu.

Aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa usmjerene ka efikasnijem upravljanju sudskim postupkom predstavljaju samo dio ukupnih aktivnosti iz komponente Projekta koja za fokus ima unapređenje efikasnosti rada sudova i smanjenje broja zaostalih predmeta.

14.03.2016

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]