BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
User avatar
By pravnik
#2738
Oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava

Član 86.

U postupku oduzimanja i vraćanja roditeljskog prava sud odlučuje o oduzimanju i vraćanju roditeljskog prava kada je to zakonom određeno.

Postupak iz stavka 1. ovog članka mora se završiti što prije, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga.

Član 87.

Postupak za oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava pokreće se na prijedlog roditelja odnosno usvojitelja koji ima roditeljsko pravo mili organa starateljstva, a postupak za

vraćanje roditeljskog prava pokreće se i na prijedlog roditelja kojem je bilo oduzeto to pravo.

Član 88.

Ako postupak nije pokrenut na prijedlog organa starateljstva, sud će bez odlaganja obavijestiti ovaj organ o pokretanju postupka i pozvati ga da sudjeluje u postupku.

Član 89.
Sud će, po službenoj dužnosti, utvrditi sve činjenice koje subitne za donošenje rješenja. Radi utvrđivanja bitnih činjenica, sud će održati ročište nakoje će pozvati predlagatelja,
organ starateljstva, oba roditelja istaratelja osobe čijem se roditelju oduzima, odnosno
vraća roditeljsko pravo.

Sud je obavezan da sasluša roditelje, a maloljetnik se saslušava samo kad je to neophodno i nije štetno za njegovo duševno zdravlje.

Pri donošenju rješenja o oduzimanju i vraćanju roditeljskog prava, sud će uzeti u obzir i želje maloljetnika, ako je sposoban da ih izrazi.

Član 90.

U postupku oduzimanja i vraćanja roditeljskog prava shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o oduzimanju i vraćanju poslovne sposobnosti.

www.epravo.ba

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]